ID c?a bi: 318380 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

Tai sao ti nhn c cac thng bao li nay trn Web site?

Cac thng bao li nay xut hin khi xay ra s c vi Web site ma ban ang truy nhp. S c nay co th tam thi. Vi vy, co th ban mun th s dung lai Web site nay ln sau. Nu s c nay tip tuc, co th ban phai lin h vi cac quan tri vin cua Web site nay va yu cu ho khc phuc s c. Bai vit nay dung giup cac quan tri vin Web site hiu c nhng thng bao li nay va co c thng tin v cach khc phuc s c xay ra vi Web site cua ho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bt c khi nao ngi lt Web c gng truy nhp vao ni dung trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet (IIS) qua HTTP hoc Giao thc Truyn tp (FTP), IIS se tra v mt ma s cho bit n lc o co thanh cng hay khng. Ma trang thai nay c ghi trong nht ky cua IIS va cung co th c hin thi trong trinh duyt Web hoc may khach FTP. Ma trang thai cung co th cho bit ly do chinh xac tai sao mt yu cu khng thanh cng.

Cac quan tri vin cua IIS co th tuy chinh thng bao li c hin thi cho ngi dung trong trinh duyt Web cua ho khi mt yu cu khng thanh cng. bit thm thng tin v cach tao thng bao li HTTP tuy chinh trong IIS, hay bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
814869 Thng bao li tuy chinh trong IIS 6.0
302570 Cach cu hinh vic gi thng bao li tuy chinh cho Web site cua ban trong IIS

Thng tin thm

Vi tri Tp Nht ky

Theo mc inh, IIS t cac tp nht ky cua minh vi tri sau:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Th muc nay cha cac th muc ring bit danh cho tng trang World Wide Web (WWW) va FTP. Theo mc inh, cac nht ky c tao trong cac th muc nay hang ngay va c t tn theo ngay (vi du: exYYMMDD.log). bit thm thng tin v cach thit lp vic ghi nht ky, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
313437 Cach bt ghi nht ky trong Dich vu Thng tin Internet (IIS)

HTTP

1xx Thng tin

Cac ma trang thai nay chi ra phan hi tam thi. May khach phai c chun bi nhn mt hoc nhiu phan hi 1xx trc khi nhn c phan hi thng xuyn.
 • 100 Tip tuc.
 • 101 Thay i giao thc.
2xx Thanh cng

Lp ma trang thai nay cho bit may chu a chp nhn thanh cng yu cu cua may khach.
 • 200 - OK. Yu cu cua may khach a thanh cng.
 • 201 a tao.
 • 202 a chp nhn.
 • 203 Thng tin cha c xac inh.
 • 204 Khng co ni dung.
 • 205 Thit lp lai ni dung.
 • 206 Mt phn ni dung.
 • 207 Nhiu trang thai (WebDay).
3xx Chuyn hng

Trinh duyt cua may khach phai thc hin thm hanh ng hoan thanh yu cu nay. Vi du: trinh duyt co th phai yu cu mt trang khac trn may chu hoc lp lai yu cu bng cach s dung may chu proxy.
 • 301 a di chuyn C inh
 • 302 a di chuyn i tng.
 • 304 Cha sa i.
 • 307 Chuyn hng tam thi.
4xx Li May khach

