Windows XP laik? ziemas gu?as ?ener? k??das zi?ojumu "Stop k??das kodu 0x000000A0"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 320899 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad m??in?t p?rziemot datoru, kur? darbojas Windows XP, varat sa?emt k??das zi?ojumu "Stop 0xA0" zilaj? ekr?n?.

IEMESLS

Ja integr?ta ier?ce elektronika (IDE) taimauta laik? ziemas gu?as, Atapi vad?t?ja nav j?gaida pietiekami ilgi, lai prim?r? IDE disku, lai n?k tie?saist?.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumu, kas atrisina ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
331958Ciet? diska saboj?ts, ievadot gaidst?ves vai hibern?cijas

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots ar Windows XP 1. servisa pakotne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 320899 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kberrmsg kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbmt KB320899 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 320899

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com