Làm th? nào đ?: H?n ch? th?i gian đăng nh?p ngư?i dùng trong m?t tên mi?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318714 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? h?n ch? các gi? và ngày mà ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào m?t tên mi?n Windows 2000.

Thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t tài kho?n ngư?i dùng

B?n có th? đ?t gi? đăng nh?p cho m?t tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:
 • Ch?nh s?a các thu?c tính trương m?c ngư?i dùng t? Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 • Ch?nh s?a các thu?c tính trương m?c ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng các net ngư?i s? d?ng b? ch? huy.

Phương pháp 1: S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, h?y nh?p vào container có ch?a các trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào tài kho?n ngư?i dùng, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Tài kho?n tab, và sau đó nh?p vào Gi? đăng nh?p.
 5. Ch?n th?i gian có s?n, và sau đó b?m Đăng nh?p b? t? ch?i.
 6. Ch?n th?i gian b?n có cho phép ngư?i dùng này đăng nh?p tên mi?n và sau đó nh?p vào Đăng nh?p đư?c phép.

  M?t t?nh tr?ng đư?ng bên dư?i đăng nh?p gi? b?ng hi?n th? l?n đăng nh?p đư?c ch?n hi?n th?i. Ví d?, Th? hai đ?n th? sáu t? 8 gi? sáng đ?n 5 chi?u.
 7. Khi b?n hoàn t?t c?u h?nh gi? đăng nh?p, nh?p Ok, sau đó b?m Ok trong các trương m?c ngư?i dùngThu?c tính h?p tho?i.
 8. B? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in.

Cách 2: S? d?ng Net User tuyên b? d?ng l?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i net ngư?i s? d?ngtên ngư?i dùng/Times:logon_times (nơitên ngư?i dùng là tên tài kho?n ngư?i dùng, và nơilogon_times là nh?ng ngày và th?i gian mà b?n mu?n cho phép truy c?p vào tên mi?n), sau đó nh?n ENTER.

  S? d?ng sau đây thông tin đ? giúp b?n s? d?ng các /Times chuy?n đ?i:
  • Ngày này có th? đư?c đánh v?n ra (ví d?, th? hai) ho?c vi?t t?t (ví d?, M, T, W, Th, F, Sa, Su).
  • Gi? có th? trong 12 gi? k? hi?u (1 PM ho?c 1 P.M.) ho?c 24-gi? k? hi?u (13: 00).
  • M?t giá tr? c?a tr?ng có ngh?a là ngư?i dùng có th? không bao gi? đăng nh?p ngày.
  • M?t giá tr? c?a t?t c? các có ngh?a là m?t ngư?i s? d?ng có th? luôn đăng nh?p vào.
  • S? d?ng m?t d?u n?i)-) đ? đánh d?u m?t ph?m vi ngày ho?c th?i gian. Ví d?, đ? t?o ra m?t ph?m vi t? th? hai đ?n th? sáu, g? m?t trong hai m-f, ho?c Th? hai-th? sáu. Đ? t?o ra m?t lo?t các th?i gian t? 8: 00 PM đ?n 5: 00 PM, g? m?t trong hai 8: 00 am - 5: 00 pm, 8 am - 5 pm, ho?c 8: 00-17: 00.
  • Tách các m?c ngày và th?i gian b?ng d?u ph?y (cho Ví d?, th? hai, 8 am - 5 pm).
  • Tách đơn v? "ngày và th?i gian" v?i d?u ch?m ph?y (cho Ví d?, th? hai, 8 am - 5 pm; th? ba, 8 am - 04: 00; th? tư, 8-3 gi?).
  • Không s? d?ng không gian gi?a ngày ho?c th?i gian.

Ví d?

