Làm th? nào đ? h?n ch? FRS làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p đ?n m?t c?ng c? th? t?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319553 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh m?t c?ng t?nh cho sao nhân b?n t?p (FRS) d?ch v? giao thông.

LƯU ?: Các ch?c năng đư?c mô t? trong bài vi?t này là m?t post-Windows 2000 Service Pack 2 (SP2). V? v?y, các thông tin trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho Windows 2000 d?a trên các máy ch? đang ch?y SP2 và đăng bài-SP2 QFE hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
321557 C?i ti?n trong bài-SP2 phát hành c?a Ntfrs.exe đ? đư?c đóng gói v?i m?t tr?nh đi?u khi?n Ntfs.sys C?p Nh?t

THÔNG TIN THÊM

FRS là m?t công c? đa-ren, Th?c s? nhi?u nhân r?ng s? thay th? d?ch v? LANMan thư m?c nhân b?n (LMRepl) trong các phiên b?n Microsoft Windows NT 3.x và 4.0. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên và máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng chính sách h? th?ng, k?ch b?n đăng nh?p cho khách hàng máy tính ch?y Windows 2000 và trư?c đó. Ngoài ra, FRS có th? sao chép n?i dung gi?a Windows 2000 d?a trên các máy ch? lưu tr? cùng ch?u l?i h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) g?c ho?c b?n sao con-nút.

FRS Replication

Theo m?c đ?nh, FRS nhân r?ng trên các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPCs) occurs đ?ng qua m?t c?ng có s?n b?ng cách s? d?ng RPC Endpoint Mapper (c?n đư?c g?i là RPCSS) trên c?ng 135; quá tr?nh này là như nhau cho nhân r?ng Active Directory ho?c Microsoft Exchange Server. B?n có th? ghi đè lên các ch?c năng m?c đ?nh này và ch? đ?nh c?ng t?t c? FRS sao nhân b?n giao thông đi qua (b?n có th? c?u h?nh Active Directory trong cùng m?t cách). Khi b?n làm như v?y, b?n có th? h?n ch? nhân r?ng đ?n m?t c?ng t?nh. Cho bi?t thêm informationabout làm th? nào đ? h?n ch? Active Directory làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p đ?n m?t c?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224196H?n ch? Active Directory làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p và khách hàng RPC lưu lư?ng truy c?p vào m?t c?ng c? th?
LƯU ?: Trư?c khi b?n thay đ?i thi?t đ?t c?ng m?c đ?nh trong môi trư?ng s?n xu?t c?a b?n, thi?t l?p m?t ph?ng thí nghi?m đ? mô ph?ng FRS s? d?ng và đ? ki?m tra hi?u su?t. M?t s? qu?n tr? viên gi? ch? có các chính sách và k?ch b?n trong SYSVOL, nhưng các qu?n tr? viên có th? gi? m?t lư?ng l?n d? li?u. B?i v? m?i môi trư?ng là khác nhau, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm cho c?u h?nh th? nghi?m c?a b?n càng g?n càng t?t đ? môi trư?ng s?n xu?t.

T?i sao nhân b?n FRS, khách hàng không bi?t các hoàn thành ràng bu?c. V? v?y, khi các khách hàng k?t n?i đ?n m?t đi?m cu?i RPC, RPC run-time trên liên h? khách hàng RPC Endpoint Mapper trên h? ph?c v? t?i m?t n?i ti?ng c?ng (port 135), và l?y đư?c c?ng đ? k?t n?i v?i d?ch v? là h? tr? giao di?n RPC. D?ch v? đăng k? đi?m cu?i khi nó b?t đ?u, và nó có s? l?a ch?n c?a m?t b?ng cách s? d?ng m?t c?ng đư?c giao đ?ng ho?c m?t c?ng c? th?.

B?n có th? s? d?ng th? t?c sau đây đ? c?u h?nh FRS đ? ch?y trên m?t c?ng c? th?. Khi b?n làm như v?y, các c?ng đư?c đăng k? v?i RPC Endpoint Mapper.

LƯU ?: Bài vi?t này không mô t? gi?i pháp hoàn ch?nh cho m?t máy ch? s? d?ng FRS thông qua tư?ng l?a. N?u b?n s? d?ng nhân r?ng FRS cùng v?i m?t b?c tư?ng l?a, b?n có th? ph?i m? m?t s? c?ng b? sung như các c?ng cho Kerberos và cho Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Các thi?t l?p c?a c?ng có th? ph? thu?c vào vai tr? tên mi?n c?a máy ch?. Ví d?, gi? đ?nh vai tr? tên mi?n c?a máy ch? là đi?u khi?n vùng. Trong trư?ng h?p này, FRS có th? đư?c Kerberos vé và thông tin c?u h?nh t? d?ch v? mi?n Active Directory (AD DS) t?i đ?a phương.

Làm th? nào đ? gi?i h?n lưu lư?ng FRS m?t c? th? t?nh c?ng

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

S?a đ?i các giá tr? sau đây trên m?i đi?u khi?n vùng nơi b? gi?i h?n c?ng là đ? đư?c s? d?ng:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTFRS\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: Chuy?n như?ng RPC TCP/IP Port
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  D? li?u có giá tr?: nh?p m?t c?ng s?n dùng. Giá tr? này c?n ph?i đư?c xác đ?nh trong đ?nh d?ng th?p phân.
  LƯU ?: N?u b?n không nh?p m?t giá tr?, này đăng k? thi?t l?p luôn luôn s? d?ng m?t giá tr? c?a s? không và gán c?ng TCP/IP năng đ?ng đư?c s? d?ng.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
QUAN TR?NG: B?n ph?i xem n?u có m?t thi?t b? trung gian m?ng ho?c ph?n m?m đang đư?c s? d?ng đ? l?c các gói d? li?u gi?a các b? đi?u khi?n vùng. N?u v?y, ki?m ch?ng r?ng thi?t b? ho?c ph?n m?m cho phép giao ti?p qua c?ng đ? ch? đ?nh. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng đi?m đ?n c?ng TCP b?n thi?t l?p đư?c m? r?ng trên các b?c tư?ng l?a.

Đ? thêm thông tin v? bài-SP2 hotfix cho FRS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321557C?i ti?n trong phiên b?n đăng bài-S c?a Ntfrs.exe đ? đư?c đóng gói v?i m?t tr?nh đi?u khi?n Ntfs.sys C?p Nh?t
Đ? thêm thông tin v? RPC Endpoint Mapper, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154596Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng giao đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a

Thu?c tính

ID c?a bài: 319553 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbenv kbfix kbhowto kbmt KB319553 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319553

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com