Th? t? s?p x?p cho các t?p tin và thư m?c có tên ch?a ch? s? là khác nhau trong Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003 hơn là trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319827 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? th? t? s?p x?p đư?c s? d?ng b?i Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003 cho t?p và c?p có tên ch?a ch? s?. Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào m?i hơn s?p x?p th? t? khác v?i th? t? s?p x?p trong Windows 2000 và mô t? làm th? nào b?n có th? s?a đ?i s?p x?p th? t? hành vi trong Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Th? t? s?p x?p đư?c s? d?ng b?i Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003 cho t?p và c?p có tên ch?a ch? s? khác v?i th? t? s?p x?p đư?c s? d?ng b?i Windows 2000. Ví d? sau cho th?y s? khác bi?t.
Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003
Ie4_01
Ie4_128
IE5
Ie6
Ie401sp2
Ie501sp2
Windows 2000
Ie4_01
Ie4_128
Ie401sp2
IE5
Ie501sp2
Ie6
Theo m?c đ?nh, th? t? s?p x?p m?i hơn xem xét b? dây tên t?p tin và thư m?c như n?i dung s?, không ph?i văn b?n. Ch? s? trong thư m?c và tên t?p tin đư?c s?p x?p theo đi?u c?a h? giá tr? s?.

Trong ví d? này, 401 là m?t giá tr? đ?o cao hơn 6. V? v?y, thư m?c Ie401sp2 đư?c li?t kê sau khi thư m?c Ie6 khi b?n s?p x?p các thư m?c theo tên trong th? t? tăng d?n. Trong ví d? sau, lưu ? như th? nào sau các t?p tin, có tên ch?a ch? s?, đư?c s?p x?p.
Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003
5. txt
11. txt
88. txt
Windows 2000
11. txt
5. txt
88. txt

Đ? c?u h?nh thi?t đ?t chính sách đ? s?a đ?i th? t? s?p x?p trong Windows Vista, Windows XP, và Windows Server 2003

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


B?n có th? c?u h?nh các thi?t đ?t chính sách s? d?ng th? t? s?p x?p m?i hơn ho?c th? t? s?p x?p đư?c s? d?ng trong Windows 2000. Các thi?t l?p chính sách đư?c lưu tr? trong m?c đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer\NoStrCmpLogical


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer\NoStrCmpLogical
Đ? có đư?c ch?c năng này trong Windows XP, b?n ph?i cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Ch?c năng này đ?u tiên có s?n trong Windows XP Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Sau khi b?n cài đ?t Windows XP Service Pack 1 ho?c m?t gói d?ch v? sau này, t?o ra các m?c nh?p registry NoStrCmpLogical, và đ?t c?u h?nh chính sách. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • Đ? c?u h?nh chính sách cho t?t c? ngư?i dùng c?a máy tính, đ?nh v? và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
  • Đ? c?u h?nh chính sách cho ngư?i dùng hi?n th?i, đ?nh v? và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD
 4. Lo?i NoStrCmpLogical, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Đ? thi?t l?p th? t? s?p x?p b?n mu?n s? d?ng cho các t?p và c?p có tên ch?a ch? s?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • Đ? c?u h?nh Windows XP ho?c Windows Server 2003 s? d?ng phương pháp Windows 2000 s? d?ng đ? phân lo?i t?p tin và thư m?c, trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, và b?m Ok.
  • Đ? c?u h?nh các m?c đ?nh Windows XP ho?c Windows Server 2003 phương pháp đ? phân lo?i t?p tin và thư m?c, trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.

   Chú ý Khi các
   NoStrCmpLogical
   giá tr? không t?n t?i ho?c khi nó đư?c đ?t thành 0 (zero), th? t? s?p x?p m?c đ?nh Windows XP đư?c s? d?ng.
 7. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 319827 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB319827 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319827

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com