Windows mo?da ne?e mo?i da se pokrene i mo?ete dobiti poruku o gre?ci ?NTLDR is missing? (NTLDR nedostaje) ako Windows nije a?uriran i ako ima previ?e datoteka u osnovnoj fascikli

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 320397 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Ako kopirate mnogo datoteka u osnovnu fasciklu volumena za pokretanje ra?unara koji koristi NTFS sistem datoteka, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci kada slede?i put ponovo pokrenete ra?unar:
NTLDR nedostaje
Pritisnite tastere CTRL+ALT+DEL da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
Ako uklonite datoteke iz osnovne fascikle, indeks dodele glavne tabele datoteka (MFT) ne smanjuje se na svoju originalnu veli?inu.

Napomena Ako koristite Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2) ili ako koristite Microsoft Windows 2000 sa servisnim paketom 4 (SP4), ovaj problem se ne odnosi na vas. Sli?ne probleme potra?ite u odeljku ?Vi?e informacija?.

Uzrok

Ovaj problem se mo?e javiti ako je osnovna fascikla MFT datoteke jako fragmentirana. Ako osnovna fascikla MFT datoteke sadr?i mnogo datoteka, MFT mo?e postati toliko fragmentiran da se kreira dodatni indeks dodele. Budu?i da se datoteke u indeksima dodele mapiraju po abecednom redu, NTLDR datoteka mo?e biti preme?tena u drugi indeks dodele. Kada se to desi, dobi?ete poruku o gre?ci koja je opisana u odeljku ?Simptomi?.

Obi?no se datoteke ne upisuju u osnovnu fasciklu. Ovakvo stanje se mo?e javiti ako neki program redovno kreira i uklanja privremene datoteke u osnovnoj fascikli ili ako se mnogo datoteka gre?kom iskopira u osnovnu fasciklu.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kontaktirajte Microsoft slu?bu za korisni?ku podr?ku i zatra?ite uslu?ni program Bcupdate2.exe. Za vi?e informacija o tome kako da se obratite Microsoft slu?bi za korisni?ku podr?ku posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
 2. Kreirajte disk za pokretanje sistema da biste pokrenuli ra?unar. Za dodatne informacije o kreiranju diska za pokretanje sistema za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli taj ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  305595 Kreiranje diskete za pokretanje sistema za NTFS ili FAT particiju u operativnom sistemu Windows XP
 3. Izvr?ite slede?u komandu u komandnoj liniji da biste izdvojili uslu?ni program Bcupdate2.exe iz softverskih ispravki:

  Expand oznaka_disk_jedinice:\bcupdate2.ex_ oznaka_disk_jedinice:\bcupdate2.exe
 4. Izvr?ite slede?u komandu u komandnoj liniji da biste a?urirali kod za pokretanje sistema u NTFS sektoru za pokretanje sistema:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Napomena Podr?ani su i drugi parametri komandne linije:
  /q ? Tihi re?im (mora da sadr?i /y).
  /y ? Ne potvr?uj
  /f ? Nametni a?uriranje volumena u upotrebi
  /t ? Samo proveri da li postoji stari kod za pokretanje sistema
 5. Pritisnite taster Y ako budete upitani da li ?elite da a?urirate volumen. Dobi?ete slede?u poruku o gre?ci ako ste uspe?no pokrenuli ovaj uslu?ni program:
  The boot code was updated successfully. (Kod za pokretanje sistema je uspe?no a?uriran.)

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni na po?etku ovog ?lanka.
Ovaj problem je prvi put ispravljen u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2.
Ovaj problem je prvi put ispravljen u operativnom sistemu Windows 2000 sa servisnim paketom 4. Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju najnovijih servisnih paketa, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli te ?lanke u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows XP
260910 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows 2000
Napomena Ako instalirate servisni paket za Windows XP ili Windows 2000, ne?ete re?iti probleme sa postoje?im volumenom. Morate zasebno pokrenuti uslu?ni program da biste a?urirali kôd za pokretanje sistema. Servisni paket ?e upisati ispravni kôd za pokretanje sistema samo za nove volumene.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o srodnoj temi kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli te ?lanke u Microsoft bazi znanja:
318728 Kako re?iti problem sa porukom o gre?ci ?NTLDR is missing ?(NTLDR nedostaje) u operativnom sistemu Windows 2000
886215 Mo?e vam se prikazati poruka o gre?ci ?NTLDR is missing press any key to restart? (NTLDR nedostaje, pritisnite bilo koji taster za ponovno pokretanje) prilikom nadogradnje ra?unara se operativnim sistemom Windows 98 na Windows 2000 Professional
816793 Kako re?iti problem sa porukom o gre?ci ?NTLDR is missing ?(NTLDR nedostaje) u operativnom sistemu Windows Server 2003
842009 Gre?ka ?NTLDR is missing? (NTLDR nedostaje) pri pokretanju automatizovanog oporavka sistema u operativnom sistemu Windows Server 2003
883275 Ra?unar ne?e da se pokrene nakon izmene dozvola u operativnom sistemu Windows Server 2003, Windows XP ili Windows 2000
315261 Ra?unar ne?e da se pokrene nakon promene aktivne particije putem alatke Disk Management
812492 Poruka o gre?ci pri pokretanju ra?unara sa diskom koji nije sistemski
228004 Promena aktivne particije mo?e da dovede do toga da ne mo?ete da pokrenete sistem
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 320397 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB320397

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com