Identifikator ?lanka: 318380 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Za?to dobijam ove poruke o gre?ci na Veb lokaciji?

Ove poruke o gre?ci se javljaju kada postoji problem sa Veb lokacijom koju pose?ujete. Problem mo?e biti privremen. Tako da kasnije mo?ete ponovo da se vratite na Veb lokaciju. Ako se problem i dalje javlja, mo?da ?ete morati da se obratite administratorima Veb lokacije da ovaj problem re?e umesto vas. Cilj ovog ?lanka je da pomogne administratorima Veb lokacija da shvate ?ta ove poruke o gre?ci zna?e i da dobiju informacije o re?avanju problema na svojoj Veb lokaciji.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Svaki put kada osobe koje pretra?uju Veb poku?aju da pristupe sadr?aju na serveru koji koristi Internet Information Services (IIS) preko HTTP ili FTP protokola, IIS vra?a numeri?ki k˘d koji pokazuje da li je taj poku?aj bio uspe?an ili ne. Ovaj statusni k˘d se bele?i u IIS evidenciji, a tako?e mo?e biti prikazan u Veb pregleda?u ili FTP klijentu. Statusni k˘d tako?e mo?e da navede razlog za?to je zahtev bio neuspe?an.

IIS administratori mogu da prilagode poruku o gre?ci koja ?e biti prikazana korisnicima u njihovim Veb pregleda?ima u slu?aju da je zahtev neuspe?an. Da biste dobili vi?e informacija o kreiranju prilago?enih HTTP poruka o gre?ci u serverskoj aplikaciji IIS, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste ih prikazali u Microsoft bazi znanja:
814869 Prilago?ene poruke o gre?ci u serverskoj aplikaciji IIS 6.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
302570 Konfigurisanje prilago?enih poruka o gre?ci za va?u Veb lokaciju u serverskoj aplikaciji IIS (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Dodatne informacije

Lokacije datoteka evidencije

Prema podrazumevanim postavkama, IIS sme?ta svoje datoteke evidencije na slede?u lokaciju:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Ovaj direktorijum sadr?i zasebne direktorijume za svaku WWW (World Wide Web) i FTP lokaciju. Prema podrazumevanim postavkama, datoteke evidencije se svakoga dana kreiraju u direktorijumima, a naziv im se dodeljuje prema datumu (na primer, exGGMMDD.log). Da biste dobili vi?e informacija o pode?avanju evidencije, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
313437 Omogu?avanje vo?enja evidencije u serverskoj aplikaciji Internet Information Services (IIS) (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

HTTP

1xx - Informativno

Ovi statusni kodovi ukazuju na privremeni odziv. Klijent treba da se pripremi da primi jedan ili vi?e 1xx odziva pre prijema regularnog odziva.
 • 100 - Nastavi.
 • 101 - Menjanje protokola.
2xx - Uspe?no

Ova klasa statusnih kodova ukazuje na to da je server uspe?no prihvatio zahtev klijenta.
 • 200 - U redu. Zahtev klijenta je uspe?no obra?en.
 • 201 - Kreirano.
 • 202 - Prihva?eno.
 • 203 - Informacije bez ovla??enja.
 • 204 - Nema sadr?aja.
 • 205 - Resetuj sadr?aj.
 • 206 ? Delimi?ni sadr?aj.
 • 207 - Vi?estruki status (WebDay).
3xx - Preusmeravanje

Pregleda? klijenta treba da obavi vi?e radnji kako bi zahtev bio ispunjen. Na primer, pregleda? ?e mo?da morati da tra?i neku drugu stranicu na serveru ili da ponovi zahtev pomo?u proxy servera.
 • 301 - Trajno preme?teno
 • 302 - Objekat je preme?ten.
 • 304 - Nije izmenjeno.
 • 307 - Privremeno preusmeravanje.
4xx - Gre?ka klijenta

