Làm th? nào đ?: S? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o trong Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách cài đ?t và s? d?ng ch?ng ch? đ? s? d?ng v?i Exchange 2000.

Exchange 2000 k?t h?p m?t s? máy ch? ?o có trách nhi?m ph?c v? các k?t n?i trong nư?c và ngoài nư?c cho m?t s? tiêu chu?n d?ch v? Internet. Các d?ch v? này là:
 • Post Office Protocol Phiên b?n 3 (POP3)
 • Giao th?c truy nh?p thư Internet Phiên b?n 4 (IMAP4)
 • SMTP (SMTP)
 • Network News Transfer Protocol (NNTP)
B?n có th? cài đ?t ch?ng ch? trên các máy ch? ?o cho phép vi?c s? d?ng các giao ti?p đư?c m? hóa.

LƯU ?: Exchange 2000 c?ng bao g?m m?t máy ch? ?o Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Tuy nhiên, b?n c?u h?nh máy ch? ?o này b?ng cách s? d?ng b? qu?n l? d?ch v? Internet. Th? t?c này trong không mô t? trong bài vi?t này.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Windows 2000 Server v?i Service Pack 2 (SP2)
 • Active Directory
 • Exchange 2000 Server v?i Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Outlook Express 5 tr? lên (cho m?c đích th? nghi?m)
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Trao đ?i h? th?ng qu?n l?
 • TCP/IP
 • C?u h?nh và s? d?ng màn h?nh m?ng Microsoft, bao g?m thi?t l?p b? l?c b?t gi?.


M?t gi?y ch?ng nh?n là g??

M?t gi?y ch?ng nh?n là cơ s? cho vi?c cung c?p an ninh gi?a hai bên trên m?ng công c?ng. Gi?y ch?ng nh?n là báo cáo thư đ? k? đi?n t? có ch?a m?t khóa công khai và tên c?a ch? s? h?u ho?c ch? đ? c?a ch?ng ch?. Gi?y ch?ng nh?n c?ng có ch? k? c?a cơ th? phát hành ho?c ch?ng nh?n authority (CA). N?u CA k? gi?y ch?ng nh?n, CA xác nh?n r?ng ch?a khóa tư nhân đư?c liên k?t v?i ch?a khóa công c?ng c?a gi?y ch?ng nh?n là thu?c s? h?u c?a ngư?i s? d?ng có tên trong gi?y ch?ng nh?n.

Ch?ng ch? cung c?p m?t cơ ch? cho vi?c thành l?p m?t m?i quan h? gi?a khóa công khai và các th?c th? s? h?u khóa riêng tương ?ng. Gi?y ch?ng nh?n h?u h?t đ?u d?a trên vi?n thông Hi?p Qu?c t?, khu v?c tiêu chu?n hóa vi?n thông (ITU-T) X.509 Phiên b?n 3 tiêu chu?n.

B?n có th? s? d?ng ch?ng ch? đ? th?c hi?n các tác v? sau:
 • B?o v? thông tin liên l?c gi?a hai ngư?i dùng hay máy tính đ? ngăn ch?n không đư?c phép xem truy?n tin nh?n ho?c t?p tin n?i dung.
 • Thư k? k?t m?t cu?c trao đ?i đi?n t? (ch?ng h?n như chuy?n t?p tin ho?c tin nh?n) đ? xác minh r?ng nó đ? không đư?c thay đ?i trong quá c?nh.
 • Vi?c xác nh?n m?t cá nhân ho?c danh tính c?a máy vi tính.
 • M?t m? hóa d? li?u ch?a trong m?t h? th?ng lưu tr?, ch?ng h?n như trên đ?a c?ng ho?c băng.
 • Xác nh?n r?ng m?t t?p tin như là m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ? đư?c ch?p thu?n và đ? không đư?c thay đ?i gi?a quá tr?nh th? nghi?m và cài đ?t.
Thông thư?ng, gi?y ch?ng nh?n s? d?ng ph?n m? r?ng .cer và có các tính ch?t tương t? như các t?p khác trên máy tính. Thông thư?ng, gi?y ch?ng nh?n cư trú trong các c?a hàng ch?ng ch? trên máy tính. Windows 2000 bao g?m gi?y ch?ng nh?n t? m?t s? công c?ng X.509 Phiên b?n 3 CAs, như VeriSign, Thawte và SecureNet. Windows 2000 c?ng có m?t built-in X.509 Phiên b?n 3 tuân th? d?ch gi?y ch?ng nh?n Server v?, cho phép b?n t?o riêng c?a b?n CA và phân ph?i các gi?y ch?ng nh?n đ? s? d?ng c? hai trong t? ch?c c?a b?n và c?a khách hàng bên ngoài ho?c máy tính. Ch?c năng này giúp b?n linh ho?t khi b?n tri?n khai các gi?y ch?ng nh?n.

