Straipsnio ID: 318380 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Kod?l svetain?je gaunu ?iuos klaidos prane?imus?

?ie klaidos prane?imai sugeneruojami, kai ?iniatinklio svetain?je, kurioje lankot?s, yra problema. Problema gali b?ti laikina. Tod?l v?liau galite dar kart? bandyti pasinaudoti svetaine. Jei ir toliau kyla problema, gali tekti kreiptis ? svetain?s administratorius ir pra?yti j? i?spr?sti problem?. ?is straipsnis skirtas pad?ti svetain?s administratoriams suprasti, k? rei?kia ?ie klaid? prane?imai, ir gauti informacijos, kaip spr?sti ?iniatinklio svetain?s problemas.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Kai ?mon?s nar?ydami internete bando pasiekti turin? serveryje, kuriame naudojant HTTP arba fail? perdavimo protokol? (FTP) veikia interneto informacijos tarnybos (IIS), IIS pateikia skaitin? kod?, nurodant?, ar bandymas buvo s?kmingas ar nes?kmingas. ?is kodas ?ra?ytas IIS ?urnale ir gali b?ti rodomas interneto nar?ykl?je arba FTP kliente. B?senos kodas, taip pat gali nurodyti tiksli? nepasisekusios u?klausos prie?ast?.

IIS administratoriai gali tinkinti ?iniatinklio nar?ykl?je vartotojams rodomus klaid? prane?imus, kai u?klausa nes?kminga. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip IIS kurti pasirinktinius klaid? prane?imus, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
814869 Pasirinktiniai klaid? prane?imai IIS 6.0 (gali b?ti angl? k.)
302570 Kaip IIS sukonfig?ruoti pasirinktinius ?iniatinklio svetain?s klaid? prane?imus (gali b?ti angl? k.)

Daugiau informacijos

?urnalo failo vieta

Pagal numatytuosius nustatymus IIS ?kelia savo ?urnalo failus ? ?i? viet?:
%WINDIR%\System32\Logfiles
?iame kataloge yra atskiri katalogai, skirti kiekvienai ?iniatinklio (WWW) ir FTP svetainei. Pagal numatytuosius nustatymus ?urnalai kataloguose kuriami kasdien ir pavadinami nurodant dat? (pvz., exMMmmdd.log). Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip nustatyti registravim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
313437 Kaip ?galinti registravim? interneto informacin?se tarnybose (IIS) (gali b?ti angl? k.)

HTTP

1xx ? Informacinis

?ios b?senos kodai nurodo laikin?j? atsakym?. Klientas turi b?ti pasireng?s gauti vien? ar daugiau 1xx atsakym? prie? gaudamas ?prast? atsakym?.
 • 100 ? T?sti.
 • 101 ? Protokol? perjungimas.
2xx ? Pavyko

?i b?senos kod? klas? nurodo, kad serveris s?kmingai pri?m? kliento u?klaus?.
 • 200 ? GERAI. Kliento u?klausa s?kmingai ?vykdyta.
 • 201 ? Sukurta.
 • 202 ? Priimta.
 • 203 ? Nepatikima informacija.
 • 204 ? N?ra turinio.
 • 205 ? Nustatyti turin? i? naujo.
 • 206 ? Dalinis turinys.
 • 207 ? Keli? b?sen? (?iniatinklisDiena).
3xx ? Peradresavimas

Kliento nar?ykl? turi atlikti daugiau veiksm? u?klausai ?vykdyti. Pavyzd?iui, nar?ykl? gali papra?yti kito puslapio serveryje arba kartoti u?klaus? naudodama tarpin? server?.
 • 301 ? Perkelta visam laikui
 • 302 ? Objektas perkeltas.
 • 304 ? Nemodifikuotas.
 • 307 ? Laikinai nukreipti.
4xx ? Kliento klaida

