Làm th? nào đ?: Vô hi?u hoá tính năng t? đ?ng máy tính đ? bàn Cleanup trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320154 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? vô hi?u hoá tính năng t? đ?ng d?n s?ch máy tính đ? bàn trong Windows XP.

Windows XP bao g?m thu?t s? d?n bàn làm vi?c, mà theo d?i c?a b?n s? d?ng các bi?u tư?ng trên desktop c?a b?n và đ?nh k? cung c?p đ? lo?i b? các bi?u tư?ng b?n không có s? d?ng g?n đây. M?t s? các bi?u tư?ng là trên bàn làm vi?c v? b?n t?o ra cho h? đ? cung c?p m?t phương pháp l?i t?t m? chương tr?nh ho?c tài li?u. M?t s? bi?u tư?ng có th? trên bàn làm vi?c v? m?t chương tr?nh cài đ?t ph?n m?m đ?t chúng ? đó.

Thu?t s? d?n bàn làm vi?c ch?y m?i 60 ngày. Nó s? ki?m tra cu?i truy c?p ngày c?a các phím t?t máy tính đ? bàn và hi?n th? m?t danh sách c?a t?t c? các bi?u tư?ng, v?i m?t d?u ki?m c?nh đ? tên c?a m?i bi?u tư?ng đ? không đư?c s? d?ng trong 60 ngày. B?n có th? ch?n b?t k? bi?u tư?ng b?n mu?n gi? trên máy tính đ? bàn, và thu?t s? lo?i b? các bi?u tư?ng đư?c ch?n.

Các bi?u tư?ng không đư?c xóa b?, h? đư?c chuy?n đ?n m?t thư m?c và b?n có th? đ?t chúng tr? l?i trên máy tính n?u b?n mu?n. Thư m?c đư?c t? đ?ng t?o ra l?n đ?u tiên thu?t s? lo?i b? bi?u tư?ng là C:\Documents and Settings\UserName\Desktop\Unused máy tính đ? bàn phím t?t.

LƯU ?: Windows XP đ?t l?i t?t t?i c?p này trên bàn làm vi?c.

Vô hi?u hoá tính năng t? đ?ng d?n bàn làm vi?c

D?ng l?i thu?t s? t? t? đ?ng ch?y m?i 60 ngày:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào m?t ch? tr?ng trên bàn làm vi?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính đ? m? các Thu?c tính hi?n th? h?p tho?i.
  2. B?m vào các Màn hình tab.
  3. Nh?p vào Tùy ch?nh bàn làm vi?c đ? m? các Kho?n m?c bàn làm vi?c h?p tho?i.
  4. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch?y thu?t s? d?n bàn làm vi?c m?i 60 ngày h?p ki?m.
  5. Nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng h?p tho?i.
Đ? ch?y thu?t s? b?ng tay, b?m Làm s?ch máy tính đ? bàn bây gi? trên các Kho?n m?c bàn làm vi?c h?p tho?i. B?n có th? th?c hi?n m?t d?n d?p hư?ng d?n s? d?ng b?t c? lúc nào, ngay c? khi b?n không t?t thu?t s?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320154 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB320154 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320154

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com