Do?lo je do gre?ke, klijent je mo?da pokvaren. Na primer, klijent mo?e da zatra?i stranicu koja ne postoji ili da navede pogre?ne informacije za potvrdu identiteta.
 • 400 - Pogre?an zahtev.
 • 401 - Pristup je odbijen. IIS defini?e nekoliko razli?itih 401 gre?aka koje ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke. Ovi specifi?ni kodovi gre?aka prikazani se u pregleda?u, ali nisu prikazani u IIS evidenciji:
  • 401.1 - Prijavljivanje nije uspelo.
  • 401.2 - Prijavljivanje nije uspelo zbog konfiguracije servera.
  • 401.3 - Neovla??eno zbog ACL na resursu.
  • 401.4 - Autorizacija nije uspela prema filteru.
  • 401.5 - Autorizacija nije uspela prema ISAPI/CGI aplikaciji.
  • 401.7 ? Pristup je odbijen prema smernicama za URL autorizaciju na Veb serveru. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
 • 403 - Zabranjeno. IIS defini?e nekoliko razli?itih 403 gre?aka koje ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke:
  • 403.1 - Pristup za izvr?avanje je zabranjen.
  • 403.2 - Pristup za ?itanje je zabranjen.
  • 403.3 - Pristup za upisivanje je zabranjen.
  • 403.4 - SSL je neophodan.
  • 403.5 - SSL 128 je neophodan.
  • 403.6 - IP adresa je odbijena.
  • 403.7 - Neophodan je certifikat klijenta.
  • 403.8 - Pristup lokaciji je odbijen.
  • 403.9 - Postoji previ?e korisnika.
  • 403.10 - Neva?e?a konfiguracija.
  • 403.11 - Promena lozinke.
  • 403.12 - Maper je odbio pristup.
  • 403.13 - Certifikat klijenta je opozvan.
  • 403.14 - Prikaz liste direktorijuma je odbijen.
  • 403.15 - Prema?en je broj licenci za pristup klijenta.
  • 403.16 - Certifikat klijenta nije pouzdan ili va?e?i.
  • 403.17 - Certifikat klijenta je istekao ili jo? uvek nije va?e?i.
  • 403.18 - Nije mogu?e izvr?iti tra?enu URL adresu u postoje?oj grupi aplikacija. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
  • 403.19 - Nije mogu?e izvr?iti CGI parametre za klijenta u ovoj grupi aplikacija. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
  • 403.20 - Prijavljivanje na paso? nije uspelo. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
 • 404 - Nije prona?eno.
  • 404.0 - (nijedno) ? Datoteka ili direktorijum nisu prona?eni.
  • 404.1 - Veb lokaciji nije mogu?e pristupiti na zahtevanom portu.
  • 404.2 - Smernice za zaklju?avanje oznake tipa za Veb uslugu spre?avaju izvr?avanje ovog zahteva.
  • 404.3 - Smernice za MIME mapu spre?avaju izvr?avanje ovog zahteva.
 • 405 - HTTP glagol kori??en za pristup ovoj stranici nije dozvoljen (metod nije dozvoljen).
 • 406 - Pregleda? klijenta ne prihvata MIME tip tra?ene stranice.
 • 407 - Neophodna je provera identiteta proxy servera.
 • 412 - Preduslov nije ispunjen.
 • 413 ? Entitet zahteva je prevelik.
 • 414 - URI identifikator zahteva je preduga?ak.
 • 415 ? Nepodr?ani tip medija.
 • 416 ? Tra?eni zahtev nije zadovoljavaju?i.
 • 417 ? Izvr?avanje nije uspelo.
 • 423 ? Gre?ka u zaklju?avanju.
5xx - Gre?ka servera

Server ne mo?e da dovr?i zahtev jer je nai?ao na gre?ku.
 • 500 - Unutra?nja gre?ka servera.
  • 500.12 - Aplikacija se ponovo pokre?e na Veb serveru.
  • 500.13 - Veb server je zauzet.
  • 500.15 - Direktni zahtevi za Global.asa nisu dozvoljeni.
  • 500.16 ? Akreditivi za UNC autorizaciju su neta?ni. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
  • 500.18 ? Nije mogu?e otvoriti skladi?te URL autorizacija. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
  • 500.19 - Podaci za ovu datoteku su nepravilno konfigurisani u metabazi.
  • 500.100 - Unutra?nja ASP gre?ka.
 • 501 - Vrednosti u zaglavlju ukazuju na konfiguraciju koja nije primenjena.
 • 502 - Veb server je primio neva?e?i odziv dok je obavljao ulogu mre?nog prolaza ili proxy servera.
  • 502.1 - Vremenski istek CGI aplikacije.
  • 502.2 - Gre?ka u CGI aplikaciji.
 • 503 - Usluga nije dostupna. Ovaj k˘d gre?ke je specifi?an za IIS 6.0.
 • 504 - Vremenski istek mre?nog prolaza.
 • 505 - HTTP verzija nije podr?ana.

