Raksta ID: 318380 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

K?p?c t?mek?a vietn? tiek sa?emti ?ie k??das zi?ojumi?

?ie k??du zi?ojumi tiek r?d?ti, ja rodas probl?mas ar t?mek?a vietni, kuru apmekl?jat. Iesp?jams, probl?ma ir ?slaic?ga. T?p?c varat v?l?k m??in?t ?o t?mek?a vietni skat?t v?lreiz. Ja probl?ma joproj?m past?v, iesp?jams, b?s j?sazin?s ar t?mek?a vietnes administratoriem un j?l?dz nov?rst probl?mu. ?? raksta m?r?is ir pal?dz?t t?mek?a viet?u administratoriem saprast, ko noz?m? ?ie k??du zi?ojumi, un ieg?t inform?ciju par t?mek?a vietnes probl?mu nov?r?anu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

T?mek?a p?rl?ko?anas laik? m??inot piek??t t?da servera saturam, kur?, lietojot HTTP vai failu p?rs?t??anas protokolu (FTP), darbojas interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS), IIS atgrie? skaitlisku kodu, kas nor?da, vai m??in?jums bijis veiksm?gs vai neveiksm?gs. ?is statusa kods tiek ierakst?ts IIS ?urn?l? un var ar? tikt par?d?ts t?mek?a p?rl?kprogramm? vai FTP klient?. Statusa kods var ar? nor?d?t prec?zu iemeslu, k?p?c piepras?jums ir bijis neveiksm?gs.

IIS administratori var piel?got k??das zi?ojumu, kas neveiksm?ga piepras?juma gad?jum? tiek r?d?ts lietot?ja t?mek?a p?rl?kprogramm?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par piel?gotu HTTP k??du zi?ojumu izveidi programm? IIS, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
814869 Piel?goti k??du zi?ojumi programm? IIS 6.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
302570 K? veikt konfigur??anu programm? IIS, lai t?mek?a vietn? tiktu r?d?ti piel?goti k??du zi?ojumi (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Papildindorm?cija

?urn?lfailu atra?an?s vietas

P?c noklus?juma IIS novieto ?urn?lfailus ?aj? atra?an?s viet?:
%WINDIR%\System32\Logfiles
?aj? direktorij? ir atsevi??i direktoriji katrai glob?l? t?mek?a (WWW) un FTP vietnei. P?c noklus?juma ?urn?li tiek izveidoti direktorijos katru dienu, to nosaukumos nor?dot datumu (piem?ram, exGGMMDD.log). Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istr??anas iestat??anu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
313437 K? iesp?jot re?istr??anu interneta inform?cijas pakalpojumos (IIS) (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

HTTP

1xx ? informat?vi zi?ojumi

?ie statusa kodi nor?da paredzamo atbildi. Klientam pirms regul?ras atbildes sa?em?anas ir j?b?t gatavam sa?emt vienu vai vair?kas 1xx atbildes.
 • 100 ? turpin?t.
 • 101 ? notiek protokolu p?rsl?g?ana.
2xx ? piepras?jums ir veiksm?gs.

?ie statusa kodi nor?da, ka serveris ir veiksm?gi pie??mis klienta piepras?jumu.
 • 200 ? labi. Klienta piepras?jums ir veiksm?gs.
 • 201 ? izveidots.
 • 202 ? pie?emts.
 • 203 ? neautoritat?va inform?cija.
 • 204 ? nav satura.
 • 205 ? satura atiestat??ana.
 • 206 ? nepiln?gs saturs.
 • 207 ? vair?ki statusa kodi (WebDay).
3xx ? virzienmai?a

Klienta p?rl?kprogrammai ir j?veic papildu darb?bas, lai izpild?tu piepras?jumu. Piem?ram, p?rl?kprogrammai var b?t nepiecie?ams piepras?t citu server? eso?o lapu vai atk?rtot piepras?jumu, izmantojot starpniekserveri.
 • 301 ? p?rvietots uz past?v?gu laiku.
 • 302 ? objekts p?rvietots.
 • 304 ? nav modific?ts.
 • 307 ? pagaidu novirz??ana.
4xx ? klienta k??da