Làm th? nào đ? s? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o

Ph?n này đư?c cung c?p đ? giúp b?n hi?u t?i sao b?n có th? mu?n s? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o c?a b?n.

Post Office Protocol Phiên b?n 3 máy ch? ?o và giao th?c truy nh?p thư Internet Phiên b?n 4 máy ch? ?o

Các máy ch? ?o POP3 và IMAP4 ?o máy ch? cung c?p các d?ch v? c?n thi?t cho khách hàng POP3 ho?c IMAP4 khách hàng ch?ng h?n như Microsoft Outlook Express l?y thư đi?n t? t? máy tính Exchange 2000. B?n có th? mu?n s? d?ng POP3 ho?c IMAP4 l?y thư đi?n t? t? Exchange 2000 n?u t?c đ? k?t n?i là r?t ch?m và ngư?i dùng yêu c?u ch?c năng đ?y đ? c?a chương tr?nh máy khách Outlook.

Tuy nhiên, các giao th?c POP3 và IMAP4 s? d?ng văn b?n r? ràng cho vi?c g?i tin nh?n và xác th?c. N?u b?n thêm m?t gi?y ch?ng nh?n cho các máy ch? ?o POP3 ho?c IMAP4 máy ch? ?o, b?n có th? cung c?p Secure Sockets Layer (SSL) m? hóa, và đ?m b?o r?ng hai vi?c xác th?c tr?nh t? và thư vi?n đư?c m? hóa trong su?t Trung chuy?n qua m?ng công c?ng.

Simple Mail Transfer Protocol ?o máy ch?

Các máy ch? ?o SMTP cung c?p các d?ch v? sau đây, ho?c ngày c?a riêng m?nh ho?c k?t h?p v?i m?t tr?nh k?t n?i SMTP:
 • G?i cho b? sưu t?p và giao hàng đ?n và đi t? máy ch? SMTP bên ngoài.
 • Email đ?nh tuy?n gi?a các nhóm đ?nh tuy?n Exchange Server.
 • Nh?n thư t? máy khách POP3/IMAP4.
Nh?ng yêu c?u này có th? l?n; Đi?u này là b?i v? b?n không th? c?u h?nh máy ch? ?o SMTP mà g?i và nh?n thư đ?n và đi t? bên ngoài tên mi?n b?ng phương ti?n c?a các k?t n?i Exchange SMTP dùng m?t m? hóa SSL. H?u h?t các máy ch? SMTP trên Internet h? tr? SSL. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng SMTP là POP3 và IMAP4 e-mail thông báo giao hàng cơ ch?, b?n ph?i encrypt nh?ng giao d?ch, đ?c bi?t là n?u b?n có đ? c?u h?nh SSL cho POP3 ho?c IMAP4 e-mail thông báo b? sưu t?p tr?nh.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n t?o riêng ?o máy ch? SMTP, m?t đ? s? d?ng v?i các nhóm đ?nh tuy?n Exchange Server và m?t cho giao hàng tin nh?n e-mail POP3 và IMAP4, và r?ng b?n c?u h?nh máy ch? ?o c? hai v?i ch?ng ch? và SSL. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? s? d?ng máy ch? ?o SMTP m?c đ?nh đ? k?t n?i v?i bên ngoài tên mi?n b?ng phương ti?n c?a các k?t n?i SMTP.

