Lo?i b? đ?a ch? proxy trùng l?p và không mong mu?n trong trao đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318774 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 318774, 329617
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n là ngư?i qu?n tr?, b?n có th? s? d?ng Microsoft Exchange chính sách ngư?i nh?n đ? t? đ?ng c?u h?nh và tùy ch?nh đ?a ch? e-mail cho t?t c? các trao đ?i ngư?i nh?n b?ng cách s? d?ng quy t?c th? h? đ?a ch?. Ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t áp d?ng đ?a ch? v?i s? lư?ng l?n cho ngư?i m?i và đang có dùng theo các quy t?c đ? ch? đ?nh. Đ? c?u h?nh các quy t?c này, s? d?ng Exchange h? th?ng qu?n l? đ? truy c?p các thu?c tính c?a đ?i tư?ng chính sách ngư?i nh?n.

Tuy nhiên, trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? s? d?ng m?t quy t?c mà nguyên nhân trùng l?p ho?c đó gây ra nhi?u đ?a ch? đư?c áp d?ng trên toàn t? ch?c Exchange. Khi trùng l?p e-mail đ?a ch? đư?c phát hi?n trong m?t ho?t đ?ng trao đ?i b?nh thư?ng, không giao hàng báo cáo (NDRs) v?i m?t 5.1.4 m? l?i có th? đư?c g?i b?i các máy ch?, và b?n có th? g?p hành vi b?t ng?. Ngoài ra, thông báo sau ID s? ki?n có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
S? ki?n th? lo?i: t?ng
T? ch?c s? ki?n ID: 9514
Máy tính:Exchange_Server_Name
Mô t?: Hai đ?i tư?ng trong thư m?c có cùng m?t proxy - /dc = com/dc = Tên mi?n/cn = c?u h?nh/cn = d?ch v?/cn = microsoft exchange/cn =organization_name/CN = nhóm hành chính/cn =administrative_group_name/CN = máy ch?/cn =Exchange_server_name/CN = informationstore/cn =storage_group_name/CN = (c?a hàng) thư m?c chungExchange_server_name) và /dc = com/dc = Tên mi?n/ou = ngư?i dùng/cn =user_name.

Bài vi?t này mô t? m?t t?nh h?nh nơi đ?a ch? trùng l?p đư?c áp d?ng và làm th? nào đ? lo?i b? nh?ng đ?a ch? trùng l?p.

THÔNG TIN THÊM

Các nguyên t?c sau đây là m?t quy t?c đi?n h?nh cho đ?a ch? đ?nh d?ng thư SMTP (Internet):
@domain.com
Khi b?n s? d?ng quy t?c này, đ?a ch? thư đi?n t? s? đư?c thêm vào m?i đ?i tư?ng ngư?i nh?n đư?c bao ph? b?i chính sách ngư?i nh?n c?a mailnickname@domain.com. V? v?y, n?u m?t ngư?i s? d?ng Exchange e-mail bí danh là user1, đ?a ch? user1@tên mi?n.com đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng.

B?n c?ng có th? s? d?ng Exchange đ? xác đ?nh t? đ?ng đ?t tên quy t?c. Ví d?, b?n có th? mu?n đ?a ch? thư đi?n t? Internet cho ngư?i nh?n ph?i đư?c c?u h?nh như"FirstName_LastName@tên mi?ncom"thay v?"mailnickname@tên mi?n. com. " B?n có th? s? d?ng quy t?c sau th? h? đ?a ch? đ? th?c hi?n thay đ?i này:
%g_%s@domain.com
Đ? thêm thông tin v? có s?n t? đ?ng đ?t tên specifiers và cú pháp, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285136Làm th? nào đ? tùy ch?nh các SMTP e-mail đ?a ch? máy phát đi?n thông qua các chính sách ngư?i nh?n
N?u b?n đang s? d?ng t? đ?ng đ?t tên specifiers, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng các l?nh v?c mà b?n tham kh?o trong quy t?c th? h? đ?a ch? th?c s? t?n t?i cho m?i ngư?i nh?n đư?c b?o hi?m b?i các quy t?c. N?u b?n không làm như v?y, b?n có th? làm b?n sao ho?c nhi?u đ?a ch? e-mail đ? đư?c t?o ra trên các đ?i tư?ng trên toàn t? ch?c Exchange.

