Qui t?c không có th? đư?c áp d?ng cho các công c? như Fax và tr?nh quay s? đi?n tho?i trên d?a trên Windows XP và Windows Vista trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318575 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 247192.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Microsoft Fax, Windows Fax và quét ho?c các ?ng d?ng tr?nh quay s? đi?n tho?i, qui t?c quay s? c?a b?n không th? đư?c áp d?ng, và s? có th? không th? quay m?t cách chính xác.

NGUYÊN NHÂN

Đi?u này hành vi có th? x?y ra n?u b?n không s? d?ng m?t đ?nh d?ng kinh đi?n t?o đi?n tho?i s? đi?n tho?i. N?u b?n không s? d?ng đ?nh d?ng kinh đi?n, qui t?c không đư?c áp d?ng, và m?t s? có th? không th? quay m?t cách chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y g? s? đi?n tho?i trong các đ?nh d?ng sau:
+Qu?c gia/RegionCode (AreaCode) SubscriberNumber
Ví d?, đây là đ?nh d?ng cho m?t thuê bao trong United States of America trong kinh đi?n đ?nh d?ng:
+ 1 (nnn) nnn-nnnn

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? m?t cách chính xác áp d?ng quy t?c quay s?, Microsoft Fax, Windows Fax và quét, và đi?n tho?i Tr?nh quay s? yêu c?u c? hai m?c sau đây:
  • Thông tin v? nơi mà các cu?c g?i đư?c quay t? (t? qui t?c).
  • Thông tin v? nơi mà các cu?c g?i đư?c quay đ? (t? s? đ?y đ? kinh đi?n).
Đi?u này bao g?m m? qu?c gia/khu v?c và m? vùng trong c? hai các trư?ng h?p.

N?u b?n đánh ch? là m?t chu?i các ch? s?, Windows không th? đáng tin c?y phân tích cú pháp thông tin đ? xác đ?nh ph?n s? là các m? qu?c gia/khu v?c, m? vùng và s? đ?a phương.

Lưu ? r?ng các chương tr?nh s? c?a hàng, ch?ng h?n như Microsoft Outlook, c? g?ng thông minh chuy?n đ?i ng?u nhiên chu?i ch? s? vào s? đi?n tho?i kinh đi?n trư?c khi lưu tr? chúng trong các C?p liên h?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 318575 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbenv kbprb kbmt KB318575 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318575

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com