Các ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t trương m?c ngư?i dùng c? th?.
 • Đ? cho phép m?t ngư?i s? d?ng v?i m?t tên trương m?c c?a Bob đ? đăng nh?p vào h? ph?c v? t? 8 gi? sáng đ?n 5 gi? chi?u th? hai đ?n th? sáu, g? như sau ch? huy, và sau đó nh?n ENTER:
  net ngư?i s? d?ng bob /times:monday-th? sáu, 8 am - 5 pm
 • Đ? h?n ch? trương m?c ngư?i dùng cùng đăng nh?p gi? 08: 00 AM đ?n 1: 00 ngày th? hai và th? sáu, và t? 8 gi? sáng đ?n 5: 00 ngày th? ba Night, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ngư?i dùng net bob /times:monday, 08: 00 AM - 1: 00 PM; th? ba-th? năm, 08: 00 AM - 5: 00 PM th? sáu, 8: 00 AM - 1: 00 PM
 • L?p l?i các l?nh trư?c đó, nhưng v?i vi?t t?t ngày và b?ng cách s? d?ng m?t k? hi?u 24 gi?, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ngư?i dùng net bob /times:m, 8: 00-13: 00; t-th, 8: 00-17: 00, f, 8: 00-13: 00
 • Đ? cho phép ngư?i s? d?ng cùng m?t tài kho?n đ?c quy?n đăng nh?p t? th? hai đ?n th? sáu, 8: 00 sáng đ?n 12: 00 chi?u và 8: 00 PM đ?n 8: 00 PM, g? như sau ch? huy, và sau đó nh?n ENTER:
  net ngư?i s? d?ng bob /times:m-f, 8: 00-12: 00, 13: 00-17: 00

Thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t nhóm ngư?i dùng

B?n có th? s? d?ng các net ngư?i s? d?ng l?nh v?i các /Times chuy?n đ?i t? các d?ng l?nh ho?c trong m?t t?p tin th?c thi thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t nhóm ngư?i dùng trong m?t tên mi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, hoàn thành danh "bư?c 1: t?o m?t ngư?i dùng tài kho?n sách sau" và các "Bư?c 2: ch?nh s?a đăng nh?p gi? b?i Using the Net ngư?i s? d?ng l?nh" ph?n c?a bài vi?t này.

Bư?c 1: T?o m?t danh sách tài kho?n ngư?i dùng

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m vào các đơn v? t? ch?c, ho?c Người dùng c?p ch?a các tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Danh sách xu?t kh?u.
 4. Trong các Löu laøm h?p tho?i, g? tên t?p b?n mu?n trong các Tệp Tên h?p.
 5. Trong các Lưu như ki?u danh sách, b?m vàoVăn b?n (d?u ph?y Delimited)(*.csv), sau đó b?m Lưu.
 6. S?a t?p .csv b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad đ? lo?i b? các m?c mà b?n không mu?n đ? áp d?ng các h?n ch? đăng nh?p. Các trương m?c ngư?i dùng đư?c li?t kê bên dư?i m?t nhóm v?i m?t tài kho?n trên m?i d?ng. Các sau đây là m?t ví d? v? m?t đi?u này t?p tin:
  Name, Type, Description,
  Joe,User,,
  Sally,User,Account created for Sally,
  Betty,User,,
  Bob,,
  						

Bư?c 2: Ch?nh s?a gi? đăng nh?p b?ng cách s? d?ng l?nh ngư?i dùng Net

S? d?ng các net ngư?i s? d?ng l?nh đ? áp d?ng h?n ch? đăng nh?p vào tài kho?n trong .csv t?p mà b?n t?o ra trong Bư?c 1: T?o m?t ngư?i s? d?ng Danh sách tài kho?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. G? l?nh sau, nơifile_name là tên t?p tin .csv có ch?a trương m?c ngư?i dùng xu?t kh?u, và ? đâu logon_timesnh?ng ngày này và th?i gian mà b?n mu?n cho phép truy c?p vào các tên mi?n:
  cho /F "b? qua = 1 th? = 1 delims =," %i trong ()file_name.CSV) lư?i ngư?i dùng %i/th?i gian:logon_times
  L?nh trư?c là m?t d?ng. Nó đ? đư?c b?c cho d? đ?c.

  LƯU ?: Trong l?nh trư?c, đó là m?t không gian gi?a%i/Times.

Ví d?

Các ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thay đ?i l?n đăng nh?p cho các trương m?c ngư?i dùng trong m?t t?p tin .csv đư?c đ?t tên Exportusers.csv.