Iesp?jams, k??da rad?s klienta d??. Piem?ram, klients var piepras?t lapu, kura nepast?v, vai ar? nesniegt der?gu autentifik?cijas inform?ciju.
 • 400 ? neder?gs piepras?jums.
 • 401 ? piek?uve liegta. IIS defin? vair?kas at??ir?gas k??das ar kodu 401, kas nor?da prec?z?ku k??das iemeslu. ?ie konkr?tie k??du kodi tiek r?d?ti p?rl?kprogramm?, ta?u tos ner?da IIS ?urn?l?.
  • 401.1 ? pieteik?an?s neizdev?s.
  • 401.2 ? pieteik?an?s neizdev?s servera konfigur?cijas d??.
  • 401.3 ? nesankcion?ta piek?uve saist?b? ar resurs? pieejamu piek?uves vad?bas sarakstu (ACL).
  • 401.4 ? autoriz?cija neizdev?s filtra d??.
  • 401.5 ? autoriz?cija neizdev?s ISAPI/CGI lietojumprogrammas d??.
  • 401.7 ? piek?uve liegta saist?b? ar URL autoriz?cijas politiku, kas attiecas uz t?mek?a serveri. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
 • 403 ? aizliegts. IIS defin? vair?kas at??ir?gas k??das ar kodu 403, kas nor?da prec?z?ku k??das iemeslu.
  • 403.1 ? izpildes ties?bas liegtas.
  • 403.2 ? las??anas ties?bas liegtas.
  • 403.3 ? rakst??anas ties?bas liegtas.
  • 403.4 ? nepiecie?ams SSL.
  • 403.5 ? nepiecie?ams SSL 128.
  • 403.6 ? IP adrese noraid?ta.
  • 403.7 ? nepiecie?ams klienta sertifik?ts.
  • 403.8 ? piek?uve vietnei liegta.
  • 403.9 ? p?r?k daudz lietot?ju.
  • 403.10 ? neder?ga konfigur?cija.
  • 403.11 ? paroles mai?a.
  • 403.12 ? kart?t?js noraid?ja piek?uvi.
  • 403.13 ? klienta sertifik?ts atsaukts.
  • 403.14 ? direktorija satura uzskait??ana liegta.
  • 403.15 ? p?rsniegtas klienta piek?uves licences.
  • 403.16 ? klienta sertifik?ts nav uzticams vai der?gs.
  • 403.17 ? klienta sertifik?ta der?guma termi?? ir beidzies, vai tas v?l nav der?gs.
  • 403.18 ? nevar izpild?t piepras?to URL pa?reiz?j? lietojumprogrammu p?l?. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
  • 403.19 ? nevar izpild?t ?? lietojumprogrammu p?la klienta CGI lietojumprogrammas. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
  • 403.20 ? Passport pieteik?an?s neizdev?s. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
 • 404 ? nav atrasts.
  • 404.0 ? (nav) ? fails vai direktorijs nav atrasts.
  • 404.1 ? t?mek?a vietnei nevar piek??t, ja piepras?jums satur porta numuru.
  • 404.2 ? t?mek?a pakalpojumu papla?in?juma nosl?g?anas politika ne?auj veikt ?? piepras?juma izpildi.
  • 404.3 ? MIME kartes politika ne?auj veikt ?? piepras?juma izpildi.
 • 405 ? HTTP verbs, kas tiek lietots, lai piek??tu ?ai lapai, nav at?auts (metode nav at?auta).
 • 406 ? klienta p?rl?kprogramma nepie?em piepras?t?s lapas MIME tipu.
 • 407 ? nepiecie?ama starpniekservera autentifik?cija.
 • 412 ? priek?nosac?juma k??me.
 • 413 ? piepras?t? ent?tija ir p?r?k liela.
 • 414 ? piepras?juma URI ir p?r?k gar?.
 • 415 ? neatbalst?ts multivides tips.
 • 416 ? piepras?tais diapazons nav atbilsto?s.
 • 417 ? izpilde neizdev?s.
 • 423 ? k??da; resurss blo??ts.
5xx ? servera k??da