Xay ra li va co ve nh la li cua may khach. Vi du: may khach co th yu cu mt trang khng tn tai hoc may khach khng th cung cp thng tin xac thc hp l.
 • 400 Yu cu bi li.
 • 401 Truy nhp bi t chi. IIS xac inh nhiu li 401 khac nhau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li. Cac ma li cu th nay c hin thi trong trinh duyt nhng khng c hin thi trong nht ky IIS:
  • 401.1 ng nhp khng thanh cng.
  • 401.2 ng nhp khng thanh cng do cu hinh cua may chu.
  • 401.3 Khng c phep do ACL trn tai nguyn.
  • 401.4 Cp phep khng thanh cng do b loc.
  • 401.5 Cp phep khng thanh cng do ng dung ISAPI/CGI.
  • 401.7 Truy nhp bi t chi bi chinh sach cp phep URL trn may chu Web. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
 • 403 Bi cm. IIS xac inh nhiu li 403 khac nhau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li:
  • 403.1 Truy nhp thc thi bi cm.
  • 403.2 Truy nhp oc bi cm.
  • 403.3 Truy nhp ghi bi cm.
  • 403.4 Yu cu SSL.
  • 403.5 Yu cu SSL 128.
  • 403.6 ia chi IP bi t chi.
  • 403.7 Yu cu chng chi may khach.
  • 403.8 Truy nhp trang web bi t chi.
  • 403.9 Qua nhiu ngi dung.
  • 403.10 Cu hinh khng hp l.
  • 403.11 Thay i mt khu.
  • 403.12 Anh xa bi t chi truy nhp.
  • 403.13 Chng chi cua may khach bi huy.
  • 403.14 Danh sach th muc bi t chi.
  • 403.15 Giy phep Truy nhp cua May khach a vt qua.
  • 403.16 Chng chi cua may khach khng ang tin hoc khng hp l.
  • 403.17 Chng chi cua may khach a ht han hoc vn cha hp l.
  • 403.18 Khng th thc thi URL c yu cu trong nhom ng dung hin tai. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 403.19 Khng th thc thi cac CGI cho may khach trong nhom ng dung nay. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 403.20 ng nhp Passport khng thanh cng. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
 • 404 Khng tim thy.
  • 404.0 - (Khng co) Khng tim thy tp hoc th muc.
  • 404.1 Web site khng th truy nhp c trn cng yu cu.
  • 404.2 Chinh sach khoa tin ich m rng dich vu web chn yu cu nay.
  • 404.3 Chinh sach anh xa MIME chn yu cu nay.
 • 405 ng t HTTP dung truy nhp vao trang nay khng c phep (phng phap khng c phep).
 • 406 Trinh duyt cua may khach khng chp nhn loai MIME cua trang c yu cu.
 • 407 Yu cu xac thc proxy.
 • 412 iu kin trc bi li.
 • 413 Yu cu qua ln.
 • 414 - URI yu cu qua dai.
 • 415 Loai phng tin khng c h tr.
 • 416 Pham vi yu cu khng thoa man.
 • 417 Thc thi khng thanh cng.
 • 423 Li khoa.
5xx Li May chu

May chu khng th hoan thanh yu cu vi gp phai li.
 • 500 Li ni b may chu.
  • 500.12 ng dung ang bn khi ng lai trn may chu Web.
  • 500.13 May chu web qua bn.
  • 500.15 Yu cu trc tip i vi Global.asa khng c phep.
  • 500.16 Uy nhim cp phep UNC khng chinh xac. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 500.18 Khng th m c lu tr cp phep URL. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
  • 500.19 - D liu cho tp nay khng c cu hinh ung cach trong siu d liu.
  • 500.100 - Li ASP ni b.
 • 501 Gia tri cua tiu chi inh mt cu hinh khng c trin khai.
 • 502 May chu web nhn c phan hi khng hp l khi hoat ng di dang cng vao hoc proxy.
  • 502.1 Ht thi gian ng dung CGI.
  • 502.2 Li ng dung CGI.
 • 503 Dich vu khng kha dung. Ma li nay danh ring cho IIS 6.0.
 • 504 Ht thi gian trn cng vao.
 • 505 Phin ban HTTP khng c h tr.

