M?t s? th? R2 PC không chính xác đư?c li?t kê như th? nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319326 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t s? th? R2 d?a trên PC không chính xác có th? đư?c li?t kê như là th? nh? (MTD – 0002) n?u c?a s? PCMCIA CIS đư?c ánh x? trong m?t ph?m vi cao (l?n hơn 0xFF000000 trong b? nh? v?t l? h? th?ng). Ngoài ra, th? có th? không ho?t đ?ng t?t n?u nó đư?c phân công m?t tài nguyên b? nh? trong ph?m vi đó.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là do m?t l?i trong các mô-đun Pcmcia.sys.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time    Version    Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  08/28/2001 02:33 P.M.         34,772 ntdetect.com 
  11/26/2001 07:39 P.M. 5.0.2195.4689 59,216 pci.sys 
  04/13/2002 05:52 P.M. 5.0.2195.5581 109,488 pcmcia.sys
				

Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.
  Date     Time    Version   Size  File name
  -------------------------------------------------------
  04/16/2002  11:27 A.M. 5.1.2600.42 115,584 PCMCIA.SYS
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 4. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

L?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân" c?a bài vi?t này x?y ra b?i v? các môn toán đ? đư?c s? d?ng đ? tính toán giá tr? đ?n đ?a ch? b? nh? c?a s? (CIS ho?c chung) đ? đư?c thi?u sót. Giá tr? "cơ s?" c?a các c?a s? b? nh? đó c?n thi?t đ? đi vào m?t c?a s? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? đăng k? là đ?i tư?ng d?i h?nh c?a s? đó trong h? th?ng v?t l? nh? tr? bù đ?p c?a s? trên th? PC. Tuy nhiên, chăm sóc không đư?c th?c hi?n đ? tránh m?t th?c hi?n vào v? trí th? tư hai mươi chút. Đi?u này x?y ra ch? v?i m?t s? giá tr? c?a các v? trí v?t l? b? nh?, và nó c?ng ph? thu?c vào đ?i tư?ng d?i h?nh c?a s? b? nh? trên th?. Ngoài ra, nó có v? ?nh hư?ng đ?n ch? có m?t s? th? PC.

Chú ý V?n đ? này không x?y ra n?u c?a s? b? nh? (CIS ho?c chung) đ?i ánh x? m?t nơi nào đó trong v?ng đ?u tiên megabyte b? nh? v?t l? c?a h? th?ng, đó là ph?m vi yêu c?u tài nguyên ưa thích cho các c?a s? b? nh? c?a R2 th?. Nhưng này l?p b?n đ? chính nó có th? gây ra các v?n đ? trong cài đ?t th? (nói chung m? l?i 12) n?u không có đ? tài nguyên b? nh? trong đó ph?m vi c?a b? nh? v?t l? (A0000 thông qua FFFFF). Megabyte b? nh? v?t l? h? th?ng, đ?u tiên thư?ng là chia ra như sau:
 • 0 thông qua 9FFFF: dành riêng
 • A0000 qua DFFFF: đư?c s? d?ng đ? l?p b?n đ? ROM c?a thi?t b? v?i ROM trên tàu. C?ng đư?c s? d?ng đ? l?p b?n đ? b? nh? windows cho phiên b?n trư?c c?a các thi?t b?.
 • E0000 qua FFFFF: đư?c s? d?ng đ? ánh x? BIOS h? th?ng. M?t s? nh? hơn BIOS h? th?ng s? d?ng m?t ph?m vi nh? hơn.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và s?n ph?m Windows 2000 Datacenter Server
Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes v?i m?t đ?a đơn c?a kh?i đ?ng l?i, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 319326 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfile kbfix kbkmode kboswin2000fix kbplugplay kbwdm kbwin2000presp4fix kbwinxpsp1fix kbmt KB319326 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319326

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com