Serveris nevar izpild?t piepras?jumu, jo ir konstat?ta k??da.
 • 500 ? servera iek??j? k??da.
  • 500.12 ? t?mek?a servera lietojumprogramma nav pieejama, jo t? tiek restart?ta.
  • 500.13 ? t?mek?a serveris ir p?r?k aiz?emts.
  • 500.15 ? faila Global.asa tie?ie piepras?jumi nav at?auti.
  • 500.16 ? nepareizi UNC autoriz?cijas akredit?cijas dati. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
  • 500.18 ? vietr??a URL autoriz?cijas kr?tuvi nevar atv?rt. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
  • 500.19 ? ?? faila dati metadatu b?z? nav pareizi konfigur?ti.
  • 500.100 ? ASP iek??ja k??da.
 • 501 ? galvenes v?rt?bu noteikt? konfigur?cija nav ieviesta.
 • 502 ? t?mek?a serveris, darbojoties k? v?rtejai vai starpniekserverim, sa??ma neder?gu atbildi.
  • 502.1 ? CGI lietojumprogrammas taimauts.
  • 502.2 ? CGI lietojumprogrammas k??da.
 • 503 ? pakalpojums nav pieejams. K??das kods ir rakstur?gs programmai IIS 6.0.
 • 504 ? v?rtejas taimauts.
 • 505 ? HTTP versija netiek atbalst?ta.

