Trao đ?i thi?t l?p không ho?t đ?ng v? m?t COM + v?n đ? và l?i m? c?a 0xc103798a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318731 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n cài đ?t Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 ho?c áp d?ng m?t gói d?ch v? Exchange 2000, thi?t l?p không th? làm vi?c, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t l?p b? th?t b?i trong khi cài đ?t sub-component linh tinh Atom v?i m? l?i 0xc103798a (H?y tham kh?o các b?n ghi cài đ?t cho m?t mô t? chi ti?t). B?n có th? h?y b? cài đ?t ho?c th? bư?c không thành công m?t l?n n?a.
Nh?t k? trao đ?i 2000 ti?n tr?nh thi?t l?p có th? ch?a m?t trong hai:
 • M?t lo?t các time-outs:
  [23: 49:27] ++++ Thông d?ch viên b?t đ?u t? ngày t?p tin d:\server\setup\i386\exchange\Misc.ins ++++
  [23: 49:27] Gi?i thích d?ng<createprocess:d:\exchsrvr\bin;regsvr32 cdowf.dll;60000=""></createprocess:d:\exchsrvr\bin;regsvr32>
  [23: 49:27] Quá tr?nh t?o... ch? đ?i (60000)
  [23: 49:28] Quá tr?nh này có đ? thoát v?i 00000000
  [23: 49:28] Gi?i thích d?ng<createprocess:d:\exchsrvr\bin;regsvr32 cdowfevt.dll;60000=""></createprocess:d:\exchsrvr\bin;regsvr32>
  [23: 49:28] Quá tr?nh t?o... ch? đ?i (60000)
  [23: 49:30] Quá tr?nh này có đ? thoát v?i 00000000
  [23: 49:30] Gi?i thích d?ng<createprocesssafe:d:\server\setup\i386\exchange\wmi;d:\server\setup\i386\exchange\wmi\wmicons.exe ;4294967295=""></createprocesssafe:d:\server\setup\i386\exchange\wmi;d:\server\setup\i386\exchange\wmi\wmicons.exe>
  [23: 49:30] Quá tr?nh t?o... ch? đ?i (-1)
  [23: 49:35] Ignoring l?i ra m? 00000000
  [23: 49:35] Gi?i thích d?ng<createprocess:d:\exchsrvr\bin;regsvr32 exwmi.dll;60000=""></createprocess:d:\exchsrvr\bin;regsvr32>
  [23: 49:35] Quá tr?nh t?o... ch? đ?i (60000)
  [23: 49:35] Quá tr?nh này có đ? thoát v?i 00000000
  [23: 49:35] Gi?i thích d?ng<createprocess:c:\winnt\system32\wbem;c:\winnt\system32\wbem\mofcomp.exe "c:\winnt\system32\wbem\exwmi.mof";600000=""></createprocess:c:\winnt\system32\wbem;c:\winnt\system32\wbem\mofcomp.exe>
  [23: 49:35] Quá tr?nh t?o... ch? đ?i (600000)
  [23: 59:35] CreateProcess timed out trư?c khi quá tr?nh spawned đ? hoàn t?t!
 • M?t s? th?t b?i đ? đăng k? Cdowfevt.dll:
  [19: 21:33] L?nh

  regsvr32/s cdowfevt.dll

  không thành công, tr? v? m? l?i 5 (truy c?p b? t? ch?i.).
  [19: 21:33] ch? đ? = 'C?p Nh?t' (61957) CBaseAtom::ScSetup (N:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:782)
  M? l?i 0XC103798A (31114): m?t thành ph?n n?i b? đ? th?t b?i.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng d?ch v? đi?u ph?i giao d?ch phân ph?i c?a Microsoft (MS DTC) b?t đ?u. Theo m?c đ?nh, d?ch v? này đư?c cài đ?t v?i Microsoft Windows 2000. N?u d?ch v? này d?ng, các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này có th? x?y ra. D?ch v? MS DTC là yêu c?u đ? cài đ?t Microsoft Exchange. D?ch v? MSDTC c?ng đư?c yêu c?u trong khi cài đ?t c?a m?t trao đ?i hotfix ho?c d?ch v? gói.

  N?u d?ch v? MS DTC không b?t đ?u, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i d?ch v?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i các d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  279786Làm th? nào đ? cài đ?t l?i MS DTC cho m?t nonclustered Windows 2000 Server
  COM + b?t bu?c đ? đăng k? Cdowfevt.dll, và COM + yêu c?u d?ch v? MS DTC ch?y trên máy ch?. D?ch v? MS DTC ph?i ch?y cho ho?c trao đ?i thi?t l?p ho?c cài đ?t gói d?ch v? Exchange 2000 đ? hoàn thành đúng cách. Đi?u này áp d?ng cho c? nhóm và không nhóm Exchange Server.