IIS HTTP statusni kodovi i njihovi uzroci

 • 200 - Uspe?no. Ovaj statusni k˘d ozna?ava da je IIS uspe?no obradio zahtev.
 • 206 - Delimi?an sadr?aj. Ozna?ava da je datoteka delimi?no preuzeta. Mo?e da omogu?i nastavak prekinutog preuzimanja ili da podeli preuzimanje na vi?e istovremenih tokova.
 • 207 - Vi?estruki status (WebDAV). Ovaj k˘d se pojavljuje pre XML poruke koja sadr?i nekoliko zasebnih kodova odziva, u zavisnosti od broja kreiranih podzahteva.
 • 301 - Trajno preme?teno. Ovaj i svi budu?i zahtevi trebalo bi da budu preusmereni na zadati URI.
 • 302 - Prona?eno. ?esto je predstavljen porukom ?Objekat je preme?ten? za potvrdu identiteta zasnovanu na obrascima. Zahtevani resurs se privremeno nalazi pod nekim drugim URI identifikatorom. Budu?i da se preusmeravanje mo?e povremeno izmeniti, klijent bi trebalo da nastavi da koristi URI identifikator zahteva i za budu?e zahteve. Ovaj odziv mo?e da se ke?ira samo ako je to nazna?eno u polju zaglavlja ?Kontrola ke?a? ili ?Isti?e?.
 • 304 - Nije izmenjeno. Klijent tra?i dokument koji se ve? nalazi u ke?u i koji nije izmenjen od trenutka kada je ke?iran. Klijent je izabrao da koristi ke?iranu kopiju dokumenta, umesto da preuzme dokument sa servera.
 • 401.1 i 401.2 - Prijavljivanje nije uspelo. Prijavljivanje nije bilo uspe?no zato ?to su korisni?ko ime ili lozinka neva?e?i ili zato ?to postoji problem sa konfiguracijom sistema. Za vi?e informacija o re?avanju ovog problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  907273 Otklanjanje HTTP 401 gre?aka u serverskoj aplikaciji IIS (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 401.3 - Neovla??eno zbog ACL na resursu. Ukazuje na problem sa NTFS dozvolama. Ova gre?ka mo?e da se javi i kada su dozvole za datoteku, kojoj poku?avate da pristupite, ispravne. Na primer, ova gre?ka ?e se javiti ako IUSR nalog nema pristup direktorijumu C:\Winnt\System32\Inetsrv. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  271071 Pode?avanje potrebnih NTFS dozvola i prava korisnika za IIS 5.0 Veb server (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  812614 Podrazumevane dozvole i prava korisnika za IIS 6.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403 - Zabranjeno. Ovaj generi?ki 403 statusni k˘d ?e se pojaviti ako Veb lokacija nema podrazumevani skup dokumenata i ako nije pode?ena da dozvoli pregledanje direktorijuma. Za vi?e informacija o re?avanju ovog problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  320051 Konfigurisanje podrazumevanog dokumenta u serverskoj aplikaciji Internet Information Services (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403.1 - Pristup za izvr?avanje je zabranjen. Navedena su dva naj?e??a uzroka za javljanje ove poruke o gre?ci:
  • Nemate dovoljno dozvola za izvr?avanje. Na primer, mo?ete da dobijete ovu poruku o gre?ci kada poku?ate da pristupite ASP stranici u direktorijumu u kojem su dozvole pode?ene na ?Nijedno? ili kada poku?ate da pokrenete CGI skriptu u direktorijumu sa dozvolama ?Samo skripte?. Da biste izmenili dozvole za izvr?avanje, kliknite desnim tasterom mi?a na direktorijum u MMC konzoli (Microsoft Management Console), izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Direktorijum i proverite da li je postavka Dozvole za izvr?avanje pravilno pode?ena za sadr?aj kojem poku?avate da pristupite.
  • Mapiranje skripte sa tip datoteke koju poku?avate da pokrenete nije pode?eno da prepozna glagol koji koristite (na primer, PREUZMI ili POSTAVI). Da biste proverili ovu postavku, kliknite desnim tasterom mi?a na direktorijum u MMC konzoli (Microsoft Management Console), izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Direktorijum, izaberite Konfiguracija i proverite da li je mapiranje skripte za odgovaraju?i tip datoteke pode?eno da prepozna glagol koji koristite.
