Thit t trang chu thay i bt ng, hoc ban khng th thay i thit t trang chu

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 320159
Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i muc ng ki. am bao sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ki nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ki Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban s dung Microsoft Internet Explorer hoc Windows Internet Explorer, ban co th gp cac hin tng sau:
 • Trang chu cua Internet Explorer bi thay i thanh mt Web site khac vi trang ma ban a chon.
 • Ban khng th thay i la chon trang chu cua ban thanh Web site ban mun.

  Vi du: khi ban c gng thay i trang chu trong hp thoaiTuy chon Internet trong menu Cng cu, ban khng th go ia chi vao ia chi, va cac nut sau co th khng co:
  • Dung hin thi
  • Dung mc inh
  • Trang trng
 • Ban thit t lai trang chu thanh Web site ma ban mun trong Tuy chon Internet , nhng sau khi ban khi ng lai may tinh, trang chu ban chon lai bi thay i thanh mt Web site khac.

NGUYN NHN

Vn nay co th xay ra nu mt hoc nhiu iu kin sau y dung:
 • May tinh cua ban bi nhim vi-rut, no lam thay i trang chu Internet Explorer.

  Vi du: su IRC.Becky.A va vi-rut nga Trojan.JS.Clid.gen lam thay i trang chu Internet Explorer.
 • Ma di dang tn cng gy hai a chay trn may tinh cua ban.

  Vi du: ma JS.Exception.Exploit co th lam thay i trang chu Internet Explorer.
 • Ban a cai t phn mm cua bn th ba va no lam thay i trang chu Internet Explorer.

  Vi du: thanh cng cu Xupiter t Xupiter.com, thanh Tc a phng tin SecondPower t SecondPower.com, va GoHip! Nng cao trinh duyt Web t GoHip.com lam thay i trang chu Internet Explorer. Ban co th c nhc cai t mt trong nhng chng trinh o khi ban cai t chng trinh khac.
 • Quan tri vin a cu hinh trang chu cua ban bng cach s dung B quan tri Microsoft Internet Explorer (IEAK), Chinh sach Nhom, Chinh sach H thng, hoc cac thit t ng ki thu cng , vi du: qua tp lnh ng nhp.

GI?I PHP

Canh bao Cac s c nghim trong co th xay ra nu ban sa i s ng ki khng ung bng cach dung Registry Editor hoc dung phng phap khac. Nhng s c nay co th yu cu ban cai lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai chiu moi rui ro khi t sa i s ng ki.

giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc nay.

Chu y Nu ban ang dung Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, hoc Windows XP, ban phai ng nhp vi t cach ngi dung vi uy nhim quan tri vin lam theo nhng bc nay. Nu quan tri vin h thng mang a s dung IEAK, Chinh sach Nhom, Chinh sach H thng, hoc thit t ng ki cu hinh trang chu cua ban, lin h quan tri vin h thng trc khi ban lam theo nhng bc sau:
 1. Nhn va chay chng trinh chng vi rut hin tai, vi khai nim vi-rut cp nht (ch ky), va lam theo chi dn don sach hoc loai bo cac vi-rut tim thy. Microsoft khng cung cp phn mm ngn chn ly lan vi-rut hoc don sach cac may tinh bi nhim vi-rut. Ban co th mun lin h vi nha cung cp phn mm chng vi-rut bit thm thng tin v cach loai bo vi-rut ra khoi may tinh cua ban va cach ngn chn ly lan trong tng lai. Nu may tinh cua ban bi nhim vi-rut, no co th a ch m vi cac dang tn cng khac. bit thm thng tin v cach xac inh xem may tinh cua ban co bi nhim vi-rut, su, hoc trojan, cach phuc hi sau khi bi ly nhim, cach ngn chn ly nhim vi-rut trong tng lai, va cach lin h nha cung cp phn mm chng vi-rut, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh, va phuc hi (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  bit thm thng tin v cach phuc hi mt h thng a hoan toan bi pha hong, ghe thm Trung tm iu phi CERT tai Web site sau cua CERT:
  http://www.cert.org/tech_tips/win-UNIX-system_compromise.html
  Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.
 2. M Web site ma ban mun thit t lam trang chu bng Internet Explorer.
 3. Bm Cng cu, bm Tuy chon Internet, sau o bm Dung Hin hanh. Khi ng lai may tinh cua ban, sau o khi ng lai Internet Explorer. Nu vn a c giai quyt, khng thc hin cac bc con lai.
 4. Tin hanh khi ng sach may tinh cua ban. bit thm thng tin v cach khi ng sach h iu hanh cua ban, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  310353 Cach thc cu hinh Windows XP khi ng trang thai "khi ng sach"
  281770 Cach thc hin khc phuc s c khi ng sach cho Windows 2000 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  267288 Cach thc hin khi ng sach trong Windows Millennium Edition (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  192926 Cach thc hin khc phuc s c khi ng sach cho Windows 98 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  243039 Cach tin hanh Khi ng sach trong Windows 95 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 5. Lp lai bc 2 va 3.