Các máy ch? ?o giao th?c truy?n siêu văn b?n

Thông thư?ng, b?n s? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) đ? cung c?p h? tr? cho ngư?i s? d?ng có đư?c thông đi?p thư đi?n t? c?a h? b?ng phương ti?n c?a Microsoft Outlook Web Access (OWA). Cho m?c đích này, nó có th? là t?t nh?t đ? có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba. V?i m?t gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba, ngư?i dùng có th? k?t n?i v?i h?p thư c?a h? t? máy tính công c?ng, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i trong các quán ho?c quán cà phê Internet.

Network News Transfer Protocol máy ch? ?o

S? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o NNTP n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n có các khách hàng k?t n?i v?i Exchange 2000 thư m?c công c?ng b?ng cách s? d?ng NNTP.
 • B?n s? d?ng NNTP đ? nhân r?ng thư m?c công c?ng gi?a các t? ch?c.
Thông thư?ng, các k?t n?i t?i h? ph?c v? nhóm tin USENET không h? tr? xác th?c ho?c m?t m?, v? th? n?u b?n s? d?ng gi?y ch?ng nh?n nh?n NNTP, b?n c?n ph?i t?o m?t máy ch? NNTP ?o th? hai cho m?c đích này.

Làm th? nào đ? ch?n m?t gi?y ch?ng nh?n ngu?n

Khi b?n có đư?c gi?y ch?ng nh?n đ? s? d?ng v?i máy ch? ?o c?a b?n, b?n có ba l?a ch?n:
 • B?n có th? mua gi?y ch?ng nh?n cá nhân t? m?t bên ngoài CA
 • B?n có th? tr? thành m?t CA c?p dư?i đ? m?t bên ngoài CA
 • B?n có th? th?c hi?n và duy tr? c?u trúc CA g?c c?a riêng c?a b?n
B?n có th? ph?i k?t h?p các phương pháp ti?p c?n, ví d?, b?n có th? t?o c?u trúc CA riêng c?a b?n và mua gi?y ch?ng nh?n cá nhân t? m?t CA bên ngoài.

Làm th? nào đ? mua gi?y ch?ng nh?n t? m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

B?n có th? áp d?ng cho m?t CA bên ngoài như VeriSign hay Thawte cho ch?ng ch? mà đư?c xác minh b?i m?t trong các ch?ng ch? g?c đư?c cài đ?t v?i Windows 2000. Mua gi?y ch?ng nh?n cá nhân t? m?t CA bên ngoài n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n mu?n cung c?p kh? năng k?t n?i an toàn cho ngư?i Internet dùng chung (như trong môi trư?ng thương m?i đi?n t?).
 • B?n mu?n h? tr? ngư?i s? d?ng có th? k?t n?i t? máy tính công c?ng, ví d?, trong các quán hay quán cà phê Internet.
 • B?n không th? ho?c b?n không mu?n h? tr? c?a riêng b?n môi trư?ng CA.
Thông thư?ng, chi phí cho m?t gi?y ch?ng nh?n b?t đ?u t? kho?ng $600 (U.S. ti?n), mà làm cho đi?u này phương th?c r? nh?t đ? có đư?c ch? là m?t ch?ng ch?. Ví d?, n?u b?n mua m?t gi?y ch?ng nh?n theo cách này, nhân viên có th? an toàn n?i đ?n h?p thư c?a h? t? b?t k? máy tính nào ch?y Windows và Microsoft Internet Explorer 4.0 ho?c cao hơn.