IIS HTTP statusa kodi un to c?lo?i

 • 200 ? piepras?jums ir veiksm?gs. ?is statusa kods nor?da, ka programma IIS ir sekm?gi apstr?d?jusi piepras?jumu.
 • 206 ? nepiln?gs saturs. Tas nor?da, ka fails ir da??ji lejupiel?d?ts. To lietojot, var iesp?jot p?rtrauktas lejupiel?des ats?k?anu vai sadal?t lejupiel?di vair?k?s vienlaic?g?s pl?sm?s.
 • 207 ? vair?ki statusa kodi (WebDAV). ?is kods tiek r?d?ts pirms XML zi?ojuma, kas var satur?t vair?kus atsevi??us atbildes kodus, pamatojoties uz apak?piepras?jumu skaitu.
 • 301 ? p?rvietots neatgriezeniski. ?is un visi turpm?kie piepras?jumi j?novirza uz nor?d?to URI.
 • 302 ? atrasts. Veicot autentifik?ciju, kuras pamat? ir veidlapa, kodu bie?i r?da kop? ar tekstu ?Objekts p?rvietots?. Piepras?tais resurss ?slaic?gi ir pieejams ar citu URI. T? k? virzienmai?? da?k?rt var tikt veiktas izmai?as, turpm?ko piepras?jumu veik?anai klientam j?turpina izmantot piepras?juma URI. ?? atbilde ir ievietojama ke?atmi?? tikai gad?jumos, ja to nor?da galvenes lauki Cache-Control vai Expires.
 • 304 ? nav modific?ts. Klients pieprasa dokumentu, kas jau atrodas t? ke?atmi??, un dokuments p?c ierakst??anas ke?atmi?? nav main?ts. Klients izmanto ke?atmi?? saglab?to dokumenta kopiju, nevis lejupiel?d? dokumentu no servera.
 • 401.1 un 401.2 ? pieteik?an?s neizdev?s. Pieteik?an?s m??in?jums bija neveiksm?gs, jo lietot?jv?rds vai parole nav pareiza, vai ar? past?v probl?ma ar sist?mas konfigur?ciju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  907273 HTTP k??du, kuru kods ir 401, nov?r?ana programm? IIS (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 401.3 ? nesankcion?ta piek?uve saist?b? ar resurs? pieejamu piek?uves vad?bas sarakstu (ACL). Tas nor?da uz probl?mu ar NTFS at?auj?m. ?? k??da var rasties pat tad, ja, m??inot piek??t failam, tiek izmantotas pareiz?s at?aujas. Piem?ram, ?is k??das zi?ojums tiek r?d?ts, ja IUSR kontam nav piek?uves direktorijam C:\Winnt\System32\Inetsrv. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
  271071 K? iestat?t nepiecie?am?s NTFS at?aujas un lietot?ju ties?bas t?mek?a server?, kur? tiek darbin?ta programma IIS 5.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  812614 Noklus?juma at?aujas un lietot?ju ties?bas programm? IIS 6.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403 ? aizliegts. ?o visp?r?jo statusa kodu 403 var sa?emt, ja t?mek?a vietnei nav iestat?ts noklus?juma dokuments un ja vietne nav iestat?ta at?aut direktorija p?rl?ko?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  320051 K? konfigur?t noklus?juma dokumentu interneta inform?cijas pakalpojumos (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403.1 ? izpildes ties?bas liegtas. ?is k??das zi?ojums visbie??k tiek r?d?ts divu t?l?k nor?d?to iemeslu d??.
  • Jums nav pietiekamas izpildes at?aujas. Piem?ram, j?s varat sa?emt ?o k??das zi?ojumu, ja m??in?t piek??t ASP lapai direktorij?, kura at?aujas ir iestat?tas k? Neviens, vai m??in?t izpild?t CGI skriptu direktorij? ar at?auju Tikai skripti. Lai modific?tu izpildes at?aujas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz direktorija Microsoft p?rvald?bas konsol? (MMC), noklik??iniet uz Rekviz?ti, noklik??iniet uz cilnes Direktorijs un p?rliecinieties, vai iestat?jums Izpildes at?aujas ir piem?rots saturam, kuram m??in?t piek??t.
  • Skripta kart??ana faila tipam, kuru m??in?t izpild?t, nav iestat?ta, lai atpaz?tu j?su lietoto verbu (piem?ram, GET vai POST). Lai par to p?rliecin?tos, ar peles labo pogu noklik??iniet uz direktorija Microsoft p?rvald?bas konsol?, noklik??iniet uz Rekviz?ti, noklik??iniet uz cilnes Direktorijs, noklik??iniet uz Konfigur?cija un p?rbaudiet, vai skripta kart??ana atbilsto?ajam faila tipam ir iestat?ta t?, lai at?autu j?su lietoto verbu.
