Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t Visual Studio.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319714 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Visual Studio 2005 c?a bài vi?t này, xem 904732.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? th?c ti?n t?t nh?t cho gi?i đáp th?c m?c Visual Studio.Cài đ?t NET và, n?u b?n g?p v?n đ? trong khi cài đ?t, mô t? t?ng quát bư?c đ? làm th? nào đ? đ?nh v? các t?p tin log. C? th? hơn l?i và v?n đ? đư?c đ? c?p trong khác Microsoft Knowledge Base (KB) bài vi?t.

Ph?n l?n ti?n tr?nh cài đ?t c?a Microsoft Visual Studio.NET s?n ph?m x?y ra như mong đ?i. Microsoft Windows Installer đư?c s? d?ng đ? cài đ?t các s?n ph?m này. Đây là công c? cài đ?t tương t? mà b?n s? s? d?ng đ? tri?n khai các ?ng d?ng mà b?n đ? phát tri?n trong Visual Studio.NET.

Do cài đ?t nên đi su?t, t?o các đăng nh?p yêu c?u t? t?p tin, ch?a b?nh n?u b? hư h?ng (resiliency), và th?c hi?n đ?y đ? rollbacks N?u v?n đ? ti?m năng đư?c phát hi?n.

Các bư?c th?c ti?n t?t nh?t có th? ngăn ng?a nhi?u v?n đ?. Xem xét vi?c s? d?ng phương pháp cài đ?t th?c hành t?t nh?t cho t?t c? cài đ?t, bao g?m các gói d?ch v? (SPs).

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?t nh?t th?c hành phương pháp cài đ?t

Phương pháp cài đ?t th?c hành t?t nh?t

Phương pháp cài đ?t th?c hành t?t nh?t cho máy tính đang ch?y Windows NT (bao g?m c? Windows NT 4.0, Windows 2000 và Windows XP) có sau đây ba tiêu chí:
 • S? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? đ?a phương.
  Đi?u này ngăn ch?n các v?n đ? c?p phép và v?n đ? quy?n. Các Tài kho?n qu?n tr? đ?a phương là tài kho?n b?o tr?. S? d?ng trương m?c này khi b?n cài đ?t và g? b? các chương tr?nh.
 • Ng?ng t?t c? các yêu c?u d?ch v? và chương tr?nh.
  Nhi?u chương tr?nh, đ?c bi?t là ch?ng vi-rút và giám sát khác các chương tr?nh, làm gián đo?n ti?n tr?nh cài đ?t.
 • Xoá thư m?c System\Temp.
  Thu?t s? cài đ?t s? d?ng thư m?c System\Temp r?t nhi?u. N?u ti?n tr?nh cài đ?t lá file l?i ho?c thư m?c đó, ti?n tr?nh cài đ?t Re-applies Phiên b?n b? h?ng, thay v? đi đ?n ngu?n cài đ?t b?n sao tươi.

S? d?ng trương m?c qu?n tr? viên đ?a phương

Theo m?c đ?nh các qu?n tr? viên đ?a phương đư?c đ?t tên theo ngư?i qu?n tr?. Tuy nhiên, b?n có th? đ?i tên trương m?c này v? l? do an ninh. Đ? xem tên và đ? thay đ?i m?t kh?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi. (Trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT 4.0, s? d?ng tr?nh qu?n l? ngư?i dùng thay v? c?a các bư?c sau. B? đi?u khi?n vùng không có quy?n truy c?p vào ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm.)
 2. Nh?p vào Qu?n l?.
 3. M? r?ng Nhóm và ngư?i dùng c?c b?.
 4. Nh?p vào Người dùng.
 5. Trong ngăn chi ti?t, xác đ?nh v? trí tài kho?n qu?n tr?. Thông thư?ng, trương m?c này đư?c đ?t tên theo ngư?i qu?n tr?, và các mô t? là Built-in tài kho?n đ? qu?n tr? máy tính/tên mi?n này.
 6. Đ? thay đ?i m?t kh?u, b?m chu?t ph?i vào tài kho?n, và sau đó th?c hi?n theo các trên màn h?nh hư?ng d?n.

