C?p phép đư?c th?a k? đư?c không c?p t? đ?ng Nh?t khi b?n di chuy?n c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320246 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) có th? hi?n th? các c?p phép đư?c đánh d?u là có đư?c th?a k? t? cha m?, nhưng các ph? huynh chính nó có th? không có các quy?n này đư?c c?u h?nh trong ACL c?a nó. Lưu ? r?ng tri?u ch?ng này có th? x?y ra m?c dù th?a k? v?n đư?c kích ho?t. B?t k? thay đ?i ti?p theo ph? huynh c?a c?p ACL nguyên nhân c?a tr? ACL đ? nh?n đư?c các c?p phép đư?c th?a k?. Ngoài ra, b?t k? n? l?c đ? thay đ?i ACL tr? em gây ra th?a k? đư?c áp d?ng (tr? khi các thay đ?i đánh d?u các ACL như đang đư?c b?o v? t? th?a k?). Hành vi này có th? là đáng ng?c nhiên n?u nhà nư?c th?a k? không đ? đư?c ghi nh?n trư?c khi b?n b?t đ?u đ? ch?nh s?a ACL.

Chú ý Hành vi này không th? đư?c gây ra b?i di chuy?n m?t thư m?c khi b?n đang ch?y m?t máy tính Windows Vista d?a. Thao tác di chuy?n ho?t đ?ng v? thư m?c ho?c t?p tin có th? th?a k? ACL c?a m?c tiêu thư m?c ho?c t?p tin. Thư m?c ho?c t?p tin c?ng có quy?n truy c?p đư?c đánh d?u là có đư?c th?a k? t? cha m?. Đây là m?t s? thay đ?i b?ng cách thi?t k? t? Windows XP Windows Vista và Windows Server 2008.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? đư?c gây ra b?i di chuy?n m?t thư m?c. Khi b?n di chuy?n m?t thư m?c, ACL là không thay đ?i và các c?p phép đư?c th?a k? không đư?c C?p Nh?t. Lưu ? r?ng di chuy?n"" trong b?i c?nh c?a bài vi?t này luôn luôn có ngh?a là đ? di chuy?n trong cùng m?t ? đ?a.

Khi b?n di chuy?n t?p ho?c c?p, ACL c?ng di chuy?n và không thay đ?i trong b?t k? cách nào. Ngay c? khi th?a k? đư?c phép cho c?p này, các c?p phép đư?c th?a k? đư?c không c?p t? đ?ng Nh?t. ACL s? đư?c c?p nh?t l?n sau khi b?n thay đ?i quy?n, và ph? huynh đ? tuyên truy?n c?a nó quy?n l?c lư?ng này.

Hành vi này c?ng có th? đư?c gây ra b?i:
 • Thi?t l?p các quy?n truy c?p vào m?t thư m?c chính b?ng cách s? d?ng CACLS không truy?n cho các c?p con. Lưu ? r?ng các /T tùy ch?n không có ngh?a là đ? truy?n bá các quy?n b?ng cách s? d?ng th?a k?, nhưng đ? ghi đè lên t?t c? các ACLs.
 • Thi?t l?p các quy?n truy c?p vào m?t thư m?c chính b?ng cách s? d?ng m?t API không t? đ?ng truy?n bá th?a k? (như Adssecurity.dll).Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  266461 HOWTO:Set t? đ?ng th?a k? c?a t?p tin/thư m?c c?p phép - ADSI
 • Khôi ph?c t? b?n sao lưu sang v? trí khác.

GI?I PHÁP

Đ? tránh thay đ?i b?t ng? quy?n, thi?t l?p ACL t?p tin/thư m?c đ? "b?o v?" trư?c khi di chuy?n khi b?n mu?n gi? các thi?t đ?t này. N?u không, t? update ACL di chuy?n t?p tin/thư m?c b?ng cách s? d?ng tr?nh so?n th?o ACL thám hi?m. Vô hi?u hoá và hơn th?a k? kích ho?t tính năng m?t l?n n?a đ? bu?c ACL đư?c C?p Nh?t v?i quy?n th?a hư?ng quy?n truy c?p. B?n c?ng có th? s? d?ng m?t VBScript đ? t? đ?ng hóa quá tr?nh này.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm như v?y, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279682 HOWTO: S? d?ng ADsSecurity.dll đ? thêm m?t ACE đ?n m?t thư m?c NTFS

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?. Hành vi này không x?y ra do đ? s?a đ?i thi?t k? trong Windows Vista.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. T?o m?t thư m?c "test1" v?i "t?t c? m?i ngư?i: đ?c" và "ngư?i dùng: thay đ?i" quy?n.
 2. T?o m?t thư m?c con "test1\sub" và kích ho?t tính năng th?a k? t? cha m? (m?c đ?nh). C?p này s? hi?n th? "t?t c? m?i ngư?i: đ?c" và "ngư?i dùng: đ?i" như c?p phép đư?c th?a k?.
 3. T?o m?t thư m?c "test2" v?i ch? "qu?n tr? viên: toàn ki?m soát" quy?n.
 4. Di chuy?n thư m?c con "ph?" đ? "test2".
 5. Xem các c?p phép trên "test2\sub" đ? xem "t?t c? m?i ngư?i: đ?c" và "ngư?i dùng: đ?i" như th?a hư?ng quy?n m?c dù s? cho phép cha m? là "qu?n tr? viên: toàn ki?m soát".
 6. Thêm m?t nhóm/ngư?i dùng (ví d? như khách) ACL "ph?" c?p, ví d?, đ?c quy?n truy c?p b?ng cách s? d?ng tr?nh so?n th?o ACL thám hi?m. Sau khi b?n nh?p Áp d?ng, "t?t c? m?i ngư?i: đ?c" và "ngư?i dùng: thay đ?i" đư?c l?y ra, và ch? "đi?u khi?n qu?n tr? viên: toàn" đư?c hi?n th? như c?p phép đư?c th?a k? bên c?nh m?t trong nh?ng b?n ch? c?n thêm vào.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320246 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbenv kbprb kbui kbmt KB320246 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320246

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com