 • 403.2 ? las??anas ties?bas liegtas. P?rliecinieties, vai IIS ir iestat?ta t?, lai at?autu las?t direktorija saturu. Ja izmantojat noklus?juma dokumentu, p?rliecinieties ar? par to, vai dokuments past?v. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  247677 K??das zi?ojums: 403.2 aizliegts: las??anas ties?bas liegtas. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403.3 ? rakst??anas ties?bas liegtas. P?rliecinieties, vai IIS at?aujas un NTFS at?aujas ir iestat?tas t?, lai pie??irtu ties?bas rakst?t direktorij?.Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248072 K??das zi?ojums: 403,3 aizliegts: rakst??anas ties?bas liegtas. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403.4 ? nepiecie?ams SSL. Atsp?jojiet opciju Piepras?t dro?u kan?lu vai izmantojiet HTTPS, nevis HTTP, lai piek??tu lapai.
 • 403.5 ? nepiecie?ams SSL 128. Lai skat?tu lapu, atsp?jojiet opciju Piepras?t 128 bitu ?ifr??anu vai izmantojiet p?rl?kprogrammu, kas atbalsta 128 bitu ?ifr??anu.
 • 403.6 ? IP adrese noraid?ta. Serveris ir konfigur?ts t?, lai liegtu piek?uvi j?su pa?reiz?jai IP adresei. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248043 K??das zi?ojums: 403.6 ? aizliegts: IP adrese noraid?ta. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403.7 ? nepiecie?ams klienta sertifik?ts. Serveris ir konfigur?ts t?, lai piepras?tu klienta autentifik?cijas sertifik?tu, bet j?s neesat instal?jis der?gu klienta sertifik?tu.
  186812 PRB: K??das zi?ojums: 403,7 aizliegts: nepiecie?ams klienta sertifik?ts. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403.8 ? piek?uve vietnei liegta. Dom?nam, kuru izmantojat, lai piek??tu serverim, ir iestat?ts dom?na nosaukuma ierobe?ojums.Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248032 K??das zi?ojums: Aizliegts: piek?uve vietnei liegta 403.8. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 403.9 ? p?r?k daudz lietot?ju. Lietot?ju skaits, kuri ir izveidoju?i savienojumu ar serveri, p?rsniedz iestat?to savienojumu skaita ierobe?ojumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?? ierobe?ojuma mai?u, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248074 K??das zi?ojums: Piek?uve liegta: savienojumu ir izveidoju?i p?r?k daudz lietot?ju 403.9. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  PIEZ?ME. Sist?m?s Microsoft Windows 2000 Professional un Windows XP Professional autom?tiski tiek noteiks 10 savienojumu ierobe?ojums programm? IIS. ?o ierobe?ojumu nevar main?t.
 • 403.12 ? kart?t?js noraid?ja piek?uvi. Lapa, kurai v?laties piek??t, pieprasa klienta sertifik?tu. Ta?u uz klienta sertifik?tu kart?tajam lietot?ja ID ir liegta piek?uve failam. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248075 K??da: HTTP 403.12 ? piek?uve liegta: kart?t?js aizliedza piek?uvi. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 404 ? nav atrasts. ?? k??da var rasties, ja fails, kuram m??in?t piek??t, ir p?rvietots vai dz?sts. K??da var rasties ar? tad, ja m??in?t piek??t failam, kuram p?c r?ka URLScan instal??anas ir ierobe?ots faila nosaukuma papla?in?jums. P?c r?ka URLScan instal??anas w3svc ?urn?lfailos b?s redzams ieraksts ?Noraid?ja URLScan?. ?aj? gad?jum? piepras?jumam atbilsto?? ?urn?lfaila ieraksta teksts b?s ?Noraid?ja URLScan?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248033 K? sist?mas administratori server?, kur? darbojas programma IIS, var nov?rst k??du, kuras gad?jum? tiek r?d?ts zi?ojums ?HTTP 404 ? fails nav atrasts? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  • 404.1 ? t?mek?a vietnei nevar piek??t piepras?taj? port?. ?? k??da nor?da, ka vietnei, kurai v?laties piek??t, ir IP adrese, kas nepie?em t? porta piepras?jumus, uz kuru tika s?t?ts ?is piepras?jumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
   248034 IIS k??da: 404.1 t?mek?a vietne nav atrasta. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  • 404.2 ? nosl?g?anas politika ne?auj veikt ?? piepras?juma izpildi. ?? k??da programm? IIS 6.0 nor?da, ka t?mek?a pakalpojumu papla?in?jumu sarakst? piepras?jums ir aizliegts. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