  Nu vn a c giai quyt, ban a cai t phn mm cua bn th ba, la phn mm thay i trang chu Internet Explorer cua ban hoc ma trong cac dang tn cng nguy him chng han cac loai vi-rut khng xac inh a chay trn h thng cua ban. Mt trong nhng muc khi ng a c loai bo bng phng phap khi ng sach la nguyn nhn gy ra vn . Bt ky muc khi ng nao chay tp Regedit.exe hoc a .reg, .hta, .vbs, hoc .js file co th la nguyn nhn cua vn . Hay tt nhng muc khi ng hoc phn mm kha nghi cua bn th ba, va tip tuc khc phuc s c bng bc tip theo.
 6. Bm Bt u, ri bm Chay.
 7. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
 8. Trong Registry Editor, inh vi cac khoa con sau nu no tn tai:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
 9. Nu gia tri Cai t lai thit t Web hoc gia tri Trang chu tn tai trong khoa nay, bm chut phai vao gia tri, sau o bm Xoa.

  Chu y Ban cung co th mun kim tra xem bt ky thng tin Web site nao co cha gia triDefault_Page_URL va gia tri Trang Bt u trong cac khoa ng ki sau y:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main


  HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main


  HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 10. Trong menu Chinh sa , bm Xoa, sau o bm Co xac nhn xoa.
 11. Trong menu Tp hoc trong menu ng ki , bm Thoat thoat khoi Registry Editor.
 12. Lp lai bc 2 va 3. Nu vn a c giai quyt, bt cac muc khi ng ma ban a tt bc 4 tr cac muc chng han co th gy ra s c, lnh chay cac tp Regedit.exe hoc a .reg, .hta, .vbs, hoc .js. Nu s c vn tai din, ban a bt cac muc khi ng gy ra s c. Lp lai bc t 4 ti 11.

  Quan trong: Sau khi vn c giai quyt, lam theo nhng bc nay ngn s c lp lai:
  1. Khng chay, lu, hoc tai xung chng trinh t ngun ban khng tin cy.
  2. Thng xuyn s dung san phm chng vi rut hin hanh.
  3. Nu ban chay Microsoft Outlook 2000 hoc Outlook 98, nng cp ln thanh Outlook 2000 SR-2 hoc phin ban mi hn, hoc cai t ban nng cp Outlook 2000 SR-1 Extended E-mail Security. cai t ban cp nht, ghe thm web site sau cua Microsoft:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=96DF48A9-7638-429E-816E-35F16F6528CA&displaylang=EN
  4. Nu ban ang dung Outlook Express, nng cp ln Outlook Express 6 hoc mi hn. am bao rng Lam Tp lnh Chu ng a c tt i vi email hoc chn tai liu inh kem email. bit thm thng tin v thc hin vic nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
   291387 S dung tinh nng chng vi-rut trong Outlook Express 6 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  5. Nu ban kt ni trc tip vi Internet, s dung bc tng la. co thm thng tin v tng la, ghe thm web site sau cua Microsoft:
   http://www.microsoft.com/protect/computer/firewall/choosing.mspx
  6. Nu vi-rut hoc ma dang tn cng nguy him a chay trn h thng cua ban, hay xoa tt ca cac Tp Internet Tam thi, Cookie, va cac muc Lich s Internet Explorer. bit thm thng tin v cach thc hin, bm cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
   260897 Cach xoa ni dung cua cp Tp Internet Tam thi (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
   278835 Cach xoa tp cookie (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
   157729 Cach bo chon cac muc Lich s trong Internet Explorer (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
   Ban cung co th mun tim kim trong ia cng cac tp co kha nng bi vi-rut hoc ma dang tn cng nguy him s dung va xoa nhng tp nay. Vi du, tp co tn Rad*.tmp (trong o * la tp hp ch va s ngu nhin), bt c tp nao co cha "regedit" hoc ".reg" (vi du, tp co cha "C:\Windows\regedit.exe/s C\Windows\System\radB9819.tmp"), hoc Windows.vbs c cho la co lin quan n mt s vi-rut nht inh.
  7. Thng xuyn tai xung va cai t tt ca cac ban cp nht bao mt quan trong. thc hin vic nay, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
   http://update.microsoft.com
   Mt s phin ban Windows va Internet Explorer cu hn co th khng con c Microsoft h tr. Vi vy, cac ming va bao mt mi nht co th khng sn co i vi nhng san phm nay. bit thng tin v nhng san phm vn con c h tr, hay ghe thm Web site Microsoft sau y:
   http://support.microsoft.com/?pr=lifecycle
   Nu h iu hanh hoc phin ban Internet Explorer cua ban khng con c h tr, ban co th mun nng cp co th nhn c ming va bao mt mi nht.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v vn lin quan n tinh nng Tim kim trong Internet Explorer, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
323869 Website co ni dung ngi ln c hin thi ngoai mong mun trong ca s trinh duyt khi ban bm Tim kim (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khacv hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 320159 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Hai 2011 - Xem xt l?i: 8.5
T? kha:
kbprb KB320159

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com