Ng?ng t?t c? các yêu c?u d?ch v? và chương

Đ? lo?i b? các d?ch v? và các chương tr?nh, làm theo các bư?c cho b?n h? đi?u hành:
 • Windows NT 4.0:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, b?m Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v?.
  2. Ng?ng t?t c? các d?ch v? không ph?i c?a Microsoft, bao g?m d?ch v? cho các chương tr?nh ch?ng vi-rút và các chương tr?nh giám sát.
 • Windows 2000:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Ng?ng t?t c? các d?ch v? không ph?i c?a Microsoft, bao g?m d?ch v? cho các chương tr?nh ch?ng vi-rút và các chương tr?nh giám sát.
 • Windows XP:

  Windows XP có m?t ti?n ích đư?c đ?t tên theo MSConfig nh?m ngăn ng?a d?ch v? và các chương tr?nh t? b?t đ?u cài đ?t phiên. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách ch?y ti?n ích này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP

Xóa b? n?i dung c?a thư m?c System\Temp

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i % temp %, sau đó b?m Ok. L?nh này m? c?p System\Temp.
 2. Xóa b? n?i dung c?p này. N?u b?t k? n?i dung là quan tr?ng (nên không th? xóa), di chuy?n các kho?n m?c khác thư m?c.

Cài đ?t

Windows thành ph?n nâng (WCU) vào ph?ng thu tr?c quan.NET 2002 ho?c Visual Studio.Đi?u ki?n tiên quy?t R?NG trong Visual Studio.NET 2003, cung c?p cho các đi?u ki?n tiên quy?t cho Visual Studio.NET s?n ph?m. Ph? thu?c vào ho?t đ?ng c?a b?n h? th?ng, các thành ph?n khác nhau cài đ?t và cài đ?t quá tr?nh yêu c?u m?t s? khác nhau c?a kh?i đ?ng l?i.

Máy tính đích nên không bao gi? có có b?t k? phiên b?n Beta ho?c phát hành ?ng c? viên Visual Studio.NET s?n ph?m cài đ?t trên nó. N?u s?n ph?m đ? đư?c cài đ?t, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? xây d?ng l?i máy tính (đ?nh d?ng đ?a c?ng, và sau đó cài đ?t các đi?u hành h? th?ng m?t l?n n?a) đ? xác minh r?ng các s?n ph?m này đ? đư?c g? b? hoàn toàn.

T?p tin th?c thi cho Visual Studio.NET đư?c đ?t tên theo Setup.exe. Đi?u này t?p tin n?m trong thư m?c g?c c?a đ?a 1 đ?a CD-ROM hay DVD-ROM v?t ch?a cài đ?t. T?p này s? xu?t hi?n trong h?p tho?i cài đ?t. B?n ph?i Nh?p vào 1 (ph?n đ?u tiên ch?n, mà là WCU ho?c đi?u ki?n tiên quy?t) trư?c khi b?n có th? nh?p vào 2 đ? cài đ?t Visual Studio.NET.

Thi?t l?p s? nh?c b?n cho WCU ho?c đi?u ki?n tiên quy?t đ?a, và sau đó tr? v? cho vi?c l?p đ?t đánh s? phương ti?n truy?n thông. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WCU, h?y xem ph?n "Tham kh?o" này bài vi?t.

Theo m?c đ?nh, ghi s? ti?t đư?c b?t lên cho th? giác Ph?ng thu.Cài đ?t NET. T?p nh?t k? đư?c đ?t tên theo VSMsiLog*.txt)* đ?i di?n cho b?n k? t? trong tên t?p, cho Ví d?, VSMSILogA1d1.txt). Các t?p tin là kho?ng 40 megabyte (MB).

Thành ph?n t?p tin và các b?n ghi

B?ng sau đây li?t kê m?i thành ph?n, v? trí c?a nó trên các v?t ch?a cài đ?t, và t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra. Nhi?u ngư?i trong s? này đăng nh?p t?p tin đang đư?c đ?t trong thư m?c System\Temp, và sau đó chuy?n t?i \Program Microsoft Visual Studio.NET\Visual Studio.R?NG)?n b?n Tên) \Logs thư m?c khi ti?n tr?nh cài đ?t đư?c hoàn thành.

