Windows Media Player có th? không phát t?p tin âm thanh t? máy ch? Web n?u bên th? ba ngư?i chơi đư?c cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320280 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang c? g?ng đ? chơi âm thanh Windows Media n?i dung như .wma, .wax và .asx t? máy ch? Web thông qua HTTP, Windows Media Player không thành công và l?i sau đây đư?c t?o ra:
K?t n?i m?ng đ? th?t b?i. (L?i ID = 0xC00D0029)
Windows Media Player v?n d?n d?n có th? t?i các t?p tin vào b? nh? cache c?a tr?nh duy?t, nhưng nó không th? phát các t?p tin t? liên k?t HTTP.

NGUYÊN NHÂN

Khi ngư?i chơi đa phương ti?n bên th? ba gi? đ?nh quy?n s? h?u ph?n m? r?ng t?p tin c?a t?p tin n?i dung Windows Media, h? có th? thay th? thông tin đăng k? là c?n thi?t cho Windows Media Player đ? phát l?i các t?p tin đó ngay c? khi Windows Media Player không s? h?u t?p tin m? r?ng.

GI?I PHÁP

Phương pháp One

Thêm giá tr? đăng k? sau đây đ? Windows Media Player có th? chơi các lo?i n?i dung đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng". Nh?ng thay đ?i này đăng k? không ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t ho?c t?p tin m? r?ng quy?n s? h?u c?a bên th? ba đa phương ti?n s? h?u ph?n m? r?ng .wma.
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m phím sau trong registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\audio/x-ms-wma
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: CLSID
  Ki?u d? li?u: REG_SZ
  D? li?u có giá tr?: {CD3AFA84-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Phương pháp hai

S? d?ng Windows Media Player 9 Series, b?n th? th?c hi?n cùng m?t thao tác đư?c đ? c?p trong m?t phương pháp trong ?ng d?ng chính nó:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. Trên các T?ng quát tab, ch?n các K?t n?i Internet (đè các l?nh khác) ki?m tra h?p và b?m Ok.

T?NH TR?NG

Hành vi này gây ra b?i ngư?i chơi đa phương ti?n bên th? ba. Liên h? v?i các công ty bên th? ba đ? xác đ?nh xem đó là m?t C?p Nh?t cho ngư?i chơi.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320280 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
T? khóa: 
kbdswwmm2003swept kbnofix kbprb kbmt KB320280 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320280

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com