Cac ma trang thai HTTP cua IIS va nguyn nhn cua chung

 • 200 Thanh cng. Ma trang thai nay chi ra rng IIS a x ly yu cu thanh cng.
 • 206 Mt phn ni dung. Ma nay chi ra rng tp a c tai xung mt phn. iu nay co th cho phep tip tuc ban tai xung bi gian oan hoc chia ban tai xung thanh nhiu lung ng thi.
 • 207 Nhiu Trang thai (WebDAV). Ma nay xut hin trc thng bao XML co th cha mt vai ma phan hi ring, tuy vao s lng yu cu con c a ra.
 • 301 - a di chuyn C inh. Ma nay va tt ca cac yu cu trong tng lai phai c dn hng ti URI a cho.
 • 302 a tim thy. Ma nay thng biu thi di dang a di chuyn i tng i vi xac thc da trn biu mu. Tai nguyn c yu cu nm tam thi trong mt URI khac. Vi i khi chuyn hng co th thay i nn may khach phai tip tuc s dung URI Yu cu nay cho cac yu cu trong tng lai. Phan hi nay chi co th lu c trong b nh cache nu c trng tiu Kim soat B nh Cache hoc Ht han chi ra.
 • 304 Cha Sa i. May khach yu cu tai liu a co trong b nh cache cua may khach va tai liu nay cha c sa i t khi c lu vao b nh cache. May khach s dung ban sao tai liu c lu trong b nh cache thay vi tai xung t may chu.
 • 401.1 va 401.2 ng nhp khng thanh cng. N lc ng nhp khng thanh cng do tn ngi dung hoc mt khu khng hp l hoc do xay ra s c vi cu hinh cua h thng. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  907273 Khc phuc li HTTP 401 trong IIS
 • 401.3 Khng c phep do ACL trn tai nguyn. Ma nay cho bit s c xay ra vi cac quyn NTFS. Li nay co th xay ra ngay ca khi cac quyn nay chinh xac i vi tp ma ban ang c truy nhp. Vi du: ban se thy li nay nu tai khoan IUSR khng co quyn truy nhp vao th muc C:\Winnt\System32\Inetsrv. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  271071 Cach t cac quyn NTFS bt buc va cac quyn cua ngi dung cho may chu Web IIS 5.0
  812614 Cac quyn mc inh va quyn cua ngi dung cho IIS 6.0
 • 403 Bi cm. Ban co th nhn c ma trang thai 403 chung nay nu Web site khng co b tai liu mc inh va trang web khng c t thanh cho phep Duyt Th muc. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  320051 Cach cu hinh tai liu mc inh trong Dich vu Thng tin Internet
 • 403.1 Truy nhp thc thi bi cm. Di y la hai nguyn nhn ph bin cho thng bao li nay:
  • Ban khng co u cac quyn Thc thi. Vi du: ban co th nhn c thng bao li nay nu ban c truy nhp vao trang ASP trong th muc co cac quyn c t thanh Khng co hoc ban c thc thi tp lnh CGI trong th muc co quyn Chi Tp lnh. sa i cac quyn Thc thi, bm chut phai vao th muc trong Ban iu khin cua Microsoft (MMC), bm Thuc tinh, bm tab Th muc va am bao rng cai t Quyn Thc thi phu hp vi ni dung ma ban ang c truy nhp.
  • Anh xa tp lnh cho loai tp ma ban ang c thc thi khng c thit lp nhn dang ng t ban ang s dung (vi du: TAI XUNG hoc NG). xac minh iu nay, bm chut phai vao th muc trong Ban iu khin cua Microsoft, bm Thuc tinh, bm tab Th muc, bm Cu hinh va xac minh rng anh xa tp lnh cho loai tp phu hp c thit lp cho phep ng t ma ban ang s dung.
 • 403.2 Truy nhp oc bi cm. Xac minh rng ban a thit lp IIS cho phep truy nhp oc vao th muc nay. ng thi, nu ban ang s dung tai liu mc inh, hay xac minh rng tai liu nay tn tai. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  247677 Thng bao Li: 403.2 Bi cm: Truy nhp oc Bi cm
 • 403.3 Truy nhp ghi bi cm. Xac minh rng cac quyn IIS va quyn NTFS c thit lp cp quyn truy nhp Ghi vao th muc nay. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  248072 Thng bao Li: 403.3 Bi cm: Truy nhp Ghi Bi cm
 • 403.4 Yu cu SSL. Tt tuy chon Yu cu knh bao mt hoc s dung HTTPS thay cho HTTP truy nhp vao trang.
 • 403.5 Yu cu SSL 128. Tt tuy chon Yu cu ma hoa 128-bit hoc s dung trinh duyt h tr ma hoa 128-bit xem trang.
 • 403.6 ia chi IP bi t chi. Ban a cu hinh may chu t chi truy nhp vao ia chi IP hin tai cua minh. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  248043 Thng bao Li: 403.6 Bi cm: ia chi IP Bi t chi
 • 403.7 Yu cu chng chi may khach. Ban a cu hinh may chu yu cu chng chi xac thc may khach nhng ban cha cai t chng chi may khach hp l.
  186812 PRB: Thng bao Li: 403.7 Bi cm: Yu cu Chng chi May khach
 • 403.8 Truy nhp trang web bi t chi. Ban a thit lp han ch tn min cho min ban ang s dung truy nhp vao may chu. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  248032 Thng bao Li: B? c?m: Truy nhp Trang web Bi t chi 403.8
 • 403.9 Qua nhiu ngi dung. S ngi dung c kt ni vi may chu vt qua gii han kt ni ma ban a t. bit thm thng tin v cach thay i gii han nay, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  248074 Thng bao Li: Truy nhp Bi cm: Qua Nhiu Ngi dung c kt ni 403.9