Nh?ng tác đ?ng c?a v?n đ? này khác nhau tùy thu?c vào ngư?i nh?n nh?ng g? đang tham gia. M?t s? các đ?i tư?ng h? th?ng trao đ?i đang kích ho?t h?p thư. N?u đ?a ch? sai đư?c áp d?ng cho các đ?i tư?ng h? th?ng, v?n đ? có th? x?y ra. Ví d?, nhân r?ng thư m?c công c?ng có th? không thành công ho?c cơ s? d? li?u có th? không th? g?n k?t. Ngoài ra, tin nh?n ID s? ki?n đư?c mô t? trong ph?n "Tóm lư?c" c?a bài vi?t này có th? đư?c đăng.

Ví d? c?a hành vi này, gi? s? r?ng b?n đ? xác đ?nh quy t?c th? h? đ?a ch? %g_%s@domain.com. Quy t?c này s? đưa các giá tr? các givenName thu?c tính và các SN thu?c tính c?a m?t đ?i tư?ng Active Directory và s? d?ng các giá tr? này đ? xây d?ng m?t đ?a ch? thư đi?n t?. N?u m?t ngư?i s? d?ng givenName giá tr? thu?c tính là Jeff và các SN đô th? này có giá tr? thu?c tính Smith, đ?a ch? e-mail là Jeff_Smith@domain.com.

Nhưng các givenName thu?c tính và các SN thu?c tính không ph?i là b?t bu?c, và các đ?i tư?ng kích ho?t thư như danh sách phân ph?i và đ?i l? h? th?ng có th? thi?u các thu?c tính này. Trong t?nh hu?ng này, quy t?c th? h? đ?a ch? %g_%s@domain.com devolves cho quy t?c th? h? đ?a ch? _@domain.com. Các đ?i tư?ng mà không có các givenName và các SN giá tr? thu?c tính, các quy t?c s? tr? thành tương đương v?i m?t quy t?c đ? hardcode e-mail đ?a ch? như _@domain.com.

Khi b?n áp d?ng đ?a ch? e-mail m?i, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n s? ki?m tra xem n?u cùng m?t đ?a ch? đ? t?n t?i trên b?t k? đ?i tư?ng trong r?ng. N?u có, m?t giá tr? s? đư?c thêm vào đ?a ch? m?i đ? phân bi?t nó. Ví d?, n?u có nhi?u ngư?i dùng tên là Jeff Smith, trương m?c ngư?i dùng b? sung đư?c x? l? b?i d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n có th? nh?n đư?c m?t đ?a ch? thư đi?n t? c?a Jeff_Smith2@domain.com.

Đi?u này có ngh?a r?ng các đ?i tư?ng mà không có các givenName và các SN các giá tr? thu?c tính đư?c th?c hi?n theo đi?u quy t?c th? h? %g_%s@domain.com đ?a ch? s? nh?n đư?c các đ?a ch? thư đi?n t? như _1@domain.com, _2@domain.com, _3@domain.com, và đ?a ch? tương t? khác.

M?i khi ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t ki?m tra cho ngư?i nh?n m?i nh?ng ngư?i ph?i có đ?a ch? thư đi?n t?, các đ?i tư?ng mà không có các givenName và các SN thu?c tính có th? nh?n đư?c m?t đ?a ch? thư đi?n t? b? sung. H?y xem xét m?t đ?i tư?ng có đ?a ch? _1@domain.com. Đ?a ch? này không kh?p v?i các quy t?c _@domain.com và d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n có th? gi? đ?nh r?ng các đ?i tư?ng v?n ph?i có đ?a ch? _@domain.com "hardcoded" đư?c áp d?ng. Đ?a ch? trùng l?p ki?m tra th?y r?ng đ?a ch? the_@domain.com đ? thu?c v? m?t đ?i tư?ng khác nhau, và do đó, m?t đ?a ch? như _4@domain.com có th? đư?c ch? đ?nh.

N?u không ai trong s? các thu?c tính c?a m?t đ?i tư?ng đ? b? thay đ?i trong Active Directory k? t? l?n cu?i cùng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t ch?y, đ?i tư?ng không đư?c chú ? c?a ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. Nhưng n?u các đ?i tư?ng đư?c thay đ?i trong b?t c? cách nào, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t quét nó m?t l?n n?a đ? xác đ?nh n?u đ?a ch? e-mail m?i s? đư?c áp d?ng cho nó. Đi?u này có ngh?a r?ng theo th?i gian, m?t đ?i tư?ng duy nh?t mà thi?u specifier thu?c tính có th? có hàng ch?c ho?c hàng trăm đ?a ch? e-mail _NNNN@domain.com.

