Không th? truy nh?p t?p đính kèm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318515
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n s? d?ng Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) ho?c Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a) và b?n m? m?t tin nh?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Outlook b? ch?n truy c?p vào các t?p tin đính kèm có kh? năng không an toàn sau đây: [...]
LƯU ?: C? Outlook 2000 SR-1 và Outlook 2000 SR-1a bao g?m m?t m?i tính năng b?o m?t kh?i t?p tin đính kèm có kh? năng có th? không an toàn. Đi?u này tính năng b?o m?t cung c?p m?t m?c đ? thêm b?o v? ch?ng đ?c h?i tin nh?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? thư ch?a m?t t?p tin lo?i b? ch?n c?a Outlook 2000 SR-1 hay Outlook 2000 SR-1a.

GI?I PHÁP

M?c dù Outlook 2000 SR-1 hay Outlook 2000 SR-1a kh?i truy c?p vào t?p tin đính kèm, t?p tin đính kèm v?n c?n t?n t?i trong thư. S? d?ng m?t sau đây đư?c gi?i thi?u phương pháp đ? có đư?c quy?n truy c?p vào t?p đính kèm:
 • Yêu c?u ngư?i g?i bài ho?c lưu đính kèm vào m?t t?p tin chia s? và g?i cho b?n liên k?t đ?n nó.

  - hay -
 • Yêu c?u ngư?i g?i s? d?ng m?t ti?n ích nén t?p tin đó thay đ?i ph?n m? r?ng tên t?p. Đ? có danh sách c?a bên th? ba nén s?n ph?m, nh?p vào s? bài vi?t đ? xem nh?ng ki?n th?c Microsoft sau đây Căn c? đi?u:
  291637 Ph?n đính kèm không ph?i là nén b?ng Outlook


  - hay -
 • Yêu c?u ngư?i g?i đ?i tên ph?n m? r?ng tên t?p và g?i nó cho b?n. Sau khi b?n nh?n đư?c t?p tin đính kèm đư?c đ?i tên thành, b?n có th? đ?i tên các t?p tin v?i ph?n m? r?ng g?c.
N?u phương pháp đư?c đ? ngh? trư?c đó đáp ?ng c?a b?n yêu c?u, b?n có th? s? d?ng các phương pháp sau đây:
 • N?u b?n đang ? trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server và qu?n tr? c?a b?n đ? c?u h?nh thi?t đ?t b?o m?t Outlook, yêu c?u các ngư?i qu?n tr? đ? s?a đ?i các thi?t đ?t b?o m?t cho h?p thư c?a b?n.
N?u phương pháp trư?c đó không đáp ?ng các yêu c?u c?a b?n, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s?a đ?i registry sau khi b?n cài đ?t s?a ch?a đó là có s?n t? Microsoft (đ? bi?t thêm thông tin, xem "How to Tùy ch?nh hành vi an ninh c?a t?p tin đính kèm"ph?n c?a bài vi?t này).

LƯU ?: Đ? s? d?ng phương pháp này, m?t trong các đi?u ki?n sau đây ph?i s? th?t:
 • Outlook đang ch?y bên ngoài m?t môi trư?ng Exchange Server.

  - hay -
 • Trong môi trư?ng Exchange Server, các qu?n tr? viên đ? không đư?c c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t Outlook đ? không cho phép thay đ?i đ?i v?i các t?p tin đính kèm an ninh hành vi.

Làm th? nào đ? tùy ch?nh hành vi an ninh c?a t?p tin đính kèm

Tùy ch?nh hành vi an ninh t?p tin đính kèm trong Outlook 2000 SR-1 và Outlook 2000 SR-1a, cài đ?t m?t s?a ch?a, và sau đó s?a đ?i các s? đăng k?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
276367 Làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t Gói d?ch v? Office 2000
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a có các sau khi t?p tin thu?c tính ho?c sau này:
  Date      Time Size    File name   
  --------------------------------------------------
  26-Feb-2002  00:56 2,641,920 Outlook.msp
  26-Feb-2002  01:03 7,715,328 Outlook_admin.msp
				
Sau khi vi?c s?a ch?a đư?c cài đ?t, các t?p tin có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. T?m th?y s? khác bi?t gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø công c? trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  14-Jun-2000 17:11 1.0.3.27      41,472 Bjablr32.dll   
  14-Jun-2000 17:12 3.2.0.27      61,952 Bjlog32.dll   
  08-Jan-2001 21:37 1.0.3.28      98,304 Bjsrch32.dll   
  28-Apr-1999 01:12 1.0.0.1      32,768 Cabextract.exe  
  19-Jun-2000 18:49 5.5.2652.65    716,560 Cdo.dll     
  19-Jun-2000 18:12 5.5.2652.65    808,720 Cdo.dll_0004
  02-Dec-2001 02:00 9.0.0.5930    127,027 Contab32.dll
  14-Jun-2000 17:14 1.0.3.27     183,808 Emablt32.dll   
  31-Aug-2000 19:43 5.5.3142.0    154,112 Emsabp32.dll
  05-Oct-2001 10:33 5.5.3165.0    594,192 Emsmdb32.dll
  02-Jun-2001 01:15 5.5.3159.0    131,344 Emsui32.dll
  02-Jun-2000 10:45 9.0.0.4201     86,067 Envelope.dll   
  18-Dec-2001 23:19 5.5.3167.0    540,944 Exsec32.dll
  05-Apr-2000 19:02 9.0.0.4005    192,561 Mimedir.dll   
  21-May-2001 18:20 5.5.3157.0    792,576 Msmapi32.dll
  21-May-2001 18:16 5.5.3157.0    623,104 Msmapi32.dll
  08-Jul-2000 03:07 5.5.3138.0    602,384 Mspst32.dll
  08-Jul-2000 03:03 5.5.3138.0    528,656 Mspst32.dll
  01-Feb-2000 01:26 9.0.0.3731    196,661 Oladd.fae
  23-May-2000 15:20          150,690 Olexchng.aw
  30-May-2000 18:53           26,643 Olsec9.chm
  22-May-2000 23:35          170,617 Olxchng9.chm
  08-Feb-2001 17:18 5.5.3153.0    454,144 Omi9.dll
  08-Feb-2001 17:21 5.5.3153.0    548,352 Omint.dll
  13-Nov-2001 11:45 8.30.3165.0    782,608 Outex.dll    
  23-May-2000 23:19          554,068 Outlhlp.aw
  22-Feb-2002 08:18 9.0.0.6221   5,337,138 Outllib.dll   
  01-Sep-2001 00:02 9.0.0.5630   1,675,315 Outllibr.dll   
  17-Jun-2002 09:34         6,991,696 Pcw_cab_h8000_1.cab
  13-Jul-2001 09:48 9.0.5512.0    368,691 Pstprx32.dll
  21-Jun-2001 22:01 9.0.0.5421     73,772 Rm.dll      
  02-Jun-2000 11:30 9.0.0.4201     65,586 Sendto9.dll
				
