L?I: "đ?nh d?ng c? ho?c thư vi?n ki?u không h?p l?" l?i khi t? đ?ng hoá Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320369 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n t? đ?ng Microsoft Excel v?i Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C#.NET, hay Microsoft Visual C++, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau khi g?i các phương pháp nh?t đ?nh:
L?i: 0x80028018 (-2147647512)
Mô t?: Đ?nh d?ng c? ho?c thư vi?n ki?u không h?p l?

NGUYÊN NHÂN

B?n nh?n đư?c l?i này kêu g?i m?t phương pháp Excel khi các các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Các phương pháp đ?i h?i m?t LCID (đ?nh danh mi?n đ?a phương).
 • B?n ch?y m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Excel. Tuy nhiên, khu v?c thi?t đ?t cho máy tính này đư?c c?u h?nh cho m?t ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh.
N?u máy tính khách hàng ch?y phiên b?n ti?ng Anh c?a Excel và mi?n đ?a phương cho ngư?i dùng hi?n th?i đư?c c?u h?nh cho m?t ngôn ng? khác ngoài ti?ng Anh, Excel s? c? g?ng xác đ?nh v? trí gói ngôn ng? cho các c?u h?nh ngôn ng?. N?u gói ngôn ng? không đư?c t?m th?y, các l?i đư?c báo cáo.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Cài đ?t gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? cho c?a b?n Phiên b?n c?a văn ph?ng.
 • Th?c hi?n phương pháp Excel ho?c tài s?n b?ng cách s? d?ng InvokeMember do đó b?n có th? ch? đ?nh các CultureInfo cho các cu?c g?i. Ví d?, các m? sau đây minh ho? làm th? nào b?n có th? g?i các Sách bài t?p đ?i tư?ng Thêm phương pháp v?i "en-US" như các CultureInfo:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.UserControl = True
  Dim oBooks As Object = oApp.Workbooks
  Dim ci As System.Globalization.CultureInfo = New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oBooks.GetType().InvokeMember("Add", Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, oBooks, Nothing, ci)
  
 • Ho?c, thi?t l?p các CultureInfo trư?c khi đư?c g?i là phương pháp Excel. Ví dụ:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.UserControl = True
  Dim oldCI As System.Globalization.CultureInfo = _
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _
    New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oApp.Workbooks.Add()
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCI
 • T?o m?t thư m?c 1033 theo Microsoft Office\Office11. Sau đó, sao chép excel.exe vào thư m?c 1033, và đ?i tên nó là xllex.dll.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào liên k?t sau đây:
  http://blogs.MSDN.com/eric_carter/Archive/2005/06/15/429515.aspx

Khi b?n s? d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t cho m?t máy tính nơi các thi?t l?p trong khu v?c không kh?p v?i ngôn ng? phiên b?n hi?n t?i c?a văn ph?ng, b?n nên quen thu?c v?i cách Excel ?ng x? và cách Excel s? gi?i thích d? li?u mà có th? đư?c đ?nh d?ng cho m?t mi?n đ?a phương c? th?. Đ? bi?t chi ti?t v? cách vi?t toàn c?u hóa gi?i pháp Excel v?i Visual Studio.NET, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong MSDN:

Vi?c t?o ra các gi?i pháp văn ph?ng đ? s? d?ng trong nhi?u Qu?c gia/khu v?c
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa168494 (office.11) .aspx
Toàn c?u hóa và các v?n đ? đ?a phương hoá cho các gi?i pháp t?o ra v?i Microsoft Visual Studio Công c? h? th?ng Microsoft Office
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa192494 (office.11) .aspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các bước mô phỏng hành vi.

 1. Ki?m ch?ng r?ng đ?a phương cho các máy tính đư?c đ?t thành m?t ngôn ng? khác ngoài ti?ng Anh.

  Đ?i v?i Windows 2000:
  1. Trong c?a s? b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Tùy ch?n vùng.
  2. Trên các T?ng quát tab, ch?n m?t đ?a đi?m, và sau đó nh?p vào Ok.
  Đối với Windows XP hoặc Windows Server 2003:
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? Regional và ch?n ngôn ng?.
  2. Trên các Tùy ch?n vùng tab, ch?n m?t mi?n đ?a phương, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Dự án. Trong các D? án m?i h?p tho?i h?p, dư?i Các lo?i d? án, b?m Visual Basic d? án. Dư?i Khuôn mẫu, b?m ?ng d?ng Windows, sau đó b?m Ok. Theo m?c đ?nh, Form1 đư?c t?o ra.
 4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào H?p công c?, và sau đó thêm m?t nút vào Form1.
 5. Đ? hi?n th? c?a s? m? cho các h?nh th?c, b?m đúp vào Button1.
 6. Trong c?a s? m?, thay th? m? sau
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
  End Sub
  					
  v?i:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim oApp As Object
    Dim oDoc As Object
    oApp = CreateObject("Excel.Application")
    oApp.Visible = True
    oDoc = oApp.Workbooks.Add
    oDoc.Close()
    oApp.Quit()
    oDoc = Nothing
    oApp = Nothing
  End Sub
  					
 7. Thêm d?ng sau vào đ?u c?a các Form1 mô-đun m?:
  Option Strict Off
 8. Nh?n F5 đ? xây d?ng và ch?y chương tr?nh.
 9. Đ? t?o ra các l?i, b?m Button1. L?i x?y ra trên d?ng mà đ?c:
  oDoc = oApp.Workbooks.Add
  					

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn ph?ng t? đ?ng hóa, truy c?p vào các Microsoft văn ph?ng phát tri?n Web site sau:
http://support.Microsoft.com/ofd
Ngoài ra, xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
301982 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel t? Visual Basic.NET
302084 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel t? Microsoft Visual C#.NET

Thu?c tính

ID c?a bài: 320369 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003
T? khóa: 
kbvs2002sp1sweep kbautomation kbbug kbpending kbmt KB320369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320369

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com