Nói chung, các đ?a ch? b? sung trơ và không ?nh hư?ng đ?n lu?ng thư thông thư?ng; Tuy nhiên, qua th?i gian h? có th? gây ra d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ? quá tr?nh ghi càng phát. D?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ph?i ki?m tra cho các đ?a ch? trùng l?p nhi?u l?n khi nó gán đ?a ch? m?i cho các đ?i tư?ng. N?u đ?a ch? _1000@domain.com t?n t?i, d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ph?i th?c hi?n trên m?t ngh?n đ?a ch? trùng l?p ki?m tra trư?c khi nó có th? ch? đ?nh m?t đ?a ch? m?i d?a trên quy t?c th? h? _@domain.com.

M?c dù giá ki?m tra đ?a ch? thư đi?n t? trùng l?p, ki?m tra là không cao đ? cho hai l? do sau đây:
 • M?t d?ch v? C?p Nh?t nh?n riêng bi?t ph?i đư?c c?u h?nh cho m?i tên mi?n. Ngay c? trong m?t môi trư?ng duy nh?t tên mi?n, có hai ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. M?t ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t cho các thùng ch?a tên mi?n và khác (doanh nghi?p ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t) là cho container c?u h?nh máy ch?.
 • Ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng đ? tr? có th? gây ra m?t đ?a ch? đó phân công c?a m?t trong nh?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t không ph?i là đ? xu?t hi?n trong cơ s? d? li?u thư m?c đang đư?c s? d?ng b?i m?t d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n khác nhau vào th?i đi?m thích h?p.
K?ch b?n r?t có th? nơi đ?a ch? trùng l?p đư?c t?o ra là m?t k?ch b?n khi doanh nghi?p d?ch v? C?p Nh?t nh?n đư?c k?t n?i v?i b? đi?u khi?n m?t tên mi?n và tên mi?n d?ch v? C?p Nh?t nh?n đư?c k?t n?i v?i nhau. Khi các đ?i tư?ng đang thi?u các thu?c tính specifier đang x? l? song song b?i m?i ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, b?n sao đư?c t?o ra.

Th?c hành t?t nh?t đ? tránh trùng l?p và nhi?u đ?a ch?

Nhân v?t đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t trong t? đ?ng đ?t tên quy t?c là k? t? g?ch dư?i (_). Ph?n này đ? c?p đ?n quy t?c th? h? đ?a ch? SMTP:%g_%s@domain.com như là ví d? cơ b?n.

M?t quy t?c th? h? %g%s@domain.com đ?a ch? không gây các v?n đ? tương t? như là % g_%s@domain.com. N?u m?t đ?i tư?ng thi?u các givenName và các SN thu?c tính, các quy t?c th? h? đ?a ch? devolves đ? @ domain.com. Đi?u này invokes ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t m?c đ?nh hành vi c?a dán tem đ?a ch? e-mail c?a mailNickname@domain.com

Đ? ngăn t? đ?ng đ?t tên specifiers gây ra nh?ng v?n đ? này n?u b?n đang s? d?ng t? đ?ng đ?t tên specifiers và b?n đang s? d?ng nhân v?t c?ng ? ngư?i s? d?ng c?a quy t?c th? h? đ?a ch?, b?n ph?i c?u h?nh các b? l?c v? chính sách ngư?i nh?n đ? ki?m tra m?t cách r? ràng cho s? t?n t?i c?a các thu?c tính mà b?n ch? đ?nh.
M?i ngư?i nh?n trao đ?i chính sách có m?t b? l?c Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) giúp xác đ?nh các đ?i tư?ng chính sách áp d?ng cho. Đơn gi?n nh?t có b? l?c b?n có th? xác đ?nh trên m?t đ?i tư?ng (mailnickname = *). Trong cú pháp l?c LDAP, thu?c tính = * có th? đư?c đ?c như "thu?c tính t?n t?i." V? v?y, các (mailnickname = *) b? l?c áp d?ng chính sách cho m?i đ?i tư?ng có m?t mailNickname thu?c tính (có ngh?a là, m?i đ?i tư?ng đó là kích ho?t thư). B? l?c này là b? l?c cho chính sách m?c đ?nh ngư?i nh?n.

