Làm th? nào đ? g? l?i m?t Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 ?ng d?ng không đáp ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318357 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thông tin bản Beta
Bài vi?t này th?o lu?n v? b?n Beta c?a Microsoft m?t s?n ph?m. Thông tin trong bài vi?t này đư?c cung c?p như-là và có th? b? thay đ?i mà không báo trư?c.

Không có h? tr? s?n ph?m chính th?c có s?n t? Microsoft cho s?n ph?m Beta. Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c h? tr? Đ?i v?i m?t phiên b?n Beta, xem tài li?u đó là bao g?m trong phiên b?n Beta tác ph?m s?n ph?m, ho?c ki?m tra v? trí Web t? mà b?n đ? t?i v? vi?c phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Này t?ng bư?c bài vi?t mô t? làm th? nào đ? g? l?i m?t Microsoft Visual Basic.NET ho?c Microsoft Visual Basic 2005 ?ng d?ng. Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005 tr?nh g? l?i có th? đính kèm vào m?t chương tr?nh đang ch?y trong m?t quá tr?nh bên ngoài môi trư?ng Visual Studio. Tr?nh g? l?i có th? đính kèm vào m?t quá tr?nh mà không đáp ?ng. Tr?nh g? l?i hi?n th? tháo g? xem và t?m d?ng ti?n tr?nh đang ch?y. D?a trên s? s?n có c?a cơ s? d? li?u chương tr?nh (.pdb) t?p tin và m? ngu?n, hi?n th? các tr?nh g? l?i m? ngu?n v?i tháo g? xem.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v? mà b?n ph?i có:
 • Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP
 • Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005

S? d?ng Debug l?p và l?p water

B?n có th? s? d?ng các G? l?i l?p h?c và các D?u v?t l?p cung c?p thông tin v? hi?u su?t c?a m?t ?ng d?ng. B?n c?ng có th? s? d?ng các l?p h?c đ? xác đ?nh các v?n đ? khu v?c c?a m?t ?ng d?ng. B?n có th? làm đi?u này trong phát tri?n ?ng d?ng ho?c sau khi s?n xu?t tri?n khai. Các l?p h?c có s?n trong Microsoft.NET Framework. B?n có th? s? d?ng các D?u v?t l?p h?c đ? phát hành nh?c c? xây d?ng. Thi?t b? đo đ?c cho pheùp baïn Giám sát s?c kh?e c?a các ?ng d?ng c?a b?n đang ch?y trong cu?c s?ng th?c cài đ?t. B?ng cách s? d?ng các D?u v?t l?p h?c s? giúp b?n cô l?p và s?a ch?a v?n đ? mà không làm phi?n m?t h? th?ng đang ch?y. B?n có th? s? d?ng các G? l?i l?p in thông tin g? l?i, và đ? ki?m tra logic c?a b?n v?i kh?ng đ?nh. B?n có th? t?o m? c?a b?n m?nh m? hơn, mà không có tác đ?ng đ?n các hi?u su?t và m? kích thư?c c?a s?n ph?m v?n chuy?n c?a b?n.

Đ? thêm thông tin v? vi?c s? d?ng d?u v?t l?c và khóa g? l?i trong Visual Basic.NET, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313417LÀM TH? NÀO T?I: D?u v?t và g? l?i trong Visual Basic.NET

G? l?i m?t ?ng d?ng không đáp ?ng


G? l?i m?t Visual Basic.NET ?ng d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Microsoft Visual Studio m?.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào G? l?i Quy tr?nh.
 3. Trong các Quy tr?nh h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n chương tr?nh b?n mu?n đính kèm t? các Có s?n Quy tr?nh danh sách. N?u chương tr?nh b?n mu?n g? l?i đang ch?y trên khác máy tính, b?n ph?i đ?u tiên b?m đ? ch?n máy tính t? xa.

  Cho thông tin thêm v? cách ch?n máy tính t? xa, truy c?p vào sau MSDN Web site:

  Ch?n m?t máy t? xa
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/w8wtw2f3 (VS.71) .aspx
 4. Nh?p vào Đính kèm.
 5. Trong các Đính kèm vào quá tr?nh h?p tho?i, làm cho ch?c ch?n các lo?i chương tr?nh thích h?p đư?c ch?n trong Ch?n chương tr?nh các lo?i mà b?n mu?n g? l?i. Ví d?, đ? g? l?i m?t Visual Basic .NET ho?c Visual Basic 2005 ?ng d?ng, nh?n vào đây đ? ch?n Ngôn ng? chung Th?i gian ch?y.
 6. Nh?p vào Ok.

  CácQuy tr?nh h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.
 7. Trong các Khi g? l?i ng?ng danh sách, B?m đ? ch?n Tách t? quá tr?nh này khi b?n mu?n các chương tr?nh đ? tách kh?i quá tr?nh mà không b? thu?c. B?m đ? ch?nCh?m d?t quá tr?nh này khi b?n mu?n chương tr?nh đ? b? thu?c lá.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n trong quá tr?nh các G? l?i Quy tr?nh h?p danh sách, và sau đó nh?p vàoPhá v?.

  Debugger đi?m d?ng tháo g? đi?m, và các chương tr?nh t?m d?ng. N?u t?p tin .pdb có s?n trong thư m?c tương t? như các ch?y đư?c, tr?nh g? l?i t?i m? ngu?n.
 9. Đ? xem m? ngu?n, nh?p chu?t ph?iTháo g?, sau đó b?m Đi đ?n m? ngu?nchuy?n sang c?a s? m?. Chèn m?t break đi?m nơi b?n mu?n nó.
 10. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vàoTi?p t?c ho?c b?m phím F5 đ? ti?p t?c quá tr?nh.

  Tr?nh g? l?i s? t? đ?ng ngưng khi nó đ?t t?i các Đi?m ng?t.
 11. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vào D?ng G? l?i ho?c nh?n SHIFT + F5 phím t?t đ? ngăn ch?n g? l?i.

S? d?ng m?t t?p k?t xu?t b? nh?

Đ?i v?i các ?ng d?ng c?a b?n, mà không đáp ?ng, b?n có th? t?o ra m?t b? nh? dump file. Trong c?a s? tr?nh g? l?i, b?n có th? s? d?ng t?p k?t xu?t b? nh? đ? g? l?i là nguyên nhân c?a ?ng d?ng c?a b?n không đáp ?ng.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
286350Làm th? nào đ?: S? d?ng ADPlus đ? g? r?i "Treo" và "Tai n?n"

G? r?i

 • N?u b?n đang g? l?i m?t chương tr?nh ch?y trên máy tính t? xa, cài đ?t Mdm.exe trên máy tính. N?u Mdm.exe không đư?c cài đ?t vào t? xa máy tính, cài đ?t Mdm.exe, và sau đó b?t đ?u quá tr?nh trư?c khi g? l?i.
 • N?u ?ng d?ng đang ch?y ? ch? đ? phát hành, các G? l?i l?p đ?u ra đư?c b? qua.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

S?n xu?t g? l?i cho.NET Khung ?ng d?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms954594.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 318357 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbnamespace kbmanaged kbdynamic kbdev kbdesigner kbdebug kbhowtomaster kbmt KB318357 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318357

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com