Kyla klaida ir atrodo, kad d?l to kaltas klientas. Pavyzd?iui, gal n?ra kliento u?klausto puslapio arba klientas nepateik? galiojan?ios autentifikavimo informacijos.
 • 400 ? Bloga u?klausa.
 • 401 ? Prieiga u?drausta. IIS nurodo kelet? skirting? 401 klaid?, kurios nurodo konkretesn? klaidos prie?ast?. ?ie konkret?s klaid? kodai rodomi nar?ykl?je, bet n?ra rodomi IIS ?urnale:
  • 401.1 ? ?eiti nepavyko.
  • 401.2 ? ?eiti nepavyko d?l serverio konfig?racijos.
  • 401.3 ? Neleistina d?l ACL i?tekliuose.
  • 401.4 ? D?l filtro autorizavimas nepavyko.
  • 401.5 ? D?l ISAPI / CGI taikomosios programos autorizavimas nepavyko.
  • 401.7 ? ?iniatinklio serveryje d?l URL autorizavimo strategijos prieiga u?drausta. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
 • 403 ? U?draustas. IIS nurodo kelet? skirting? 403 klaid?, kurios nurodo konkretesn? klaidos prie?ast?.
  • 403.1 ? Vykdymo prieiga u?drausta.
  • 403.2 ? Skaitymo prieiga draud?iama.
  • 403.3 ? Ra?ymo prieiga u?drausta.
  • 403.4 ? SSL b?tina.
  • 403.5 ? SSL 128 b?tina.
  • 403.6 ? IP adresas atmestas.
  • 403.7 ? Kliento sertifikatas b?tinas.
  • 403.8 ? Svetain?s prieiga u?drausta.
  • 403.9 ? Per daug vartotoj?.
  • 403.10 ? Netinkama konfig?racija.
  • 403.11 ? Slapta?od?io pakeitimas.
  • 403.12 ? Priskyriklis u?draud? prieig?.
  • 403.13 ? Kliento sertifikatas at?auktas.
  • 403.14 ? Katalogo ?traukimas ? s?ra?? u?draustas.
  • 403.15 ? Vir?ytas kliento prieigos licencij? skai?ius.
  • 403.16 ? Kliento sertifikatas yra nepatikimas arba netinkamas.
  • 403.17 ? Kliento sertifikatas baig? galioti arba dar neprad?jo galioti.
  • 403.18 ? Negalima vykdyti u?klausto URL dabartiniame taikom?j? program? telkinyje. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
  • 403.19 ? Negalima vykdyti ?io kliento CGI ?iame taikom?j? program? telkinyje. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
  • 403.20 ? Paso ??jimas nepavyko. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
 • 404 ? Nerasta.
  • 404.0 ? (N?ra) ? Failas arba katalogas nerastas.
  • 404.1 ? ?iniatinklio svetain? nepasiekiama naudojant u?klaust? prievad?.
  • 404.2 ? ?iniatinklio tarnybos pl?tini? blokavimo strategija neleid?ia ?ios u?klausos.
  • 404.3 ? MIME strukt?ros strategija neleid?ia ?ios u?klausos.
 • 405 ? HTTP veiksma?odis, naudotas ?eiti ? ?? puslap?, neleistinas (neleistinas metodas.)
 • 406 ? Kliento nar?ykl? nepriima u?klausto MIME tipo puslapio.
 • 407 ? B?tina autentifikuoti tarpin? server?.
 • 412 ? I?ankstin? s?lyga nepavyko.
 • 413 ? U?klausos subjektas per didelis.
 • 414 ? U?klausos URI per ilgas.
 • 415 ? Nepalaikomas laikmenos tipas.
 • 416 ? Nepatenka ? u?klausos diapazon?.
 • 417 ? ?vykdyti nepavyko.
 • 423 ? U?rakinimo klaida.
5xx ? Serverio klaida

Serveris negali atlikti u?klausos, nes aptiko klaid?.
 • 500 ? Vidin? serverio klaida.
  • 500.12 ? Taikomoji programa yra u?imta, ji paleid?iama ?iniatinklio serveryje.
  • 500.13 ? ?iniatinklio serveris yra pernelyg u?imtas.
  • 500.15 ? Tiesiogin?s u?klausos Global.asa draud?iamos.
  • 500.16 ? UNC autorizavimo kredencialai neteisingi. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
  • 500.18 ? URL autorizavimo saugyklos atidaryti negalima. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
  • 500.19 ? ?io failo duomenys metaduomen? baz?je sukonfig?ruoti netinkamai.
  • 500.100 ? Vidin? ASP klaida.
 • 501 ? Antra?t?s vert?s nurodo konfig?racij?, kuri ne?diegta.
 • 502 ? ?iniatinklio serveris, veikdamas kaip ?liuzas arba tarpinis serveris, gavo neleistin? atsakym?.
  • 502.1 ? CGI programos skirtasis laikas.
  • 502.2 ? CGI programos klaida.
 • 503 ? Tarnybos n?ra. ?ios klaidos kodas yra susij?s su IIS 6.0.
 • 504 ? ?liuzo skirtasis laikas.
 • 505 ? HTTP versija nepalaikoma.