N?u b?n t?o thêm ngư?i nh?n các chính sách, các b? l?c có th? tr? nên ph?c t?p khi b?n h?n ch? các đ?i tư?ng mà các chính sách áp d?ng cho. Exchange cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng xây d?ng các b? l?c cho các qu?n tr? viên d?a trên các tiêu chí ph? bi?n ? th?c, thay v? c?a đ?i h?i b?n đ? xây d?ng các b? l?c b?ng tay.

Ví d?, các b? l?c sau t? đ?ng t?o ra đ? n?m b?t t?t c? các ngư?i dùng trao đ?i, đ?a ch? liên l?c, và các nhóm:
(&(&(& (mailnickname=*) (|(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(homeMDB=*))
(!(msExchHomeServerName=*)))(&(objectCategory=person)
(objectClass=user)(|(homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*)))
(&(objectCategory=person)(objectClass=contact))
(objectCategory=group)(objectCategory=publicFolder) ))))
Xây d?ng b? l?c này vào m?t chính sách:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Ngư?i nh?n, m? r?ng Chính sách ngư?i nh?n, và m?t trong hai m? thu?c tính c?a chính sách mà b?n mu?n ch?nh s?a ho?c t?o ra m?t chính sách m?i.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào S?a đ?i.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n t?t c? các h?p ki?m tra trên các T?ng quát tab.
 5. B?m vào các Lưu trữ tab, và sau đó nh?p vào H?p thư trên b?t k? máy ch?.

  B?n không c?n ph?i c?u h?nh b?t c? đi?u g? trên các Nâng cao tab.
Đ? s?a đ?i các b? l?c này do đó nó s? ki?m tra s? t?n t?i c?a các givenName và các SN thu?c tính:
 1. M? các thu?c tính c?a các chính sách ngư?i nh?n và b?m S?a đ?i.
 2. B?m vào các Nâng cao tab, ch?n các Tên đ?u tiên trư?ng dùng và các Tên cu?i cùng ngư?i s? d?ng trư?ng, và sau đó thi?t l?p các đi?u ki?n cho các trư?ng này đ? Hi?n t?i.
Sau khi hoàn t?t các th? t?c này hai, các b? l?c LDAP xu?t hi?n như là các b? l?c sau:
(&(&(&(& (mailnickname=*) (| (&(objectCategory=person)
(objectClass=user)(!(homeMDB=*))(!(msExchHomeServerName=*)))
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(|(homeMDB=*)
(msExchHomeServerName=*)))(&(objectCategory=person)(objectClass=contact))
(objectCategory=group)(objectCategory=publicFolder))))
(objectCategory=user)(givenName=*)(sn=*)))
Nh?n th?y r?ng (objectCategory=user)(givenName=*)(sn=*) đ? đư?c thêm vào g?n cu?i c?a các b? l?c. B? l?c này bây gi? ch?p ngư?i dùng ch? nh?ng ngư?i có c? hai m?t givenName và m?t SN thu?c tính. B? l?c này b? qua các danh sách phân ph?i, đ?a ch? liên l?c và trao đ?i h? th?ng các đ?i tư?ng.

T?m và xóa Duplicate đ?a ch?

Đ?a ch? trùng l?p đư?c t?o ra b?ng cách đ?t tên t? đ?ng specifiers thư?ng làm theo m?t mô h?nh d? đoán đư?c (ví d?, _12345@domain.com, _12346@domain.com, và tương t? như đ?a ch?). V? v?y, b?n có th? th?c hi?n m?t t?m ki?m t? đ?ng cho các đ?a ch? này và th?c hi?n t? đ?ng d?n d?p.

B?n có th? s? d?ng ti?n ích Ldifde.exe đư?c bao g?m trong Windows 2000 đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u thông tin ho?t đ?ng thư m?c như đ?ng b?ng văn b?n đ?nh d?ng LDIF. Ldifde s? d?ng cú pháp t?m ki?m LDAP tiêu chu?n tương t? như các b? l?c chính sách ngư?i nh?n Exchange. B?n có th? dán m?t b? l?c chính sách ngư?i nh?n vào m?t d?ng l?nh Ldifde và t?o m?t t?p tin văn b?n li?t kê m?i đ?i tư?ng trong m?t thùng ch?a b? chi?m b?i các b? l?c. L?nh sau đây là m?t ví d? v? cú pháp chung đ? t?o ra m?t t?p tin văn b?n:
ldifde -f file.txt -d "dc = Tên mi?n ph?, dc = Tên mi?n, dc = com" -l [thu?c tính danh sách] - r "[ldap l?c]"
Trong l?nh này, t?t c? các đ?i tư?ng trong tên mi?n ph? mà phù h?p v?i các b? l?c đư?c vi?t đ? File.txt. Đ? n?m b?t các đ?i tư?ng t? các thùng ch?a c?u h?nh, b?n ph?i ch? đ?nh các thùng ch?a và tên mi?n đ?u tiên đư?c cài đ?t trong r?ng, ví d?:
ldifde -f file.txt -d "cn = configuration, dc = firstdomain, dc = com" -l [thu?c tính danh sách] - r "[ldap l?c]"
Các -l tham s? h?n ch? các thu?c tính đ?i tư?ng đư?c vi?t đ? File.txt. N?u b?n b? qua -l, t?t c? các thu?c tính cho m?i đ?i tư?ng đư?c li?t kê. Vào danh sách không ai trong s? các thu?c tính, s? d?ng-l không có g?. N?u b?n làm như v?y, các l?nh xu?t kh?u ch? tên phân bi?t c?a t?ng đ?i tư?ng đ? File.txt.

