Thông báo l?i khi b?n s? d?ng tính năng t?m th?y, l? Planner ho?c d? li?u nh?p kh?u ho?c b?n c? g?ng thêm đ? pushpins trong đư?ng ô tô, MapPoint, và các chuy?n đi & c?a đư?ng ph?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318251 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng tính năng t?m ki?m, các tính năng Route Planner ho?c tính năng d? li?u nh?p kh?u trong b?t k? s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Đư?ng ph? và các chuy?n đi đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. ?ng d?ng không th? ti?p t?c ch?y nh? m?t l?i bên trong (6-40028--1073741819)
Khi b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n xem m?t ch? k? l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

AppName AppVer ModName ModVer Offset 
-------------------------------------------------------------- 
Streets.exe 9.0.16.2001 Streets.exe 6.0.8397.0 000212fa 

Microsoft MapPoint đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

Khi b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t ch? k? l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
AppName AppVer ModName ModVer Offset 
-------------------------------------------------------------- 
Mappoint.exe 9.0.16.2001 Mappoint.exe 9.0.16.2001 000212fa

Microsoft đư?ng ph? & các chuy?n đi đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

Khi b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t ch? k? l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
AppName AppVer ModName ModVer Offset ------------------------------------------------------------ Streets.exe 9.0.16.2001 Streets.exe 9.0.16.2001 000212fa 
?ng d?ng này không th? ti?p t?c ch?y. V?n đ? có th? là k?t qu? c?a tài nguyên h? th?ng th?p như không gian b? nh? hay đ?a. Th? đóng xu?ng các ?ng d?ng khác, tăng s? lư?ng t?p tin không gian trên ? đ?a có ch?a Windows ho?c thêm b? nh? nhi?u hơn.

Khi b?n c? g?ng thêm pushpins vào m?t b?n đ?, b?n có th? nh?n di?n thông báo l?i tương t? như sau:
Đư?ng ph? & chuy?n đi năm 2002 đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng.
?ng d?ng không th? ti?p t?c ch?y nh? m?t l?i bên trong (6-40028-529697949).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • Đó là m?t t?p tin b?n đ? b? hư h?ng trong chương tr?nh.
 • M?t chương tr?nh n?n can thi?p v?i các ?ng d?ng.
 • Tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng máy in đ? đư?c cài đ?t không chính xác ho?c đ? b? h?ng.

GI?I PHÁP

Phương pháp 1: Th? nghi?m cho dù các t?p tin b? h?ng

N?u b?n đang làm vi?c v?i m?t t?p tin b?n đ? c?, t?p có th? b? h?ng. Đ? xác đ?nh xem các t?p tin b? h?ng, t?o m?t t?p tin b?n đ? m?i. N?u b?n nh?n đư?c không có thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t t?p tin b?n đ? m?i, đi?u này ch? ra r?ng các t?p tin b?n đ? ban đ?u b? h?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i sao pushpins đ?t dư?i các Truy?n thuy?t & t?ng quan tr?nh đơn, và sau đó dán nó vào m?t t?p tin b?n đ? m?i.

Đ? sao chép các thi?t l?p pushpins, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? t?p tin b? h?ng b?n đ?.
 2. Theo các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Truy?n thuy?t & t?ng quan.
 3. Dư?i Truy?n thuy?t & t?ng quan, b?m chu?t ph?i vào b? pushpin mà b?n mu?n sao chép, và sau đó nh?p vào Sao.
 4. M? các b?n đ? m?i.
 5. Nh?p vào Ch?nh s?a, sau đó b?m Dán.
 6. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 5 cho t?t c? pushpin b? mà b?n mu?n sao chép vào các b?n đ? m?i.

Cách 2: Cài đ?t cơ s? d? li?u Access

Chú ý Ra kh?i m?i ?ng d?ng trư?c khi b?n truy c?p vào s?n ph?m DVD.

năm 2008 và trư?c đó phiên b?n c?a các chương tr?nh không ch?a các t?p tin AccessDatabaseEngine.exe. N?u b?n có m?t trong nh?ng phiên b?n này, cài đ?t cơ s? d? li?u truy c?p t? trang web theo các bư?c sau.

Các phiên b?n trư?c đó:
 1. Đưa các chuy?n đi & c?a đư?ng ph? ho?c MapPoint DVD vào ? DVD.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Máy tính của tôi, và sau đó tr?nh duy?t v? trí sau đây (như phù h?p v?i chương tr?nh c?a b?n):
  <drive></drive>: \MapPoint\MSMap\Redist\ADE
  <drive><b00></b00></drive>:\ Streets\MSMap\Redist\ADE

  Chú ý Trong các đư?ng d?n, <drive></drive> là ? đ?a có ch?a cài đ?t s?n ph?m DVD.
 3. B?m đúp vào AccessDatabaseEngine.exe, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh c?a b?n. Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n n?u đư?c nh?c.
năm 2008 các phiên b?n sau này:

Ho?c, đ? truy c?p vào m?t đi?m cài đ?t tr?c tuy?n cho truy c?p cơ s? d? li?u, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 7554f536-8 c 28-4598-9b72-ef94e038c891 & DisplayLang = en

Phương pháp 3: Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in

Đ? xác đ?nh li?u m?t tr?nh đi?u khi?n máy in là gây ra v?n đ? này, cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in m?c đ?nh m?i cho máy tính. Đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in m?i, h?y làm theo các bư?c cho h? đi?u hành.