LƯU ?: Các l?nh sau đây là m?t trong nh?ng d?ng. H? có đư?c b?c cho d? đ?c.
 • Đ? cho phép ngư?i dùng đăng nh?p vào h? ph?c v? t? 8 gi? sáng đ?n 5: 00 Th? hai đ?n th? sáu, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  cho /F "b? qua = 1 th? = 1 delims =," %i trong (exportusers.csv) lư?i ngư?i dùng %i /times:monday-th? sáu, 8 am - 5 pm
 • Đ? cho phép ngư?i dùng đăng nh?p vào h? ph?c v? t? 8: 00 đ?n 1: 00 ngày th? hai và th? sáu, và t? 8 gi? sáng đ?n 5: 00 ngày th? ba Night, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  cho /F "b? qua = 1 th? = 1 delims =," %i trong (exportusers.csv) lư?i ngư?i dùng %i /times:m, 08: 00 AM - 1: 00 PM; t-th, 8: 00 AM - 5: 00 PM; f, 08: 00 AM - 1: 00 PM
B?n có th? s? d?ng l?nh này trong m?t t?p tin th?c thi. Tuy nhiên, b?n ph?i thêm m?t b? sung (ph?n trăm)%) k? t? cho m?i bi?n. Ví d? m? sau minh h?a đi?u này:
for /F "skip=1 tokens=1 delims=," %%i in (exportusers.csv) do net user %%i /times:m,8:00AM-1:00PM;t-th,8:00AM-5:00PM;f,8:00AM-1:00PM
				
LƯU ?: Trong ví d? trư?c, l?nh này là m?t trong nh?ng d?ng. Nó đ? gói cho d? đ?c.

Thi hành nh?ng h?n ch? th?i gian đăng nh?p b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

B?n có th? dùng chính sách nhóm đ? thi hành nh?ng h?n ch? th?i gian đăng nh?p b?n áp d?ng.

Bư?c 1: T?o m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm

Đ? t?o ra m?t Group Policy Object (GPO) đ? th?c thi khách hàng đăng nh?p h?n ch?:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, ho?c các đơn v? t? ch?c có ch?a b? ki?m soát mi?n mà b?n mu?n, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vào M?i.
 4. G? tên b?n mu?n g?i chính sách này (cho Ví d?, Tài kho?n đăng nh?p h?n ch?), vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhóm h?p ki?m cho các nhóm b?o m?t mà b?n mu?n đ? ngăn ch?n có chính sách này đư?c áp d?ng. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhóm h?p ki?m cho các nhóm mà b?n mu?n áp d?ng chính sách này. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.

Bư?c 2: Thi hành gi? đăng nh?p h?n ch?

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, ho?c các đơn v? t? ch?c có ch?a đi?u khi?n mi?n c?a đ?i tư?ng chính sách nhóm (Group Policy GPO) mà b?n mu?n ch?nh s?a và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, ch?n đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Tùy ch?n b?o m?t.
 5. Trong ngăn bên ph?i c?a chính sách nhóm-theo, b?m đúp vàoT? đ?ng đăng xu?t ngư?i dùng khi đăng nh?p th?i gian h?t h?n.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p, b?m vào Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.
 7. Đóng chính sách nhóm-theo và sau đó nh?p vào Ok.

Khắc phục sự cố

Thay đ?i chính sách nhóm không ngay l?p t?c áp d?ng. Chính sách Nhóm ch? bi?n n?n có th? m?t đ?n 5 phút đư?c làm m?i trên tên mi?n b? đi?u khi?n, và lên đ?n 120 phút đư?c làm m?i trên máy tính khách. Đ? l?c lư?ng n?n x? l? chính sách nhóm cài đ?t, s? d?ng công c? Secedit.exe. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i secedit /refreshpolicy user_policy, sau đó nh?n ENTER.
 4. Lo?i secedit /refreshpolicy machine_policy, sau đó nh?n ENTER.
 5. Lo?i exit, vaø sau ñoù baám NH?P.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm, h?y truy c?p các các trang Web Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/grouppolicy/Default.aspx
http://Download.Microsoft.com/Download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc
Đ? có đư?c thông tin tr? giúp b? sung cho các net ngư?i s? d?ng ch? huy, b?t đ?u Windows 2000 giúp và sau đó t?m ki?m net ngư?i s? d?ng.

Đ? có đư?c tr? giúp b? sung thông tin cho các cho l?nh, lo?i cho /? l?nh d?u nh?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 318714 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB318714 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318714

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com