Làm th? nào đ? s? d?ng Xcacls.exe đ? s?a đ?i quy?n truy c?p NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng công c? m? r?ng đi?u khi?n danh sách truy nh?p thay đ?i (Xcacls.exe) đ? s?a đ?i và xem NTFS cho phép cho các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.

B?n có th? s? d?ng Xcacls.exe đ? đ?t t?t c? tùy ch?n b?o m?t h? th?ng t?p có th? truy c?p trong Window Explorer t? dòng lệnh. Xcacls.exe th?c hi?n đi?u này b?ng cách hi?n th? và s?a đ?i các đi?u khi?n danh sách truy nh?p (ACLs) t?p tin.

Xcacls.exe là đ?c bi?t h?u ích trong các cài đ?t chuyên bi?t không giám sát Windows 2000 Professional ho?c Windows 2000 Server. B?ng cách s? d?ng công c? này, b?n có th? thi?t l?p quy?n truy c?p ban đ?u cho m?c tin thư thoại trong đó hệ điều hành n?m. Khi b?n phát hành ph?n m?m máy ch? ho?c máy tr?m làm vi?c, Xcacls.exe c?ng cung c?p các One-Bư?c b?o v? ch?ng l?i xóa m?c tin thư thoại ho?c t?p tin c?a ngư?i s? d?ng.

Xcacls.exe Ti?n ích đư?c bao g?m trong b? tài nguyên Windows 2000. Các ti?n ích Xcacls.exe c?ng đư?c bao g?m trong công c? h? tr? Windows Server 2003.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói XCacls_Installer.exe bây gi?.

Cú pháp Xcacls.exe

xcacls t?p đ? đ?t tên tin [/ T] [Đ] [/ C /] [/G ngư?i dùng: perm; spec] [/R ngư?i dùng] [/P ngư?i dùng: perm; spec [...]] [/ D ngư?i dùng [...]] [/Y]
nơi t?p đ? đ?t tên tin ch? ra tên c?a t?p ho?c c?p mà ACL quy?n truy c?p ho?c ki?m soát m?c (ACE) thông thư?ng đư?c áp d?ng. T?t c? tiêu chu?n kí t? đ?i di?n có th? đư?c s? d?ng.

Đ? quy/t đi qua các m?c tin thư thoại hi?n hành và t?t c? các c?p con c?a nó, áp d?ng các l?a ch?n truy c?p quy?n phù h?p v?i các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.

Đ so?n ACL thay v? thay th? nó. Ví d?, ch? là các qu?n tr? viên s? có quy?n truy c?p vào t?p tin Test.dat n?u b?n ch?y các XCACLS test.dat /G qu?n tr? viên: F b? ch? huy. T?t c? các "Ách" đư?c áp d?ng trư?c đó b? m?t.

/ C / gây ra Xcacls.exe đ? ti?p t?c n?u m?t thông báo l?i "truy c?p b? t? ch?i" x?y ra. N?u/c / không đư?c ch? đ?nh, Xcacls.exe d?ng trên l?i này.

/G ngư?i dùng: perm; spec cho phép ngư?i dùng truy c?p đ? phù h?p v?i các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
 • Các Perm (cho phép) bi?n áp d?ng quy đ?nh truy c?p ngay đ?n t?p tin và đ?i di?n cho m?t n? t?p tin truy c?p, ph?i đ?c bi?t cho m?c tin thư thoại. Các Perm B?c và ch?p nh?n các giá tr? sau:
  • R đ?c
  • C thay đ?i (ghi)
  • Ki?m soát đ?y đ? f
  • P thay đ?i quy?n (truy c?p đ?c bi?t)
  • O có s? h?u (truy c?p đ?c bi?t)
  • Th?c hi?n X (truy c?p đ?c bi?t)
  • E đ?c (truy c?p đ?c bi?t)
  • W vi?t (truy c?p đ?c bi?t)
  • D xóa (truy c?p đ?c bi?t)
 • Các spec (truy c?p đ?c bi?t) thay đ?i ch? áp d?ng cho m?c tin thư thoại và ch?p nh?n các giá tr? tương t? như Perm, v?i vi?c b? sung giá tr? đ?c bi?t sau đây:
  • T không xác đ?nh. Thi?t l?p m?t ACE cho m?c tin thư thoại riêng c?a m?nh mà không c?n xác đ?nh m?t ACE đư?c áp d?ng cho các t?p tin m?i đư?c t?o trong m?c tin thư thoại đó. Ít nh?t m?t truy c?p ph?i có đ? làm theo. M?c gi?a các d?u ki?m ch?m ph?y (;) và T đư?c b? qua.

   Ghi chú
   • Các tùy ch?n truy c?p cho các t?p tin (đ?i v?i các m?c tin thư thoại, đ?c bi?t t?p tin và m?c tin thư thoại truy c?p) là gi?ng h?t nhau. Đ? gi?i thích chi ti?t c?a các tùy ch?n này, h?y xem tài li?u hư?ng d?n c?a hệ điều hành Windows 2000.
   • T?t c? các tùy ch?n, mà c?ng có th? đư?c thi?t l?p trong Window Explorer, là t?p h?p con c?a t?t c? các t? h?p có th? có quy?n truy c?p cơ b?n. B?i v? đi?u này, không có không có tùy ch?n đ?c bi?t cho các quy?n truy c?p m?c tin thư thoại, ch?ng h?n như danh sách ho?c đ?c.
/R ngư?i dùng revokes t?t c? các quy?n truy c?p cho ngư?i dùng đư?c ch? đ?nh.

/P ngư?i dùng: perm; spec thay th? truy c?p quy?n cho ngư?i dùng. Các quy t?c đ? xác đ?nh perm và spec là gi?ng nhau đ?i v?i các tùy ch?n /G. H?y xem ph?n "Xcacls.exe ví d?".

