Làm th? nào đ? vô hi?u hoá t? đ?ng tra c?u máy in m?ng và m?c tin thư thoại trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320138 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? vô hi?u hoá ch?c năng t? đ?ng tra c?u máy in m?ng và m?c tin thư thoại trong Microsoft Windows XP.

theo m?c đ?nh, Windows XP ki?m soát các ngu?n l?c đư?c chia s? trên m?ng đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? k?t n?i v?i m?t ngu?n l?c đư?c chia s?. Tính năng này, mà là m?i trong Windows XP, đư?c th?c hi?n b?ng cách thư?ng xuyên quét máy tính trên m?ng. Trong quá tr?nh quét, Windows XP xác đ?nh b?t k? m?i đư?c chia s? tài nguyên, ch?ng h?n như m?t máy in đ? ch? đi tr?c tuy?n là máy in chia s?, ho?c m?t m?c tin thư thoại đ? ch? đư?c chia s?.

Khi Windows XP t?m th?y m?t ngu?n l?c m?i đư?c chia s?, nó cho bi?t thêm m?t bi?u tư?ng cho các ngu?n tài nguyên đ? đ?a đi?m m?ng c?a tôi, và n?u các ngu?n tài nguyên m?i là m?t máy in, c?ng trong máy in và máy fax c?a b?n m?c tin thư thoại. Đây là m?t cách thu?n ti?n đ? b?n có th? gi? đ?n ngày trên các ngu?n l?c chung mà có s?n trên m?ng, và nó không có thêm r?t nhi?u chi phí đ? t?i làm vi?c c?a máy tính Windows XP c?a b?n.

Tuy nhiên, s? ti?n l?i r? ràng c?a tính năng m?i này có th? không đư?c mong mu?n, n?u b?n không th? s? d?ng các thông tin mà thu đư?c t? vi?c quét t? đ?ng cho tài nguyên m?ng.

M?t s? ngư?i dùng có m?t ph?m vi gi?i h?n c?a công vi?c hàng ngày. H? ch? c?n đ? có th? s? d?ng m?t ho?c hai m?c tin thư thoại đư?c chia s?, thư?ng c?p tài li?u đư?c lưu tr? trên máy ch? t?p tin có ch?a tài li?u có liên quan đ?n mô t? công vi?c c?a h?. Ho?c, h? ch? c?n m?t máy in c? th?, ch?ng h?n như máy in công ty n?m gi? pre-in hóa đơn, v? h? làm vi?c ? t?nh Accounts Receivable. H? có th? không có đ? quy?n đ? có đư?c quy?n truy c?p vào m?t s? các ngu?n tài nguyên đư?c chia s?. Trong nh?ng trư?ng h?p này, vi?c phát hi?n ra máy in m?i và m?c tin thư thoại đư?c chia s? m?i là không quan tr?ng ho?c c?n thi?t.

M?t s? ngư?i dùng đang ch?y Windows XP trên máy tính xách tay, và dành ph?n l?n th?i gian tính toán c?a h? t?t c?a m?ng. Ho?c có l? h? k?t n?i máy tính xách tay c?a h? đ? nhi?u, m?ng khác nhau (ho?c trong văn ph?ng công ty ho?c t?i chi nhánh văn ph?ng trang web). Có Windows XP s? d?ng b?t k? tài nguyên ? t?t c? đ? th?c hi?n công vi?c nhà này có th? là counter-productive. Nó có th? đư?c gây nh?m l?n cho th?y m?t bi?u tư?ng trong khu ph? m?ng c?a tôi là không luôn luôn có s?n.

Phương pháp 1: Vô hi?u hoá các m?tutomatic search cho network printers và folders b?ng cách thay đ?i tùy ch?n c?p

Đ? vô hi?u hoá t? đ?ng tra c?u máy in m?ng và m?c tin thư thoại, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, b?m vào Di?n m?o và ch? đ?, và nh?p vào Tuøy choïn thö muïc đ? m? hộp thoại tùy ch?n c?p.
 2. B?m vào các Xem tab.
 3. Trong các Thi?t đ?t chuyên sâu danh sách, b?m vào đ? r? ràng các T? đ?ng m?c tin thư thoại tra c?u m?ng lư?i và máy in hộp kiểm.
 4. B?m Ok.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lưu ?Ch?c năng này b? vô hi?u n?u các máy tính hơn 32 v?i ngu?n tài nguyên đư?c chia s? đư?c phát hi?n trên m?ng c?a b?n, n?u b?n đang gia nh?p m?t vùng, n?u b?n đang s? d?ng m?t quay ho?c m?t k?t n?i VPN, ho?c n?u ngư?i qu?n tr? đ? vô hi?u hoá các ch?c năng b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm.


Phương pháp 2: Vô hi?u hoá t? đ?ng tra c?u máy in m?ng và m?c tin thư thoại b?ng cách thay đ?i các khóa registry

Đ? thay đ?i khoá ki?m nh?p đ? vô hi?u hoá t? đ?ng tra c?u máy in m?ng và m?c tin thư thoại, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí c?a khoá con ki?m nh?p sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
 3. B?m chu?t ph?i vào h? th?ng, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i NoNetCrawling, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p đúp vào NoNetCrawling.
 6. Trong h?p Value data, g? 1, và sau đó nh?p vào OK.
 7. Đóng Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320138 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB320138 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 320138

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com