Straipsnio ID: 320081 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kod?l gali nepavykti panaikinti failo arba aplanko, esan?io NTFS fail? sistemos tome, ir kaip spr?sti ?i? problem? atsi?velgiant ? skirtingas jos prie?astis.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pastaba: vidin?je NTFS strukt?roje aplankai laikomi tam tikro tipo failais. Tod?l ?iame straipsnyje ?odis ?failas? rei?kia fail? arba aplank?.

1 prie?astis: failas naudoja ACL

Jei failas naudoja prieigos teisi? s?ra?? (ACL), jo gali nepavykti panaikinti. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pakeiskite failo teises. Norint pakeisti teises, gali tekti prisiimti failo nuosavyb?s teises.

Administratoriai gali prisiimti bet kurio failo nuosavyb?s teises, net jei teis? ? fail? jiems nebuvo ai?kiai suteikta. Fail? savininkai gali modifikuoti fail? teises, net jei teis?s ? fail? jiems nebuvo ai?kiai suteiktos. Taigi jums gali tekti prisiimti failo nuosavyb?s teises, suteikti sau teises panaikinti fail? ir tada j? panaikinti.

J?s negalite naudoti tam tikr? saugos ?ranki? teis?ms rodyti arba modifikuoti, nes failas turi nekanonin? ACL

Nor?dami laikinai i?spr?sti ?i? problem?, naudokite kit? ?rank? (pavyzd?iui, v?lesn? Cacls.exe komponavimo versij?).

ACL esantys prieigos valdymo ?ra?ai (ACE) i?d?stomi tam tikra seka atsi?velgiant ? j? tip?. Pavyzd?iui, ACE, kurie u?draud?ia prieig?, paprastai i?d?stomi prie? prieig? suteikian?ius ACE. Ta?iau programa gali sukurti ACL, kuriame ACE i?d?styti pasirinktine tvarka. Kai kuriose ankstesn?se ?Windows? versijose problem? i?kildavo tuomet, kai ?Microsoft Windows? bandydavo nuskaityti nekanoninius ACL. Kartais naudojant ?Microsoft Windows Explorer? grafin? saugos rengykl? toki? ACL nepavyksta tinkamai modifikuoti. V?lesn?se ?Windows? versijose ?i problema buvo i?spr?sta. Jei susiduriate su ?ia problema, naudokite naujausi? Cacls.exe versij?. Net jei negalite vietoje parodyti arba redaguoti ACL, galite para?yti nauj? ACL, kuris leis gauti prieig? prie failo.

2 prie?astis: failas yra naudojamas

Failo gali nepavykti panaikinti, jeigu jis yra naudojamas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, nustatykite, kurio proceso metu failas yra naudojamas, ir u?darykite t? proces?.

Atsi?velgiant ? tai, kaip failas yra atidarytas (pavyzd?iui, jis atidarytas ne bendrai naudoti, o i?skirtin?mis teis?mis), jums gali nepavykti panaikinti naudojamo failo. Galite pasinaudoti daugybe ?ranki?, galin?i? pad?ti nustatyti procesus, kuri? metu naudojami reikiami failai. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?rankius, padedan?ius nustatyti procesus, d?l kuri? failai yra atidaryti, spustel?kite toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
242131 K? daryti, kad b?t? parodytas proces?, d?l kuri? failas yra atidarytas, s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
172710 Kaip naudoti ?rank? OH, esant? ?Windows NT 4.0? i?tekli? rinkinyje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?ios problemos po?ymiai gali skirtis. Failui panaikinti galite panaudoti komand? Delete, bet failas n?ra i? tikr?j? panaikinamas tol, kol proceso metu jis naudojamas. Be to, jei failo naikinimas atid?tas, gali nepavykti gauti prieigos prie dialogo lango Sauga. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, nustatykite proces?, kurio metu naudojamas failas, ir u?darykite j?.

