Mô t? v? C?p Nh?t Office XP Speller: ngày 25 tháng tư năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 320664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP. B?n c?p nh?t này làm m?i t? đi?n các t? đư?c tham chi?u c?a Microsoft Văn ph?ng XP SP-1. M?t s? khu v?c c?a c?i ti?n bao g?m:
 • H?, tên đư?ng ph? và tên công ty
 • Ngh? thu?t ng? và truy?n thông máy tính đi?u kho?n
 • Đ?a l? đ?a danh và tên ngôn ng?
 • C?i thi?n ch?t lư?ng c?a các đ? ngh? thay th?
B?n c?p nh?t này c?ng cho bi?t thêm nhi?u thành ph? tên trên t? đi?n ti?ng Anh trong văn ph?ng.

Chú ý C?p Nh?t công c?ng này là m?t ph?n c?a Microsoft Office XP Service Gói 2 (SP-2), nhưng đ? thu?n ti?n c?a b?n các công c?ng c?ng có b?n C?p Nh?t cá nhân, như đư?c di?n t? trong ph?n "Thông tin thêm". N?u b?n đ? áp d?ng Office XP SP-2, b?n không ph?i áp d?ng này công c?ng C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây v? gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP đ? xem bài vi?t v? gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307841Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có hai tùy ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và Tin C?p Nh?t công c?ng.
 • Cài đ?t ch? C?p Nh?t công c?ng b?i b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c mô t? dư?i đây.
C? hai tùy ch?n yêu c?u b?n có đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n có s?n trong tr?nh cài đ?t.

C?p Nh?t s?n ph?m văn ph?ng

Đ? có s?n ph?m văn ph?ng C?p nh?t trang Web trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? Office XP Speller C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này đ?i h?i r?ng Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) đư?c cài đ?t.

Đ? thêm thông tin v? vi?c thu th?p và cài đ?t Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307843 OFFXP: T?ng quan v? Office XP Service Pack 1
N?u b?n cài đ?t Microsoft Office XP t? đ?a CD-ROM, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t khách hàng:
 1. S? d?ng tr?nh duy?t Web đ? truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
  Click vào đây đ? t?i v? các khách hàng C?p Nh?t
 2. Nh?p vào T?i ngay bây gi?. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, sau đó b?mOk.
 3. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Oxpsu01.exe vào c?p đ? ch?n.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Oxpsu01.exe.
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 7. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 8. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? g? b? cài đ?t nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n vá khách hàng, nh?p vào liên k?t dư?i đây Đ?i v?i các văn ph?ng công c? trên Web bài.
http://Office.Microsoft.com/downloads/2002/Oxpsu01.aspx

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Microsoft Office XP t? m?t v? trí máy ch?, các ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính c?ng đ?ng C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có các qu?n tr? viên máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Tr?nh duy?t đ? sau Web site c?a Microsoft:
  Click vào đây đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính
 2. T?i t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các Oxpsu01a.exe t?p tin.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\oxpsu01a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 7. Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec /a admin path\MSI t?p tin /p c: \thư m?c đư?c li?t kê ? trên\admin msp tên t?p SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và

  nơi MSI t?p MSI gói cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office XP (cho Ví d?, ProPlus.msi).
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec/i admin path\MSI t?p tin CÀI Đ?T L?I =danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và

  nơi MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi).
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính c?a Office XP
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các sau bài vi?t trong các Microsoft Office XP Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/Oxpsu01a.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

B?n c?p nh?t này s? thay th? Mssp3en.lex, Mssp3ena.lex, và Msspell3.dll t?p tin.

Đ? xác đ?nh xem b?n c?p nh?t này đ? áp d?ng, xác minh r?ng các phiên b?n c?a Msspell3.dll là 1.1.0.6215. Đ? xác minh các thu?c tính c?a Msspell3.dll, th?y Msspell3.dll. Theo m?c đ?nh, t?p tin này có v? trí trong c?p sau:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Proof
Sau khi b?n t?m th?y Msspell3.dll, b?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên menu phím t?t.

Chú ý N?u b?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng, b?n nh?n đư?c dư?i đây tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Office XP Speller Update: ngày 25 tháng tư năm 2002:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 320664 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive atdownload kbupdate kbdownload kbinfo kbofficexpsp2fix kbmt KB320664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:320664

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com