cài đ?t chuyên bi?t NET Framework không thành công và yêu c?u hư?ng d?n s? d?ng lo?i b?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320112 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Khuôn kh? .NET 1.0.3705 th?t b?i v? m?t Cúp b?t ng? đi?n ho?c các ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, b?n có th? ph?i lo?i b? Khuôn kh? .NET 1.0.3705 theo cách th? công.

Lưu ?: Thông tin này đư?c cung c?p đ? giúp b?n chu?n b? m?t máy tính cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a Khuôn kh? .NET 1.0.3705, và không cho m?t lo?i b? hoàn toàn Phiên b?n phát hành ban đ?u ho?c phiên bản bê-ta c?a Microsoft NET Framework.

Gi?i pháp

Các bư?c sau lo?i b? Khuôn kh? .NET 1.0.3705 sau khi cài đ?t chuyên bi?t m?t th?t b?i và sau đó cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i nó m?t l?n n?a. Các bư?c c?ng xoá các phiên bản bê-ta Microsoft.NET Framework t? máy tính. Tuy nhiên, n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Khuôn kh? .NET phiên bản bê-ta, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?nh d?ng l?i đ?a c?ng và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các.NET Framework.
 1. Khuôn kh? .NET 1.0.3705 kh?i b? nh? cache MicrosoftWindows cài đ?t chuyên bi?t. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
  2. Lo?i cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Trên menu Xem , h?y ch?n Chi ti?t
  4. B?m chu?t ph?i vào tiêu đ? c?t Ngày S?a đ?i .
  5. Nh?p vào Chú thích
  6. Trong c?t ? ki?n , xác đ?nh v? trí các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t c?a s? lưu tr? Hi?n th? Microsoft Khuôn kh? .NET (ti?ng Anh) RTL x 86 enu.
  7. B?m chu?t ph?i vào t?p tin cài đ?t chuyên bi?t c?a s? lưu tr?, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
  8. Đóng c?a s?.
 2. Theo cách th? công, lo?i b? các t?p tin và m?c tin thư thoại t? thecomputer. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i System32, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Xác đ?nh v? trí và sau đó xóa các t?p tin Mscoree.dll.

   C?nh báo Không xóa các t?p tin Mscoree.dll trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003.
  4. Đóng c?a s?.
  5. B?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  6. Lo?i Microsoft.NET, và sau đó nh?p vào OK.
  7. Nh?p đúp vào m?c tin thư thoại khuôn kh? .
  8. Xóa m?c tin thư thoại v1.0.3705 .

   Lưu ? N?u Microsoft Khuôn kh? .NET phiên b?n 1.1.4322 c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, b?n ph?i ch?y m?t s?a ch?a r?ng phiên b?n c?a NET Framework. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "Làm th? nào đ? s?a ch?a Khuôn kh? .NET 1.0.3705 ho?c 1.1.4322" ph?n c?a bài vi?t này.
 3. Xoá th? công các phím ki?m nh?p t? WindowsRegistry. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
  1. B?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Lo?i b? các khóa registry sau đây:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\PendingUpdates\v1.0.3705
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.0
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Full\v1.0.3705
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Product\Microsoft .NET Framework Full v1.0.3705 (1033)
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 4. Zap thông tin Windows Installer t? s? ki?m nh?p byusing Ti?n ích Msizap.exe. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Msizap.exe đư?c bao g?m v?i Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t SDK. Đ? t?i v? Windows cài đ?t chuyên bi?t SDK, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A55B6B43-E24F-4EA3-A93E-40C0EC4F68E5&displaylang=en
  2. B?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  3. Lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
  4. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? CD\Program Files\Microsoft SDK\Bin, và sau đó nh?n ENTER.
  5. Lo?i Msizap TP {B43357AA-3A6D-4D94-B56E-43C44D09E548}
  6. Sau khi hoàn t?t quá tr?nh Msizap.exe, g? L?i ra, và sau đó nh?n NH?P.
  7. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. S?ch s? ra các n?i dung c?a m?c tin thư thoại Temp. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i % Temp %, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Trên Edit menu, b?m Select All.
  4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào xóa.
  Lưu ? Xóa như nhi?u ngư?i trong s? các t?p tin Temp m?c tin thư thoại aspossible.
 6. Vô hi?u hóa b?t k? ch?ng virus ho?c ph?n m?m tư?ng l?a. Lưu ? B?n có th? s? d?ng h? th?ng c?u h?nh Utility (Msconfig.exe) toclean kh?i đ?ng máy tính. Sau đó, vô hi?u hóa b?t k? b?n ghi d?ch v? không thi?t y?u.
 7. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t NET Framework 1.0.3705. Đ? dothis, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D7158DEE-A83F-4E21-B05A-009D06457787&displaylang=en
 8. N?u Khuôn kh? .NET 1.1.4322 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên thecomputer, b?n ph?i ch?y m?t s?a ch?a c?a Khuôn kh? .NET 1.1.4322 đ? C?p Nh?t specificfiles mà đ? đư?c quay lui l?i b?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Làm th? nào đ? s?a ch?a Khuôn kh? .NET 1.0.3705 ho?c 1.1.4322