IIS HTTP b?senos kodai ir j? prie?astys

 • 200 ? Pavyko. ?is kodas nurodo, kad IIS s?kmingai apdorojo u?klaus?.
 • 206 ? Dalinis turinys. Ji rodo, kad failas buvo i? dalies atsisi?stas. Jis gali ?galinti nutraukt? atsiuntim? tolesn? vykdym? arba perskirti atsiuntim? ? kelis lygiagre?ius srautus.
 • 207 ? Kelios b?senos (?iniatinklisDAV). Jis rodomas prie? XML prane?im?, kuriame gali b?ti keletas atskir? atsakymo kod?, priklausomai nuo to, kiek pateikta antrini? u?klaus?.
 • 301 ? Perkelta visam laikui. ?i ir kitos b?simos u?klausos turi b?ti nukreiptos ? duot? URI.
 • 302 ? Rasta. Formomis pagr?sto autentifikavimo atvejais da?nai rei?kia kaip Objektas perkeltas. U?klaustas i?teklius laikinai yra randamas kitu URI. Kadangi kartais nukreipimas gali b?ti pakeistas, klientas b?simoms u?klausoms turi ir toliau naudoti u?klausa / URI. ?is atsakymas ? talpykl? ?traukiamas tik tada, jei tai nurodo talpyklos valdiklis arba galiojimo laiko antra?t?s laukas.
 • 304 ? Nemodifikuotas. Klientas u?klaus? dokumento, kuris jau yra talpykloje, dokumentas, ?trauktas ? talpykl?, nebuvo modifikuotas. Klientas naudoja dokumento kopij? i? talpyklos, jis nesisiun?ia jos i? serverio.
 • 401.1 ir 401.2 ? ?eiti nepavyko. Bandymas ?eiti nes?kmingas, nes vartotojo vardas arba slapta?odis netinkamas arba i?kilo sistemos konfig?racijos problema. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  907273 HTTP 401 klaid? ?alinimas IIS (gali b?ti angl? k.)
 • 401.3 ? Neleistina d?l ACL i?tekliuose. Nurodo NTFS teisi? problem?. ?i klaida gali kilti net jeigu suteiktos reikiamos failo, kur? bandote pasiekti, prieigos teis?s. Pavyzd?iui, gaunate ?? klaidos prane?im?, jeigu IUSR abonementas neturi prieigos prie C:\Winnt\System32\Inetsrv katalogo. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  271071 Kaip nustatyti reikiamas IIS 5.0 ?iniatinklio serverio NTFS teises ir vartotojo teises (gali b?ti angl? k.)
  812614 Numatytosios IIS 6.0 teis?s ir vartotojo teis?s (gali b?ti angl? k.)
 • 403 ? U?draustas. Galite gauti ?? bendr?j? 403 b?senos kod?, jeigu ?iniatinklio svetain? neturi numatytojo dokument? rinkinio ir svetain? nenustatyta leisti nar?yti kataloge. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  320051 Kaip konfig?ruoti numatyt?j? dokument? interneto informacin?se tarnybose (gali b?ti angl? k.)
 • 403.1 ? Vykdymo prieiga u?drausta. Dvi da?niausiai pasitaikan?ios ?io klaidos prane?imo prie?astys yra ?ios:
  • Neturite vis? reikiam? vykdymo teisi?. Pavyzd?iui, galite gauti ?? klaidos prane?im? bandydami gauti prieig? prie ASP puslapio kataloge, kurio teis?s nustatytos kaip N?ra arba bandydami vykdyti CGI scenarij? kataloge su teis?mis Tik scenarijai. Nor?dami modifikuoti vykdymo teises, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite katalog? ?Microsoft? valdymo konsol?je (MMC), spustel?kiteYpatyb?s, spustel?kite skirtuk? Katalogas ir ?sitikinkite, kad Vykdymo teis?s parametras atitinka j?s? bandom? pasiekti turin?.
  • J?s? failo, kur? bandote vykdyti, scenarijaus atvaizdavimas nenustatytas atpa?inti veiksma?od?, kur? naudojate (pvz., GAUTI arba REGISTRUOTI). Nor?dami patikrinti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite katalog? ?Microsoft? valdymo konsol?je, spustel?kite Ypatyb?s, spustel?kite skirtuk? Katalogas, spustel?kite Konfig?racija ir patikrinkite, ar scenarijaus atvaizdavimas nustatytas leisti naudojam? veiksma?od?.