3 prie?astis: prieig? prie failo blokuoja fail? sistemos gedimas

Failo gali nepavykti panaikinti, jei fail? sistemoje yra gedimas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, diske paleiskite priemon? ?Chkdsk?, kad klaidos b?t? i?taisytos.

Blogos disko dalys, kita sugedusi aparat?ra arba programin?s ?rangos klaidos gali sugadinti fail? sistem? ir failus bus sunku naudoti. ?prastos operacijos gali b?ti ?vairiais at?vilgiais netinkamai atliekamos. Kai fail? sistema aptinka gedim?, ji ?vyki? ?urnale u?fiksuoja ?vyk? ir jums paprastai parodomas prane?imas, kuriame raginama paleisti ?Chkdsk?. Atsi?velgiant ? gedimo kilm?, ?Chkdsk? gali atkurti fail? duomenis, bet gali ir neatkurti. Ta?iau ?Chkdsk? gr??ina nuoseklios strukt?ros fail? sistem?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti priemon? ?Chkdsk?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
176646 Klaidos prane?imas: sugadintas failas arba katalogas... (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
187941 CHKDSK ir nauj? /C ir /I rakt? apra?ymas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

4 prie?astis: failus galima rasti tokiais keliais, kurie susideda i? daugiau nei MAX_PATH simboli?

Gali nepavykti atidaryti, redaguoti arba panaikinti failo, jei i?kilo problem? d?l failo kelio.

1 sprendimas: failui pasiekti naudokite automati?kai sugeneruojam? 8.3 pavadinim?

Norint i?spr?sti ?i? problem?, failui pasiekti gali tekti panaudoti automati?kai sugeneruojam? 8.3 pavadinim?. ?is sprendimas gali b?ti pats lengviausias, jei kelias yra ilgas tod?l, kad aplank? pavadinimai yra per ilgi. Jei 8.3 kelias taip pat per ilgas arba jei 8.3 vardai tome yra u?drausti, pereikite prie 2 sprendimo. Jei norite gauti papildomos informacijos apie 8.3 fail? vard? u?draudim? NTFS tomuose, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
121007 Kaip u?drausti 8.3 vard? k?rim? NTFT skaidiniuose (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

2 sprendimas: pervardykite arba perkelkite giliai esant? aplank?

Pervardykite aplank? taip, kad nebelikt? reikaling? fail?, kurie yra giliau nei MAX_PATH. Tai padar?, prad?kite nuo ?akninio aplanko (arba bet kurios kitos jums patogios vietos) ir pervardykite aplankus, kad j? pavadinimai b?t? trumpesni. Jei ?iuo veiksmu problema nei?sprend?iama (pavyzd?iui, jei failas yra giliau nei 128 aplankuose), pereikite prie 4 sprendimo.

3 sprendimas: priskirkite disk? aplankui, esan?iam kelio strukt?roje

Priskirkite disk? aplankui, kuris yra reikalingo failo arba aplanko kelio strukt?roje. ?iuo b?du sutrumpinamas virtualusis kelias.

Tarkime, turite tokios strukt?ros keli?:
\\ServerioVardas\PoaplankioPavadinimas1\PoaplankioPavadinimas2\PoaplankioPavadinimas3\PoaplankioPavadinimas4\...
Bendras ?io kelio simboli? skai?ius neturi b?ti didesnis nei 255. Nor?dami sutrumpinti ?io kelio ilg? iki 73 simboli?, priskirkite disk? aplankui PoaplankioPavadinimas4.

4 sprendimas: naudokite tinkle bendrai naudojam? srit?, kurios gylis yra toks pat kaip aplanko

Jei 1, 2 ir 3 sprendimai yra nepatog?s arba problemos nei?sprend?ia, sukurkite tinkle bendrai naudojam? srit?, kurios aplank? med?io gylis yra kiek galima didesnis, ir ?eidami ? bendrai naudojim? srit? pervardykite aplankus.

