Straipsnio ID: 319095 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP?, gali i?kilti viena arba abi ?ios problemos:
 • U?duoties juostos de?in?je pus?je esan?ioje prane?im? srityje neberodoma piktograma Garsumas.
 • Kai prie prane?im? srities bandote prid?ti garsumo valdymo piktogram? (valdymo skydo priemon?je Garsai ir garso ?renginiai spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? ?kelti garsumo piktogram? ? u?duo?i? juost?, esant? skirtuke Garsumas), parodomas toks klaidos prane?imas:
  ?Windows? negali u?duo?i? juostoje parodyti garsumo valdymo programos, nes n?ra ?diegtos garsumo valdymo programos. Nor?dami j? ?diegti, valdymo skyde naudokite ?rank? Prid?ti arba ?alinti programas.
Be to, negalite paleisti garsumo valdymo programos ir savo kompiuteryje pakoreguoti garsumo ir garso lygi? parametr?.

PRIE?ASTIS

Taip gali atsitikti tuo atveju, jei n?ra failo Sndvol32.exe arba jis yra sugadintas.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, nauj? Sndvol32.exe kopij? i? ?Windows XP? kompaktinio disko perkelkite ? aplank? sistemos_?akninis_katalogas\System32, esant? j?s? kompiuterio stand?iajame diske. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ? kompiuterio kompaktini? disk? arba DVD disk? ?rengin?. Kai d?site kompaktin? disk?, palaikykite nuspaud? klavi?? SHIFT, kad diskas neb?t? paleistas automati?kai.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 3. Lauke Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 4. ? komand? eilut? ?veskite toliau pateiktas eilutes ir po kiekvienos eilut?s paspauskite klavi?? ENTER ?ia kompaktinio disko ?renginys yra kompiuterio kompaktini? disk? arba DVD disk? ?renginys, kuriame yra ?Windows XP? kompaktinis diskas, o sistemos_?akninis_katalogas yra kelias ir aplanko, kuriame yra ?Windows? sistemos failai, pavadinimas (paprastai C:\Windows):
  kompaktini? disk? ?renginys:
  cd i386
  expand sndvol32.ex_ sistemos_?akninis_katalogas\system32\sndvol32.exe


  Atkreipkite d?mes?, kad ?ioje komandoje tarp "ex_" ir "sistemos_?akninis_katalogas" yra tarpas.

  Pavyzd?iui, jei kompiuterio kompaktini? disk? ?renginys yra diskas E, o aplankas, kuriame yra ?Windows? sistemos failai, yra C:\Windows, ? komand? eilut? ?veskite tokias eilutes (po kiekvienos eilut?s paspauskite ENTER):
  e:
  cd i386
  expand sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe
 5. Kad komand? eilut? b?t? u?daryta, ?ra?ykite exit.
 6. Patikrinkite, ar galite paleisti garsumo valdymo program? ir ar prane?im? srityje rodoma piktograma Garsumas (jei pasirinkote ?i? parinkt?).

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pagal numatytuosius parametrus piktograma Garsumas ?Windows XP? prane?im? srityje nerodoma.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip nustatyti, kad prane?im? srityje b?t? rodoma garsumo valdymo piktograma, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
279435 KAIP: nustatyti, kad ?Windows? prane?im? srityje b?t? rodoma garsumo piktograma (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie prane?im? srityje rodomas piktogramas, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
310578 ?Windows? sistemos d?klo piktogramos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?alinti garso triktis, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
307918 KAIP: ?Windows XP? garso trik?i? ?alinimo i?tekliai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 319095 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. bir?elio 12 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb KB319095

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com