 • 403.2 - Pristup za ?itanje je zabranjen. Proverite da li ste podesili IIS da dozvoli pristup za ?itanje u direktorijumu. Tako?e, ako koristite podrazumevani dokument, proverite da li taj dokument postoji. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na broj ?lanka u nastavku da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  247677 Poruka o gre?ci: 403.2 Zabranjeno: Pristup za ?itanje je zabranjen (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403.3 - Pristup za upisivanje je zabranjen. Proverite da li su IIS dozvole i NTFS dozvole pode?ene da omogu?e pristup za upisivanje u direktorijum.Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na broj ?lanka u nastavku da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  248072 Poruka o gre?ci: 403.3 Zabranjeno: Pristup za upisivanje je zabranjen (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403.4 - SSL je neophodan. Onemogu?ite opciju Zahtevaj bezbedan kanal ili izaberite HTTPS umesto HTTP protokola za pristup stranici.
 • 403.5 - SSL 128 je neophodan. Onemogu?ite opciju Zahtevaj 128-bitno ?ifrovanje ili izaberite pregleda? koji podr?ava 128-bitno ?ifrovanje da biste prikazali stranicu.
 • 403.6 - IP adresa je odbijena. Konfigurisali ste server da zabrani pristup va?oj trenutnoj IP adresi. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na broj ?lanka u nastavku da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  248043 Poruka o gre?ci: 403.6 - Zabranjeno: IP adresa je odbijena (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403.7 - Neophodan je certifikat klijenta. Konfigurisali ste server da tra?i certifikat za potvrdu identiteta klijenta, ali nije instaliran va?e?i certifikat klijenta.
  186812 PRB: Poruka o gre?ci: 403.7 Zabranjeno: Neophodan je certifikat klijenta (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403.8 - Pristup lokaciji je odbijen. Podesili ste ograni?enje za ime domena koji koristite za pristup serveru.Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na broj ?lanka u nastavku da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  248032 Poruka o gre?ci: Zabranjeno: Pristup lokaciji je odbijen 403.8 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 403.9 - Postoji previ?e korisnika. Broj korisnika koji su povezani na server prevazilazi ograni?enje koje ste zadali. Da biste dobili vi?e informacija o na?inu menjanja ovog ograni?enja, kliknite na broj ?lanka u nastavku da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  248074 Poruka o gre?ci: Pristup je zabranjen: Previ?e korisnika je povezano 403.9 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  NAPOMENA: Microsoft Windows 2000 Professional i Windows XP Professional automatski postavljaju ograni?enje od 10 veza za IIS. Ne mo?ete da promenite ovo ograni?enje.
 • 403.12 - Maper je odbio pristup. Za stranicu kojoj ?elite da pristupite neophodan je certifikat klijenta. Me?utim, korisni?kom ID-u koji je mapiran ka certifikatu klijenta odbijen je pristup datoteci. Za dodatne informacije kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  248075 Gre?ka: HTTP 403.12 - Pristup je zabranjen: Maper je odbio pristup (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 404 - Nije prona?eno. Ova gre?ka mo?e da se javi ako je datoteka kojoj poku?avate da pristupite preme?tena ili izbrisana. Gre?ka tako?e mo?e da se javi ako poku?ate da pristupite datoteci, koja ima ograni?enu oznaku tipa datoteke, nakon ?to instalirate alatku URLScan. Kada instalirate alatku URLScan, u w3svc datotekama evidencije bi?e prikazana poruka ?Odbijen od strane URLScan alatke?. U tom slu?aju, u datoteci evidencije bi?e prikazana poruka ?Odbijen od strane URLScan alatke? za taj zahtev. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  248033 Kako administratori sistema mogu da re?e probleme sa porukom o gre?ci ?HTTP 404 - Datoteka nije prona?ena? na serveru koji koristi IIS (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  • 404.1 - Veb lokaciji nije mogu?e pristupiti na zahtevanom portu. Ova gre?ka se javlja kada Veb lokacija kojoj poku?avate da pristupite ima IP adresu koja ne prihvata zahteve sa porta preko kojeg je stigao ovaj zahtev. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   248034 IIS gre?ka: 404.1 Veb lokacija nije prona?ena (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  • 404.2 ? Smernice za zaklju?avanje spre?avaju izvr?avanje ovog zahteva. U serverskoj aplikaciji IIS 6.0, ova gre?ka ukazuje na to da je zahtev zabranjen u listi pro?irenja za Veb uslugu. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
