Làm th? nào đ? s? d?ng DNSLint đ? kh?c ph?c các v?n đ? nhân r?ng Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321046 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ti?n ích DNSLint đ? kh?c ph?c các v?n đ? nhân r?ng Active Directory.

Active Directory là m?t cơ s? d? li?u phân ph?i. Nó đư?c s? d?ng đ? lưu tr? thông tin v? các đ?i tư?ng trên m?ng và cho phép ngư?i dùng truy c?p thông tin này. Sao chép thư m?c ho?t đ?ng đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? hóa phân vùng b?n sao trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t r?ng Active Directory. Quá tr?nh nhân b?n này cho phép ngư?i dùng đ? truy c?p thông tin t? b?t c? nơi nào h? đang ? trên m?ng. Khi quá tr?nh nhân b?n này không ho?t đ?ng theo thi?t k?, ngư?i dùng có th? g?p m?t s? gián đo?n trong các d?ch v? d?a trên thông tin t? Active Directory: tên mi?n đăng nh?p và truy c?p t?i tài nguyên m?ng, như t?p và máy in.

Sao chép thư m?c ho?t đ?ng d?a trên tên mi?n System (DNS) đ? x? l? tên đ? đ?a ch? IP khi c?n thi?t. M?t b? đi?u khi?n vùng Active Directory thư?ng đăng k? m?t lo?t các b?n ghi DNS v?i h? ph?c v? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó khi b?t đ?u d?ch v? netlogon c?a nó. DNSLint là m?t ti?n ích Microsoft Windows ch?y trên h? đi?u hành Windows 2000-và-sau này. Trong s? các ?ng d?ng khác, nó có th? giúp b?n g? r?i các v?n đ? nhân r?ng Active Directory. C? th?, nó có th? giúp b?n xác đ?nh hai đi?u:
 • Cho dù t?t c? các máy ch? DNS mà ngh?a v? ph?i đư?c có th?m quy?n cho ngư?i ch? c?a m?t r?ng Active Directory th?c s? có các b?n ghi DNS c?n thi?t đ? thành công đ?ng b? b?n sao phân vùng trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t r?ng Active Directory. DNSLint xác đ?nh mà b?n ghi DNS b? thi?u t? m?i máy ch? DNS có th?m quy?n.
 • Cho dù m?t đi?u khi?n vùng Active Directory c? th? có th? gi?i quy?t t?t c? các b?n ghi DNS c?n thi?t đ? thành công đ?ng b? b?n sao phân vùng trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t r?ng Active Directory. DNSLint xác đ?nh mà b?n ghi DNS không th? đư?c gi?i quy?t b?i đi?u khi?n vùng đang đư?c th? nghi?m.

Khắc phục sự cố

N?u m?t b? đi?u khi?n vùng Active Directory mu?n đ? nhân r?ng v?i b? đi?u khi?n vùng khác, nó s? d?ng DNS đ? t?m các b? đi?u khi?n vùng. Quá tr?nh này ho?t đ?ng như sau:
 1. Đi?u khi?n vùng sao nhân b?n (DC1), m? đ?u truy v?n Active Directory trong vi?c t?m ki?m các đ?i tác nhân r?ng đư?c c?u h?nh. Các đ?i tác nhân r?ng thư?ng đư?c đ?nh ngh?a b?i ki?n th?c nh?t quán Checker (KCC), nhưng c?ng có th? đư?c đ?nh ngh?a theo cách th? công.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  244368Làm th? nào đ? t?i ưu hóa Active Directory nhân r?ng trong m?t m?ng lư?i l?n
  DC1 bi?t ch? tên c?a đi?u khi?n vùng nó mu?n đ? nhân r?ng v?i (DC2). Nó t?m th?y m?t GUID trong thư m?c ho?t đ?ng phù h?p v?i tên c?a đi?u khi?n vùng m?c tiêu (DC2). Lưu ? r?ng m?i b? ki?m soát mi?n trong r?ng nên có GUID đ?c đáo riêng c?a m?nh.
 2. Bây gi? mà DC1 bi?t DC2 c?a GUID, nó ph?i t?m đ?a ch? IP c?a DC2 đ? nó có th? k?t n?i đ?n nó trên m?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, DC1 s? d?ng DNS. DC1 s? g?i m?t truy v?n DNS đ? quy cho máy ch? DNS t?i đ?a phương đư?c c?u h?nh cho b?n ghi CNAME. Đ?nh d?ng c?a h? sơ này luôn luôn phù h?p v?i nh?ng đi?u sau đây
  GUID._msdcs.thư m?c g?c c?a Active Directory r?ng
  Nơi GUID là GUID DC1 t?m th?y trong thư m?c đang ho?t đ?ng, và thư m?c g?c c?a Active Directory r?ng là g?c r? c?a r?ng Active Directory. Ví d?
  91f9b084-4876-4b59-be17-59e74c340221._msdcs.reskit.com
  nơi 91f9b084-4876-4b59-be17-59e74c340221 là m?t GUID reskit.com là g?c r? c?a r?ng Active Directory.

