Làm th? nào đ? k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server Desktop Edition ho?c SQL Server 2005 Express Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 319930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server Desktop công c? (MSDE) ho?c c?a Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

Chú ý Cùng m?t khái ni?m và các cu?c th?o lu?n v? MSDE trong bài vi?t này c?ng áp d?ng cho SQL Server 2005 Express Edition.

MSDE dùng xác th?c hai ch? đ?:
 • Ch? đ? xác th?c Windows (Windows xác th?c)
  Trong ch? đ? Windows xác th?c, ngư?i dùng có th? k?t n?i thông qua m?t Microsoft Windows NT 4.0, m?t Microsoft Windows 2000 ho?c m?t tài kho?n ngư?i dùng Microsoft Windows XP.
 • Ch? đ? h?n h?p (Windows xác th?c và SQL Server xác th?c)
  Trong ch? đ? h?n h?p, ngư?i dùng có th? s? d?ng ho?c xác th?c c?a Windows ho?c SQL Server xác th?c đ? k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a MSDE. Ngư?i s? d?ng k?t n?i thông qua m?t Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c m?t trương m?c ngư?i dùng Windows XP có th? s? d?ng các k?t n?i đáng tin c?y trong ch? đ? Windows xác th?c ho?c ch? đ? h?n h?p.
Ch? đ? xác th?c m?c đ?nh cho MSDE là xác th?c c?a Windows. MSDE cài đ?t v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng đư?c xây d?ng trong h? th?ng qu?n tr? (SA). Tuy nhiên, b?i v? xác th?c máy ch? SQL b? t?t theo m?c đ?nh, b?n không th? truy c?p tài kho?n đư?c xây d?ng trong sau m?t cài đ?t đi?n h?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? xác th?c trong MSDE, xem MSDN Web site sau:
Phương th?c xác th?c
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa905171 (SQL.80) .aspx

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói d?ch v? đư?c yêu c?u:
 • Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, ho?c máy ch? Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft MSDE 1.0 ho?c Microsoft SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn (MSDE 2000)
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Cơ s? d? li?u thu?t ng?
 • SQL giao d?ch

K?t n?i t?i MSDE v?i Windows NT xác th?c

MSDE đ?t đư?c đăng nh?p an ninh tích h?p v?i Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c Windows XP b?ng cách s? d?ng các thu?c tính b?o m?t c?a ngư?i dùng m?ng đ? ki?m soát truy c?p đăng nh?p. Thu?c tính b?o m?t c?a ngư?i dùng m?ng đư?c thành l?p t?i đăng nh?p m?ng và đư?c xác nh?n b?i b? ki?m soát mi?n Windows. Khi ngư?i dùng m?ng c? g?ng k?t n?i, MSDE s? d?ng Windows trên cơ s? v?t ch?t đ? xác đ?nh tên ngư?i dùng xác nh?n m?ng. Đ? thành công k?t n?i và qu?n l? MSDE dư?i Windows xác th?c, m?t trong các đi?u ki?n sau đây ph?i đư?c đáp ?ng:
 • K?t n?i t?i MSDE t? đ?a phương máy tính (b?ng cách s? d?ng tên mi?n Windows) và đăng nh?p vào Windows theo tài kho?n qu?n tr?.
 • K?t n?i v?i MSDE t? xa n?u tài kho?n ngư?i dùng Windows đ? đư?c thêm vào nhóm ngư?i qu?n tr? trên h? th?ng t? xa đư?c lưu tr? MSDE.
LƯU ?: Ch? đ? xác th?c Windows là không có s?n khi m?t th? hi?n c?a MSDE đang ch?y trên Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me).