Đ? t?m t?t c? các b?n sao ho?c nhi?u đ?a ch? proxy, b?n có th? ch?y Ldifde v?i m?i tên mi?n trong t? ch?c c?a b?n và ch?ng l?i các thùng ch?a c?u h?nh c?a b?n r?ng ?m ư?t. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i xác đ?nh m?t m?u h?nh t?m ki?m duy nh?t phù h?p v?i ch? là các đ?a ch? không mong mu?n.

Ví d? này, các mô h?nh t?m ki?m là * SMTP:_*@*. Đây là mô h?nh t?m ki?m b?t m?i đ?a ch? proxy e-mail trao đ?i SMTP (Internet Mail) mà b?t đ?u v?i m?t g?ch dư?i. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
badproxies.txt ldifde -f -d "dc = Tên mi?n, dc = com" -l proxyaddresses -r "(proxyaddresses=*smtp:_*@*)"
L?nh này xu?t kh?u d? li?u đ? Badproxies.txt mà là tương t? như d? li?u sau:
dn: CN=Public Information Store (EXCHANGE1),CN=First Storage Group,CN=InformationStore,CN=EXCHANGE1,CN=Servers,CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=com
changetype: add
proxyAddresses: smtp:_3516c8@domain.com
proxyAddresses: SMTP:_160b1b@domain.com
proxyAddresses: smtp:_@domain.com
proxyAddresses: smtp:EXCHANGE1-PubIS@domain.com
proxyAddresses: X400:c=US;a= ;p=Organization;o=First Administrative Group;s=EXCHANGE1-Pub IS;

dn: CN=Microsoft DSA,CN=EXCHANGE1,CN=Servers,CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=com
changetype: add
proxyAddresses: smtp:_5b4ac@domain.com
proxyAddresses: SMTP:_137336@domain.com
proxyAddresses: smtp:_2ee369@domain.com
proxyAddresses: smtp:_2124b1@domain.com
proxyAddresses: smtp:_136617@domain.com
proxyAddresses: smtp:_5a29c@domain.com
proxyAddresses: smtp:_2ed263@domain.com
proxyAddresses: smtp:_1f3e3d@domain.com
proxyAddresses: smtp:_134a14@domain.com
proxyAddresses: smtp:_58b1d@domain.com
proxyAddresses: smtp:_2dcff6@domain.com
proxyAddresses: smtp:_20fa76@domain.com
proxyAddresses: smtp:_133b9e@domain.com
proxyAddresses: smtp:_927c0@domain.com
proxyAddresses: smtp:_2bd94@domain.com
proxyAddresses: smtp:_3340fd@domain.com
proxyAddresses: smtp:EXCHANGE1-SRS@domain.com
proxyAddresses: X400:c=US;a= ;p=Microsoft;o=Desperation;s=JESSICA-SRS;
					
Các t?p tin Badproxies.txt ch?a b?n ghi cho các đ?i tư?ng mà đ?a ch? proxy bao g?m đ?a ch? SMTP b?t đ?u v?i m?t g?ch dư?i. T?t c? các đ?a ch? khác cho các đ?i tư?ng c?ng đư?c xu?t kh?u. B?n có th? l?c ra nh?ng đ?a ch? b? sung sau này.