  CHU Y: Microsoft Windows 2000 Professional va Windows XP Professional se t ng ap dung gii han kt ni 10 trn IIS. B?n khng th? thay ?i gii han ny.
 • 403.12 Anh xa bi t chi truy nhp. Trang ban mun truy nhp yu cu chng chi may khach. Tuy nhin, ID ngi dung c anh xa ti chng chi may khach a bi t chi truy nhp vao tp. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit bn di xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  248075 Li: HTTP 403.12 Truy nhp Bi cm: Anh xa Bi t chi Truy nhp
 • 404 Khng tim thy. Li nay co th xay ra nu tp ban ang c truy nhp a bi di chuyn hoc bi xoa. Li nay cung co th xay ra nu ban c truy nhp vao tp co phn m rng tn tp bi han ch sau khi ban cai t cng cu URLScan. Ban se thy dong ch Bi URLScan t chi" trong tp nht ky w3svc sau khi ban cai t cng cu URLScan. Trong trng hp nay, ban se thy dong ch "Bi URLScan t chi" trong muc tp nht ky cho yu cu o. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  248033 Lam th nao quan tri vin h thng co th khc phuc s c cho thng bao li "HTTP 404 Khng tim thy tp" trn may chu ang chay IIS
  • 404.1 Khng th truy nhp Web Site trn cng yu cu. Li nay chi ra rng Web site ban ang c truy nhp co ia chi IP khng chp nhn cac yu cu i vi cng a ra yu cu nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
   248034 Li IIS: 404.1 Khng Tim thy Web Site
  • 404.2 Chinh sach khoa chn yu cu nay. Trong IIS 6.0, thng bao nay chi ra rng yu cu a bi cm trong danh sach Tin ich m rng Dich vu Web. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
   328419 Cach thm va xoa cac tp Tin ich M rng Dich vu Web trong IIS 6
   328505 Cach lit k cac tp co Tin ich m rng va Tin ich m rng May chu Web trong IIS 6.0
   328360 Cach bt va tt cac tin ich m rng ISAPI va cac ng dung CGI trong IIS 6.0
  • 404.3 - Chinh sach Anh xa MIME chn yu cu nay. S c nay se xay ra nu cac iu kin sau la ung:
   1. Anh xa trinh x ly cho phn m rng tn tp c yu cu khng c cu hinh.
   2. Loai MIME thich hp khng c cu hinh cho Web site hoc cho ng dung.
 • 405 Phng phap khng c phep. Li nay co th xay ra khi may khach gi yu cu HTTP cho may chu ang chay IIS va yu cu nay cha ng t HTTP ma may chu khng nhn dang c. giai quyt vn nay, hay am bao rng yu cu cua may khach s dung ng t HTTP tng thich vi HTTP rfc. Xem phn "Tham khao" bit thng tin v HTTP rfc.
 • 500 Li ni b may chu. Ban se thy thng bao li nay cho nhiu li thuc v may chu. Cac nht ky trinh xem s kin cua ban co th co thm thng tin v ly do xay ra li nay. Ngoai ra, ban co th tt cac thng bao li HTTP thn thin nhn c m ta chi tit v li. bit thm thng tin v cach tt thng bao li HTTP thn thin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  294807 CACH THC: Tt Tinh nng 'Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin' cua Internet Explorer 5 Phia May chu
 • 500.12 Khi ng lai ng dung. Thng bao nay chi ra rng ban a c tai trang ASP trong khi IIS ang khi ng lai ng dung. Thng bao nay se bin mt khi ban lam mi trang. Nu ban lam mi trang va thng bao nay lai xut hin thi co th do phn mm chng vi rut ang quet tp Global.asa cua ban. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit bn di xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  248013 Thng bao Li: Li HTTP 500-12 Khi ng lai ng dung
 • 500-100.ASP Li ASP. Ban nhn c thng bao li nay khi ban c tai trang ASP bi li ma. nhn c thm thng tin cu th v li nay, hay tt cac thng bao li HTTP thn thin. Theo mc inh, li nay chi c bt trn Web site mc inh. bit thm thng tin v cach xem li nay trn cac Web site khng phai la mc inh, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  261200 Thng bao li HTTP 500 hin thi thay cho thng bao li ASP t 500-100.asp
 • 502 Cng vao bi li. Ban nhn c thng bao li nay khi ban c chay tp lnh CGI khng tra v b tiu HTTP hp l. giai quyt vn nay, ban phai g li ng dung CGI xac inh ly do ng dung chuyn thng tin HTTP khng hp l ti IIS.
 • 503 Dich vu Khng kha dung. Bt u trong IIS 6, thanh phn Http.sys ch loi gy ra trang thai HTTP 503. bit thm thng tin v cach xac inh va khc phuc li HTTP 503, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  820729 Ghi nht ky li trong API HTTP
 • 500.19. Ban nhn c li nay khi siu d liu XML cha thng tin cu hinh khng hp l i vi loai ni dung ban ang c truy nhp. giai quyt vn nay, hay xoa hoc sa cu hinh khng hp l. S c nay thng chi ra s c trong khoa siu d liu ScriptMap.