  Trên m?t c?m, d?ch v? MS DTC ph?i ch?y trên c? hai nút.Đ? có thêm thông tin v? v?n đ? này trên m?t máy ch? Exchange 2000 t?p h?p, và v? làm th? nào đ? cài đ?t d?ch v? MS DTC trên m?t c?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  312316Thi?t l?p không cài đ?t Exchange 2000 trên m?t c?m n?u các ngu?n tài nguyên MSDTC không ch?y
 2. N?u MS DTC d?ch v? đang ch?y, các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này có th? đư?c gây ra b?i m?t hư h?ng COM + m?c. Đi?u này có th? là nguyên nhân ngay c? khi b?n có th? s? d?ng thành ph?n d?ch v? qu?n l? bàn đi?u khi?n (COM + Explorer) mà không g?p b?t k? v?n đ?. Thông thư?ng, b?n có th? s?a ch?a m?t COM + m?c b? hư h?i b?i reinstalling COM +. Đ? cài l?i COM +:
  1. Trong thư m?c %SystemRoot%\System32, ñoåi teân taäp tin Clbcatq.dll ~ clbcatq.dll. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bao g?m d?u ng? (~) t?i đ?u c?a tên t?p. N?u hi?n đ? là m?t t?p tin ~clbcatq.dll trong thư m?c %SystemRoot%\System32, di chuy?n ~clbcatq.dll t?p ra kh?i c?p ho?c đ?i tên t?p tin ~clbcatq.dll đ?u tiên. N?u t?p đang s? d?ng, b?n có th? ph?i s? d?ng các đ?i tên l?nh t? m?t d?u nh?c MS-DOS đ? đ?i tên file.
  2. Lưu và xóa các
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   baám giö? phím. Đ? th?c hi?n:
   1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
   2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   3. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m phím, và sau đó lưu ch?a khóa vào m?t t?p tin.
   4. H?y ch?c ch?n r?ng các
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
    phím v?n đư?c l?a ch?n. Ho?c là nh?n phím DELETE ho?c nh?p chu?t ph?i vào phím, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
   5. Thoát kh?i Registry Editor.
  3. Trong b?ng đi?u khi?n, h?y m? công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó m? công c? thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows. Không th?c hi?n b?t k? thay đ?i, ch? c?n nh?p vào Ti?p theo. Đi?u này reinstalls COM +.
 3. N?u reinstalling COM + không ho?t đ?ng, b?n có th? ph?i xây d?ng l?i danh m?c COM + hoàn toàn. Thông thư?ng, b?n ph?i b?t đ?u trong ch? đ? an toàn đ? gi? b?o v? t?p c?a Windows t? đ?o ngư?c nh?ng thay đ?i. Đ? xây d?ng l?i COM + danh m?c:
  1. B?t đ?u trong ch? đ? an toàn.
  2. Trong thư m?c %SystemRoot%\System32, ñoåi teân taäp tin Clbcatq.dll ~ clbcatq.dll. Ngay c? trong ch? đ? an toàn, t?p tin này s? s? d?ng. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng các đ?i tên l?nh t? m?t d?u nh?c l?nh đ? đ?i tên file.
  3. Trong thư m?c % SystemRoot %, làm cho b?n sao lưu các thư m?c đăng k?, và sau đó th? xóa n?i dung c?a thư m?c. Thông thư?ng, không có m?t t?p tin trong vi?c đăng k? thư m?c trong s? d?ng và không th? b? xóa. Tuy nhiên, sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? trong ch? đ? b?nh thư?ng, b?n có th? lo?i b? các t?p tin.
  4. Lưu và xóa các
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   khóa:
   1. B?t đ?u k? biên so?n.
   2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
   3. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m phím, và sau đó lưu ch?a khóa vào m?t t?p tin.
   4. H?y ch?c ch?n r?ng các
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
    phím v?n đư?c l?a ch?n. Ho?c là nh?n phím DELETE ho?c nh?p chu?t ph?i vào phím, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
   5. Thoát kh?i Registry Editor.
  5. B?t đ?u trong ch? đ? chu?n.
  6. Trong % SystemRoot % c?p, lo?i b? thư m?c đăng k?. T?i th?i đi?m này các t?p c?n l?i trong thư m?c nên không c?n s? d?ng.
  7. Trong b?ng đi?u khi?n, h?y m? công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó m? công c? thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows. Không th?c hi?n b?t k? thay đ?i, ch? c?n nh?p vào Ti?p theo. Đi?u này reinstalls COM +, mà xây d?ng m?t c?a hàng đăng k? m?i.
 4. Sau khi hoàn t?t các bư?c trư?c, b?n ph?i cài đ?t l?i các chương tr?nh đ? đăng k? v?i COM +. Trên m?t máy ch? Exchange, b?n ph?i ? m?c t?i thi?u:
  1. H?y b? Internet Information Services (IIS), và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a.
  2. Trong chương tr?nh trao đ?i cài đ?t, cài đ?t l?i trao đ?i.
  3. Áp d?ng b?t k? gói c?n thi?t d?ch v? Exchange 2000.
Sau khi b?n t?o s?ch COM + danh m?c, b?n nên có th? thành công cài đ?t l?i Exchange 2000 và d?ch v? đóng gói C?p Nh?t.

Chú ý Bài vi?t này áp d?ng cho c? hai:
 • Trao đ?i trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Server. - và -

 • Trao đ?i trên máy tính đang ch?y Microsoft Small Business Server 2000.

Thu?c tính

ID c?a bài: 318731 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB318731 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318731

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com