Làm th? nào đ? tr? thành m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n c?p dư?i đ? m?t th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

Đ? hoàn thành cách ti?p c?n này, b?n thi?t l?p cho m?nh như m?t CA is-ddeddfwriaeth đư?c ch?ng nh?n b?i m?t CA bên ngoài. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n có th? phát hành nhi?u ch?ng ch? đư?c tin c?y b?i v? h? đang liên k?t v?i ch?ng ch? công khai s?n có, thay v? mua gi?y ch?ng nh?n m?i m?t cách riêng bi?t. Tuy nhiên, b?n v?n ph?i duy tr? c?u trúc CA riêng c?a b?n; quá tr?nh phê duy?t yêu c?u 3-6 tháng và chi phí t?i thi?u là $50,000 (U.S. ti?n). Ví d?, Microsoft là m?t CA thu?c c?p ch?ng nh?n b?i VeriSign.

Xem xét vi?c tr? thành m?t CA is-ddeddfwriaeth n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n mu?n cung c?p m?t s? l?n các gi?y ch?ng nh?n công khai s?n có, ví d? cho vi?c đăng k? m? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.
 • B?n có th? cung c?p ki?n th?c chuyên môn và h? tr? tri?n khai và qu?n l? m?t CA is-ddeddfwriaeth.
 • B?n mu?n đư?c t? do đ? t?o, qu?n l? và thu h?i quy?n công khai có th? s? d?ng ch?ng ch?.

Làm th? nào đ? th?c hi?n và duy tr? c?u trúc th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n g?c c?a riêng c?a b?n

T?o c?u trúc CA g?c c?a riêng c?a b?n n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n có th? t?o m?t g?c đáng tin c?y và hi?u qu? CA, và có các thi?t b? đ? làm như th?.
 • B?n cung c?p k?t n?i ch? đ? ngư?i dùng trong t? ch?c c?a riêng b?n ho?c m?t s? gi?i h?n các khách hàng bên ngoài, khách hàng ho?c máy tính.
 • B?n s? d?ng ch?ng ch? xác đ?nh cá nhân b?ng g?n m?t gi?y ch?ng nh?n v?i m?t tài kho?n đăng nh?p c? th?.
 • B?n mu?n t? do t?i đa và s? linh ho?t đ? t?o, ch? đ?nh và thu h?i gi?y ch?ng nh?n không có tham chi?u đ?n b?t k? t? ch?c bên ngoài.
N?u b?n th?c hi?n và duy tr? m?t c?u trúc CA, (không ph?i là m?t ho?t đ?ng t?m thư?ng) nó đ?i h?i các máy tính v?n đ? và duy tr? gi?y ch?ng nh?n ph?i luôn luôn có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? ch?ng ch?, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit và Windows 2000 giúp.

B?n có th? k?t h?p các phương pháp ti?p c?n, ví d?, b?n có th? s? d?ng m?t CA bên ngoài cho thương m?i c?a b?n công c?ng-đi?n t? trang Web và s? d?ng c?a riêng b?n CA đ? xác minh danh tính c?a b?n nhân viên khi h? k?t n?i t?i máy tính Exchange Server c?a b?n b?ng phương ti?n c?a Internet.

Sau khi b?n có đư?c gi?y ch?ng nh?n c?a b?n ho?c thi?t l?p c?a b?n CA, b?n ph?i cài đ?t các gi?y ch?ng nh?n vào Exchange Server máy ch? ?o. Th? t?c này nói chung là như nhau cho t?t c? các máy ch? lo?i, ngo?i tr? cho các máy ch? ?o HTTP. Đ? cài đ?t ch?ng ch? trên các máy ch? ?o, POP3, IMAP4, SMTP và NNTP, dùng trao đ?i h? th?ng qu?n l?. Đ? l?p c?u h?nh máy ch? ?o HTTP, s? d?ng tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet (th? t?c này không đư?c mô t? trong bài vi?t này).

Làm th? nào đ? yêu c?u m?t ch?ng ch? t? m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

Th? t?c này di?n t? cách cài đ?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t CA bên ngoài trong m?t t?nh hu?ng mà m?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n ph?i đư?c chu?n b? s?n sàng và đư?c g?i đ?n CA bên ngoài. B?n ph?i x? l? t?p ch?ng ch? theo m?t th? t? riêng bi?t.