FTP

1xx Phan hi S b Tich cc

Cac ma trang thai nay chi ra rng hanh ng a bt u thanh cng, nhng may khach mong i phan hi khac trc khi no tip tuc lnh mi.
 • 110 Phan hi anh du khi ng lai.
 • 120 Dich vu sn sang trong nnn phut.
 • 125 Kt ni d liu a m; bt u truyn d liu.
 • 150 Trang thai tp tt; sp m kt ni d liu.
2xx Phan hi Hoan thanh Tich cc

Mt hanh ng a hoan thanh thanh cng. May khach co th thc thi lnh mi.
 • 200 Lnh tt.
 • 202 Lnh khng c thc hin, v ich tai trang web nay.
 • 211 Trang thai h thng hoc phan hi tr giup h thng.
 • 212 Trang thai th muc.
 • 213 Trang thai tp.
 • 214 Thng bao tr giup.
 • 215 Loai h thng NAME, trong o NAME la tn chinh thc cua h thng t danh sach trong tai liu S a gan.
 • 220 Dich vu sn sang cho ngi dung mi.
 • 221 Dich vu ong kt ni kim soat. ng xut nu phu hp.
 • 225 M kt ni d liu; khng co qua trinh truyn d liu nao ang din ra.
 • 226 ong kt ni d liu. Hanh ng yu cu i vi tp a thanh cng (vi du: truyn tp hoc huy tp).
 • 227 Nhp ch thu ng (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Ngi dung a ng nhp, tip tuc.
 • 250 Hanh ng yu cu i vi tp tt, a hoan thanh.
 • 257 "PATHNAME" a c tao.
3xx Phan hi Trung gian Tich cc

Lnh a thanh cng, nhng may chu cn thm thng tin t may khach hoan thanh vic x ly yu cu.
 • 331 Tn ngi dung tt, cn mt khu.
 • 332 Cn tai khoan ng nhp.
 • 350 Hanh ng yu cu i vi tp ang ch thm thng tin.
4xx Phan hi Hoan thanh Tiu cc Tam thi

Lnh a khng thanh cng, nhng li nay chi tam thi. Nu may khach th lai lnh, lnh nay co th thanh cng.
 • 421 Dich vu khng kha dung, ong kt ni kim soat. Thng bao nay co th la phan hi cho bt ky lnh nao nu dich vu khng kha dung.
 • 425 Khng th m kt ni d liu.
 • 426 a ong kt ni; huy truyn d liu.
 • 450 Hanh ng yu cu i vi tp khng c thc hin. Tp khng co sn (vi du: tp bn).
 • 451 Hanh ng yu cu bi huy: Li cuc b khi x ly.
 • 452 Hanh ng yu cu khng c thc hin. Dung lng lu tr trn h thng khng u.
5xx Phan hi Hoan thanh Tiu cc Vinh vin