   328419 K? pievienot un no?emt t?mek?a pakalpojumu papla?in?juma failus programm? IIS 6 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
   328505 K? izveidot t?mek?a servera papla?in?jumu un papla?in?juma failu sarakstu programm? IIS 6.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
   328360 K? iesp?jot un atsp?jot ISAPI papla?in?jumus un CGI lietojumprogrammas programm? IIS 6.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  • 404.3 ? MIME kartes politika ne?auj veikt ?? piepras?juma izpildi. ?? probl?ma rodas, ja past?v t?l?k nor?d?tie nosac?jumi.
   1. Piepras?tajam faila nosaukuma papla?in?jumam nav konfigur?ta apdarin?t?ja kart??ana.
   2. Nav konfigur?ts t?mek?a vietnei vai lietojumprogrammai atbilsto?ais MIME tips.
 • 405 ? metode nav at?auta. ?? k??da var rasties, kad klients s?ta HTTP piepras?jumu serverim, kur? darbojas programma IIS, un piepras?jums satur HTTP verbu, kuru serveris neatpaz?st. Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rliecinieties, vai klienta piepras?jum? ir lietots HTTP verbs, kas atbilst HTTP RFC dokumentiem. Inform?ciju par HTTP RFC dokumentiem skatiet sada?? ?Atsauces?.
 • 500 ? servera iek??j? k??da. ?is k??das zi?ojums tiek r?d?ts da??du servera k??du gad?jum?. Pla??ku inform?ciju par k??das ra?an?s iemesliem var atrast notikumu skat?t?ja ?urn?los. Turkl?t j?s varat atsp?jot vienk?r?otus HTTP k??du zi?ojumus, lai sa?emtu detaliz?tu k??das aprakstu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par vienk?r?otu HTTP k??du zi?ojumu atsp?jo?anu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  294807 K?: atsp?jot Internet Explorer 5 l?dzekli ?R?d?t vienk?r?otus HTTP k??du zi?ojumus? servera pus? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 500.12 ? lietojumprogramma tiek restart?ta. Tas nor?da, ka j?s m??in?j?t iel?d?t ASP lapu, kam?r programma IIS restart?ja lietojumprogrammu. P?c lapas atsvaidzin??anas ?im zi?ojumam b?tu j?paz?d. Ja p?c lapas atsvaidzin??anas zi?ojums joproj?m tiek r?d?ts, iesp?jams, pretv?rusu programmat?ra veic faila Global.asa sken??anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz zem?k nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  248013 K??das zi?ojums: HTTP k??da 500-12, lietojumprogramma tiek restart?ta (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 500-100.ASP ? ASP k??da. ?is k??das zi?ojums tiek sa?emts, m??inot iel?d?t ASP lapu, kuras kod? ir k??das. Lai ieg?tu detaliz?tu inform?ciju par k??du, atsp?jojiet vienk?r?otus HTTP k??du zi?ojumus. P?c noklus?juma ?? k??da ir iesp?jota tikai noklus?juma t?mek?a vietn?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?? k??das zi?ojuma r?d??anu vietn?s, kuras nav noklus?juma t?mek?a vietnes, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  261200 Tiek r?d?ts HTTP k??das zi?ojums ar kodu 500, nevis ASP k??das zi?ojums no 500-100.asp (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 502 ? neder?ga v?rteja. ?is k??das zi?ojums tiek sa?emts, m??inot palaist CGI skriptu, kas neatgrie? der?gu HTTP galve?u kopu. Lai nov?rstu probl?mu, atk??dojiet CGI lietojumprogrammu, lai noteiktu, k?d?? t? programmai IIS nodeva neder?gu HTTP inform?ciju.
 • 503 ? pakalpojums nav pieejams. Kodola re??ma komponents Http.sys, kas ieviests programm? IIS 6, uzr?da statusa kodu HTTP 503. Lai ieg?tu papildinform?ciju par HTTP k??das 503 identific??anu un nov?r?anu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  820729 K??da, piesakoties programm? HTTP API
 • 500.19. ?? k??da rodas, ja XML metadatu b?ze satur neder?gu konfigur?cijas inform?ciju par satura tipu, kuram m??in?t piek??t. Lai nov?rstu ?o probl?mu, no?emiet vai labojiet neder?go konfigur?ciju. ?? probl?ma parasti nor?da uz probl?mu ScriptMap metadatu b?zes atsl?g?.

