L?I: Không th? k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo t?p h?p thông qua tư?ng l?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318432 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 356696 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng k?t n?i m?t th? hi?n đư?c đ?t tên theo nhóm c?a SQL Server thông qua tư?ng l?a, và b?n s? d?ng ch? tên d? (ví d?, SQL_Virtual_Name\Instance_Name) trong chu?i k?t n?i, k?t n?i không thành công và b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Thông báo lỗi 1
Máy ch? SQL đư?c ch? đ?nh không t?m th?y.
Thông báo l?i 2
SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i.
N?u b?n ch?y m?t d?u v?t m?ng trên máy ch?, b?n có th? th?y r?ng các máy ch? th?c s? nh?n đư?c các truy v?n t? máy khách trên c?ng UDP 1434 cho đ?a ch? IP máy ch? ?o; Tuy nhiên, câu tr? l?i đư?c g?i cùng v?i v?t l? đ?a ch? IP c?a c?m các nút hi?n đang ch?y SQL Server.

NGUYÊN NHÂN

Khi m?t máy tính khách hàng k?t n?i v?i m?t máy tính đang ch?y m?t trư?ng h?p c?m SQL Server, n?u k?t n?i chu?i không xác đ?nh đi?m đ?n c?ng TCP, thư vi?n khách hàng truy v?n các máy ch? c?ng UDP 1434 đ? thu th?p thông tin v? trư?ng h?p.

Khi máy ch? tr? v? thông tin, m?ng khung ch?a đ?a ch? IP c?a nút v?t l? thay v? c?a đ?a ch? IP c?a máy ch? ?o. Tùy thu?c vào c?u h?nh tư?ng l?a, gói tin m?ng này có th? đư?c gi?m xu?ng, và khách hàng có th? không nh?n đư?c câu tr? l?i nào.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này b?n có th?:
 • Ch? r? s? hi?u c?ng TCP trong chu?i k?t n?i. Ví d?, n?u máy ch? SQL máy ch? ?o c?a b?n đư?c đ?t theo tên VSERVER1, và nó nghe vào s? hi?u c?ng TCP/IP 2433, chu?i k?t n?i c?a b?n s? ch?a các thu?c tính sau đây.
  Data Source=VSERVER1\instancename,2433;Network Library=dbmssocn
  - hay -

 • T?o m?t bí danh SQL Server trên m?i khách hàng b?ng cách s? d?ng các m?ng lư?i khách hàng h?u ích. Trong bí danh, ch? đ?nh các thư vi?n Net đ? s? d?ng (TCP/IP), và s? hi?u c?ng. S? d?ng bí danh này trong chu?i k?t n?i c?a b?n, và không xác đ?nh các thu?c tính thư vi?n m?ng trong chu?i k?t n?i c?a b?n.

  B?n c?ng có th? t? đ?ng t?o ra các bí danh SQL Server trên m?i khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) trên b? đi?u khi?n vùng. Gi? s? r?ng b?n th? hi?n ?o c?a máy ch? SQL đư?c đ?t tên VSERVER1\MyInstance. D? ?o c?a SQL Server là nghe vào s? hi?u c?ng TCP/IP 2433. Tên c?a SQL Server bí danh mà b?n mu?n t?o ra là MyAlias. Đ? t? đ?ng t?o ra các bí danh SQL Server, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n, t?o m?t t?p tin reg có ch?a các m?c nh?p registry cho SQL Server bí danh.

   Ví d?, t?o m?t t?p tin Myreg.reg có ch?a các thông tin sau.
   Windows Registry Editor Version 5.00
   