LƯU ?: Th? t?c sau đây áp d?ng cho các giao th?c POP3, IMAP4, SMTP và NNTP ch?. Bài vi?t này không mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh HTTP cho SSL.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m H? th?ng qu?n l?.
 2. Trong ngăn bên trái c?a Trao đ?i h? th?ng qu?n l?, b?m đúp vào Các máy ch?.
 3. B?m vào máy tính Exchange Server b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó b?m đúp chu?t vào các Giao th?c container.
 4. Đ?i v?i m?i giao th?c mà b?n mu?n c?u h?nh, b?m đúp vào các đ?i tư?ng có liên quan.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy ch? ?o m?c đ?nh (giao th?c tên) đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m các Gi?y ch?ng nh?n nút.
 7. Sau khi thu?t s? IIS ch?ng ch? b?t đ?u, b?m T?o m?t ch?ng ch? m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Nh?p vào Chu?n b? yêu c?u bây gi?, nhưng g?i nó sau này, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Ho?c ch? đ?nh m?t tên thích h?p cho gi?y ch?ng nh?n ho?c ch?p nh?n thi?t l?p m?c đ?nh c?a Máy ch? ?o m?c đ?nh (giao th?c tên), ch?n m?t chút dài, và sau đó b?m Ti?p theo.LƯU ?: Đ? dài khóa longer ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t (trong đó có th? là đ?t ti?n hơn).

 10. Lo?i t? ch?c và đơn v? t? ch?c thông tin cho CA t? mà b?n mu?n yêu c?u m?t ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Thông tin này là thư?ng có s?n t? CA c?a trang Web ho?c các thông tin đư?c g?i t?i b?n khi b?n đăng k? v?i CA.

 11. Nh?p tên ph? bi?n cho trang web c?a b?n, và b?m Ti?p theo.LƯU ?: N?u b?n mu?n cho phép truy nh?p t? Internet, tên này ph?i là m?t bên ngoài resolvable hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n (FQDN) mà ánh x? t?i đ?a ch? giao th?c Internet (IP) đư?c liên k?t v?i các máy ch? ?o.

 12. Trên các Thông tin đ?a l? Trang, g? các Qu?c gia/khu v?c, Bang/t?nhThành ph?/đ?a phương thông tin thích h?p cho t? ch?c c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Ho?c g? m?t tên và đư?ng d?n cho v? trí mà b?n mu?n t?o ra gi?y ch?ng nh?n ho?c ch?p nh?n tên t?p tin m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Xem l?i thông tin v? các Tóm lư?c t?p tin yêu c?u Trang, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 15. Trang cu?i cùng đ? xác nh?n gi?y ch?ng nh?n v?i tên t?p ch? đ?nh đ? đư?c t?o ra. Thi?t l?p m?c đ?nh là tên ? đ?a: \certreq.txt.
 16. Nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

G?i t?p yêu c?u ch?ng ch? mà b?n t?o trong ph?n trư?c đ? CA. Ngoài ra, CA c?a b?n có th? có m?t trang Web d?a trên giao di?n cho phép b?n đ? g?i yêu c?u gi?y ch?ng nh?n. B?n nh?n đư?c m?t t?p tin có m?t .cer ph?n m? r?ng tên t?p. Sau khi b?n nh?n đư?c tranh, kh?i đ?ng l?i thu?t s? gi?y ch?ng nh?n đ? cài đ?t ch?ng ch? này.
 1. Trên máy ch? ?o b?n s? d?ng trong ph?n trư?c, nh?p Thu?c tính, b?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m các Gi?y ch?ng nh?n nút.
 2. Sau khi kh?i đ?ng l?i thu?t s? ch?ng ch? và b?n nh?n đư?c thông báo r?ng b?n có m?t yêu c?u đang ch? x? l? ch?ng ch?, nh?p vào Ti?p theo.
 3. Trên các Đang ch? gi?i quy?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n Trang, nh?p vào X? l? các yêu c?u đang ch? gi?i quy?t và cài đ?t ch?ng ch?, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Trong các Quá tr?nh m?t yêu c?u đang ch? gi?i quy?t, g? đư?ng d?n đ?n ch?ng ch? mà b?n nh?n đư?c t? bên ngoài CA.
 5. Xem xét các Tóm t?t gi?y ch?ng nh?n Trang, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Các thông tin là ch?a trong ch?ng ch?, bao g?m nh?ng ngư?i c?p gi?y ch?ng nh?n, khi ch?ng ch? h?t h?n, ch?ng ch? là g? đư?c s? d?ng cho, và tên thân thi?n c?a ch?ng ch? đư?c hi?n th? trên các Tóm t?t gi?y ch?ng nh?n Trang.
 6. Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo r?ng ch?ng ch? đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? ?o, b?m K?t thúc.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t máy ch? Microsoft Certificate

