M?t chính sách b?o m?t không x? l? các nhóm b? gi?i h?n m?t cách chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320099 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n c?u h?nh m?t nhóm b? gi?i h?n b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, danh sách thành viên là không đ?y đ? khi nhóm đư?c x? l? b?i các khách hàng. V?n đ? này đư?c ng? ? b?ng s? ki?n t? các ngu?n SceCle và Userenv trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. Ví dụ:
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1202
Ngày: 4/29/2002
Th?i gian: 12: 58: 58 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: PTV2000S
Mô t?:
Chính sách b?o m?t đư?c ph? bi?n v?i c?nh báo. 0x428: m?t ngo?i l? đ? x?y ra trong d?ch v? khi x? l? các yêu c?u ki?m soát.
H?y t?m ki?m thêm chi ti?t trong x? l? s? c? ph?n trong b?o m?t giúp.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1000
Ngày: 4/29/2002
Th?i gian: 12: 58: 58 PM
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: PTV2000S
Mô t?:
M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t đư?c thông qua c? (17) và quay tr? l?i m?t quy t?c t?nh tr?ng th?t b?i (1064).
B?n có th? xác đ?nh các nhóm b? gi?i h?n đó gây ra v?n đ? b?ng cách xem t?p tin Winlogon.log đư?c t?o ra. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i b?t SceCli g? l?i. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t g? l?i đăng nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
245422Làm th? nào đ? cho phép ghi s? cho khách hàng c?u h?nh b?o m?t ch? bi?n trong Windows 2000
Trong m?t s? trư?ng h?p, sau khi v?n đ? x?y ra, không có không có x? l? b? sung c?a b?t k? chính sách b?o m?t cho đ?n khi b?n gi?i quy?t s? c?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này đư?c kích ho?t khi m?t đ?i tư?ng ngư?i dùng đ? đư?c c?u h?nh là m?t thành viên c?a m?t nhóm b? gi?i h?n này s? b? xóa t? Active Directory.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix Microsoft Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows 2003 Server, phiên b?n 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Feb-2004 01:46 5.2.3790.132   324,096 Scesrv.dll    
  20-Jan-2004 00:54            271 Branches.inf
  21-Feb-2004 04:25           9,766 Kb320099.cat
  21-Feb-2004 01:52            354 Updatebr.inf
  21-Feb-2004 01:52           6,255 Update_rtmqfe.inf
Windows Server 2003, 64-Bit Edition
  Date     Time  Version    Size   File name    Platform
  --------------------------------------------------------------------
  21-Feb-2004 01:52 5.2.3790.132 782,848 Scesrv.dll    IA-64
  20-Jan-2004 00:53          271 Branches.inf
  21-Feb-2004 04:25         9,766 Kb320099.cat
  21-Feb-2004 04:19          354 Updatebr.inf
  21-Feb-2004 04:19         6,275 Update_rtmqfe.inf

Thông tin hotfix Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows XP Professional, phiên b?n 32-bit
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  26-Jan-2004 17:49 5.1.2600.1335 309,760 Scesrv.dll    
Windows XP Professional, 64-bit edition
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  -----------------------------------------------------------------
  26-Jan-2004 17:43 5.1.2600.1335 855,040 Scesrv.dll IA-64

Thông tin gói d?ch v? Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.4959 123,664 Adsldp.dll
  30-Jan-2002 02:52 5.0.2195.4851 130,832 Adsldpc.dll
  30-Jan-2002 02:52 5.0.2195.4016  62,736 Adsmsext.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5201 356,624 Advapi32.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5595 135,952 Dnsapi.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5595  96,016 Dnsrslvr.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5246 145,680 Kdcsvc.dll
  23-Mar-2002 01:50 5.0.2195.5246 199,952 Kerberos.dll
  07-Feb-2002 21:35 5.0.2195.4914  71,024 Ksecdd.sys
  07-Apr-2002 02:13 5.0.2195.5544 503,568 Lsasrv.dll
  07-Apr-2002 02:14 5.0.2195.5544  33,552 Lsass.exe
  08-Dec-2001 02:05 5.0.2195.4745 107,280 Msv1_0.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.4917 306,960 Netapi32.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.4979 360,208 Netlogon.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5561 917,264 Ntdsa.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5585 386,832 Samsrv.dll
  30-Jan-2002 02:52 5.0.2195.4874 128,784 Scecli.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5615 299,792 Scesrv.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5525  48,400 W32time.dll
  03-Apr-2002 02:51 5.0.2195.5525  56,592 W32tm.exe
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5011 125,712 Wldap32.dll 

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, lo?i b? đ?nh danh b?o m?t m? côi (SIDs) danh sách tài kho?n là ph?i đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm cho nhóm b? ?nh hư?ng.

N?u x? l? chính sách an ninh d?ng làm vi?c hoàn toàn v? c?a v?n đ? này, các workaround là không hi?u qu? cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 320099 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsecurity kbwin2000sp3fix kbmt KB320099 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320099

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com