ID s? ki?n 11 trong đăng nh?p h? th?ng c?a b? đi?u khi?n vùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Các s? ki?n sau đây có th? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? h? th?ng trên m?t ho?c nhi?u b? đi?u khi?n vùng:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: KDC
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 11
Ngày: 4/1/2002
Th?i gian: 1: 40: 14 ch
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:ComputerName
Mô t?: Có r?t nhi?u tài kho?n v?i tên host/mycomputer.mydomain.com c?a lo?i 10.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: KDC
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 11
Ngày: ngày 17/8/2004
Th?i gian: 1: 30: 00
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:ComputerName
Mô t?: Có r?t nhi?u tài kho?n v?i tên máy ch? lưu tr?/machinename c?a ki?u DS_SERVICE_PRINCIPAL_NAME.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Kerberos
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 4
Ngày: ngày 17/8/2004
Th?i gian: 1: 30: 00
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:ComputerName
Mô t?: Kerberos khách hàng nh?n đư?c m?t l?i KRB_AP_ERR_MODIFIED t? host/machinename.childdomain.rootdomain.com máy ch?. Tên đích s? d?ng đ? là cifs/machinename.domain.com. Đi?u này ch? ra r?ng m?t kh?u đư?c s? d?ng đ? m? hóa vé d?ch v? kerberos là khác nhau hơn là trên máy ch? m?c tiêu. Thông thư?ng, đi?u này là do tài kho?n h?t tên máy trong l?nh v?c m?c tiêu (childdomain.rootdomain.COM), và trong l?nh v?c khách hàng. Xin vui l?ng liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

S? ki?n này c?ng có th? áp d?ng cho các d?ch v? chính tên. Ví d?, s? ki?n này c?ng có th? áp d?ng cho máy ch? lưu tr? /NetBIOSComputerName.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? hai ho?c nhi?u trương m?c máy tính có cùng m?t d?ch v? chính tên (SPN) đăng k?. ID s? ki?n 11 đư?c đăng nh?p khi Trung tâm phân ph?i khóa (KDC) s? nh?n đư?c m?t yêu c?u vé, và liên quan đ?n SPN t?n t?i nhi?u hơn m?t th?i gian khi nó đư?c ch?n vào danh m?c toàn c?u (GC) cho forestwide xác minh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đ?nh v? các tài kho?n máy tính có trùng l?p SPNs. Khi b?n đ? đ?t các máy tính có SPNs trùng l?p, b?n có th? ho?c xoá tài kho?n máy tính t? các tên mi?n, disjoin và tái tham gia vào máy tính đ? các tên mi?n, ho?c b?n có th? s? d?ng ADSIEdit đ? s?a SPN trên máy tính mà có SPN không chính xác.

Đ? đ?nh v? các tài kho?n máy tính có trùng l?p SPNs, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng công c? h? tr? LDP

Chú ý N?u b?n không có Windows 2000 h? tr? công c? cài đ?t, cài đ?t chúng t? Windows 2000 CD-ROM trư?c khi b?n ti?p t?c. T?p ch?y đư?c thi?t l?p cho các công c? h? tr? này t?a l?c trên đ?a CD-ROM trong thư m?c Support\Tools. Cài đ?t không yêu c?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? c?p nh?t các bi?n môi trư?ng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i LDP, sau đó b?m Ok.
 2. Nh?p vào K?t n?i, sau đó b?m K?t n?i.
 3. Đ? l?i các thi?t l?p m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý N?u b?n không nh?n đư?c k?t qu? mong đ?i, h?y th? m?t t?m ki?m b?ng cách s? d?ng danh m?c toàn c?u c?ng (3268) thay v? c?a thi?t l?p m?c đ?nh (389).
 4. Nh?p vào K?t n?i, sau đó b?m Ràng bu?c.
 5. Đ? l?i các thi?t l?p m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Xem, sau đó b?m Cây.
 7. Trong các Xem cây h?p tho?i, lo?i DC =YourDomainDC = com trong các BaseDN h?p, nơi YourDomain là tên mi?n c?a b?n.
 8. Nh?p vào Tr?nh duy?t, sau đó b?m Tìm kiếm.
 9. Trong các Tìm kiếm h?p tho?i, g? DC =YourDomainDC = com trong các BaseDN h?p.
 10. Trong các Tìm kiếm h?p tho?i, lo?i (thu?c tính servicePrincipalName= LƯU TR? /mycomputer.mydomaincom)trong các Bộ lọc h?p. N?u d?ch v? chính tên đư?c nh?c đ?n trong các l?i trong đăng nh?p h? th?ng khác v?i ví d? này, g? tên d?ch v? chính mà các l?i đ? c?p.

  Chú ý N?u b?n không nh?n đư?c k?t qu? mong đ?i, h?y th? t?m ki?m "HOST /" như trái ngư?c v?i t?m ki?m ch? cho SPN chính xác trong trư?ng h?p c?a b?n.
 11. Dư?i Ph?m vi, b?m Subtree.
 12. Nh?p vào Ch?y.

Cách 2: S? d?ng ti?n ích Ldifde

S? d?ng ti?n ích Ldifde đ? đ? SPN các r?ng:
 1. T? b? đi?u khi?n vùng, m? m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?p chu?i sau đây:
  ldifde -f check_SPN.txt -t 3268 -d "" -l thu?c tính servicePrincipalName - r "(thu?c tính servicePrincipalName = HOST/mycomputer *)" -p subtree
  (Chú ý B?i v? b?n s? d?ng tham s? -t 3268 đ? xác đ?nh m?t máy ch? toàn c?u danh m?c (GC) đư?c s? d?ng trong các truy v?n, và b?n không s? d?ng tham s? -d ch? ra m?t, r? ràng tên phân bi?t (DN), r?ng g?c DN đư?c s? d?ng v?i các máy ch? / mycomputer * tham s?. V? v?y, b?n có th? t?m t?t c? các SPNs có ch?a chu?i này.
 2. M? t?p tin check_SPN.txt trong Notepad, và sau đó t?m ki?m SPN là báo cáo trong trư?ng h?p đăng nh?p.
 3. Lưu ? các tài kho?n ngư?i dùng và trương m?c máy tính theo đó SPN có v? trí.

Phương pháp 3:

S? d?ng các t?p l?nh querySpn.vbs trong bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau. Đ? s? d?ng k?ch b?n, sao chép m?, dán nó vào Notepad và sau đó lưu các k?ch b?n như querySpn.vbs.
http://www.Microsoft.com/technet/scriptcenter/Solutions/spnquery.mspx
Ch?y script b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
cscript spnquery.vbs máy ch? lưu tr? / mycomputer * > check_SPN.txt
Chú ý Check_SPN.txt t?p tin đ?u ra thu đư?c t? các k?ch b?n trong phương pháp 3 có th? đư?c s? d?ng cùng m?t cách như mô t? trong phương pháp 2.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 321044 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB321044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com