   328419 Dodavanje i uklanjanje datoteka pro?irenja za Veb uslugu u serverskoj aplikaciji IIS 6 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
   328505 Prikaz liste sa pro?irenjima za Veb uslugu i datotekama pro?irenja u serverskoj aplikaciji IIS 6.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
   328360 Omogu?avanje i onemogu?avanje ISAPI pro?irenja i CGI aplikacija u serverskoj aplikaciji IIS 6.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  • 404.3 - Smernice za MIME mapu spre?avaju izvr?avanje ovog zahteva. Do ovog problema dolazi ako su ispunjeni slede?i uslovi:
   1. Mapiranje rukovaoca za zahtevanu oznaku tipa datoteke nije konfigurisano.
   2. Odgovaraju?i MIME tip nije konfigurisan za Veb lokaciju niti za aplikaciju.
 • 405 ? Metod nije dozvoljen. Ova gre?ka mo?e da se javi kada klijent po?alje HTTP zahtev serveru na kojem je pokrenut IIS, a taj zahtev sadr?i HTTP glagol koji server ne prepoznaje. Da biste re?ili ovaj problem, proverite da li zahtev koristi HTTP glagol koji je u skladu sa HTTP zahtevom za komentar. Vi?e informacija o HTTP zahtevu za komentar potra?ite u odeljku ?Reference?.
 • 500 - Unutra?nja gre?ka servera. Ova poruka se javlja za veliki broj gre?aka na serveru. Vi?e informacija o uzroku ovih gre?aka mo?ete da prona?ete u evidenciji prikaza doga?aja. Tako?e, mo?ete da onemogu?ite prepoznatljive HTTP poruke o gre?ci da biste dobili detaljniji opis gre?ke. Da biste dobili vi?e informacija o postupku onemogu?avanja prepoznatljivih HTTP poruka o gre?ci, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  294807 KAKO DA: Onemogu?ite funkciju ?Prika?i prepoznatljive HTTP poruke o gre?ci? programa Internet Explorer 5 na serveru (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 500.12 - Aplikacija se ponovo pokre?e. Poruka ukazuje na to da ste poku?ali da u?itate ASP stranicu dok je IIS ponovo pokretao aplikaciju. Ova poruka bi trebalo da nestane kada osve?ite stranicu. Ako se poruka ponovo pojavi kada osve?ite stranicu, uzrok mo?e biti antivirusni softver koji skenira datoteku Global.asa. Za dodatne informacije kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  248013 Poruka o gre?ci: HTTP Error 500-12 Aplikacija se ponovo pokre?e (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 500-100.ASP - ASP gre?ka. Ovu poruku o gre?ci ?ete dobiti kada poku?ate da u?itate ASP stranicu koja ima gre?ke u kodu. Da biste dobili vi?e informacija o ovoj gre?ci, onemogu?ite prepoznatljive HTTP poruke o gre?ci. Prema podrazumevanim postavkama, ova gre?ka je omogu?ena samo na podrazumevanoj Veb lokaciji. Da biste dobili vi?e informacija o tome kako ovu gre?ku mo?ete da prika?ete na Veb lokacijama koje nisu podrazumevane, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  261200 Poruka o gre?ci HTTP 500 prikazuje se umesto ASP poruke o gre?ci iz 500-100.asp (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 502 - Neispravan mre?ni prolaz. Ovu poruku o gre?ci ?ete dobiti kada poku?ate da pokrenete CGI skriptu koja ne vra?a ispravan skup HTTP zaglavlja. Da biste re?ili ovaj problem, potrebno je da otklonite gre?ku iz CGI aplikacije da biste utvrdili za?to su neispravne HTTP informacije prosle?ene serverskoj aplikaciji IIS.
 • 503 - Usluga nije dostupna. Po?ev?i od verzije IIS 6, Http.sys komponenta za za?ti?eni re?im rada generi?e HTTP 503 status. Da biste dobili vi?e informacija o identifikovanju i otklanjanju HTTP 503 gre?aka, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  820729 Evidentiranje gre?aka u HTTP API interfejsu
 • 500.19. Ovu poruku o gre?ci ?ete dobiti kada XML metabaza sadr?i neispravne informacije o konfiguraciji za tip sadr?aja kojem poku?avate da pristupite. Da biste re?ili ovaj problem, uklonite ili popravite neispravne informacije o konfiguraciji. Ovaj problem naj?e??e ukazuje na problem u klju?u metabaze ScriptMap.

