Windows XP kh?i đ?ng l?i b?t ng? ho?c kh?i đ?ng l?i khi b?n t?t máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320299 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n t?t máy tính d?a trên Windows XP c?a b?n, máy tính c?a b?n có th? kh?i đ?ng l?i thay v? c?a t?t. Kh?i đ?ng máy tính có th? c?ng l?i b?t ng? trong khi b?n đang s? d?ng máy tính đ? th?c hi?n nhi?m v? nh?t đ?nh. M?t thông báo l?i có th? xu?t hi?n trên m?t màn h?nh màu xanh khi máy tính kh?i đ?ng l?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u Windows d?ng đáp ?ng trong m?t thao tác đi?n h?nh ho?c trong quá tr?nh t?t máy. Theo m?c đ?nh, máy tính đư?c c?u h?nh đ? kh?i đ?ng t? đ?ng khi Windows d?ng đáp ?ng. Đ? xem các thi?t đ?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các B?t đ?u nút, nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, b?m Thu?c tính, b?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Thiết đặt dư?i Startup and Recovery.
 2. Dư?i L?i h? th?ng, xem các T? đ?ng kh?i đ?ng l?i h?p ki?m. Nếu T? đ?ng kh?i đ?ng l?i ch?n h?p ki?m tra, Windows s? t? đ?ng kh?i đ?ng l?i n?u máy tính d?ng đ?t ng?t.

GI?I PHÁP

N?u máy tính c?a b?n không ng?ng kh?i đ?ng l?i trong khi b?n đang s? d?ng nó, ho?c n?u b?n đang c? g?ng đ? t?t máy tính sau khi nó đ? d?ng đ?t ng?t, nh?p vào Xoá các T? đ?ng kh?i đ?ng l?i h?p ki?m. N?u b?n xoá h?p ki?m này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi máy tính ng?ng đáp ?ng. Thông báo l?i này có th? mô t? các nguyên nhân c?a v?n đ?. B?n c?ng có th? xem l?i trong s? ki?n ngư?i xem đ? xem l?i quan tr?ng d?ng x?y ra khi máy tính kh?i đ?ng l?i h? th?ng, đăng nh?p.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
308427Làm th? nào đ?: Xem và qu?n l? các b?n ghi s? ki?n trong tr?nh xem s? ki?n trong Windows XP
Đ? c?u h?nh cách Windows đáp ?ng khi máy tính d?ng b?t ng?, theo các bư?c sau.

Chú ý: B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n hoàn t?t th? t?c này.
 1. Đăng nh?p vào máy ch? như là ngư?i qu?n tr? ho?c ch? s? h?u.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Dư?i Ch?n m?t th? lo?i, b?m Hi?u su?t và b?o tr?.
 4. Theo các ho?c ch?n bi?u tư?ng Pa-nen đi?u khi?n o dan adran, b?m vào Các vấn đề.
 5. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Thiết đặt dư?i Startup and Recovery.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong h?p ki?m sau dư?i L?i h? th?ng:
  • Ghi s? ki?n vào Nh?t k? h? th?ng
  • G?i thông báo hành chính
  • T? đ?ng kh?i đ?ng l?i

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, các T? đ?ng kh?i đ?ng l?i ki?m tra h?p đư?c ch?n do đó b?n có th? ti?p t?c dùng máy tính n?u x?y ra m?t l?i d?ng chân quan tr?ng. D?ch v? Microsoft b?t đ?u trong quá tr?nh kh?i đ?ng trư?c khi b?n đăng nh?p. V? v?y, máy tính là ch?c năng sau khi nó kh?i đ?ng l?i. N?u máy tính d?ng v? c?a l?i quan tr?ng d?ng, b?n m?t t?t c? các ch?c năng, trong đó có ch?c năng truy nh?p t? xa. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?n có th? đi?u tra l? do l?i d?ng.

Thông báo l?i d?ng ch? hi?n th? thông tin v? nguyên nhân có th? c?a l?i quan tr?ng d?ng. Trong h?u h?t trư?ng h?p, l?i đư?c ghi l?i trong đăng nh?p h? th?ng.

