M?t máy tính xách tay đ? có đ?a ch? IP sau khi ng? đông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319270
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đ?a ch? IP máy tính máy tính xách tay c?a b?n có th? tr? nên 0.0.0.0 sau khi máy tính xách tay ng? n?u k?t n?i m?ng b? m?t trư?c khi máy tính xách tay ng?. Khi máy tính xách tay tr? v? t? ng? đông v?i kh? năng k?t n?i m?ng đư?c khôi ph?c, đ?a ch? IP là 0.0.0.0.

B?n có th? nh?n th?y v?n đ? này b?ng cách s? d?ng các ipconfig b? ch? huy. Đ? xem đ?a ch? IP máy tính c?a b?n, g? ipconfig m?t d?u nh?c l?nh. B?ng cách s? d?ng các ipconfig / làm m?i b? ch? huy không khôi ph?c l?i đ?a ch? IP.

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c th?y trên Windows 2000 v?i ch?t lư?ng d?ch v? (QoS) và ph?n m?m Sniffer Pro 4,5 đi?m ki?m tra ph?n m?m đư?c cài đ?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? thay đ?i nhà nư?c qu?n l? ngu?n đi?n máy tính xách tay máy tính đư?c g?i cho tr?nh đi?u khi?n Psched.sys, nhưng các tr?nh đi?u khi?n Psched.sys không c?m. Đi?u này gây ra MEDIA_CONNECT_STATUS tin nh?n s? đư?c g?i đ?n giao thông v?n t?i là ràng bu?c ? trên các tr?nh đi?u khi?n miniport Psched.sys.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Version    Size  File name
  ----------------------------------------------------
  3-Jul-2002 17:33 5.0.2195.5928 60,496 Psched.sys
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Hành vi này đ? không đư?c th?y trên máy tính đ? bàn v?i qu?n l? ngu?n đi?n. Hành vi này đ? đư?c sao chép ch? trên máy tính xách tay.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 319270 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB319270 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319270

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com