 1. S?a ch?a Microsoft Khuôn kh? .NET v1.0.3705 thông qua t?p tin b? nh? cache c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows.
  1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
  2. Lo?i cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Trên menu xem , b?m vào chi ti?t.
  4. B?m chu?t ph?i vào tiêu đ? c?t Ngày s?a đ?i , và sau đó nh?p vào ? ki?n.
  5. Trong c?t ? ki?n , xác đ?nh v? trí các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t c?a s? lưu tr? Hi?n th? Microsoft Khuôn kh? .NET (ti?ng Anh) RTL x 86 enu.
  6. B?m chu?t ph?i vào t?p tin cài đ?t chuyên bi?t c?a s? lưu tr?, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
  7. Đóng c?a s?.
 2. S?a ch?a Khuôn kh? .NET 1.0.3705 b?ng cách s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác đ?nh v? trí các thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u.
   • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 1.0.3705from m?t đ?a compact ho?c DVD, h?y đưa đ?a trong đ?a CD-ROM ho?c DVD-ROMdrive.
   • N?u b?n đ? t?i v? NET Framework 1.0.3705,download nó m?t l?n n?a, và sau đó lưu nó vào đ?a c?ng c?a b?n.
   • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 1.0.3705from m?t ổ đĩa mạng, k?t n?i l?i đ? chia s?.
  2. M? m?t c?a s? nh?c l?nh.
   • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, ho?c Microsoft Windows NT
    1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
    2. Lo?i l?nh, và sau đó nh?p vào OK.
   • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
    1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
    2. Lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
  3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? InstallationSource\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi", và sau đó nh?n ENTER.
 3. S?a ch?a Khuôn kh? .NET 1.1.4322 b?ng cách s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác đ?nh v? trí các thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u.
   • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 1.1.4322from m?t đ?a compact ho?c DVD, h?y đưa đ?a trong đ?a CD-ROM ho?c DVD-ROMdrive.
   • N?u b?n đ? t?i v? NET Framework 1.1.4322,download nó m?t l?n n?a, và sau đó lưu nó vào đ?a c?ng c?a b?n.
   • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 1.1.4322from m?t ổ đĩa mạng, k?t n?i l?i đ? chia s?.
  2. M? m?t c?a s? nh?c l?nh.
   • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, ho?c Microsoft Windows NT
    1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
    2. Lo?i l?nh, và sau đó nh?p vào OK.
   • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
    1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
    2. Lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
  3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? InstallationSource\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi", và sau đó nh?n ENTER.
Quan tr?ng Đ? s?a ch?a Microsoft Khuôn kh? .NET đư?c bao g?m v?i theoperating h? th?ng, b?n ph?i s? d?ng tùy ch?n s?a ch?a ho?c tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t l?i h? th?ng theoperating. Sau đây là các h? th?ng đi?u hành bao g?m theMicrosoft NET Framework:
 • Microsoft Windows Server 2003

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a the.NET khuôn kh? trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào sau bài vi?t s? toview bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  830646 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft.NET Framework 1.1 trên Microsoft Windows Server 2003
 • Windows XP máy tính bảng Edition
 • Windows XP Media Center Edition

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các phiên b?n khác nhau c?a Khuôn kh? .NET, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/netframework/aa731542.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 320112 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
T? khóa: 
kbprb kbmt KB320112 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 320112

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com