 • 403.2 ? Skaitymo prieiga draud?iama. Patikrinkite, ar nustat?te IIS leisti katalogo skaitymo prieig?. Be to, jei naudojate numatyt?j? dokument?, patikrinkite, ar toks dokumentas yra. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  247677 Klaidos prane?imas: 403.2 ? U?draustas: skaitymo prieiga u?drausta (gali b?ti angl? k.)
 • 403.3 ? Ra?ymo prieiga u?drausta. Patikrinkite, ar nustatytos IIS ir NTFS teis?s, suteikian?ios ra?ymo prieig? kataloge.Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248072 Klaidos prane?imas: 403.3 ? U?draustas: ra?ymo prieiga u?drausta (gali b?ti angl? k.)
 • 403.4 ? SSL b?tina. I?junkite parinkt? Reikalauti saugaus kanalo arba puslapiui pasiekti vietoj HTTP naudokite HTTPS.
 • 403.5 ? SSL 128 b?tina. I?junkite parinkt? Reikalauti 128 bit? ?ifravimo arba puslapiui per?i?r?ti naudokite nar?ykl?, kuri palaiko 128 bit? ?ifravim?.
 • 403.6 ? IP adresas atmestas. Sukonfig?ravote server?, kad u?draust? prieig? prie j?s? dabartinio IP adreso. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248043 Klaidos prane?imas: 403.6 ? U?draustas: IP adresas atmestas (gali b?ti angl? k.)
 • 403.7 ? Kliento sertifikatas b?tinas. Sukonfig?ravote server?, kad reikalaut? klient? autentifikavimo sertifikato, bet neturite ?diegto galiojan?io kliento sertifikato.
  186812 PRB: Klaidos prane?imas: 403.7 ? U?draustas: kliento sertifikatas b?tinas (gali b?ti angl? k.)
 • 403.8 ? Svetain?s prieiga u?drausta. Domenui, kuri naudojate prieigai prie serverio, nustat?te domeno vardo apribojim?.Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248032 Klaidos prane?imas: Draud?iama: svetain?s prieiga u?drausta 403.8 (gali b?ti angl? k.)
 • 403.9 ? Per daug vartotoj?. Prie serverio prisijungusi? vartotoj? skai?ius vir?ija nustatyt? prisijungim? limit?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip pakeisti limit?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248074 Klaidos prane?imas: Prieiga u?drausta: per daug vartotoj? yra prisijung? 403.9 (gali b?ti angl? k.)
  PASTABA. ?Microsoft Windows 2000 Professional? ir ?Windows XP Professional? IIS automati?kai paskiria 10 prisijungim? limit?. Jo pakeisti negalite.
 • 403.12 ? Priskyriklis u?draud? prieig?. Puslapis, ? kur? bandote patekti, reikalauja kliento sertifikato. Ta?iau vartotojo ID, susietas su kliento sertifikatu, neleid?ia failo prieigos. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248075 Klaida: HTTP 403.12 ? Prieiga u?drausta: Priskyriklio u?drausta prieiga (gali b?ti angl? k.)
 • 404 ? Nerasta. ?i klaida gali i?kilti, jei bandomas pasiekti failas buvo perkeltas arba panaikintas. Taip pat ji gali ?vykti, jeigu bandote pasiekti fail?, kuris turi apribot? failo vardo pl?tin?, ?dieg? URL nuskaitymo ?rank?. ?diegus URL nuskaitymo ?rank? w3svc ?urnalo failuose bus rodomas prane?imas ?Atmet? URL nuskaitymo ?rankis?. Tokiu atveju matysite ?Atmet? URL nuskaitymo ?rankis? tos u?klausos ?urnalo failo ?ra?e. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248033 Kaip sistemos administratoriai gali i?spr?sti problem? ?HTTP 404 ? Failas nerastas? serveryje, kuriame veikia IIS (gali b?ti angl? k.)
  • 404.1 ? ?iniatinklio svetain? nepasiekiama naudojant u?klaust? prievad?. ?i klaida rodo, kad ?iniatinklio svetain?s, kuri? bandote pasiekti, IP adresas nepriima u?klaus?, susijusi? su prievado, d?l kurio gauta u?klausa. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   248034 IIS klaida: 404.1 ? ?iniatinklio svetain? nerasta (gali b?ti angl? k.)
  • 404.2 ? Blokavimo strategija neleid?ia ?ios u?klausos. IIS 6.0 ?i klaida rei?kia, kad u?klausa buvo u?drausta ?iniatinklio tarnyb? pl?tini? s?ra?e. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   328419 Kaip IIS 6 ?traukti ir pa?alinti ?iniatinklio tarnyb? pl?tini? failus (gali b?ti angl? k.)