  DC1 c?a đ?a phương đư?c c?u h?nh h? ph?c v? DNS nên respond to the query cho CNAME v?i m?t bí danh. Bí danh là tên g?i khác c?a GUID. Ví d?, GUID 91f9b084-4876-4b59-be17-59e74c340221 đư?c gi?i quy?t đ? dc-02.reskit.com.
 3. Bây gi? mà DC1 bi?t bí danh cho GUID, nó ph?i gi?i quy?t bí danh đ? đ?a ch? IP đ? cho nó có th? k?t n?i đ?n DC2 qua m?ng. DC1 s? g?i m?t truy v?n DNS đ? quy cho máy ch? DNS t?i đ?a phương đư?c c?u h?nh cho m?t b?n ghi máy ch? lưu tr? (A) phù h?p v?i tên bí danh. Các máy ch? DNS ph?i đáp ?ng v?i đ?a ch? IP đ? đư?c ánh x? t?i bí danh--ví d?, 169.254.66.7
 4. Bây gi? mà DC1 bi?t DC2 c?a đ?a ch? IP, nó có th? k?t n?i đ?n DC2 qua m?ng và replicate d? li?u Active Directory.
N?u quá tr?nh này không thành công, nhân r?ng thư m?c ho?t đ?ng gi?a các b? đi?u khi?n tên mi?n c?ng không thành công, và d? li?u có th? tr? nên không phù h?p trên b? đi?u khi?n vùng. DNSLint có th? giúp đ? xác đ?nh xem các b?n ghi DNS đư?c s? d?ng trong quá tr?nh này đưa ra và có th? đư?c gi?i quy?t.
 1. Đ? xác đ?nh li?u DNS là gây ra m?t v?n đ? nhân r?ng Active Directory trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t r?ng Active Directory, h?y ch?y l?nh sau đây
  dnslint /ad 169.254.32.1/s 169.254.10.22
  nơi các /AD tham s? đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh m?t b? đi?u khi?n vùng Active Directory có th? đư?c s? d?ng đ? t?m các GUIDs cho t?t c? các b? đi?u khi?n vùng Active Directory Forest. Theo m?c đ?nh, t?t c? các b? đi?u khi?n vùng trong m?t khu r?ng nên có thông tin này. Các / s tùy ch?n là b?t bu?c khi b?n s? d?ng các /AD ch?c năng. Các / s tùy ch?n đư?c s? d?ng đ? nói v?i DNSLint đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? DNS có th?m quy?n cho các _msdcs.r?ng g?c khu v?c.

  Khi b?n ch?y l?nh này, DNSLint l?n đ?u tiên liên h? v?i b? đi?u khi?n vùng Active Directory đư?c ch? đ?nh sau khi các /AD chuy?n đ?i (169.254.32.1). L?nh này gây ra DNSLint đ? truy v?n Active Directory ngày đi?u khi?n vùng cho t?t c? các GUIDs ? r?ng Active Directory. C? th?, nó truy v?n v? trí sau trong Active Directory
  CN = NTDS cài đ?t, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = reskit, DC = com
  nơi DC = reskit, DC = com là g?c r? c?a r?ng Active Directory.