5 sprendimas: galite naudoti ?rank?, kuris gali i?skaidyti gilius kelius

Daugelis ?Windows? program? numato, kad maksimalus kelio ilgis neturi b?ti ilgesnis nei 255. Tod?l ?ios programos skiria tik tiek vidin?s talpos, kiek reikia ?iems ?prastiems keliams. NTFS tokio apribojimo n?ra ir ji palaiko daug ilgesnius kelius.

Su ?ia problema galite susidurti tuomet, jei kurioje nors jau ir taip gilios aplank? strukt?ros vietoje sukuriate bendro naudojimo srit?, o tada u? jos sukuriate kit? gili? strukt?r? ir j? ?keliate bendro naudojimo srit?. Kai kurie ?rankiai, kurie veikia vietiniame aplank? medyje gali nei?skaidyti viso med?io, pradedant nuo ?akninio katalogo. ?iuos ?rankius gali tekti naudoti specialiu b?du, kad jie gal?t? i?skaidyti bendrai naudojam? srit?. (?CreateFile API? dokumentacijoje apra?omas b?das, kaip tokioje situacijoje i?skaidyti vis? med?.)

Paprastai failus galima valdyti naudojant juos kurian?i? programin? ?rang?. Jei turite program?, kuri? naudojant galima kurti failus, esan?ius giliau nei MAX_PATH, t? pa?i? program? paprastai galima naudoti failams naikinti arba valdyti. Paprastai tuos failus, kurie buvo sukurti bendro naudojimo srityje, galima panaikinti naudojant t? pa?i? bendro naudojimo srit?.

5 prie?astis: failo varde yra vienas i? pavadinim?, kurie ?Win32? pavadinim? srityje yra rezervuoti

Jei failo varde yra pavadinimas, kuris ?Win32? pavadinim? srityje yra rezervuotas (pavyzd?iui, ?lpt1?), ?io failo gali nepavykti panaikinti. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pervardykite fail? naudodami ne ?Win32? program?. Galite naudoti ?rank? POSIX arba bet kur? kit? ?rank?, kuris naudoja atitinkam? vidin? sintaks?, tinkam? failui naudoti.

Be to, galite naudoti kai kurias ?taisyt?sias komandas, kuriomis galima apeiti ?prastus ?Win32? rezervuot? pavadinim? tikrinimus, jei failo keliui nurodyti naudojate speciali? sintaks?. Pavyzd?iui, sistemoje ?Windows XP? naudodami komand? Del, galite panaikinti fail?, pavadint? ?lpt1?, jei nurodysite vis? failo keli? naudodami toki? speciali? sintaks?:
del \\?\c:\failo_kelias\lpt1
Jei norite gauti daugiau informacijos apie fail?, kuri? vardai sistemose ?Windows NT? ir ?Windows 2000? yra rezervuoti, naikinim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
120716 Kaip pa?alinti failus, kuri? vardai sistemoje ?Windows? yra rezervuoti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie fail?, kuri? vardai sistemoje ?Windows XP? yra rezervuoti, naikinim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
315226 Kaip pa?alinti failus, kuri? vardai sistemoje ?Windows XP? yra rezervuoti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei program?, kuriai reikalingas failas, atidarysite naudodami ?prast? ?Win32 CreateFile? mechanizm?, kai kurie fail? vardai bus rezervuoti senojo stiliaus DOS ?renginiams. Jei reikia atgalinio suderinamumo, ?ie fail? vardai neleid?iami ir j? negalima kurti naudojant ?prastus ?Win32? fail? kreipinius. Ta?iau ?i problema n?ra NTFS apribojimas.

?Win32? program? galite naudoti ?prastiems vard? tikrinimams, kurie atliekami kuriant (arba naikinant) fail?, apeiti. Tikrinimai atliekami naudojant t? pat? b?d?, kur? galite naudoti aplankams, esantiems giliau nei MAX_PATH, i?skaidyti. Be to, kai kurie ?rankiai POSIX toki? vard? tikrinim? neatlieka.

