X?y ra m?t l?i th?i gian ch?y trong Word 2002 khi b?n c? g?ng ti?t ki?m ho?c đóng m?t tài li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320475 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m ho?c đóng m?t tài li?u Microsoft Word, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Th?i gian ch?y l?i!
Chương tr?nh C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Winword.exe
ch?m d?t chương tr?nh b?t thư?ng

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Normal.dot m?u b? h?ng.
 • M?t trong nh?ng thu?n ti?n ích trong chương tr?nh là b? h?ng:
  • Palmapp.dot
  • Navnc.dot
  • Dictation.dot
  • T? trong tác ph?m Suite
  • Wrdemo.dot
  • Đông châu Âu Font
 • Norton AntiVirus Office plug-in (OfficeAV.dll) là b? h?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây. Phương pháp 1 là đ? phân gi?i nh?t chung cho v?n đ? này. Phương pháp 2 có th? gi?i quy?t v?n đ? n?u m?t trong s? add-in chương tr?nh đó đư?c đ? c?p trong "Nguyên nhân" ph?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. S? d?ng các phương pháp là phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Đ?i tên các m?u b?nh thư?ng

Chú ý Khi b?n đ?i tên Normal.dot, m?t m?u toàn c?u, nó s? thi?t l?p l?i m?t s? tùy ch?n đ? c?a h? thi?t đ?t m?c đ?nh. Các tùy ch?n này bao g?m các phong cách tu? ch?nh, tùy ch?nh thanh công c?, macro, và AutoText m?c. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không xóa t?p tin Normal.dot c?a b?n.

Các c?u h?nh nh?t đ?nh có th? t?o nhi?u hơn m?t Normal.dot t?p tin. Các c?u h?nh bao g?m nhi?u phiên b?n t? trên cùng m?t máy tính và m?t s? b?n cài đ?t máy tr?m trên cùng m?t máy tính. Trong các t?nh hu?ng này, ch?c ch?n r?ng b?n thay đ?i tên b?n sao chính xác c?a Normal.dot.

Quan tr?ng Không s? d?ng th? t?c này cho đ?n khi b?n đ? đ?c và hoàn t?t các các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289506 Làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng Support.dot m?u trong Word 2002

Cách 2: H?y b? các t? trong Works Suite add-in

Đ? lo?i b? add-in, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Đưa tác ph?m b? đ?a 1 vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD. Gi? phím SHIFT đ? ngăn ch?n chương tr?nh t? đ?ng b?t đ?u.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 4. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 5. Trong danh sách chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t, nh?p vàoT? trong tác ph?m Suite Add-in, sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b?.
 6. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? lo?i b? các Add-in.
Chú ý L?p l?i bư?c 2-6 đ? lo?i b? b?t k? khác ngư?i dùng cài đ?t add-in. Liên h? v?i nhà s?n xu?t add-in cho bi?t thêm thông tin.

Phương pháp 3: Norton AntiVirus 2003, Norton SystemWorks 2003, Norton AntiVirus 2002 ho?c Norton SystemWorks 2002 đư?c cài đ?t

Ghé thăm trang Symantec Web sau l?y ho?c là m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a s?n ph?m ho?c nh?n đư?c tr? giúp v?i c?u h?nh l?i c?a s?n ph?m.
http://www.Symantec.com/techsupp/

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320475 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2006
T? khóa: 
kbtshoot kbaddin kbsavefile kberrmsg kbprb kbmt KB320475 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320475

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com