Windows Vista:
 1. Đóng m?i chương tr?nh mà có th? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in.
 2. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
  , lo?i máy in trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?p vào máy in trong các Chương tr?nh danh sách.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy in, đi?m đ?n Ch?y như qu?n tr? viên, sau đó b?m Thu?c tính.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào ti?p t?c.
 4. B?m vào các Nâng cao tab.
 5. Nh?p vào ? đ?a m?ir.
 6. Th?c hi?n theo các bư?c trong vi?c thêm máy in Driver Wizard đ? thêm m?t tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau.

Windows XP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy in và Fax.
 2. Nh?p vào Thêm máy in. Thu?t s? thêm máy in b?t đ?u.
 3. Làm theo các bư?c vào thu?t s? thêm máy in đ? thêm m?t tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau.
Sau khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in m?i, ch?y chương tr?nh và m? b?n đ?. N?u b?n không nh?n đư?c các thông báo l?i đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng", t?i v? và cài đ?t phiên b?n m?i c?a tr?nh đi?u khi?n máy in ban đ?u. Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy in c?a b?n đ? h?i v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n máy in cho máy in c?a b?n.

Cách 4: B?t đ?u máy tính trong ch? đ? an toàn

 1. Khởi động lại máy tính.

  Chú ý N?u máy tính này đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng nhi?u h? đi?u hành, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n h? đi?u hành mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?n Enter.
 2. Khi b?n th?y tr?nh đơn kh?i đ?ng, nh?n F8.
 3. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n tùy ch?n ch? đ? an toàn, và sau đó nh?n Enter.

  Chú ý Num Lock ph?i đư?c t?t cho các phím m?i tên đ? làm vi?c trên vùng phím s?.
Xác đ?nh cho dù chương tr?nh làm vi?c mà không có l?i. N?u có, h?y vào phương pháp 4. N?u không đi đ?n phương pháp 6 cho Windows XP ho?c phương pháp 4 cho Windows Vista.

Cách 5: Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t s?ch s? kh?i đ?ng l?i th? t?c, và sau đó r?ng c?p t?p t?m th?i

Windows Vista
Chú ý B?n có th? g?p m?t m?t s? ch?c năng d?ch v? t?m th?i khi b?n làm theo các bư?c sau. Khôi ph?c các thi?t đ?t ph?c h?i ch?c năng. Tuy nhiên, khi b?n khôi ph?c ch?c năng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i b?n g?c ho?c kinh nghi?m hành vi ban đ?u m?t l?n n?a.

Chú ý N?u máy tính đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n theo các bư?c sau. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? s?a đ?i tùy ch?n kh?i đ?ng nâng cao trên máy tính, tr? khi m?t k? sư h? tr? Microsoft ch? đ?o b?n làm đi?u này. Làm đi?u này có th? làm cho máy tính không s? d?ng đư?c.
 1. Đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng trương m?c có quy?n qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i msconfig.exe trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n Enter đ? kh?i đ?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u c?a b?n, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, sau đó b?m Xóa các T?i kh?i đ?ng m?c h?p ki?m. (The S? d?ng b?n g?c Boot.ini ki?m tra h?p là không có s?n.)
 4. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các ?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft ki?m tra h?p và b?m Vô hi?u hoá t?t c?.

  Chú ý Bư?c này cho phép d?ch v? Microsoft ti?p t?c ch?y. Các d?ch v? này bao g?m các m?ng, c?m và ch?y, t? ch?c s? ki?n đăng nh?p, báo cáo l?i, và các d?ch v? khác. N?u b?n vô hi?u hoá các d?ch v? này, b?n có th? xoá v?nh vi?n t?t c? các đi?m khôi ph?c. Không làm đi?u này n?u b?n mu?n s? d?ng ti?n ích khôi ph?c h? th?ng cùng v?i đi?m khôi ph?c hi?n có.
 5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Kh?i đ?ng l?i.
Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig, sau đó b?m Ok.

  Chú ý Các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.
 2. Trong các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vào Ch?n l?c Startup.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này h?p ki?m.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này h?p ki?m.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các T?i kho?n m?c Startup h?p ki?m.
 6. B?m vào các D?ch v? tab.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các ?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft h?p ki?m.
 8. Nh?p vào Vô hi?u hoá t?t c?, sau đó b?m các T?ng quát tab.
 9. Nh?n vào đây đ? xóa các D?ch v? h? th?ng t?i ki?m tra h?p và b?m Ok.