   328505 Kaip IIS 6.0 sukurti ?iniatinklio serverio pl?tini? ir pl?tini? fail? s?ra?us (gali b?ti angl? k.)
   328360 Kaip IIS 6.0 ?galinti arba i?jungti ISAPI pl?tinius ir CGI taikom?sias programas (gali b?ti angl? k.)
  • 404.3 ? MIME strukt?ros strategija neleid?ia ?ios u?klausos. ?i problema kyla, jei tenkinamos toliau i?vardytos s?lygos.
   1. U?klausto failo vardo pl?tinio apdorojimo programos atvaizdavimas nesukonfig?ruotas.
   2. Nesukonfig?ruotas tinkamas MIME tipas, skirtas svetainei arba taikomajai programai.
 • 405 ? Metodas neleid?iamas. ? klaida gali atsirasti, kai klientas siun?ia HTTP u?klaus? ? server?, kuriame veikia ISS, ir u?klausoje yra HTTP veiksma?odis, kurio serveris neatpa??sta. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sitikinkite, kad kliento u?klausa naudoja HTTP veiksma?od?, kuris suderinamas su HTTP rfc. Daugiau informacijos apie HTTP rfc ?r. skyriuje ?Nuorodos?.
 • 500 ? Vidin? serverio klaida. ?is klaidos prane?imas rodomas daugelio serverio klaid? atveju. J?s? ?vyki? per?i?ros priemon?s ?urnale gali b?ti daugiau informacijos apie ?ios klaidos prie?astis. Be to, galite i?jungti draugi?kus HTTP klaid? prane?imus, nor?dami gauti i?samesn? klaidos apra??. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?jungti draugi?kus HTTP klaid? prane?imus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  294807 KAIP: serveryje i?jungti ?Internet Explorer 5? funkcij? ?Rodyti draugi?kus HTTP klaid? prane?imus? (gali b?ti angl? k.)
 • 500.12 ? Programa paleid?iama i? naujo. Tai rodo, kad band?te ?kelti ASP puslap?, kol IIS i? naujo leido taikom?j? program?. ?is prane?imas tur?t? i?nykti, kai atnaujinate puslap?. Jei atnaujinsite puslap? ir prane?imas v?l bus rodomas, taip ?vykti gali d?l antivirusin?s programos, kuri nuskaito Global.asa fail?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  248013 Klaidos prane?imas: HTTP klaida 500-12 ? Programa paleid?iama i? naujo. (gali b?ti angl? k.)
 • 500-100.ASP ? ASP klaida. Gaunate ?? klaidos prane?im?, kai bandote ?kelti ASP puslap?, kurio kode yra klaid?. Nor?dami gauti konkretesn?s klaidos informacijos, i?junkite draugi?kus HTTP klaidos prane?imus. Pagal numatytuosius nustatymus ?i klaida ?galinta tik numatytoje ?iniatinklio svetain?je. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip pamatyti klaid? ne numatytose svetain?se, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  261200 HTTP 500 klaidos prane?imas rodomas vietoj ASP klaidos prane?imo i? 500-100.asp (gali b?ti angl? k.)
 • 502 ? Blogas ?liuzas. Gaunate klaidos prane?im?, kai bandote paleisti CGI scenarij?, kuris nepateikia galiojan?io HTTP antra??i? rinkinio. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite derinti CGI taikom?j? program? ir nustatyti, kod?l ji perdav? neteising? HTTP informacij? IIS.
 • 503 ? Tarnybos n?ra. Pradedant IIS 6 branduolio re?imo Http.sys komponentas sukuria HTTP 503 b?sen?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti ir ?alinti HTTP 503 klaidas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  820729 Klaida registruojantis HTTP API
 • 500.19. Gavote ?? klaidos prane?im?, kai XML metaduomen? baz?je yra neteisinga j?s? bandomo pasiekti turinio tipo konfig?racijos informacija. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pa?alinkite arba pataisykite netinkam? konfig?racij?. ?i problema da?niausiai rei?kia ?ScriptMap? metaduomen? baz?s rakto problem?.