M?t s? đ?a ch? b?t đ?u v?i underscores có th? h?p pháp. N?u t?nh tr?ng này là đúng, b?n ph?i lo?i b? các đ?i tư?ng t? các t?p tin Badproxies.txt trư?c khi b?n ti?p t?c. Ch?y l?nh Ldifde đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng:
ldifde -f file.txt -d "dc = Tên mi?n, dc = com" -l givenname, sn, samaccountname, mailnickname, displayname - r "(| ()givenname=_*)(SN=_*)(samaccountname=_*)(mailnickname=_*)(DisplayName=_*))"
L?nh này t?m ki?m cho các đ?i tư?ng có tên, tên cu?i, tên đăng nh?p Windows, trao đ?i bí danh ho?c hi?n th? tên b?t đ?u b?ng m?t g?ch dư?i. B?n có th? thích ?ng v?i các b? l?c t?m ki?m mô h?nh thích h?p cho môi trư?ng c? th? c?a b?n.

Chú ý N?u cú pháp l?nh Ldifde c?a b?n là không chính xác, Ldifde có th? không tr? l?i m?t l?i. Thay vào đó, b?n có th? không th?y b?t k? k?t qu? t?m ki?m ? t?t c?. N?u t?m ki?m c?a b?n tr? v? đ?i tư?ng nào, ki?m tra Ldifde l?nh b?ng cách thay đ?i các b? l?c t?m ki?m m?t cách nh? đ? tr? l?i k?t qu?. Ví d?, thay th? g?ch dư?i b?ng ch? A.

Ngoài ra, n?u b?n không có quy?n đ? xem các đ?i tư?ng ho?c thu?c tính c?a nó, nh?ng m?c này không đư?c tr? l?i c?a vi?c t?m ki?m và b?n không nh?n đư?c m?t l?i nói r?ng b?n không có quy?n đ?i v?i m?t s? đ?i tư?ng. Khi b?n t?m ki?m m?t tên mi?n container, Microsoft khuy?n cáo b?n đăng nh?p như m?t qu?n tr? viên tên mi?n. Khi b?n t?m ki?m các thùng ch?a c?u h?nh, Microsoft khuy?n cáo b?n đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p.

Sau khi b?n ki?m ch?ng r?ng Badproxies.txt ch?a ch? các đ?i tư?ng có đ?a ch? thư đi?n t? mà b?n mu?n lo?i b?, b?n ph?i l?c và re-format LDIF t?p tin, do đó b?n có th? chuy?n nh?p l?i. Chuy?n nh?p LDIF t?p tin đ?nh d?ng và đ?nh d?ng t?p tin xu?t kh?u khác bi?t đáng k?.

B?n có th? dùng đo?n m? m?u sau đây đ? chuy?n đ?i và l?c file nh?p. K?ch b?n này đư?c cung c?p như m?t m?u ch?; s? d?ng ho?c s?a đ?i k?ch b?n này nguy cơ c?a riêng b?n. K?ch b?n này trong chính nó không th? thay đ?i thông tin thư m?c ho?t đ?ng. B?n b?ng tay ph?i nh?p kh?u t?p tin đ?u ra t? các t?p l?nh thư m?c ho?t đ?ng thay đ?i. M?i d?ng trong k?ch b?n này là phôi đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? phát hi?n không đúng đư?ng dây gói. Đ? ch?y script, sao chép và dán văn b?n sau vào m?t t?p tin văn b?n đơn gi?n, và sau đó đ?t tên t?p tin này Proxyfix.bat.
@ECHO OFF

REM This script processes an LDIF Active Directory input file to create

REM an output file of proxy addresses to be deleted. You may set a

REM pattern to determine what addresses will be added to the output file.

REM If no pattern is set, all addresses will be exported and available for deletion.

REM Wildcard characters in the pattern are not permitted.

REM "Quotes" in the input and output filenames are not permitted.

REM Command line syntax:

REM proxyfix.bat [input file] [output file] pattern

REM Example: proxyfix.bat export.ldf export.out smtp:_

setlocal

set infile=%1

set outfile=%2

set pattern=%3

if {%pattern%}=={} set pattern=proxyAddresses

set pattern=%pattern:"=%

echo Input file is: %infile%

echo Output file will be: %outfile%

echo Current pattern is: %pattern%

pause

if exist %outfile% del %outfile%

:echo.>%outfile%.TMP

for /f "delims=" %%A in (%infile%) do call :DO_EACH_LINE "%%A"

echo ->>%outfile%.TMP

echo.>>%outfile%.TMP

echo Change "delete: proxyAddresses" to "add: proxyAddresses" to set instead of delete addresses>%outfile%.ERR

for /f "delims=" %%A in (%outfile%.TMP) do call :CHECK_EACH_RECORD "%%A"

copy /A %outfile%.ERR + %outfile%.TMP %outfile% >NULL

if errorlevel 0 if not errorlevel 1 (

del %outfile%.tmp

del %outfile%.err

echo LDIF import file saved as "%outfile%"

) ELSE (

echo FAILURE. Examine "%outfile%.tmp" and "%outfile%.err".

