Kaip konfig?ruoti numatytojo dokumento informacines interneto paslaugas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 320051 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros saugumo. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti numatytojo dokumento, interneto informacijos paslaugos (IIS) 5,0.

Numatytojo dokumento yra failas, ? kur? siun?iami interneto server?, kai gauna tok? pra?ym? u? i?tekli? lokatori? (URL), nenurodytas failo vard? (pavyzd?iui, http://MyWebSite). Numatytojo dokumento gali b?ti pagrindiniame puslapyje svetain?s, arba tituliniame puslapyje, kuris rodo dokument? s?ra?? svetain? arba aplanko turin?.

J?s galite konfig?ruoti numatytuosius dokumento parametrus ? svetain? arba aplank?. Galite nurodyti daugiau nei vien? numatytojo dokumento interneto svetain?je arba aplanko. IIS ie?ko ir teikia nutyl?jim? dokumentus ta tvarka, kuria jie i?vardyti. IIS gr??ina pirmojo dokumento, kur? ji nustato. Jei pirmajame dokumente s?ra?e n?ra, serverio rodo kit? numatytojo dokumento s?ra?e. Jei n?ra joki? atitikmen? ir aplankas per?i?r?ti yra aktyvuota, kad svetain? arba aplank?, IIS gr??ina aplank? s?ra??. Jei aplankas per?i?r?ti ne?jungta, IIS gr??ina "HTTP klaidos 403 - draud?iama" prane?im? ? nar?ykl?.

Numatytoji dokument? pavadinim? pavyzd?iai Default.htm, Default.asp ir Index.htm, Index.html.

Kaip sukonfig?ruoti numatytojo dokumento

Jei norite konfig?ruoti numatyt?j? dokument? parametrai IIS:
 1. Prad?ti interneto paslaug? vadybininkas, arba prad?ti su Microsoft valdymo konsol?s (MMC), kuriame yra IIS prid?tin?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ? svetain?, virtualus aplankas arba kuri? numatytojo dokumento parametrus norite konfig?ruoti, ir spustel?kite aplank? Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite, Dokumentai TAB.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, ?galinti numatytojo dokumento ?ym?s langel?. Tai virsta numatytojo dokumento tvarkymo interneto svetain?je, virtual? aplank? arba aplank?, kur? j?s pasirinkote.
 5. Jei norite prid?ti nauj? numatyt?j? dokument?:
  1. Spustel?kite Prid?ti.
  2. ? ? Numatytojo dokumento pavadinimas ?ra?ykite numatytojo dokumento, kur? norite prid?ti (pavyzd?iui, tipo pavadinimas Index.htm), ir tada spustel?kite gerai.

   PASTABA: Padaryti nauj? numatyt?j? dokumento, kur? pridedate pavadinimas atitinka faktinis Numatytasis dokumento failo vard?. Taip pat ?sitikinkite, kad failas yra turinio byloje esanèioje interneto svetain?je.
 6. Pakeisti paie?kos u?sakymo prioritet?, spustel?kite dokument?, kur? norite perkelti, ir tada spustel?kite ? Iki ar ?emyn mygtuk?, Nor?dami perkelti dokumento ? norim? s?ra?? viet?.
 7. Nor?dami pa?alinti numatyt?j? dokument?, spustel?kite dokument?, kur? norite pa?alinti, ir spustel?kite Pa?alinti.
 8. Spustel?kite gerai, ir tada mesti interneto paslaug? tvarkytuvo arba IIS prid?tin? ?rank?.

Trik?i? ?alinimas

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti problemas, susijusias su dokument? parametrai IIS, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
247677Klaidos prane?imas: 403.2 draud?iama: skaitymo prieiga u?drausta
185380 "Katalogas s?ra?? Denied" nar?ant svetain?

Nuorodos

Daugiau informacijos apie IIS, ie?kokite IIS technet. Jei IIS yra ?diegta kompiuteryje, paleisti Microsoft Internet Explorer, ?veskite ?? adres? ? lauk? Adresas , ir tada paspauskite ENTER:
http://localhost/iisHelp/
Ar Rodyti IIS TechNet ne ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/windowsserver/2000/bb735392.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 320051 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbmt KB320051 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 320051

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com