Kh?i lư?ng bi?u tư?ng không đư?c hi?n th? trên khu v?c thông báo, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm nó

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319095 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính B?t đ?u cho đ?n trung c?p.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây trên m?t máy tính d?a trên Windows XP:
 • Bi?u tư?ng âm lư?ng không đư?c hi?n th? trên khu v?c thông báo ? phía bên ph?i c?a thanh tác v?.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thêm bi?u tư?ng đi?u khi?n âm lư?ng đ? khu v?c thông báo, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Windows không th? hi?n th? đi?u khi?n âm lư?ng trên thanh tác v? do chương tr?nh đi?u khi?n âm lư?ng chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t nó s? d?ng Add/Remove Programs trong Panel điều khiển.
V? v?y, b?n không th? kh?i đ?ng chương tr?nh đi?u khi?n âm lư?ng và không th? đi?u ch?nh âm lư?ng và cài đ?t chuyên bi?t m?c đ? âm thanh c?a máy tính c?a b?n.

Nguyên nhân

Hi?n có hai nguyên nhân có th? c?a v?n đ? này:
 • Bi?u tư?ng âm lư?ng đ? không đư?c thêm vào khu v?c thông báo c?a máy tính c?a b?n. (Bi?u tư?ng âm lư?ng không đư?c hi?n th? t? đ?ng khi b?n l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t Windows XP.)
 • T?p tin Sndvol32.exe là b? hư h?ng ho?c m?t tích.

Gi?i pháp

Lưu ?B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

theo m?c đ?nh, bi?u tư?ng âm lư?ng không hi?n th? khi b?n l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên máy tính c?a b?n. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? đ? thêm bi?u tư?ng âm lư?ng đ? khu v?c thông báo.

Lưu ?: N?u b?n đ? c? g?ng đ? thêm bi?u tư?ng âm lư?ng và nh?n đư?c m?t l?i, b? qua ph?n này và đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 1: Thêm bi?u tư?ng âm lư?ng

Đ? thêm bi?u tư?ng âm lư?ng đ? khu v?c thông báo c?a máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Sao chép và dán ho?c g? l?nh sau vào h?p Open , và sau đó b?m OK:
  mmsys.cpl
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm nơi bi?u tư?ng âm lư?ng trong thanh tác v? .
 4. Nh?p vào OK.
N?u bi?u tư?ng âm lư?ng s? đư?c hi?n th? trong khu v?c thông báo c?a máy tính c?a b?n, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n không th? thêm bi?u tư?ng âm lư?ng ho?c n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm nó, các t?p tin Sndvol32.exe có th? b? hư h?ng ho?c m?t tích. Đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: Lưu m?t đ?ng g?i m?i c?a các t?p tin Sndvol32.exe trên đ?a c?ng c?a b?n

N?u t?p tin Sndvol32.exe b? hư h?ng ho?c m?t tích, b?n ph?i trích xu?t đ?ng g?i m?i c?a các t?p tin Sndvol32.exe t? Windows XP CD và lưu nó vào đ?a c?ng c?a máy tính c?a b?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Phương pháp này c?n thi?t b?n có đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows XP c?a b?n.

Lưu ?: N?u b?n không có quy?n truy c?p vào CD Windows XP có ch?a các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t, h?i người quản tr? mạng đ? đư?c giúp đ? n?u máy tính t?i nơi làm vi?c c?a b?n, ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? liên h? v?i Microsoft Support, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Đ? trích xu?t đ?ng g?i c?a t?p Sndvol32.exe t? Windows XP CD và lưu nó vào đ?a c?ng c?a máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa Windows XP CD vào ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD máy tính c?a b?n. nhấn và giữ phím SHIFT khi b?n chèn đ?a compact đ? ngăn ch?n nó t? B?t đ?u t? đ?ng.
 2. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 3. Sao chép và dán ho?c g? l?nh sau vào h?p Open , và sau đó b?m OK:
  CMD
  M? d?u ki?m nh?c l?nh.
 4. Nh?p kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD, g? d?u ki?m hai ch?m, và sau đó nh?n ENTER. Ví d?, n?u ổ đĩa compact máy tính c?a b?n là lái xe E, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  e:
 5. Sao chép và dán ho?c g? sau đây, và sau đó nh?n ENTER:
  CD i386
 6. Sao chép và dán ho?c g? sau đây, và sau đó nh?n ENTER:
  m? r?ng sndvol32.ex_ system_root\system32\sndvol32.exe
  Lưu ?system_root là tên đư?ng d?n và m?c tin thư thoại nơi các t?p tin h? th?ng Windows đư?c đ?t trên máy tính c?a b?n. Đi?u này thư?ng là C:\Windows. N?u m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin h? th?ng Windows trên máy tính c?a b?n là C:\Windows, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  m? r?ng sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe
  Lưu ?: Có là m?t không gian gi?a "/ / đ?t" và "c:\windows" dư?i quy?n ch? huy này.
 7. Lo?i thoát đ? thoát kh?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Xác minh r?ng b?n có th? B?t đ?u đi?u khi?n âm lư?ng và r?ng bi?u tư?ng âm lư?ng đư?c hi?n th? trên khu v?c thông báo (n?u b?n ch?n tùy ch?n này trong phương pháp 1).
N?u bi?u tư?ng âm lư?ng s? đư?c hi?n th? trên khu v?c thông báo, b?n đ? k?t thúc. N?u bi?u tư?ng âm lư?ng không đư?c hi?n th? trên khu v?c thông báo, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không làm vi?c cho b?n, b?n có th? mu?n h?i ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i người quản tr? mạng đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? mà Website b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng Microsoft cung c?p bao g?m:
 • Cơ s? Ki?n th?c Có thể tìm kiếm: tra c?u thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm Gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n H? tr? Khác: S? d?ng Web đ? đ?t câu h?i, liên hệ với b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các Web site c?a Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên Website b?n ghi d?ch v? H? tr? của Microsoft, b?m vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i bộ phận H? tr?.
http://support.microsoft.com/contactus

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bi?u tư?ng đư?c hi?n th? trong khu v?c thông báo, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310578 Bi?u tư?ng khay h? th?ng Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? âm thanh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307918 Cách kh?c ph?c s? c? các v?n đ? âm thanh trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 319095 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB319095 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 319095

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com