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo]
   "DSQUERY"="DBNETLIB"
   "MyAlias"="DBMSSOCN,VSERVER1\MyInstance,2433"
  2. Đ? t?o m?t đơn v? t? ch?c (OU), h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M? Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, b?m chu?t ph?i vào DomainName, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Đơn v? t? ch?c.
   2. Trong các Đ?i tư?ng m?i - đơn v? t? ch?c h?p tho?i, nh?p tên cho OU và b?m Ok.
  3. Thêm nh?ng ngư?i s? d?ng và máy tính mà b?n mu?n áp d?ng GPO cho OU. Đ? th?c hi?n vi?c này, kéo ngư?i dùng và các máy tính đ? OU mà b?n đ? t?o ? bư?c 2.
  4. Thêm m?t GPO OU. GPO này áp d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p ngư?i dùng ho?c m?t t?p l?nh kh?i đ?ng máy tính đ? chuy?n nh?p t?p reg. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Nh?p chu?t ph?i OU mà b?n đ? t?o ? bư?c 2, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   2. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Chính sách Nhóm tab.
   3. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào M?i, sau đó b?m Ch?nh s?a đ? m? các Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm c?a s?.
   4. N?u b?n mu?n áp d?ng GPO này đ? ngư?i dùng ho?c nhóm, h?y làm theo bư?c này:
    • M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, b?m K?ch b?n (đăng nh?p/đăng xu?t), và sau đó b?m đúp chu?t Đăng nhập.
    N?u b?n mu?n áp d?ng GPO này cho các máy tính, làm theo bư?c này:
    • M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, b?m K?ch b?n (kh?i đ?ng/t?t), và sau đó b?m đúp chu?t Kh?i đ?ng.
   5. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Hi?n các t?p đ? m? thư m?c ch?a các t?p tin k?ch b?n.

    Chú ý Đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) xu?t hi?n trong thanh đ?a ch? c?a c?a s? thư m?c.
   6. Đ?t t?p tin Myreg.reg vào thư m?c mà b?n đ? m? trong bư?c 4e.
   7. Trong cùng m?t thư m?c, t?o m?t t?p tin .bat có ch?a các thông tin sau. Gi? s? là tên t?p tin là Mybat.bat.
    Regedit /s <Path>\Myreg.reg
    Chú ý
    • <path></path> đ?i di?n cho đư?ng d?n UNC c?a thư m?c.
    • Các / s chuy?n đ?i ch? đ?nh đ? chuy?n nh?p t?p reg cheá ñoä Im laëng.
   8. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
   9. Trong các Thêm m?t k?ch b?n h?p tho?i h?p, b?m vào Tr?nh duy?t.
   10. Trong các Tr?nh duy?t h?p tho?i, xác đ?nh v? trí các t?p tin Mybat.bat, và sau đó nh?p vào M?.
   11. Trong các Thêm m?t k?ch b?n h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
   12. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
  5. H?y ch?c ch?n r?ng nh?ng ngư?i s? d?ng và máy tính mà b?n thêm vào trong bư?c 3 có các Đọc s? cho phép và các Áp d?ng chính sách nhóm s? cho phép đ? GPO. đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Trong Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, b?m chu?t ph?i vào OU mà b?n đ? t?o ? bư?c 2, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   2. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Chính sách Nhóm tab.
   3. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào GPO mà b?n đ? t?o ? bư?c 4 c và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   4. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Bảo mật tab.
   5. Trên các Bảo mật tab, đ?m b?o r?ng nh?ng ngư?i s? d?ng và máy tính mà GPO áp d?ng đang đư?c li?t kê dư?i Tên ngư?i dùng ho?c nhóm.
   6. H?y ch?c ch?n r?ng các Đọc s? cho phép và các Áp d?ng chính sách nhóm s? cho phép đư?c quy đ?nh cho nh?ng ngư?i s? d?ng và các máy tính.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong các trư?ng h?p sau:
 • Microsoft SQL Server 2008 đư?c cài đ?t trên Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005 r?ng co-exists cùng v?i Microsoft SQL Server 2008 trên Windows Server 2008
V?n đ? này x?y ra trong Microsoft SQL Server 2008 trên Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
944390Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008: "Ch? đ?nh SQL server không t?m th?y" ho?c "ch? l?i đ?nh v? máy ch?/th?m đ?nh"
936302 Danh sách các v?n đ? đ? bi?t khi b?n cài đ?t SQL Server 2005 trên Windows Server 2008

Thu?c tính

ID c?a bài: 318432 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbbug kbpending kbmt KB318432 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318432

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com