FTP

1xx - Pozitivan preliminarni odgovor

Ovi statusni kodovi ukazuju na to da je radnja uspe?no zapo?eta, ali da klijent o?ekuje jo? jedan odgovor pre nego ?to pre?e na novu komandu.
 • 110 Ponovo pokreni odgovor ozna?iva?a.
 • 120 Usluga ?e biti spremna za nnn minuta.
 • 125 Veza za prenos podataka je ve? otvorena; po?inje prenos.
 • 150 Status datoteke je ispravan; veza za prenos podataka ?e uskoro biti otvorena.
2xx - Pozitivan odgovor o zavr?etku

Radnja je uspe?no obavljena. Klijent mo?e da zada novu komandu.
 • 200 Komanda je u redu.
 • 202 Komanda nije primenjena, suvi?na na ovoj lokaciji.
 • 211 Odgovor za status sistema ili sistemsku pomo?.
 • 212 Status direktorijuma.
 • 213 Status datoteke.
 • 214 Poruka pomo?i.
 • 215 Tip sistema NAME, gde NAME predstavlja zvani?no ime sistema iz liste u dokumentu ?Dodeljeni brojevi?.
 • 220 Usluga je spremna za novog korisnika.
 • 221 Usluga zatvara kontrolnu vezu. Odjavljen ako je mogu?e.
 • 225 Veza za prenos podataka je otvorena; prenos nije zapo?et.
 • 226 Zatvaranje veze za prenos podataka. Tra?ena radnja za datoteku je uspe?no obavljena (na primer, prenos datoteke ili zatvaranje datoteke).
 • 227 Prelazak u pasivni re?im (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 Korisnik je prijavljen, nastavi.
 • 250 Tra?ena radnja za datoteku je uspe?no obavljena.
 • 257 IME PUTANJE? je kreirano.
3xx - Pozitivan posredni odgovor

Komanda je uspe?no izvr?ena, ali su serveru potrebne dodatne informacije od klijenta da bi mogao da dovr?i obradu zahteva.
 • 331 Korisni?ko ime je u redu, potrebna je lozinka.
 • 332 Neophodan je nalog za prijavljivanje.
 • 350 Tra?ena radnja za datoteku je na ?ekanju jer su potrebne dodatne informacije.
4xx - Privremeni odgovor o neuspe?nom izvr?avanju komande

Komanda nije uspe?no izvr?ena, ali je gre?ka privremena. Ako klijent ponovo zada komandu, ona ?e mo?da uspe?no biti izvr?ena
 • 421 Usluga nije dostupna, kontrolna veza se zatvara. Ovo mo?e biti odgovor na bilo koju komandu ako usluga utvrdi da mora da se zatvori.
 • 425 Nije mogu?e otvoriti vezu za prenos podataka.
 • 426 Veza je zatvorena; prenos je prekinut.
 • 450 Tra?ena radnja za datoteku nije obavljena. Datoteka nije dostupna (na primer, datoteka je zauzeta).
 • 451 Tra?ena radnja je prekinuta: Lokalna gre?ka u obradi.
 • 452 Tra?ena radnja nije obavljena. Nema dovoljno prostora za skladi?tenje u sistemu.
5xx - Trajni odgovor o neuspe?nom izvr?avanju komande

Komanda nije uspe?no izvr?ena i gre?ka nije privremena. Ako klijent ponovo zada komandu, ponovo ?e se javiti ista gre?ka.
 • 500 Gre?ka u sintaksi, komanda nije prepoznata. U ovu grupu gre?aka spadaju i gre?ke poput ?Komandna linija je preduga?ka?.
 • 501 Sintaksna gre?ka u parametrima ili argumentima.
 • 502 Komanda nije primenjena.
 • 503 Neispravna sekvenca komandi.
 • 504 Komanda nije primenjena za taj parametar.
 • 530 Niste prijavljeni.
 • 532 Neophodan je nalog za skladi?tenje datoteka.
 • 550 Tra?ena radnja nije obavljena. Datoteka nije dostupna (na primer, datoteka nije prona?ena, nije joj mogu?e prustupiti).
 • 551 Tra?ena radnja je prekinuta: Tip stranice je nepoznat.
 • 552 Tra?ena radnja za datoteku je prekinuta: Prekora?ena je kvota za dodeljivanje skladi?ta (za trenutni direktorijum ili skup podataka).
 • 553 Tra?ena radnja nije obavljena. Ime datoteke nije dozvoljeno.

