Universal Serial Bus 2.0 h? tr? trong Windows 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 319973 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13, 2010. Cc Trung tm gi?i php cu?i cng h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n c th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau y:
 • C?a b?n doesnot Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0 thi?t b? ho?t ?ng ? ch? ? Hi-t?c ?.
 • M?t b? i?u khi?n my ch? lu tr? nng cao my ch? i?u khi?n Interface-compliant(EHCI-compliant) USB xu?t hi?n trong qu?n l? thi?t b? v?i anexclamation i?m trong m?t v?ng tr?n mu vng, ho?c v?i m? tram u 28.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra b?i v? Windows 2000 khng bao g?m h? tr? cho b? i?u khi?n my ch? lu tr? EHCI.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Lm th? no ? c ?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Cch gi?i quy?t khc

? ci ?t chuyn bi?t h? tr? USB 2.0 trong Windows 2000, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. H?y gh thm Web site sau:
  http://www.Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/default.aspx
 2. Nh?p vo Windows C?p Nh?t vo c?a hng.
 3. Nh?p vo T?m tr?nh i?u khi?n C?p Nh?t cho hardwaredevices.
 4. Nh?p vo ph?n c?ng khc.
 5. Trong h?p tn nh s?n xu?t , h?y nh?p voMicrosoft Corporation.
 6. Trong h?p h iu hanh , h?y nh?p voWindows 2000 Professional RTM.
 7. Nh?p vo tra c?u.
 8. T?i v? tr?nh i?u khi?n ?c ?t tn "NEC usb C?p nh?t ph?n m?m pht hnh vo thng ba 2001."
Lu ?: Kch th?c c?a cc phin b?n Windows 2000 c?a tr?nh i?u khi?n ny l 107 KB. Phin b?n Microsoft Windows XP c?a tr?nh i?u khi?n ny l 290 KB.

Cc t?p tin trong b?n c?p nh?t ny bao g?m:
  Date     Time  Version     Size   File name
  ------------------------------------------------------------
  23-Apr-2002  22:46  5.0.2195.5652  135,920  Usbport.sys
  18-Apr-2002  23:46  5.0.2195.5605  49,392  Usbhub20.sys
  23-Apr-2002  22:46  5.0.2195.5652  19,216  Usbehci.sys
  07-May-2002  16:52           7,159  Usb2.inf
  09-May-2002  23:12           8,736  Usb2.cat
  18-Apr-2002  23:46  5.0.2195.5605   6,416  Hccoin.dll

Sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t tr?nh i?u khi?n ny v kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n, b? i?u khi?n USB 2.0 v thi?t b? ?c li?t k m?t cch chnh xc trong Device Manager. N?u b?n khng ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny, USB 2.0 thi?t b? ?c li?t k v ch?c nng, nhng thi?t b? khng ho?t ?ng ? t?c ? cao USB 2.0.

Microsoft ? pht hnh b?n c?p nh?t ny cung c?p cc ch?c nng b? sung trong Windows 2000.

Hi?n nay, ch? EHCI my ch? b? i?u khi?n c cc ID ph?n c?ng sau y ?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t ny:
 • NEC (NEC PCI ? USB nng cao my ch? i?u khi?n B0, NEC PCI toUSB nng cao my ch? i?u khi?n B1)
 • PCI\VEN_1033 & DEV_00E0 & REV_01
 • PCI\VEN_1033 & DEV_00E0 & REV_02
 • Intel (Intel PCI ? USB nng cao HostController)
 • PCI\VEN_8086 & DEV_24CD
 • VIA (thng qua PCI ? i?u khi?n my ch? lu tr? tng c?ng USB)
 • PCI\VEN_1106 & DEV_3104
Lu ?: The Microsoft USB 2.0 tr?nh i?u khi?n c th? khng ?c li?t k nh l m?t b?n C?p Nh?t c s?n, n?u tr?nh i?u khi?n USB 2.0 bn th? ba ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n. B?n c th? ph?i lo?i b? cc tr?nh i?u khi?n USB 2.0 bn th? ba, v sau ci ?t chuyn bi?t tr?nh i?u khi?n Microsoft USB 2.0 t? Windows C?p nh?t web site.

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ? ?u c?a bi vi?t ny. V?n ? ny l?n ?u tin ?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 319973 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbfix kbprb kbwin2000presp4fix kbmt KB319973 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 319973

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com