Microsoft Visual Studio.NET 2002

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nV? trí trên đ?a CD-ROM WCUĐăng nh?p ho?c các b?n ghi đư?c t?o ra
Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6aNTSP6a\sp6i386.exe
Windows 2000 Service Pack 2Win2kSP2\W2KSP2.exeN?i thêm vào Thư m?c Windows\Setuplog.txt (sai sót trong Setuperrorlog.txt)
Microsoft Windows Installer 2.0 (cho Windows 98)WindowsInstaller\2.0\InstMsiA.exeT?o ra đăng nh?p b?ng cách s? d?ng "Msiexec-tôi .MSI đư?ng d?n: \*.msi/l * v Đư?ng d?n đ?u ra: \log.txt "(sau khi b?n gi?i nén các t?p tin .msi t? file exe)
Microsoft Windows Installer 2.0 (đ?i v?i Windows 2000 và Windows NT)WindowsInstaller\2.0\InstMsiW.exeT?o ra đăng nh?p b?ng cách s? d?ng "Msiexec-tôi .MSI đư?ng d?n: \*.msi/l * v Đư?ng d?n đ?u ra: \log.txt "(sau khi b?n gi?i nén các t?p tin .msi t? file exe)
Phương ti?n qu?n l? c?a Microsoft WindowsWMI\Wmicore.exe
Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions ClientWeccom.MSITài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\MSI*.log (b?ng cách s? d?ng khai thác g? ti?t)
Microsoft FrontPage 2000 Server m? r?ng d?ch v? phát hành 1,2FrontPageServer\Fpse2k.exeTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\MSI*.log
Thi?t l?p th?i gian ch?y t?pBootstrap.MSITài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\MSI*.log
Microsoft Internet Explorer 6IE60\Ie6setup.exeThư m?c Windows\Active cài đ?t Log.txt
D? li?u Microsoft Access Components 2,7MDAC27\Mdac_typ.exeThư m?c Windows\Dasetup.log
Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 3Jet\Jetsetup.exeTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\dotNetfx.log; Netfx.log
Microsoft.NET FrameworkdotNetFramework\dotnetfx.exeTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\dotNetfx.log và netfx.log
Visual Studio.NETSetup\Vs70uimgr.exeTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp
C?p Nh?t thành ph?n WindowsTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\Baseventlog.txt; Baserrorlog.txt; DepCheckData.txt

Microsoft Visual Studio.NET 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nV? trí trên đ?a CD-ROM WCUĐăng nh?p ho?c các b?n ghi đư?c t?o ra
Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6aNTSP6a\sp6i386.exe
Microsoft Windows Installer 2.0 (cho Windows 98)WindowsInstaller\2.0\InstMsiA.exeT?o ra đăng nh?p b?ng cách s? d?ng "Msiexec-tôi .MSI đư?ng d?n: \*.msi/l * v Đư?ng d?n đ?u ra: \log.txt "(sau khi b?n gi?i nén các t?p tin .msi t? file exe)
Microsoft Windows Installer 2.0 (đ?i v?i Windows 2000 và Windows NT)WindowsInstaller\2.0\InstMsiW.exeT?o ra đăng nh?p b?ng cách s? d?ng "Msiexec-tôi .MSI đư?ng d?n: \*.msi/l * v Đư?ng d?n đ?u ra: \log.txt "(sau khi b?n gi?i nén các t?p tin .msi t? file exe)
Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions ClientWeccom.MSITài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\MSI*.log (b?ng cách s? d?ng khai thác g? ti?t)
Thi?t l?p th?i gian ch?y t?pBootstrap.MSITài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\MSI*.log
Microsoft Internet Explorer 6IE60\Ie6setup.exeThư m?c Windows\Active cài đ?t Log.txt
D? li?u Microsoft Access Components 2,7MDAC27\Mdac_typ.exeThư m?c Windows\Dasetup.log
Microsoft.NET FrameworkdotNetFramework\dotnetfx.exeTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\dotNetfx.log và netfx.log
C?p Nh?t thành ph?n WindowsTài li?u và Settings\Tên ngư?i dùng\Local Settings\Temp\wcuerror71.txt; wcuevent71.txt; DepCheck71.txt
B?n có th? ngăn ch?n nhi?u t?p h?ng các v?n đ? và các phương ti?n truy?n thông đ?c các v?n đ? b?ng cách làm m?t cài đ?t b?ng ph?ng.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322950Thông báo l?i khi b?n h?y b? cài đ?t Visual Studio.NET ho?c MSDN Library

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
888470M?t chương tr?nh cài đ?t b?t đ?u khi b?n th? cài đ?t Visual FoxPro, Visual Studio.NET, ho?c đi?u ki?n tiên quy?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, b?m vào Visual Studio.NET (2002) ho?c Visual Studio.NET (2003) trong danh sách s?n ph?m c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào Đi :
Nâng cao t?m ki?m và tr? giúp
http://support.Microsoft.com/GP/gsssearchhelp
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visual Studio.NET và cài đ?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=GP;en-us;vssetup

Thu?c tính

ID c?a bài: 319714 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005doesnotapply kbvs2005swept kbhowtomaster kbsetup kbmt KB319714 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319714

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com