N?u b?n đ? cài đ?t Microsoft ch?ng ch? máy ch? d?ch v? trên Windows 2000 ho?c như g?c CA ho?c như m?t CA is-ddeddfwriaeth, b?n có th? g?i yêu c?u máy ch? ch?ng ch? đ? CA tr?c tuy?n tr?c ti?p.

LƯU ?: B?n ch? có th? g?i m?t yêu c?u cho m?t CA tr?c tuy?n n?u b?n đ? cài đ?t CA trong thư m?c ho?t đ?ng như là m?t doanh nghi?p CA, thay v? như m?t đ?ng m?t m?nh-CA.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m H? th?ng qu?n l?.
 2. Trong ngăn bên trái c?a Trao đ?i h? th?ng qu?n l?, b?m đúp vào Các máy ch?.
 3. Ch?n máy tính Exchange Server b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó b?m đúp chu?t vào các Giao th?c container.
 4. Đ?i v?i m?i giao th?c mà b?n mu?n c?u h?nh, b?m đúp vào các đ?i tư?ng có liên quan.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy ch? ?o m?c đ?nh (giao th?c tên) đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m các Gi?y ch?ng nh?n nút...
 7. Sau khi thu?t s? IIS ch?ng ch? b?t đ?u, b?m T?o m?t ch?ng ch? m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trên các B? tr? ho?n ho?c ngay l?p t?c yêu c?u Trang, nh?p vào G?i yêu c?u ngay l?p t?c đ?n m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n tr?c tuy?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Ch? đ?nh m?t tên thích h?p đ? xác đ?nh các ch?ng ch? này ho?c ch?p nh?n tên m?c đ?nh c?a Máy ch? ?o m?c đ?nh (giao th?c tên), b?m m?t đ? dài thích h?p chút và sau đó b?m Ti?p theo.

  LƯU ?: Đ? dài khóa longer ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t.
 10. Lo?i t? ch?c và đơn v? t? ch?c thông tin cho máy ch? c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 11. G? tên ph? bi?n cho trang web c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Đi?u này phù h?p v?i đ?y đ? tr?nh đ? tên mi?n DNS (FQDN) mà ánh x? t?i đ?a ch? IP c?a máy ch? ?o giao th?c có liên quan là s? d?ng ch?ng ch? này. N?u ngư?i s? d?ng đang k?t n?i đ?n máy ch? ?o này t? Internet, tên này ph?i là m?t bên ngoài resolvable FQDN.

 12. Trên các Thông tin đ?a l? Trang, h?y nh?p các Qu?c gia/khu v?c, Bang/t?nhThành ph?/đ?a phương thông tin mà là thích h?p cho cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trên các Ch?n m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n Trang, xem l?i CA tr?c tuy?n cho cơ quan b?n và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Xem l?i các chi ti?t mà b?n đ? nh?p trong thu?t s? trên các Gi?y ch?ng nh?n yêu c?u tr?nh Trang, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Trang cu?i cùng đ? xác nh?n r?ng m?t ch?ng ch? đư?c cài đ?t trên máy ch? ?o mà b?n đ? ch?n.

 15. Nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? quân liên l?c an toàn

Sau khi b?n cài đ?t ch?ng ch?, b?n có th? ép bu?c liên l?c an toàn trên giao th?c POP3, IMAP4 và SMTP.