FTP

1xx ? pozit?va pagaidu atbilde

?ie statusa kodi nor?da, ka darb?ba ir s?kta veiksm?gi, ta?u pirms n?kam?s komandas izpildes klientam ir j?sa?em v?l cita atbilde.
 • 110 restarta mar?iera atbilde.
 • 120 pakalpojums b?s pieejams p?c nnn min?t?m.
 • 125 datu savienojums jau ir atv?rts; s?kas p?rs?t??ana.
 • 150 faila statuss pareizs; gatavojas atv?rt datu savienojumu.
2xx ? pozit?va atbilde par pabeig?anu

Darb?ba ir veiksm?gi pabeigta. Klients var izpild?t jaunu komandu.
 • 200 komanda pareiza.
 • 202 komanda nav ieviesta, ?aj? vietn? t? ir lieka.
 • 211 sist?mas statuss vai atbilde par sist?mas pal?dz?bu.
 • 212 direktorija statuss.
 • 213 faila statuss.
 • 214 pal?dz?bas zi?ojums.
 • 215 sist?mas tips NOSAUKUMS, kur NOSAUKUMS ir ofici?lais sist?mas nosaukums, kas atrodams pie??irto numuru dokumenta sarakst?.
 • 220 pakalpojums sagatavots jaunam lietot?jam.
 • 221 pakalpojums aizver vad?bas savienojumu. Atteikts, ja nepiecie?ams.
 • 225 datu savienojums atv?rts; p?rs?t??ana nenotiek.
 • 226 datu savienojuma aizv?r?ana. Piepras?t? darb?ba ar failu veiksm?gi izpild?ta (piem?ram, faila p?rs?t??ana vai ar failu veiktas darb?bas priek?laic?ga p?rtrauk?ana).
 • 227 pas?v? re??ma aktiviz??ana (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 lietot?js ir pieteicies, turpin?t.
 • 250 piepras?t? darb?ba ar failu ir pareiza un ir pabeigta.
 • 257 ?CE?ANOSAUKUMS? izveidots.
3xx ? pozit?va atbilde starpposm?

Komanda veiksm?gi izpild?ta, bet serverim nepiecie?ama papildinform?cija no klienta, lai pabeigtu piepras?juma apstr?di.
 • 331 lietot?jv?rds der?gs, nepiecie?ama parole.
 • 332 lai pieteiktos, nepiecie?ams konts.
 • 350 lai veiktu piepras?to darb?bu ar failu, nepiecie?ama papildinform?cija.
4xx ? negat?va pagaidu atbilde par pabeig?anu

Komanda netika veiksm?gi izpild?ta, ta?u k??da ir ?slaic?ga. Ja klients m??in?s atk?rtoti veikt komandu, t?s izpilde var izdoties.
 • 421 pakalpojums nav pieejams, notiek vad?bas savienojuma aizv?r?ana. T? var b?t atbilde uz jebkuru komandu, ja pakalpojums zina, ka tam ir j?izsl?dzas.
 • 425 nevar atv?rt datu savienojumu.
 • 426 savienojums aizv?rts; p?rs?t??ana priek?laikus p?rtraukta.
 • 450 piepras?t? darb?ba ar failu nav veikta. Fails nav pieejams (piem?ram, fails ir aiz?emts).
 • 451 piepras?t? darb?ba priek?laikus p?rtraukta: viet?j? apstr?des k??da.
 • 452 piepras?t? darb?ba nav veikta. Nepietiek vietas sist?mas kr?tuv?.
5xx ? negat?va gal?g? atbilde par pabeig?anu

Komanda netika veiksm?gi izpild?ta, un k??da ir neatgriezeniska. Ja klients m??ina atk?rtoti veikt komandu, tiek sa?emta t? pati k??da.
 • 500 sintakses k??da, komanda nav atpaz?ta. Tas var attiekties ar? uz t?d?m k??d?m k? p?r?k gara komandas rinda.
 • 501 sintakses k??da parametros vai argumentos.
 • 502 komanda nav ieviesta.
 • 503 neder?ga komandu sec?ba.
 • 504 ?? parametra komanda nav ieviesta.
 • 530 nav pieteicies.
 • 532 nepiecie?ams konts failu glab??anai.
 • 550 piepras?t? darb?ba nav veikta. Fails nav pieejams (piem?ram, fails nav atrasts, nav piek?uves).
 • 551 piepras?t? darb?ba priek?laikus p?rtraukta: nezin?ms lapas tips.
 • 552 piepras?t? darb?ba ar failu priek?laikus p?rtraukta. P?rsniegts sadal? noteiktais kr?tuves apjoms (pa?reiz?jam direktorijam vai datu kopai).
 • 553 piepras?t? darb?ba nav veikta. Neat?auts faila nosaukums.