)

goto :EOF

:DO_EACH_LINE

set line=%1

set line=%line:"=%

IF "%line:~0,1%"==" " (

echo.

echo Broken line encountered! Could not process this line:

echo "%line%"

echo.

pause

)

if "%line:~0,4%"=="dn: " GOTO :DN

if "%line:~0,15%"=="changetype: add" (

echo changetype: modify>>"%outfile%.TMP"

echo delete: proxyAddresses>>"%outfile%.TMP"

)

if "%line:~0,16%"=="proxyAddresses: " GOTO :FINDPROXY

goto :EOF

:DN

echo ->>%outfile%.TMP

echo.>>%outfile%.TMP

echo Processing %line%

echo %line%>>%outfile%.TMP

goto :EOF

:FINDPROXY

echo %line% | find /I "%pattern%"

if errorlevel 0 if not errorlevel 1 echo %line%>>%outfile%.TMP

GOTO :EOF

:CHECK_EACH_RECORD

IF NOT DEFINED CHECKNEXT SET CHECKNEXT=NO

set line=%1

set line=%line:"=%

IF "%CHECKNEXT%"=="NO" (

IF "%line:~0,4%"=="dn: " SET DN="%line%"

echo Checking %DN%

)

if "%line:~0,22%"=="delete: proxyAddresses" (

set CHECKNEXT=YES

GOTO :EOF

)

IF "%CHECKNEXT%"=="YES" (

IF "%line%"=="-" (

echo       !!!WARNING!!!>>%outfile%.ERR

echo All proxy addresses will be removed from>>%outfile%.ERR

echo %DN%>>%outfile%.ERR

echo by importing this file to Active Directory.>>%outfile%.ERR

)

set CHECKNEXT=NO

GOTO :EOF

)

GOTO :EOF
Chú ý
 • T?p đ?u ra mà t?o ra các k?ch b?n này không th? đư?c nh?p kh?u vào Active Directory trư?c khi b?n ch?nh s?a nó trư?c tiên. Tùy thu?c vào cách b?n ch?y k?ch b?n, k?ch b?n có th? t?o ra m?t t?p tin xoá m?i đ?a ch? proxy trong ph?m vi toàn b?. B?n ph?i ki?m tra các t?p tin đ?u ra ch?t ch? trư?c khi b?n áp d?ng nó vào thư m?c ho?t đ?ng đ? đ?m b?o r?ng nó không nh?ng g? b?n mu?n.
 • Ba đư?ng hàng đ?u trong t?p tin là m?t b?nh lu?n và kho?ng tr?ng b?n ph?i lo?i b? trư?c khi b?n ch?y t?p tin. N?u có nh?ng c?nh báo ? phía trên c?a t?p, b?n ph?i lo?i b? chúng c?ng.
 • N?u đo?n m? t?m d?ng v?i thông đi?p "Phá v? d?ng g?p ph?i!", b?n ph?i chính xác d?ng đó là báo cáo và ch?y k?ch b?n l?i.
 • Tiêu chu?n LDIF chia hàng dài nhi?u d?ng b?ng cách ti?p t?c d?ng sau khi phá v? đư?ng dây v?i m?t không gian trong c?t đ?u tiên. K?ch b?n m?u không tài kho?n cho tiêu chu?n này, ngo?i tr? đ? báo cáo khi lo?i dây đư?c t?m th?y. N?u có nhi?u đư?ng b? h?ng trong t?p, b?n có th? s?a ch?a nh?ng d?ng này b?ng cách s? d?ng m?t toàn c?u t?m và thay th? các th? t?c. Đ? làm như v?y, s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n đó h? tr? t?m và thay th? trên toàn ng?t d?ng. B?n có th? s? d?ng Microsoft Word đ? th?c hi?n m?t toàn c?u t?m và thay th?, nhưng b?n c?n ph?i nh? đ? lưu các t?p tin ch?nh s?a như văn b?n thu?n. Trong Word, b?n có th? t?m ki?m m?c sau đây, và thay th? nó v?i không có g?:
  ^ p [k? t? v? tr?]
  Lưu ? r?ng các văn b?n t?m ki?m nhân v?t caret (^) và m?t p ch? thư?ng, không CTRL + P.
 • N?u m?t b?n ghi trong t?p tin đ?u ra nguyên nhân t?t c? các đ?a ch? proxy đư?c xóa t? các đ?i tư?ng, k?ch b?n c? g?ng đ? chèn m?t c?nh báo ? phía trên c?a t?p tin. N?u b?n s? d?ng k?ch b?n này đ? t?o LDIF chuy?n nh?p t?p, b?n ph?i ki?m tra ch?t ch? nh?ng t?p tin này đ? đ?m b?o r?ng h? có ch?a ch? các h? sơ mà b?n mu?n đư?c chuy?n nh?p.

