Làm th? nào đ? s? d?ng m?t máy ch? bi?u tư?ng v?i Visual Studio.NET tr?nh g? l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319037 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng th? giác Ph?ng thu.Tr?nh g? l?i NET v?i h? ph?c v? bi?u tư?ng đ? t?i các bi?u tư?ng t? Microsoft Bi?u tư?ng h? ph?c v?.

B?m vào các Chơi nút đ? xem này d?ng phương ti?n cu?c bi?u t?nh.B?n ph?i có thông tin bi?u tư?ng khi b?n g? l?i các ?ng d?ng có th? ng?ng đáp ?ng (treo ho?c tai n?n). Bi?u tư?ng t?p cung c?p m?t d?u chân c?a các ch?c năng đư?c ch?a trong t?p tin th?c thi và thư vi?n liên k?t đ?ng (dll). Ngoài ra, bi?u tư?ng t?p tin có th? tr?nh bày m?t l? tr?nh các cu?c g?i ch?c năng d?n đ?n đi?m th?t b?i. Ví d?, b?n ph?i có nh?ng bi?u tư?ng khi b?n đ? cu?c g?i ngăn x?p bên trong m?t tr?nh g? l?i.

Đ? bi?t thêm v? m?t máy ch? Microsoft bi?u tư?ng có ch?a bi?u tư?ng t?p tin cho các thành ph?n h? đi?u hành Microsoft và Microsoft khác s?n ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311503Dùng h? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng đ? có đư?c g? l?i bi?u tư?ng t?p
Chú ý Microsoft Server bi?u tư?ng trong bài vi?t 311503 đ? không C?p Nh?t đ? bao g?m các bi?u tư?ng cho Microsoft.NET Framework. V? v?y, nh?ng t?p tin này bi?u tư?ng không đư?c n?p. Microsoft đang làm vi?c đ? th?c hi?n các.NET Khuôn kh? các bi?u tư?ng có s?n trên m?t máy ch? công c?ng bi?u tư?ng.

Ngoài ra, D?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đ? không th? nghi?m và không h? tr? vi?c s? d?ng Microsoft bi?u tư?ng ph?c v? v?i Visual Studio.NET. Bài vi?t này là ch? cung c?p thông tin v? c?a khách hàng yêu c?u.

C?p Nh?t t?p tin g? l?i

 1. T?i v? và sau đó cài đ?t các công c? g? l?i m?i nh?t cho Windows kit. T?i v? b? g? l?i công c? cho Windows m?i nh?t, ghé thăm các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/Default.mspx
 2. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Symsrv.dll trong \Program Files\Debugging Công c? cho Windows thư m?c ho?c thư m?c C:\WINDBG.

  Chú ý B?i v? các công c? g? l?i có th? đư?c cài đ?t trong m?t thư m?c khác nhau, t?m ki?m trên đ?a c?ng c?a b?n cho Symsrv.dll, n?u các t?p tin không n?m trong đây thư m?c.
 3. B? thu?c lá Visual Studio.NET n?u nó đang m?.
 4. Sao Symsrv.dll vào c: Program Files Microsoft Visual Ph?ng thu.NET\Common7\IDE thư m?c. Sau khi b?n b?t đ?u Visual Studio .NET, ho?c b?n b?t đ?u Visual Studio.NET, b?n có th? s? d?ng các t?p tin Symsrv.dll đ? t?m bi?u tư?ng máy ch? r?ng b?n ch? đ?nh.

Ch? ra đư?ng d?n t?i h? ph?c v? bi?u tư?ng

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET.
 2. B?m CTRL + ALT + L đ? m? Explorer gi?i pháp c?a s?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các gi?i pháp, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. M? r?ng các Thu?c tính chung và các G? l?i bi?u tư?ng t?p các nút.
 5. Trong trang thu?c tính Debug bi?u tư?ng t?p, g? như sau bi?u tư?ng h? ph?c v? đư?ng d?n:
  symsrv*symsrv.dll*c:\localcache*http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols
  nơi c:\localcache là các đ?a phương thư m?c nơi mà các k? hi?u đư?c t?i xu?ng, và nơi mà các đ?a ch? "http" là các Đ?a ch? cho h? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng có ch?a các bi?u tư?ng cho các ho?t đ?ng h? th?ng và các s?n ph?m Microsoft khác.

  Chú ý B?i v? các k? hi?u đư?c t?i v? t? Internet, th? giác Ph?ng thu.NET tr?nh g? l?i có th? debug ch?m l?n đ?u tiên b?i v? tr?nh g? l?i ph?i t?i v? t?t c? các t?p tin c?n thi?t bi?u tư?ng.
 6. Trên các G? l?i tr?nh đơn, đi?m đ?n Windows, sau đó b?m Mô-đun đ? xác minh r?ng các bi?u tư?ng đư?c n?p cho m?t mô-đun c? th? trong khi ch?y tr?nh g? l?i. Mô-đun c?a s? k? cho dù bi?u tư?ng thông tin đ? đư?c t?i cho các mô-đun.
 7. N?u b?n mu?n thi?t l?p đư?ng d?n bi?u tư?ng máy ch? cho t?t c? các gi?i pháp và các d? án, b?n có th? thi?t l?p m?t bi?n môi trư?ng toàn c?u trong b?ng đi?u khi?n. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
  2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Bi?n môi trư?ng.
  3. Dư?i Bi?n h? th?ng, b?m M?i, và sau đó thêm m?t bi?n như "_NT_SYMBOL_PATH".
  4. Thi?t l?p giá tr? c?a bi?n đ? m?t con đư?ng ph?c v? bi?u tư?ng, Ví d?:
   symsrv*symsrv.dll*c:\localcache*http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols
Chú ý Visual Studio.NET tr?nh g? l?i không t?m th?y các bi?u tư?ng cho qu?n l? các thành ph?n n?u b?n thi?t l?p đư?ng d?n bi?u tư?ng máy ch? trong gi?i pháp tài s?n. N?u b?n có các bi?u tư?ng cho các thành ph?n đư?c qu?n l?, b?n ph?i s? d?ng _NT_SYMBOL_PATH bi?n môi trư?ng cho tr?nh g? l?i đ? nh?n ra t?p tin bi?u tư?ng c?a m?t qu?n l? thành ph?n trên m?t máy ch? bi?u tư?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? bi?u tư?ng máy ch? và làm th? nào đ? xây d?ng máy ch? bi?u tư?ng riêng c?a b?n, xem các ch? đ? "B?ng cách s? d?ng bi?u tư?ng máy ch? và k? hi?u hàng" tài li?u công c? g? l?i cho Windows.

Thu?c tính

ID c?a bài: 319037 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
T? khóa: 
kbvs2005doesnotapply kbvs2005swept kbhowtomaster kbmt KB319037 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319037

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com