K?t n?i t?i MSDE v?i SQL Server xác th?c

Khi m?t ngư?i s? d?ng k?t n?i đư?c ch? đ?nh đăng nh?p tên và m?t kh?u t? m?t k?t n?i không đáng tin c?y, MSDE th?c hi?n vi?c xác th?c b?ng cách ki?m tra n?u m?t SQL Server đăng nh?p tài kho?n đ? đư?c thi?t l?p v?i m?t kh?u tương ?ng v?i m?t kh?u ngư?i dùng ch? đ?nh. N?u MSDE không có m?t tài kho?n đăng nh?p thi?t, xác th?c th?t b?i.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? c?n ph?i s? d?ng SQL Server xác th?c. Danh sách sau v?ch ra m?t s? các trư?ng h?p mà trong đó b?n ph?i s? d?ng SQL Server Authentication:
 • MSDE đang ch?y trên Windows 98. B?i v? ch? đ? xác th?c c?a Windows không đư?c h? tr? trên Windows 98, MSDE s? d?ng h?n h?p ch? đ? xác th?c khi nó đang ch?y trên Windows 98 (nhưng h? tr? ch? SQL Server xác th?c).
 • B?n k?t n?i t?i MSDE qua m?ng không b?ng cách s? d?ng tên mi?n Windows. Trong trư?ng h?p này, không có không có b? đi?u khi?n vùng có th? xác nh?n tài kho?n Windows c?a b?n.
 • Tài kho?n Windows c?a b?n không ph?i, ho?c không th?, thêm vào h? th?ng lưu tr? là th? hi?n c?a MSDE mà b?n đang k?t n?i t?i. Tuy nhiên, b?n có m?t tài kho?n mà b?n có th? s? d?ng SQL Server xác th?c đ? k?t n?i v?i.
Do xác th?c máy ch? SQL đang t?t dư?i cài đ?t m?c đ?nh c?a MSDE, b?n ph?i c?u h?nh cài đ?t MSDE đ? cho phép xác th?c máy ch? SQL (ch? đ? h?n h?p), ho?c b?n ph?i t? b?t ch? đ? h?n h?p sau khi cài đ?t đ? hoàn thành. Microsoft khuy?n cáo b?n cho phép ch? đ? h?n h?p xác th?c trong khi cài đ?t b?i v? quá tr?nh lưu đ?i h?i r?ng b?n b?ng tay ch?nh s?a các Windows Registry.

C?NH BÁO: Trương m?c ngư?i dùng đư?c xây d?ng trong SA đư?c cài đ?t mà không có m?t kh?u. Đi?u này cho phép b?n k?t n?i v?i MSDE ban đ?u. Tuy nhiên, n?u b?n cho phép xác th?c máy ch? SQL, b?n ph?i t?o m?t m?t kh?u cho trương m?c này ngay l?p t?c. Đ? t?o m?t m?t kh?u cho tài kho?n SA đư?c xây d?ng trong, làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng OSQL, mà là m?t ti?n ích d?ng l?nh đư?c cài đ?t v?i MSDE:
 1. Trên máy tính là lưu tr? th? hi?n c?a MSDE mà b?n đang k?t n?i t?i, m? c?a s? d?u nh?c l?nh.
 2. G? l?nh sau đây, sau đó nh?n ENTER:
  osql - U sa
  Đi?u này k?t n?i b?n cho trư?ng h?p m?c đ?nh đ?a phương, MSDE b?ng cách s? d?ng tài kho?n SA.
 3. Lo?i các l?nh sau trên d?ng riêng bi?t, và sau đó nh?n ENTER:

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng b?n thay th? 'mynewpassword' v?i m?t kh?u m?i.
  sp_password null, 'mynewpassword', 'sa'

  đi
  Nh?n th?y r?ng b?n nh?n đư?c thông báo sau, ch? ra r?ng m?t kh?u c?a b?n đ? đư?c thay đ?i thành công:
  Password changed.
  						
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích OSQL, xem MSDN Web site sau:
OSQL ti?n ích
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa214012 (SQL.80) .aspx

Cho phép xác th?c ch? đ? h?n h?p trong khi cài đ?t

Trong khi cài đ?t, b?n có th? thay đ?i ch? đ? xác th?c MSDE s? d?ng b?ng cách ch?y ti?n tr?nh cài đ?t v?i tham s? l?nh sau đây:
SECURITYMODE=SQL
				
Tham s? l?nh này gây ra MSDE đ? cài đ?t v?i ch? đ? h?n h?p xác th?c. V?i ch? đ? xác th?c này, b?n có th? k?t n?i t?i MSDE b?ng cách s? d?ng xác th?c c?a Windows ho?c SQL Server xác th?c.

Kích ho?t ch? đ? h?n h?p xác th?c sau khi cài đ?t

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Theo m?c đ?nh, giá tr? c?a các LoginMode Windows registry subkey đư?c thi?t l?p đ? 1 cho Windows xác th?c. Đ? kích ho?t ch? đ? h?n h?p xác th?c sau khi cài đ?t, b?n ph?i thay đ?i giá tr? này cho 2.