/ D ngư?i dùng t? ch?i quy?n truy c?p c?a ngư?i dùng vào các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.

/Y vô hi?u hoá xác nh?n khi thay th? các quy?n truy c?p c?a ngư?i dùng. theo m?c đ?nh, CACLS yêu c?u xác nh?n. B?i v? tính năng này, khi CACLS đư?c s? d?ng trong m?t lô thói quen, thư?ng xuyên ng?ng đáp ?ng cho đ?n khi câu tr? l?i đúng đư?c nh?p. Tùy ch?n /Y đư?c gi?i thi?u đ? tránh xác nh?n này, do đó, r?ng Xcacls.exe có th? đư?c s? d?ng trong ch? đ? hàng lo?t.

S? d?ng Xcacls.exe đ? xem đi?u kho?n

B?n c?ng có th? s? d?ng Xcacls.exe đ? xem các quy?n h?n cho m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại. Ví d?, g? xcacls C:\winnt t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER. Sau đây là m?t k?t qu? đi?n h?nh:
c:\WINNT BUILTIN\Users:R
      BUILTIN\Users:(OI)(CI)(IO)(special access:)
                   GENERIC_READ
                   GENERIC_EXECUTE

      BUILTIN\Power Users:C
      BUILTIN\Power Users:(OI)(CI)(IO)C
      BUILTIN\Administrators:F
      BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(IO)F
      NT AUTHORITY\SYSTEM:F
      NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(IO)F
      BUILTIN\Administrators:F
      CREATOR OWNER:(OI)(CI)(IO)F
				
C? ACL có nh?ng ngh?a sau đây:
 • IO: th?a k? ch? - lá c? này ch? ra r?ng các ACE này không áp d?ng cho các đ?i tư?ng hi?n hành.
 • CI: k? th?a Container - lá c? này ch? ra r?ng h?p đ?ng ph? thu?c s? k? th?a này ACE.
 • OI: đ?i tư?ng k? th?a - lá c? này ch? ra r?ng t?p tin ph? thu?c s? th?a k? ACE.
 • NP: không-truy?n - lá c? này ch? ra r?ng các đ?i tư?ng thu?c s? không truy?n th?a k? ACE b?t k? thêm.
Các ch? cái vào cu?i m?i d?ng ch? ra s? cho phép. Ví d?:
 • F: đ?y đ? đi?u khi?n
 • C: thay đ?i
 • W: vi?t

Ví d? Xcacls.exe

Ví d? 1

Lo?i XCACLS *. * /G qu?n tr? viên: RW /Y t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER đ? thay th? ACL c?a t?t c? các t?p tin và m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại hi?n t?i mà không có ch?c năng quét các m?c tin thư thoại con và không c?n xác nh?n.

Ví d? 2

"Ách" đư?c thêm vào m?c tin thư thoại trong ví d? này c?ng th?a hư?ng ACE cho các t?p tin m?i đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại này. L?nh cho TestUser đ?c, vi?t, ch?y, và xóa b? quy?n trên t?t c? các file m?i, t?o ra trong m?c tin thư thoại này, nhưng ch? đ?c và vi?t quy?n truy c?p vào m?c tin thư thoại riêng c?a m?nh. Lo?i XCACLS *. * /G TestUser:RWED; RW đ t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER.

Ví d? 3

Các ví d? sau đây c?p đ?c và vi?t quy?n truy c?p vào m?t m?c tin thư thoại mà không c?n t?o m?t m?c nh?p k? th?a cho t?p tin m?i. V? v?y, trong ví d? này, t?p m?i đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại này nh?n đư?c không có ACE cho TestUser. Cho các t?p tin hi?n có, m?t ACE v?i quy?n truy c?p đ?c đư?c t?o ra. Lo?i XCACLS *. * /G TestUser:R; RW đ t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER.

NTFS cho phép hư?ng d?n

Sau đây là các hư?ng d?n cho giao NTFS cho phép:
 • S? d?ng NTFS cho phép đ? ki?m soát quy?n truy c?p vào các t?p tin và m?c tin thư thoại.
 • Gán quy?n cho nhóm thay v? ngư?i dùng cá nhân.
 • Quy?n h?n t?p tin NTFS có ưu tiên hơn quy?n truy c?p m?c tin thư thoại NTFS.
 • Qu?n tr? viên và ngư?i ki?m soát c?a m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại mức cấp phép mà có th? đư?c thi?t l?p cho đ?i tư?ng đó.
 • Khi b?n thay đ?i quy?n truy c?p m?c tin thư thoại, đư?c nh?n th?c c?a chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các máy ch?. Chương tr?nh t?o ra các m?c tin thư thoại riêng c?a h? có các Cho phép các mức cấp phép có th? th?a k? t? cha m? truy?n cho các đ?i tư?ng này thi?t l?p b?t. N?u cho phép đư?c thay đ?i trong c?p cha m?, nh?ng thay đ?i này có th? t?o ra các v?n đ? trong chương tr?nh.

  C?nh báo H?y nh? r?ng nhi?u t?p và c?p nh?n quy?n c?a m?nh thông qua th?a k?. V? v?y, m?c dù b?n ngh? r?ng b?n đang thay đ?i ch? có m?t m?c tin thư thoại, b?n có th? thay đ?i nhi?u hơn n?a.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
245015Làm th? nào đ? in các m?c tin thư thoại và t?p tin cho phép t? m?t m?c tin thư thoại
135268 Làm th? nào đ? s? d?ng CACLS.EXE trong m?t t?p tin th?c thi

Thu?c tính

ID c?a bài: 318754 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB318754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 318754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com