S?a ch?a này c?ng có s?n b?ng ti?ng Pháp.
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Sau khi b?n áp d?ng s?a ch?a, s? d?ng các Level1RemoveLevel1Add khóa Registry tùy ch?nh hành vi an ninh c?a t?p tin đính kèm.

Làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng các Level1Remove khóa s? đăng k? đ? cho phép Outlook 2000 đ? m? lo?i t?p s? N?u không b? ch?n:
 1. Thoát kh?i Outlook 2000 n?u nó đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 4. Ki?m ch?ng r?ng ch?a khóa sau t?n t?i. N?u có, h?y vào Bư?c 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  N?u đư?ng d?n quan tr?ng không t?n t?i, t?o ra con đư?ng chính. Đ? t?o ra con đư?ng chính, xác đ?nh v? trí và ch?n khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  2. Lo?i Office, và sau đó b?m các NH?P khóa.
  3. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  4. Lo?i 9,0, và sau đó b?m các NH?P khóa.
  5. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  6. Lo?i Outlook, và sau đó b?m các NH?P khóa.
  7. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  8. Lo?i Bảo mật, vaø sau ñoù baám phím ENTER.
 5. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 6. G? tên sau cho các m?i giá tr?:Level1Remove

 7. B?m phím ENTER.
 8. Nh?p chu?t ph?i vào chu?i giá tr? tên m?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 9. Lo?i ph?n m? r?ng c?a lo?i t?p mà b?n mu?n cho phép truy c?p đ?n t? Outlook 2000 như sau:exe

  Đ? ch? đ?nh nhi?u lo?i t?p tin, s? d?ng sau đây đ?nh d?ng:

  exe; .com
 10. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Khi b?n b?t đ?u Outlook 2000, các lo?i t?p ch? r? trong các Windows Registry có th? truy c?p.

LƯU ?: Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch? cho phép các t?p tin lo?i mà b?n c?n đ? truy c?p. N?u m?t lo?i t?p tin c? th? nh?n đư?c ít khi, Microsoft khuy?n cáo b?n cung c?p truy c?p Outlook 2000 t?m th?i đ? lo?i t?p trong câu h?i và sau đó hoàn tác nh?ng thay đ?i b?n t?o ra cho Windows Registry đ? c?u h?nh l?i v?i nhà nư?c b? ch?n.

Làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng các Level1Add khóa s? đăng k? đ? c?u h?nh Outlook 2000 không m? lo?i t?p mà n?u không s? là assessable:
 1. Thoát kh?i Outlook 2000 n?u nó đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 4. Ki?m ch?ng r?ng ch?a khóa sau t?n t?i. N?u có, h?y vào Bư?c 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  N?u đư?ng d?n quan tr?ng không t?n t?i, t?o ra con đư?ng chính. Đ? t?o ra con đư?ng chính, xác đ?nh v? trí và ch?n phím sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  2. Lo?i Office, và sau đó b?m các NH?P khóa.
  3. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  4. Lo?i 9,0, và sau đó b?m các NH?P khóa.
  5. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  6. Lo?i Outlook, và sau đó b?m các NH?P khóa.
  7. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Key.
  8. Lo?i Bảo mật, vaø sau ñoù baám phím ENTER.
 5. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 6. G? tên sau cho các m?i giá tr?:Level1Add

 7. B?m phím ENTER.
 8. Nh?p chu?t ph?i vào chu?i giá tr? tên m?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 9. Lo?i ph?n m? r?ng c?a lo?i t?p mà b?n mu?n ch?n truy c?p vào v?i Outlook 2000 như sau:.zzz

  Đ? ch? đ?nh nhi?u lo?i t?p tin, s? d?ng sau đây đ?nh d?ng:

  .zzz;.yyy

 10. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Khi b?n b?t đ?u Outlook 2000, các lo?i t?p đ? ch? đ?nh trong Windows Registry b? t?c.

Môi trư?ng máy ch? Microsoft Exchange

N?u b?n ch?y Outlook trong môi trư?ng Exchange Server, c?a b?n ngư?i qu?n tr? có th? thay đ?i hành vi m?c đ?nh b?o m?t t?p tin đính kèm. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh Outlook 2000 trong m?t máy ch? trao đ?i môi trư?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263297Ngư?i qu?n tr? thông tin v? b?o m?t thư đi?n t? tính năng

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Office 2000 Service Pack 3 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? Outlook thư đi?n t? b?o m?t C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262631Thông tin v? Outlook E-mail Security C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 318515 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix kbmt KB318515 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318515

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com