C?u h?nh Windows th?c hi?n hành đ?ng sau đây n?u x?y ra m?t l?i nghiêm tr?ng như là m?t l?i d?ng ho?c h? th?ng gây t? vong l?i:
 • Ghi s? ki?n vào Nh?t k? h? th?ng.
 • Thông báo cho ngư?i qu?n tr?.
 • T? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy tính.
 • B? nh? h? th?ng k?t xu?t vào m?t t?p tin mà nâng cao ngư?i s? d?ng có th? s? d?ng đ? g? l?i.
B?n ph?i có ít nh?t 2-megabyte (MB) t?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng c?a máy tính n?u b?n mu?n c?u h?nh máy tính ho?c ghi s? ki?n vào Nh?t k? h? th?ng ho?c thông báo cho ngư?i qu?n tr?. N?u b?n thi?t đ?t Windows đ? t?o ra m?t b?i ch?a t?p tin có ch?a d? li?u b? nh? h? th?ng, b?n có th? s? d?ng b?i ch?a t?p tin g? l?i là nguyên nhân c?a l?i d?ng.

Đ? c?u h?nh Windows đ? t?o m?t t?p k?t xu?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy ch? như là ngư?i qu?n tr? ho?c ch? s? h?u.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Dư?i Ch?n m?t th? lo?i, b?m Hi?u su?t và b?o tr?.
 4. Theo các ho?c ch?n bi?u tư?ng Pa-nen đi?u khi?n o dan adran, b?m vào Các vấn đề.
 5. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Thiết đặt dư?i Startup and Recovery.
 6. Dư?i Ghi thông tin g? l?i, b?m vào m?t trong các m?c sau đây:
  • K?t xu?t b? nh? nh?: N?u b?n b?m vào cài đ?t này, s? thông tin s? giúp b?n xác đ?nh các v?n đ?, nh? nh?t đư?c ghi l?i. Thi?t đ?t này đ?i h?i b?n ph?i có ít nh?t 2 MB dành cho m?t t?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. N?u b?n b?m vào cài đ?t này, Windows t?o ra m?t t?p tin m?i m?i khi máy tính d?ng đ?t ng?t. M?t l?ch s? c?a nh?ng t?p tin này đư?c lưu tr? trong thư m?c đư?c li?t kê trong các Dump File h?p.
  • K?t xu?t b? nh? kernel: N?u b?n b?m vào cài đ?t này, ch? có b? nh? h?t nhân đư?c ghi l?i. Đi?u này tăng t?c quá tr?nh ghi âm thông tin trong m?t t?p nh?t k? khi máy tính d?ng đ?t ng?t. Tùy thu?c vào random - access nh? (RAM) trong máy tính c?a b?n, b?n ph?i có 50 MB đ?n 800 MB dành cho t?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trong thư m?c đư?c li?t kê trong các Dump File h?p.
  • K?t xu?t b? nh? đ?y đ?: N?u b?n b?m cài đ?t này, n?i dung c?a b? nh? h? th?ng đư?c ghi l?i khi máy tính d?ng đ?t ng?t. N?u b?n s? d?ng thi?t đ?t này, b?n ph?i có m?t t?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng là đ? đ? gi? t?t c? các b? nh? RAM v?t l? plus m?t MB. Các t?p tin đư?c lưu tr? trong thư m?c đư?c li?t kê trong các Dump File h?p.
Windows luôn luôn ghi tên t?p tin tương t?. Đ? lưu t?p k?t xu?t cá nhân, b?m Xóa các Ghi đè m?i t?p hi?n có ki?m tra h?p, và thay đ?i tên t?p tin sau m?i l?i d?ng.

Đ? ti?t ki?m b? nh?, b?m Xóa c? các Ghi s? ki?n vào Nh?t k? h? th?ng h?p ki?m và các G?i thông báo hành chính h?p ki?m. B? nh? đư?c lưu ph? thu?c vào máy tính. Thông thư?ng, các tính năng g? l?i yêu c?u kho?ng 60 kilobyte (KB) đ?n 70 KB RAM.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320299 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbeventlog kbenv kbprb kbmt KB320299 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320299

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com