C?p phép b? ?nh hư?ng sau khi b?n Demote b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320230 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n demote b? ki?m soát mi?n, tên mi?n đ?a phương nhóm không dùng đ? cung c?p truy nh?p tài nguyên đ?a phương. Lưu ? r?ng hành vi này ch? áp d?ng cho tên mi?n đang ? ch? đ? h?n h?p. Nhóm c?c b? có th? v?n c?n hi?n th? trong danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL). Tuy nhiên, nó không th? đư?c s? d?ng cho h?p pháp, và không th? đư?c thêm vào b?t k? ACLs khác. Khi m?t ngư?i dùng có quy?n truy c?p đ? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng m?t tên mi?n đ?a phương nhóm c? g?ng s? d?ng ngu?n l?c vào các h? c?p máy ch?, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "truy c?p b? t? ch?i" (ho?c thông báo l?i tương đương).

NGUYÊN NHÂN

Trong ch? đ? h?n h?p, ph?m vi mi?n đ?a phương nhóm là các b? đi?u khi?n vùng. Khi đi?u khi?n vùng h? c?p, nó rơi ra kh?i các ph?m vi c?a các lo?i nhóm. M?c dù nhóm SID v?n c?n trong ACL và có th? đư?c gi?i quy?t, chúng không th? đư?c s? d?ng đ? c?p quy?n truy c?p. L? do là các mi?n đ?a phương nhóm không ph?i là m? thông báo truy c?p c?a ngư?i dùng đang đăng nh?p vào tài kho?n c?a máy tính. Đi?u này ch? x?y ra khi các tên mi?n đang ? ch? đ? b?n x?.

GI?I PHÁP

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng b?t k? sau đây phương pháp:
 • Thay đ?i ch? đ? tên mi?n sang ch? đ? b?n x? đ? m? r?ng ph?m vi nhóm cho t?t c? các thành viên tên mi?n. Lưu ? r?ng đi?u này c?ng ngăn c?n Windows NT 4.0 b? đi?u khi?n vùng sao lưu t? cách sao chép. Trong Windows Server 2003, Windows NT 4,0 không đư?c h? tr? trong Windows 2000 ch?c năng c?p. Ch? Windows 2000 và Windows 2003 đư?c h? tr? ? c?p đ? ch?c năng Windows 2000.
  Chú ý Theo m?c đ?nh, tên mi?n trong Windows Server 2003 môi trư?ng ho?t đ?ng Windows 2000 h?n h?p ch?c năng c?p. ? c?p đ? này, Windows NT 4.0, Windows 2000 và Windows Server 2003 h? là t?t c? đư?c h? tr?.
 • T?o m?t nhóm đ?a phương m?i (ho?c tên mi?n toàn c?u group), và sau đó s? d?ng phiên b?n công c? ho?t đ?ng thư m?c di cư 2 đ? d?ch các tài li?u tham kh?o t? các mi?n đ?a phương nhóm cho nhóm v?a đư?c t?o ra. B?n có th? làm như v?y b?ng cách s? d?ng các tính năng b?o m?t d?ch v?i m?t t?p tin b?n đ? SID. SID l?p b?n đ? t?p tin ch?a SID t? mi?n đ?a phương nhóm và SID cho vi?c thay th? nhóm. Công c? di chuy?n thư m?c ho?t đ?ng t?m ki?m và thay th? (hay thêm) các c? SID v?i cái m?i.
 • B?n có th? s? d?ng công c? Subinacl t? Microsoft Windows NT Tài nguyên Kit.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = e8ba3e56-d8fe-4a91-93cf-ed6985e3927b & displaylang = en

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n s? d?ng Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced H? ph?c v? trong ch? đ? h?n h?p, ranh gi?i cho mi?n đ?a phương nhóm là tên mi?n b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n t?i. Các nhóm đ?a phương ch? có th? đư?c dùng đ? gán C?p phép Windows NT t?p tin h? th?ng (NTFS) ho?c chia s? quy?n truy c?p, ví d?, trên b? đi?u khi?n vùng cho vùng hi?n t?i.

Khi b? ki?m soát mi?n là h? c?p, SIDs nhóm đ?a phương v?n c?n trong danh sách đi?u khi?n truy c?p, và v?n c?n có th? đư?c gi?i quy?t tên thân thi?n c?a h?. Tuy nhiên, sau khi vi?c, h? không th? đư?c s? d?ng cho phép. Ngoài ra, h? không th? thêm vào m?t trong hai t?p ho?c chia s? quy?n cho đ?n khi tên mi?n chuy?n sang ngu?n g?c ch? đ?.

Chuy?n tên mi?n sang ch? đ? b?n x? cung c?p nhóm tính linh ho?t đ? thêm tên mi?n đ?a phương nhóm tài nguyên trên không tên mi?n b? đi?u khi?n. Cho Windows 2000, quy t?c này áp d?ng cho tên mi?n Windows 2000 b? đi?u khi?n đ? đư?c Giáng ch?c và đ? b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 mà đ? đư?c nâng c?p và r?i như các máy ch? thành viên trong quá tr?nh nâng c?p. Đ? thêm thông tin v? mi?n đ?a phương nhóm, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259392 Ph?m vi mi?n Local nhóm trong ch? đ? ho?t đ?ng tên mi?n Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 320230 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbui kbmt KB320230 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320230

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com