V? trí c?a các LoginMode subkey ph? thu?c vào vi?c b?n đ? cài đ?t MSDE như trư?ng h?p MSDE m?c đ?nh ho?c là m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo. N?u b?n cài đ?t MSDE như trư?ng h?p m?c đ?nh, các LoginMode subkey đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
HKLM\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\LoginMode
N?u b?n cài đ?t MSDE như m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên, các LoginMode subkey đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instance name="">\MSSQLServer\LoginMode</instance>
N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005 Express Edition, các LoginMode m?c nh?p Registry đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer
Đ? thay đ?i giá tr? c?a LoginMode 2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? công c? d?ch v? đ? ngăn ch?n MSSQLSERVER và t?t c? các d?ch v? liên quan khác (ví d? như SQLSERVERAgent)
 2. Đ? m? Registry Editor, nh?n vào đây B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí m?t trong sau đây subkeys (ph? thu?c vào vi?c b?n cài đ?t MSDE như trư?ng h?p MSDE m?c đ?nh ho?c là m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\


  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instance name="">\MSSQLServer\</instance>


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào các LoginMode subkey.
 5. Trong các DWORD Editor h?p tho?i h?p, đ?t giá tr? này subkey đ? 2, ch?c ch?n r?ng các Hex tùy ch?n đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Kh?i đ?ng l?i MSSQLSERVER và SQLSERVERAgent các d?ch v? cho s? thay đ?i này có hi?u l?c.

Xác minh k?t n?i

Th?c hi?n theo các bư?c sau (mà không đư?c c? th? cho m?t công ngh?) đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? k?t n?i đúng cách đ? m?t th? hi?n c?a MSDE:
 1. Nh?p chu?t ph?i trên desktop máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào M?i, sau đó b?m Tài li?u văn b?n. Đ?i tên t?p Test.udl.
 2. B?m đúp vào t?p tin .udl đ? m? các D? li?u thu?c tính n?i k?t h?p tho?i.
 3. Trên các Nhà cung c?p tab, b?m vào Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho SQL Server.
 4. Trên các K?t n?i tab, làm theo các bư?c sau:
  1. Theo m?c 1, ch?n ho?c lo?i máy ch? b?n mu?n k?t n?i t?i.
  2. Trong m?c 2, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:
   • S? d?ng b?o m?t tích h?p Windows NT
    L?a tùy ch?n này n?u b?n đang s? d?ng xác th?c c?a Windows.
   • S? d?ng c? th? tên ngư?i dùng và m?t kh?u
    L?a tùy ch?n này n?u b?n đang s? d?ng SQL Server xác th?c. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, b?n ph?i nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u.
  3. Nh?p vào Ki?m th? k?t n?i. N?u k?t n?i thành công, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n xác nh?n r?ng ki?m th? k?t n?i thành công.

Khắc phục sự cố

 • N?u d?ch v? SQL Server không hi?n đang ch?y, ki?m th? k?t n?i c?a b?n không thành công. Đ? xác minh r?ng các d?ch v? SQL Server đang ch?y, b?m các MSSQLServer bi?u tư?ng trong vùng thông báo, và sau đó đ?m b?o r?ng tr?ng thái đư?c hi?n th? như là "ch?y."
 • Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i MSDE b?ng cách s? d?ng tài kho?n SA built-in, k?t n?i c?a b?n có th? không n?u ai đó đ? t?o ra m?t m?t kh?u cho tài kho?n đó.
 • N?u b?n không th? ch?y ti?n ích OSQL trên máy tính là lưu tr? MSDE, ch?y ti?n ích OSQL t? m?t máy tính, và sau đó s? d?ng các -U d?ng l?nh switch đ? ch? đ?nh máy ch? ch? huy k?t n?i. Ví dụ:
  osql -s ServerName -U sa

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
325022MSDE an ninh và xác th?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Windows Installer n?u b?n tu? ch?nh thi?t l?p cho SQL Server 2000 Desktop công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227091Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho công c? Microsoft Windows Installer
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thay đ?i ch? đ? xác th?c m?c đ?nh cho SQL Server 2000 Desktop công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285097Làm th? nào đ? thay đ?i ch? đ? xác th?c đăng nh?p m?c đ?nh đ? SQL trong khi cài đ?t SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn b?ng cách s? d?ng b? cài đ?t Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng công c? máy tính đ? bàn máy ch? SQL, xem trang Web Microsoft sau đây:
SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn (MSDE 2000)
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/SQL/aa336301.aspx

L?ng ghép MSDE 2000 v?i ?ng d?ng c?a b?n
http://www.Microsoft.com/SQL/prodinfo/previousversions/MSDE/msdeintegration.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 319930 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB319930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:319930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com