  Chú ý Bư?c này t?m th?i vô hi?u hoá tính năng Microsoft như c?m và ch?y, m?ng, ghi nh?t k? s? ki?n, và báo cáo l?i. Ngoài ra, bư?c này v?nh vi?n lo?i b? các đi?m khôi ph?c t? máy tính. S? d?ng tính năng khôi ph?c h? th?ng ph?c h?i đi?m đ? khôi ph?c máy tính v? tr?ng thái trư?c đó. N?u b?n lo?i b? các đi?m khôi ph?c, b?n không c?n có th? khôi ph?c Windows đ?n tr?ng thái trư?c đó.
 10. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
 11. Đăng nh?p vào Windows.
 12. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m vào đ? ch?n các Không hi?n thông báo này ho?c kh?i ch?y ti?n ích c?u h?nh h? th?ng khi Windows kh?i đ?ng ki?m tra h?p và b?m Ok:
  B?n đ? s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? thay đ?i cách Windows kh?i đ?ng.

  Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng hi?n nay là trong ch? đ? ch?n đoán ho?c ch?n l?c Startup, gây ra thư này s? đư?c hi?n th? và các ti?n ích đ? ch?y m?i khi Windows kh?i đ?ng.

  Ch?n ch? đ? kh?i đ?ng b?nh thư?ng trên tab chung đ? kh?i đ?ng Windows b?nh thư?ng và hoàn tác các thay đ?i b?n t?o ra s? d?ng h?u ích c?u h?nh h? th?ng.
Xác đ?nh cho dù chương tr?nh làm vi?c mà không có l?i. N?u nó ho?t đ?ng, v?n đ? có liên quan đ?n tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng, ch?ng h?n như tr?nh đi?u khi?n máy in đi đ?n phương pháp 4.

Tuy nhiên, n?u các chuy?n đi đư?ng ph? & không làm vi?c, h?y làm theo các bư?c g? r?i trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
331796 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i m?t tr? chơi ho?c m?t chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t và b?n mu?n quay tr? l?i ch? đ? b?nh thư?ng, h?y làm theo các bư?c sau.


Kh?i đ?ng l?i Windows Vista trong ch? đ? b?nh thư?ng
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i msconfig.exe trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n Enter.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u c?a b?n, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào các Kh?i đ?ng b?nh thư?ng tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, h?y nh?p vào Kh?i đ?ng l?i.
Kh?i đ?ng l?i Windows XP trong ch? đ? b?nh thư?ng
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig, sau đó b?m Ok.

  Các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 2. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng b?nh thư?ng - t?i t?t c? các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và d?ch v?, sau đó b?m Ok.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Phương pháp 6: Cài đ?t Visual C++ 2005 & 2008

 1. Đ? cài đ?t Visual C++ 2005, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 32bc1bee-a3f9-4 c 13-9 c 99-220b62a191ee
 2. Nh?p vào T?i v? & lưu t?p tin vào máy tính đ? bàn.
 3. Ch?y t?p tin cài đ?t Visual C++ 2005.
 4. Đ? cài đ?t Visual c ++ 2008, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf
 5. Nh?p vào T?i v? & lưu t?p tin vào máy tính đ? bàn.
 6. Ch?y t?p tin cài đ?t Visual c ++ 2008.

Phương pháp 7: T?o tài kho?n ngư?i dùng m?i

Làm theo các bư?c c?a b?n Phiên b?n c?a Windows.

Windows 7 ho?c Windows Vista

Bư?c 1: M? trương m?c ngư?i dùng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , g? Control nusrmgr.cpl trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n Enter.
 2. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c cung c?p xác nh?n.
Bư?c 2: Thêm m?t ngư?i dùng m?i.
 1. Trên các Người dùng tab, b?m vào Thêm.
 2. G? tên cho tài kho?n ngư?i dùng, g? tên đ?y đ? c?a b?n và sau đó nh?p m?t mô t? cho tài kho?n c?a b?n.
 3. N?u máy tính đư?c thi?t l?p như là m?t ph?n c?a m?t m?ng lư?i khách hàng/máy ch?, g? tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý N?u máy tính đư?c thi?t l?p như m?t máy tính cá nhân mà không có m?t m?ng lư?i ho?c trong m?t m?ng ngang ngang nhau, b?n không c?n ph?i cung c?p tên mi?n.
 4. G? m?t kh?u ngư?i dùng, và sau đó nh?p m?t kh?u ngư?i dùng m?t l?n n?a đ? xác nh?n nó.

  Quan tr?ng M?t kh?u đư?c ch?. Ví d?, "MyPassword" và "mypassword" đư?c coi là m?t kh?u khác nhau.
 5. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Ch?n m?c truy nh?p cho trương m?c ngư?i dùng và sau đó b?m K?t thúc.

Chú ý M?t s? tr? chơi yêu c?u m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p c?p ngư?i qu?n tr? đ? ch?y.

Windows Xp Home Edition
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Trương m?c ngư?i dùng.
 2. Trên các Ch?n m?t nhi?m v? danh sách, b?m vào T?o tài kho?n m?i.
 3. G? tên b?n mu?n s? d?ng cho các tài kho?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Ch?n lo?i trương m?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào T?o tài kho?n.

Chú ý Đ? ch?y, m?t s? tr? chơi yêu c?u m?t tài kho?n ngư?i dùng s? d?ng lo?i trương m?c ngư?i qu?n tr?.


Thu?c tính

ID c?a bài: 318251 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft AutoRoute 2007
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB318251 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318251

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com