6 prie?astis: failo varde yra netinkamas ?Win32? pavadinim? srities pavadinimas

Failo gali nepavykti panaikinti, jei failo varde yra netinkamas pavadinimas (pavyzd?iui, failo vardo gale yra tarpas ar ta?kas arba failo vard? sudaro tik tarpas). Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite ?rank?, kuris naudoja atitinkam? vidin? sintaks? failui naikinti. Failams naikinti galite paleisti tuos pa?ius ?rankius, naudojan?ius sintaks? \\?\, pavyzd?iui:
del "\\?\c:\failo_kelias_kurio gale yra tarpas.txt "
?ios problemos prie?astis yra pana?i ? 4 prie?ast?. Ta?iau, jei nor?dami atidaryti fail?, kurio varde gale yra tarp? ar ta?k?, naudojate ?prast? ?Win32? sintaks?, prie? atidarant tikr?j? fail? vardo gale esantys tarpai arba ta?kai praleid?iami. Tod?l, jei viename aplanke yra du failai, pavadinti ?Failas.txt? ir ?Failas.txt ? (atkreipkite d?mes? ? failo vardo gale esant? tarp?), ir jei bandysite atidaryti antr?j? fail? naudodami standartinius ?Win32? kreipinius, vietoj jo atidarysite pirm?j? fail?. Taip pat, jei turite fail?, kurio pavadinimas yra tiesiog ? ? (tarpas) ir j?s bandykite j? atidaryti naudodami standartinius ?Win32? kreipinius, vietoj jo atidarysite failo pirmin? aplank?. Tokiu atveju, jei bandote keisti ?i? fail? saugos parametrus, jums gali nepavykti to atlikti arba galite nenumatytai pakeisti kit? fail? parametrus. Jei taip atsitinka, galite pagalvoti, kad turite teises ? fail?, kuris i? tikr?j? turi apribojant? ACL.

Prie?as?i? kombinacijos

Kartais gali pasitaikyti ?i? prie?as?i? kombinacij?, d?l kuri? panaikinti fail? tampa dar sunkiau. Pavyzd?iui, jei ?eisite kaip kompiuterio administratorius, gali pasitaikyti 1 prie?asties (j?s neturite teisi? failui naikinti) ir 5 prie?asties (failo vardo gale yra tarpas arba ta?kas, d?l kurio failo prieiga nukreipiama ? kit? arba neegzistuojant? fail?) kombinacija ir failo gali nepavykti panaikinti. Jei 1 problem? bandysite i?spr?sti prisiimdami failo nuosavyb?s teises ir prid?dami teisi?, jums vis tiek gali nepavykti panaikinti failo, nes vartotojo s?sajos ACL rengykl? negal?s pasiekti reikiamo failo d?l 6 prie?asties.

Tokiu atveju, nor?dami pakeisti nepasiekiamo failo nuosavyb? ir teises, galite naudoti priemon? ?Subinacl?, turin?i? rakt? /onlyfile (?i priemon? yra ?traukta ? i?tekli? rinkin?), pavyzd?iui:
subinacl /onlyfile "\\?\c:\probleminio_failo_kelias" /setowner=domenas\administratorius /grant=domenas\administratorius=F
Pastaba: ?i? komand? sudaro viena komandin? eilut?. Jos eilut?s buvo perkeltos, kad b?t? lengviau skaityti.

?is komandin?s eilut?s pavyzdys fail? C:\probleminio_failo_kelias, kurio vardo gale yra tarpas, modifikuoja taip, kad abonementas domenas\administratorius b?t? failo savininkas ir gal?t? neribojamai valdyti fail?. Dabar galite panaikinti ?? fail? naudodami komand? Del su ta pa?ia sintakse \\?\.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
319368 Panaikin? aplankus i? sud?tinio disko, gaunate klaidos prane?im? ?Prieiga u?drausta? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 320081 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 7.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
 • Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbfilesystems KB320081

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com