  Đ?nh d?ng ghi sau xóa t?t c? các đ?a ch? proxy:
  dn: CN=OBJECT,CN=CONTAINER,....,DC=com
  changetype: modify
  delete: proxyAddresses
  -
  							
  N?u không có đ?a ch? ?y quy?n c? th? đư?c đ?t tên theo h? sơ, t?t c? đ?a ch? s? b? xóa. Đ?nh d?ng ghi sau xóa ch? là m?t đ?a ch? ?y quy?n duy nh?t:
  dn: CN=OBJECT,CN=CONTAINER,....,DC=com
  changetype: modify
  delete: proxyAddresses
  proxyAddresses: SMTP:OBJECT@domain.com
  -
  						
 • Đ? l?i các thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i các t?p tin đ?u ra (ngo?i tr? h? sơ th?c hi?n bán buôn xóa), t?m ki?m các t?p tin đ?u ra, thay th? "xóa: proxyAddresses" v?i "thêm: proxyAddresses," và sau đó chuy?n nh?p t?p l?n n?a.
 • Xu?t chuy?n t?t c? các đ?a ch? proxy cho t?t c? các đ?i tư?ng trong m?t thùng ch?a, s? d?ng -R "(proxyAddresses=*)" b? l?c t?m ki?m Ldifde.

  B?n có th? s? d?ng t?p này như m?t t?p tin sao lưu c?a đ?a ch? proxy t?n t?i ? m?t đi?m c? th? trong th?i gian. N?u b?n x? l? tranh thông qua Proxyfix.bat, t?p này có th? đư?c t?o ra như là m?t t?p tin chuy?n nh?p mà b?n có th? s? d?ng đ? khôi ph?c l?i đ?a ch? n?u c?n thi?t.
 • N?u b?n không xác đ?nh m?t b? l?c là tham s? th? ba trên d?ng l?nh Proxyfix.bat, t?t c? các đ?a ch? proxy t? t?p tin đ?u vào đư?c sao chép vào t?p đ?u ra. B?n có th? thay đ?i "xóa: proxyAddresses" đ? "thêm: proxyAddresses" đ? nh?p đ?a ch? v?i các đ?a ch? mà đ? hi?n di?n trong Active Directory. B?n c?ng có th? s? d?ng "thay th?: proxyAddresses" đ? lo?i b? t?t c? các đ?a ch? proxy t? Active Directory và thay th? chúng v?i ch? là các đ?a ch? đư?c li?t kê trong t?p tin đ?u ra.
 • N?u b?n xoá t?t c? các đ?a ch? proxy t? t?t c? các đ?i tư?ng, các đ?i tư?ng đang thay đ?i và d?ch v? C?p Nh?t nh?n đư?c kích ho?t đ? khôi ph?c l?i t?t c? đ?a ch? theo đi?u chính sách hi?n hành c?a ngư?i nh?n. Tuy nhiên, trư?c khi quá tr?nh này đư?c hoàn t?t, không giao hàng báo cáo (NDRs) trong quá c?nh thư có th? đư?c t?o ra. N?u đ?a ch? trong các thùng ch?a c?u h?nh s? b? xóa, trao đ?i d?ch v? có th? ng?ng ho?c b?n có th? không th? b?t đ?u h? n?u h? đ? ng?ng l?i. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng c?c chăm sóc khi b?n x? l? đ?a ch? proxy, đ?c bi?t là cho các đ?i tư?ng trong container c?u h?nh.
Chuy?n nh?p m?t LDIF t?p tin, h?y ch?y l?nh sau:
ldifde -i -f delproxies.txt

Thu?c tính

ID c?a bài: 318774 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB318774 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318774

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com