Naj?e??i FTP statusni kodovi i njihovi uzroci

 • 150 - FTP koristi dva porta: Broj 21 za slanje komandi i 20 za slanje podataka. Statusni k˘d 150 ukazuje na to da ?e server da otvori novu vezu na portu 20 zbog slanja podataka.
 • 226 - Ova komanda otvara vezu za prenos podataka na portu 20 kako bi se obavile neke radnje, kao ?to je prenos datoteke. Kada se ova radnja uspe?no obavi, veza za prenos podataka ?e se zatvoriti.
 • 230 - Ovaj statusni k˘d se pojavljuje kada klijent po?alje ta?nu lozinku. Ozna?ava uspe?no prijavljivanje korisnika.
 • 331 - Ovaj statusni k˘d se pojavljuje kada klijent po?alje korisni?ko ime. Isti statusni k˘d ?e se pojaviti bez obzira na to da li navedeno korisni?ko ime pripada va?e?em nalogu u sistemu.
 • 426 - Ova komanda otvara vezu za prenos podataka kako bi se obavila radnja, ali kako je ta radnja otkazana, veza ?e se zatvoriti.
 • 530 - Ovaj statusni k˘d obave?tava korisnika da ne mo?e da se prijavi jer su korisni?ko ime ili lozinka neta?ni. Ako za prijavljivanje koristite korisni?ki nalog, proverite da niste pogre?no uneli korisni?ko ime ili lozinku, odnosno da niste omogu?ili anonimni pristup. Ako se prijavljujete sa anonimnim nalogom, proverite da niste podesili IIS da odbije anonimni pristup.
 • 550 - Komanda nije izvr?ena jer navedena datoteka nije dostupna. Na primer, ovaj statusni k˘d se pojavljuje kada poku?ate da PREUZMETE datoteku koja ne postoji ili kada poku?ate da SMESTITE datoteku u direktorijum za koji nemate dozvolu za upisivanje.
Napomena Preporu?ujemo da svi administratori Veb lokacije obave nadogradnju na Internet Information Services (IIS) verzije 7.0 koji radi u sistemu Windows Server 2008. IIS 7.0 znatno pove?ava bezbednost Veb infrastrukture. Vi?e informacija o temama vezanim za IIS bezbednost potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
Vi?e informacija o aplikaciji IIS 7.0 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.iis.net

Reference

Vi?e informacija o definicijama HTTP statusnih kodova potra?ite na slede?oj Veb lokaciji World Wide Web (W3C) konzorcijuma:
Definicije statusnih kodova
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
Vi?e informacija o definicijama FTP statusnih kodova potra?ite u odeljku 4.2 (?FTP odgovori?) na slede?oj Veb lokaciji W3C konzorcijuma:
Funkcije prenosa datoteke
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
Da biste dobili vi?e informacija o kreiranju prilago?enih HTTP poruka o gre?ci u serverskoj aplikaciji IIS6, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
814869 Prilago?ene poruke o gre?ci u serverskoj aplikaciji IIS 6.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili vi?e informacija o kreiranju prilago?enih HTTP poruka o gre?ci u serverskoj aplikaciji IIS5, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
302570 Konfigurisanje prilago?enih poruka o gre?ci za va?u Veb lokaciju u serverskoj aplikaciji IIS (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili vi?e informacija o isklju?ivanju funkcije ?Prepoznatljive HTTP poruke o gre?ci? u programu Internet Explorer, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
294807 Isklju?ivanje funkcije ?Prika?i prepoznatljive HTTP poruke o gre?ci? u programu Internet Explorer 5.x i 6.x na serveru (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili vi?e informacija o HTTP statusnim kodovima u serverskoj aplikaciji IIS 7.0, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
943891 HTTP statusni kodovi u serverskoj aplikaciji IIS 7.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ako vam navedeni ?lanci ne pomognu da re?ite problem ili ako imate simptome koji se razlikuju od onih opisanih u ovom ?lanku, pretra?ite Microsoft bazu znanja za vi?e informacija. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/?ln=sr-cs
Zatim u polju Pretra?i podr?ku (bazu znanja) otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 318380 - Poslednji pregled: 28. septembar 2012. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Klju?ne re?i:á
kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com