FTP

1xx ? Teigiamas preliminarus atsakymas

?ie b?senos kodai nurodo, ar veiksmas prad?tas s?kmingai, bet klientas laukia kitokio atsakymo prie? pereidamas prie naujos komandos.
 • 110 ? I? naujo paleisti ?ymeklio atsakym?.
 • 120 ? Tarnyba bus parengta per nnn min.
 • 125 ? Duomen? ry?ys jau atviras; prasideda perdavimas.
 • 150 ? Failo b?sena tinkama; rengiamasi sukurti duomen? ry??.
2xx ? Teigiamas u?baigimo atsakymas

Veiksmas s?kmingai u?baigtas. Klientas gali vykdyti nauj? komand?.
 • 200 ? Komanda tinkama.
 • 202 ? Komanda ne?diegta, nereikalinga ?ioje svetain?je.
 • 211 ? Sistemos b?senos ar sistemos ?inyno atsakymas.
 • 212 ? Katalogo b?sena.
 • 213 ? Failo b?sena.
 • 214 ? ?inyno prane?imas.
 • 215 PAVADINKITE sistemos tip?, PAVADINIMAS rei?kia oficial? sistemos pavadinim? i? priskirt? numeri? dokumento s?ra?o.
 • 220 ? Tarnyba paruo?ta naujam vartotojui.
 • 221 ? Tarnyba nutraukia kontrolin? ry??. I?registruoti prireikus.
 • 225 ? Duomen? ry?ys atviras; perdavimo proced?ra nevykdoma.
 • 226 ? Duomen? ry?ys nutraukiamas. U?klaustas failo veiksmas s?kmingai atliktas (pvz., fail? perk?limas arba failo nutraukimas).
 • 227 ? Pradedamas pasyvusis re?imas (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 ? Vartotojas prisijung?, t?sti.
 • 250 ? U?klaustas failo veiksmas tinkamas, u?baigta.
 • 257 ? Sukurtas KELIO PAVADINIMAS.
3XX ? Teigiamas tarpinis atsakymas

Komanda s?kmingai ?vykdyta, bet serveriui u?klausai u?baigti reikia papildomos informacijos i? kliento.
 • 331 ? Vartotojo vardas tinkamas, reikia slapta?od?io.
 • 332 ? Reikia abonemento norint prisijungti.
 • 350 ? U?klaustas failo veiksmas laukia papildomos informacijos.
4xx ? Trumpalaikis neigiamas u?baigimo atsakymas

Komanda nebuvo s?kmingai ?vykdyta, ta?iau klaida yra laikina. Jei klientas kartos komand?, gali pavykti j? ?vykdyti.
 • 421 ? Tarnybos n?ra, nutraukiamas kontrolinis ry?ys. Tai gali b?ti atsakymas ? bet koki? komand?, jei serveris ?ino, kad jis turi b?ti i?jungtas.
 • 425 ? Nepavyksta sukurti duomen? ry?io.
 • 426 ? Ry?ys nutrauktas; perdavimas nutrauktas.
 • 450 ? U?klausto failo veiksmo nebuvo imtasi. Failas nepasiekiamas (pvz., u?imtas).
 • 451 ? U?klaustas veiksmas nutrauktas: vietin? apdorojimo klaida.
 • 452 ? U?klausto veiksmo nebuvo imtasi. Nepakanka atminties sistemoje.
5xx ? Nuolatinis neigiamas u?baigimo atsakymas

Komanda nebuvo s?kmingai ?vykdyta ir klaida yra nuolatin?. Jei klientas kartos komand?, gaus t? pat? klaidos prane?im?.
 • 500 ? Sintaks?s klaida, neatpa?inta komanda. Tai gali apimti klaidas, tokias kaip per ilga komandin? eilut?.
 • 501 ? Sintaks?s klaida parametruose ar argumentuose.
 • 502 ? Komanda ne?diegta.
 • 503 ? Bloga komand? seka.
 • 504 ? ?iame parametre komanda ne?diegta.
 • 530 ? Nesate prisijung?.
 • 532 ? Reikia abonemento norint saugoti failus.
 • 550 ? U?klausto veiksmo nebuvo imtasi. Failas nepasiekiamas (pvz., failas nerastas, n?ra prieigos).
 • 551 ? U?klaustas veiksmas nutrauktas: puslapio tipas ne?inomas.
 • 552 ? U?klaustas failo veiksmas nutrauktas. Vir?ytas paskirtas saugojimo vietos kiekis (esamam katalogui ar duomen? rinkiniui).
 • 553 ? U?klausto veiksmo nebuvo imtasi. Failo vardas neleistinas.