Lnh a khng thanh cng va li nay la vinh vin. Nu may khach th lai lnh, no se nhn c li tng t.
 • 500 Li cu phap, lnh khng c nhn dang. Li nay bao gm cac li chng han nh dong lnh qua dai.
 • 501 Li cu phap tham s hoc i s.
 • 502 Lnh khng c thc hin.
 • 503 Trinh t lnh bi li.
 • 504 Lnh khng c thc hin cho tham s o.
 • 530 Khng ng nhp c.
 • 532 Cn tai khoan lu tr tp.
 • 550 Hanh ng yu cu khng c thc hin. Tp khng kha dung (vi du: khng tim thy tp, khng co quyn truy nhp).
 • 551 Hanh ng yu cu bi huy: Loai trang khng xac inh.
 • 552 Hanh ng yu cu i vi tp bi huy. Phn b lu tr vt qua (i vi th muc hoc tp d liu hin tai).
 • 553 Hanh ng yu cu khng c thc hin. Tn tp khng c phep.

Ma Trang thai FTP Thng gp va Nguyn nhn cua chung

 • 150 - FTP s dung hai cng: 21 gi lnh va 20 gi d liu. Ma trang thai 150 chi ra rng may chu sp m kt ni mi trn cng 20 gi mt s d liu.
 • 226 - Lnh nay m ra kt ni d liu trn cng 20 thc hin hanh ng, chng han nh truyn tp. Hanh ng nay hoan thanh thanh cng va kt ni d liu ong.
 • 230 - Ma trang thai nay xut hin sau khi may khach gi mt khu chinh xac. No chi ra rng ngi dung a ng nhp thanh cng.
 • 331 - Ban se thy ma trang thai nay sau khi may khach gi tn ngi dung. Ma trang thai tng t nay xut hin bt k tn ngi dung c cung cp co phai la tai khoan hp l trn h thng hay khng.
 • 426 - Lnh nay m kt ni d liu thc hin hanh ng nhng hanh ng o bi huy va kt ni d liu ong.
 • 530 - Ma trang thai nay chi ra rng ngi dung khng th ng nhp vi kt hp tn ngi dung va mt khu khng hp l. Nu ban s dung tai khoan ngi dung ng nhp, ban co th a nhp sai tn ngi dung hoc mt khu hoc co th ban a chon chi cho phep truy nhp V danh. Nu ban ng nhp bng tai khoan V danh, co th ban a cu hinh IIS t chi truy nhp V danh.
 • 550 - Lnh nay khng c thc thi do tp c chi inh khng kha dung. Vi du: ma trang thai nay xut hin khi ban c TAI XUNG tp khng tn tai hoc khi ban c T tp vao th muc ma ban khng co quyn truy nhp Ghi.
Chu y Chung ti khuyn tt ca cac quan tri vin Web site nn nng cp ln phin ban Dich vu Thng tin Internet (IIS) 7.0 chay trn Windows Server 2008. IIS 7.0 giup tng ang k tinh bao mt cua c s ha tng Web. bit thm thng tin v cac chu lin quan n bao mt cua IIS, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd450371(WS.10).aspx
bit thm thng tin v IIS 7.0, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://www.iis.net/

Tham kh?o

bit thm thng tin v inh nghia ma trang thai HTTP, hay truy nhp Web site sau cua World Wide Web Consortium (W3C):
inh nghia Ma Trang thai
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
bit thm thng tin v inh nghia ma trang thai FTP, hay xem phn 4.2 ("Phan hi FTP") tai Web site W3C sau:
Chc nng Truyn Tp
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
bit thm thng tin v cach tao thng bao li HTTP tuy chinh trong IIS6, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
814869 Thng bao li tuy chinh trong IIS 6.0
bit thm thng tin v vic tao thng bao li HTTP tuy chinh trong IIS5, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
302570 Cach cu hinh vic gi thng bao li tuy chinh cho Web site cua ban trong IIS
bit thm thng tin v cach tt Thng bao Li HTTP Thn thin trong Internet Explorer, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
294807 Cach tt tinh nng "Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin" cua Internet Explorer 5.x va 6.x bn phia may chu
bit thm thng tin v ma trang thai HTTP trong IIS 7.0, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
943891 Cac ma trang thai HTTP trong IIS 7.0
Nu cac bai vit c lit k y khng giup ban khc phuc c s c hoc nu ban gp phai cac hin tng khac vi nhng s c c m ta trong bai vit nay, hay tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. t?m ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn
Sau , nh?p vn b?n thng bo l?i m b?n nh?n ?c ho?c nh?p m t? s? c? vao tr?ng H tr Tim kim (KB).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 318380 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 13.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? kha:
kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com