CDO cho Windows 2000 thư vi?n tham chi?u là không có s?n trong d? án Visual Basic

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318823 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng t?o ho?c s?a đ?i m?t d? án tài li?u tham kh?o các Microsoft h?p tác d? li?u đ?i tư?ng cho Windows 2000 (CDOSYS) Library, tham chi?u là không có s?n. Tài li?u tham kh?o cho Microsoft h?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) cho Exchange 2000 thư vi?n là hi?n nay đ? thay th?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? Microsoft CDO cho Exchange 2000 (CDOEX) đư?c cài đ?t trên máy tính.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng tham chi?u đ?n CDO cho Exchange 2000 thư vi?n (CDOEX) thay v? c?a tài li?u tham kh?o đ? các CDO cho Windows 2000 (CDOSYS).

THÔNG TIN THÊM

Ph?n này c?a bài báo gi?i thích:
  • M?i quan h? gi?a CDO cho Windows 2000 (CDOSYS) Library và CDO cho thư vi?n (CDOEX) Exchange 2000
  • Làm th? nào m?i quan h? có th? ?nh hư?ng đ?n s? phát tri?n c?a các d? án Visual Basic, bao g?m c? chương tr?nh phát tri?n v?i Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ho?c Visual Basic script Edition (VBScript).
CDOEX là m?t superset c?a CDOSYS. Đi?u này có ngh?a r?ng CDOEX có ch?a t?t c? các ch?c năng c?a CDOSYS, c?ng v?i ch?c năng b? sung đ? dùng v?i Microsoft Exchange Server 2000. Khi CDOEX đư?c cài đ?t trên máy tính, ph?i m?t trên các ch?c năng mà trư?c đây đư?c cung c?p b?i CDOSYS. B?t k? chương tr?nh nào mà làm cho các cu?c g?i đ?n CDOSYS s? bây gi? g?i CDOEX đ? thay th?.

Khi CDOEX đư?c cài đ?t (b?ng cách cài đ?t Microsoft Exchange Server Năm 2000, Microsoft Office XP ho?c chương tr?nh khác), CDO cho Windows 2000 tham kh?o đư?c rút kh?i danh sách t?t tài li?u tham kh?o có s?n các ?ng d?ng Visual Basic. Tuy nhiên, CDO cho thư vi?n Exchange 2000 có s?n, và các nhà phát tri?n có th? s? d?ng CDOEX c?ng gi?ng như h? s? có s? d?ng CDOSYS.

Chương tr?nh t?o ra b?ng cách s? d?ng CDOSYS s? ho?t đ?ng mà không có s? thay đ?i trên máy tính v?i CDOEX đư?c cài đ?t.

Các ?ng d?ng t?o ra b?ng cách s? d?ng CDOEX và b?ng cách s? d?ng ch? là các đ?i tư?ng liên k?t v?i CDOSYS (CDO.Thông đi?p ch?ng h?n), s? có ch?c năng như mong đ?i trên các máy tính v?i ch? CDOSYS cài đ?t.

Mô h?nh đ?y đ? đ?i tư?ng CDOEX đư?c thi?t k? đ? s? d?ng trên các máy tính v?i Microsoft Exchange 2000 Server cài đ?t. M? phát tri?n cho CDOEX b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng đ?c trưng cho CDOEX s? không th?c hi?n m?t cách chính xác trên các máy tính mà không c?n trao đ?i 2000 Server cài đ?t.

Lưu ? CDOSYS và CDOEX là không thay th? tr?c ti?p cho CDO 1.21 (CDO.DLL); s? hi?n di?n c?a h? không có hi?u l?c trên các thư vi?n CDO 1.21.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thư vi?n CDO, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195683Thông báo: M?i quan h? gi?a các thư vi?n CDO 1.x và CDOSYS.DLL
171440 Thông báo: ? đâu đ? có đư?c các thư vi?n CDO (m?i phiên b?n)

Thu?c tính

ID c?a bài: 318823 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office XP Professional Edition
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB318823 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318823

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com