KLAIDA: ?Biblioteka yra seno formato arba neleistino tipo? klaida, gaunama automatizuojant ?Excel?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 320369 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Jei ?Microsoft Excel? automatizuojate naudodami ?Microsoft Visual Basic .NET?, ?Microsoft Visual C# .NET? arba ?Microsoft Visual C++?, galite gauti tok? klaidos prane?im?, kai i?kvie?iate tam tikrus metodus:
Klaida: 0x80028018 (-2147647512)
Apra?as: Biblioteka yra seno formato arba neleistino tipo

PRIE?ASTIS

?? klaidos prane?im? gaunate i?kviesdami ?Excel? metod?, jei yra ?ios s?lygos:
 • Metodui reikia LCID (lokal?s identifikatoriaus).
 • Paleid?iate angli?k? Excel versij?. Ta?iau kompiuterio regiono parametrai yra sukonfig?ruoti ne angl? kalbai.
Jei kliento kompiuteryje ?diegta angli?ka ?Excel? versija, o esamo vartotojo lokal? sukonfig?ruota kitai kalbai, ?Excel? pabandys rasti sukonfig?ruotos kalbos paket?. Jei nepavyksta rasti kalbos paketo, prane?ama apie klaid?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?i? problem? galite i?spr?sti vienu i? ?i? b?d?:
 • ? savo ?Office? versij? ?diekite daugiakalb?s vartotojo s?sajos paket?.
 • Vykdykite ?Excel? metod? arba ypatyb? naudodami InvokeMember, kad gal?tum?te nurodyti i?kvietimo CultureInfo. Pavyzd?iui, toliau pateikiamas kodas paai?kina, kaip galite i?kviesti Darbaknyg?s objekt? Prid?ti metod? ?en-US? pasirinkdami kaip CultureInfo:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.UserControl = True
  Dim oBooks As Object = oApp.Workbooks
  Dim ci As System.Globalization.CultureInfo = New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oBooks.GetType().InvokeMember("Add", Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, oBooks, Nothing, ci)
  
 • Arba nustatykite CultureInfo prie? i?kviesdami ?Excel? metod?. Pavyzd?iui:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.UserControl = True
  Dim oldCI As System.Globalization.CultureInfo = _
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _
    New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oApp.Workbooks.Add()
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCI

Kai naudojate vien? i? ?i? ap?jim? kompiuteryje, kurio regiono parametrai nesutampa su esama ?Office? kalbos versija, tur?tum?te ?inoti, kaip veikia ?Excel? programa ir kaip ji supranta duomenis, kurie gali b?ti suformatuoti tam tikrai lokalei. Jei norite gauti daugiau informacijos apie globalinius ?Excel? sprendimus naudojant ?Visual Studio .NET?, ?i?r?kite ?iuos MSDN straipsnius:

Creating Office Solutions for Use in Multiple Countries/Regions (?Keliose ?alyse arba regionuose naudoti skirt? ?Office? sprendim? k?rimas?)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa168494(office.11).aspx
Globalization and Localization Issues for Solutions Created with Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System (?Microsoft Visual Studio? ?rankiais ?Microsoft Office? sistemai sukurt? sprendim? globalizacijos ir lokalizacijos problemos?)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa192494(office.11).aspx

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, klaida.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Situacijos atk?rimo veiksmai

 1. Patikrinkite, ar kompiuterio lokal?je nustatyta kalba n?ra angl?.

  Skirta ?Windows 2000?:
  1. ?Windows? valdymo skyde dukart spustel?kite Regiono parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Bendra, pasirinkite viet? ir spustel?kite Gerai.
  Skirta ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?:
  1. Valdymo skyde atidarykite Regiono ir kalbos parinktys.
  2. Skirtuke Regiono parinktys pasirinkite lokal? ir spustel?kite Gerai.
 2. Paleiskite ?Microsoft Visual Studio .NET?.
 3. Meniu Failas perkelkite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir spustel?kite Projektas. Dialogo langeNaujas projektas, esan?iame srityje Projekto tipai, spustel?kite ?Visual Basic? projektai. Srityje ?ablonai, spustel?kite ?Windows? programa ir spustel?kite Gerai. Kaip numatyta, sukuriama Form1.
 4. MeniuRodyti spustel?kite ?ranki? komplektas ir ? Form1 prid?kite mygtuk?.
 5. Kad b?t? parodytas formos kod? langas, du kartus spustel?kite Button1.
 6. Pakeiskite kod? lange esant? kod?
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
  End Sub
  					
  ? tok?:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim oApp As Object
    Dim oApp As Object
    oApp = CreateObject("Excel.Application")
    oApp.Visible = True
    oDoc = oApp.Workbooks.Add
    oDoc.Close()
    oApp.Quit()
    oDoc = Nothing
    oApp = Nothing
  End Sub
  					
 7. Taip pat Form1 kodo modulio prad?ioje ?ra?ykite ?i? eilut?:
  Option Strict Off
 8. Paspauskite klavi?? F5, kad sukurtum?te ir paleistum?te program?.
 9. Nor?dami generuoti klaid?, spustel?kite Button1. Klaidos eilut?je ra?oma:
  oDoc = oApp.Workbooks.Add
  					

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?Office? automatizavim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft Office? k?rimo svetain?je:
http://support.microsoft.com/ofd
Be to, ?i?r?kite ?iuos ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
301982 How to automate Microsoft Excel from Visual Basic .NET (?Kaip automatizuoti ?Microsoft Excel? naudojant ?Visual Basic .NET?) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
302084 How to automate Microsoft Excel from Microsoft Visual C# .NET (?Kaip automatizuoti ?Microsoft Excel? naudojant ?Microsoft Visual C# .NET?) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 320369 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 23 d. - Per?i?ra: 8.3
TAIKOMA
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 6.1
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003
Rakta?od?iai: 
kbvs2002sp1sweep kbautomation kbbug kbpending KB320369

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com