Bie??k r?d?tie FTP statusa kodi un to c?lo?i

 • 150 ? FTP izmanto divus portus: 21. portu komandu s?t??anai un 20. portu datu s?t??anai. Statusa kods 150 nor?da, ka serveris gatavojas atv?rt jaunu savienojumu 20. port?, lai s?t?tu datus.
 • 226 ? komanda atver datu savienojumu 20. port?, lai veiktu darb?bu, piem?ram, p?rs?t?tu failu. Darb?ba ir veiksm?gi pabeigta, datu savienojums ir aizv?rts.
 • 230 ? ?is statusa kods tiek par?d?ts p?c tam, kad klients nos?ta pareizo paroli. Tas nor?da, ka lietot?js ir veiksm?gi pieteicies.
 • 331 ? ?is statusa kods ir redzams p?c tam, kad klients ir nos?t?jis lietot?jv?rdu. Neatkar?gi no t?, vai nor?d?tais lietot?jv?rds atbilst vai neatbilst der?gam kontam sist?m?, tiek r?d?ts tas pats statusa kods.
 • 426 ? komanda atver datu savienojumu, lai veiktu darb?bu, ta?u darb?ba ir atcelta, un datu savienojums ir aizv?rts.
 • 530 ? ?is statusa kods nor?da, ka lietot?js nevar pieteikties, jo lietot?jv?rda un paroles kombin?cija nav der?ga. Ja piesak?ties, izmantojot lietot?ja kontu, iesp?jams, esat ievad?jis nepareizu lietot?jv?rdu vai paroli vai esat izv?l?jies at?aut tikai anon?mu piek?uvi. Ja piesak?ties, izmantojot anon?mu kontu, iesp?jams, programma IIS ir konfigur?ta t?, lai liegtu anon?mu piek?uvi.
 • 550 ? komanda nav izpild?ta, jo nor?d?tais fails nav pieejams. ?is statusa kods tiek r?d?ts, piem?ram, m??inot lietot komandu GET, lai ieg?tu failu, kas nepast?v, vai m??inot lietot komandu PUT, lai ievietotu failu direktorij?, kur? nav at?auts rakst?t.
Piez?me. Visiem t?mek?a viet?u administratoriem ir ?oti ieteicams veikt jaunin??anu uz interneta inform?cijas pakalpojumu (IIS) versiju 7.0, kas darbojas sist?m? Windows Server 2008. IIS 7.0 b?tiski palielina t?mek?a infrastrukt?ras dro??bu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par t?m?m, kas saist?tas ar IIS dro??bu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/dd450371.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par IIS 7.0, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.iis.net/

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par HTTP statusa kodu defin?cij?m, apmekl?jiet ?o glob?l? t?mek?a konsorcija (W3C) vietni:
Statusa kodu defin?cijas
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FTP statusa kodu defin?cij?m, skatiet sada?u 4.2 (?FTP Replies? ? FTP atbildes) ?aj? W3C vietn?:
Failu p?rs?t??anas funkcijas
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
Lai ieg?tu papildinform?ciju par piel?gotu HTTP k??du zi?ojumu izveidi programm? IIS6, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
814869 Piel?goti k??du zi?ojumi programm? IIS 6.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par piel?gotu HTTP k??du zi?ojumu izveidi programm? IIS5, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
302570 K? veikt konfigur??anu programm? IIS, lai t?mek?a vietn? tiktu r?d?ti piel?goti k??du zi?ojumi (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par vienk?r?otu HTTP k??du zi?ojumu izsl?g?anu p?rl?kprogramm? Internet Explorer, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
294807 K? servera pus? izsl?gt p?rl?kprogrammas Internet Explorer 5.x un Internet Explorer 6.x l?dzekli ?R?d?t vienk?r?otus HTTP k??du zi?ojumus? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par HTTP statusa kodiem programm? IIS 7,0, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
943891 HTTP statusa kodi programm? IIS 7.0
Ja ?eit nor?d?tie raksti nesatur inform?ciju, kas pal?dz atrisin?t probl?mu, vai nov?rojat simptomus, kas at??iras no ?aj? rakst? aprakst?tajiem, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/?ln=lv
P?c tam lauk? Mekl?t atbalsta vietn? (KB) ierakstiet par?d?t? k??das zi?ojuma tekstu vai probl?mas aprakstu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 318380 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. janv?ris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com