Bendrieji FTP b?senos kodai ir j? prie?astys

 • 150 ? FTP naudoja du prievadus: 21 komandoms si?sti ir 20 duomenims si?sti. B?senos kodas 150 nurodo, kad serveris greit sukurs nauj? ry?? 20 prievade kai kuriems duomenims si?sti.
 • 226 ? Komanda sukuria duomen? ry?? 20 prievade, kad b?t? galima atlikti veiksm?, pvz., perkelti fail?. ?is veiksmas s?kmingai baigtas ir duomen? ry?ys nutrauktas.
 • 230 ? B?senos kodas rodomas klientui i?siuntus teising? slapta?od?. Jis nurodo, kad vartotojas s?kmingai ??jo.
 • 331 ? ?is b?senos kodas rodomas klientui i?siuntus vartotojo vard?. ?is toks pats b?senos kodas rodomas nepaisant to, ar pateiktas vartotojo vardas yra tinkamas sistemos abonementas.
 • 426 ? Komanda sukuria domen? ry??, kad b?t? galima atlikti veiksm?, bet veiksmas at?auktas ir duomen? ry?ys nutrauktas.
 • 530 ? ?is b?senos kodas rodo, kad vartotojas negali ?eiti, nes vartotojo vardo ir slapta?od?io derinys netinkamas. Jei ?eidami naudojate vartotojo abonement?, gali b?ti, kad padar?te klaid? vesdami vartotojo vard? ar slapta?od? arba pasirinkote leisti tik anonimin? prieig?. Jei ?einate naudodami anonimin? abonement?. gali b?ti, kad sukonfig?ravote IIS neleisti anonimin?s prieigos.
 • 550 ? Komanda ne?vykdyta, nes nurodyto failo n?ra. Pavyzd?iui, ?is b?senos kodas rodomas, kai bandote GAUTI fail?, kurio n?ra, arba kai bandote ?D?TI fail? ? katalog?, kuriame ra?ymo teisi? neturite.
Pastaba. Primygtinai rekomenduojame visiems ?iniatinklio svetaini? administratoriams atnaujinti interneto informacines tarnybas (IIS) ? 7.0 versij?, veikian?i? ?Windows Server 2008?. IIS 7.0 labai padidina ?iniatinklio infrastrukt?ros saug?. Daugiau informacijos su IIS sauga susijusiomis temomis rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/dd450371.aspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0 rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.iis.net/

Nuorodos

Daugiau informacijos apie HTTP b?senos kodo apibr??imus ie?kokite ?ioje ?iniatinklio konsorciumo (W3C) svetain?je:
B?senos kod? apibr??imai
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
Daugiau informacijos apie FTP b?senos kod? apibr??imus ?r. 4.2 skyri? (FTP atsakymai) ?ioje W3C svetain?je:
Failo perk?limo funkcijos
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip IIS6 kurti pasirinktinius klaid? prane?imus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
814869 Pasirinktiniai klaid? prane?imai IIS 6.0 (gali b?ti angl? k.)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip IIS5 kurti pasirinktinius klaid? prane?imus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
302570 Kaip IIS sukonfig?ruoti pasirinktinius ?iniatinklio svetain?s klaid? prane?imus (gali b?ti angl? k.)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?Internet Explorer? i?jungti draugi?kus HTTP klaid? prane?imus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
294807 Kaip serveryje i?jungti ?Internet Explorer? 5.x ir 6.x funkcij? ?Rodyti draugi?kus HTTP klaidos prane?imus? (gali b?ti angl? k.)
Nor?dami daugiau informacijos apie HTTP b?senos kodus IIS 7.0, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
943891 HTTP b?senos kodai IIS 7.0
Jei ?ia i?vardyti straipsniai jums nepadeda i?spr?sti problemos arba jei pastebite po?ymius, kitokius nei apra?ytieji ?iame straipsnyje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/?ln=lt
Tada ? lauk? Ie?koti pagalbos ?ini? baz?je (?B) ?ra?ykite gauto klaidos prane?imo tekst? arba problemos apra??.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 318380 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 3 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com