LƯU ?: Giao th?c NNTP không không có m?t thi?t l?p đ? bu?c liên l?c an toàn.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m H? th?ng qu?n l?.
 2. Trong ngăn bên trái c?a Trao đ?i h? th?ng qu?n l?, b?m đúp vào Các máy ch?.
 3. B?m vào máy tính Exchange Server b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó b?m đúp chu?t vào các Giao th?c container.
 4. Cho m?i giao th?c mà b?n mu?n th?c thi b?o m?t, b?m đúp vào các đ?i tư?ng có liên quan.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy ch? ?o m?c đ?nh (giao th?c tên) đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m các Thông tin liên l?c nút.
 7. B?m vào các Yêu c?u an toàn kênh h?p. Ngoài ra, b?n có th? b?m vào các Yêu c?u m? hóa 128-bit h?p. Tuy nhiên, lưu ? r?ng c? hai máy tính Exchange Server c?a b?n và b?t k? máy tính khách hàng k?t n?i ph?i h? tr? m? hóa 128-bit.

 8. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok đ? ch?p nh?n nh?ng thay đ?i và đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? xác nh?n r?ng ch?ng ch? c?a b?n đư?c cài đ?t đúng

Đ? xác nh?n r?ng máy ch? ?o c?a b?n là s? d?ng SSL m?t m? hoá ch?ng ch? đư?c cài đ?t đúng, c?u h?nh Outlook Express đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t kênh b?o m?t và sau đó s? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? xác minh r?ng các gói giao th?c đư?c m?t m? hóa.
 1. Trong Microsoft Outlook Express, nh?p vào Tài kho?n trên các Công c? tr?nh đơn.
 2. B?m vào các Thư Tab (cho POP3, IMAP4 ho?c SMTP) ho?c b?m các Tin t?c Tab (cho NNTP).
 3. B?m đúp vào tài kho?n Exchange Server cho giao th?c có liên quan, và sau đó b?m các Nâng cao tab.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? ph?c v? này đ?i h?i k?t n?i an toàn (SSL) h?p ki?m. N?u b?n ch?n h?p này, thay th? POP3 c?ng s? đ?i t? 110 995, c?ng IMAP4 thay đ?i t? 143 đ? 993, NNTP c?ng thay đ?i t? 119 563 và SMTP c?ng v?n c?n ? c?ng 25.

 5. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính trương m?c h?p, và sau đó nh?p vào Đóng đ? tr? v? Outlook Express.
 6. Ch?y Network Monitor ch?p, và sau đó k?t n?i v?i máy tính Exchange Server c?a b?n b?ng cách s? d?ng tài kho?n mà b?n đ? ch? c?n thi?t l?p. Khi b?n ki?m tra các gói, thông báo r?ng các gói cho giao th?c mà trên đó b?n đ? c?u h?nh b?o m?t đư?c m? hóa.

Gi?i đáp th?c m?c

N?u b?n đang ch?y c?a riêng b?n g?c CA, ho?c n?u b?n có m?t CA is-ddeddfwriaeth, lưu ? r?ng n?u môi trư?ng ch?ng ch? máy ch? c?a b?n không tr? l?i, b?n có th? m?t t?t c? các ch?ng ch? mà hi?n nay đ? ban hành và danh sách thu h?i ch?ng ch? c?a b?n. N?u b?n m?t ch?ng ch? và danh sách thu h?i gi?y ch?ng nh?n, khách hàng c?a b?n không th? k?t n?i an toàn đ?n các máy ch? ?o giao th?c c?u h?nh v?i nh?ng gi?y ch?ng nh?n. V? v?y, đi?u quan tr?ng là b?n quy?t đ?nh đ? th?c hi?n CA c?a riêng b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? ch?ng ch? máy ch?, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit và Microsoft Exchange 2000 Server Resource Kit.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.


Thu?c tính

ID c?a bài: 319574 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB319574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com