  Lo?i truy v?n Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) yêu c?u xác th?c đ? Active Directory. Thông thư?ng, DNSLint ch?y theo ng? c?nh b?o m?t c?a ngư?i dùng đ? ch?y câu l?nh. Thông tin đăng nh?p c?a ngư?i dùng này đư?c s? d?ng đ? xác th?c vào thư m?c ho?t đ?ng trong thao tác ràng bu?c LDAP. N?u các ch?ng ch? h?p l? và ngư?i dùng có quy?n truy c?p vào thông tin này trong thư m?c đang ho?t đ?ng, ràng bu?c là thành công và Active Directory đư?c t?m ki?m các GUIDs. N?u ràng bu?c là không thành công, vi?c t?m ki?m không đư?c th?c hi?n và toàn b? ho?t đ?ng không thành công. DNSLint tr? l?i m?t l?i cho ngư?i dùng trong các trư?ng h?p.

  N?u danh sách các GUIDs đư?c tr? l?i t? b? đi?u khi?n đư?c ch? đ?nh tên mi?n, DNSLint s? g?i m?t truy v?n DNS cho máy ch? DNS, đư?c ch? ra b?ng cách s? d?ng các / s tùy ch?n. Trong ví d? đư?c cung c?p trư?c đó trong bư?c này, truy v?n DNS s? đư?c g?i đ?n 169.254.10.22. N?u máy ch? DNS này không ph?i là đ?c quy?n cho các _msdcs.thư m?c g?c c?a Active Directory r?ng, các ho?t đ?ng có th? k?t thúc mà không t?m th?y b?t k? b?n ghi DNS cho GUIDs t?m th?y trư?c đó. Các / s tùy ch?n ph?i ch? đ?nh đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? DNS có th?m quy?n cho các _msdcs.thư m?c g?c c?a Active Directory r?ng tên mi?n ph?.

  Trong m?t s? môi trư?ng, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i trong đó có m?t máy ch? DNS không ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng ch? vùng g?c, khu v?c _msdcs đ? đư?c giao cho m?t máy ch? DNS là không có th?m quy?n cho ngư?i ch? c?a r?ng Active Directory. DNSLint ki?m tra này phái đoàn trư?c khi ti?p t?c v?i k? ti?p truy v?n DNS. Bư?c này s? giúp tránh vi?c g?i truy v?n DNS cho các máy ch? DNS không nên đư?c ki?m tra.

  DNSLint c? g?ng đ? khám phá các máy ch? DNS khác đang có th?m quy?n cho ngư?i ch? Active Directory r?ng như nó x? l? các truy v?n DNS. Sau khi DNSLint đ? t?m th?y các máy ch? DNS đư?c có th?m quy?n cho ngư?i ch? Active Directory r?ng, nó truy v?n các máy ch? DNS (ho?c máy ch?) cho các b?n ghi CNAME mà nó t?m trong Active Directory. Như nó gi?i quy?t m?i b?n ghi CNAME đ? m?t bí danh, DNSLint c?ng c? g?ng đ? gi?i quy?t các keo (m?t) h? sơ cho m?i bí danh. Như đ? đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này, các b?n ghi DNS đư?c yêu c?u cho nhân r?ng Active Directory.

  DNSLint sau đó t?o ra m?t báo cáo trong đ?nh d?ng HTML (và tùy ch?n m?t văn b?n báo cáo). Báo cáo bao g?m t?t c? các GUIDs t?m th?y trong thư m?c đang ho?t đ?ng, các máy ch? DNS t?m th?y là có th?m quy?n cho ngư?i ch? Active Directory r?ng, và k?t qu? c?a t?t c? các CNAME và keo (m?t) b?n ghi truy v?n đ?n các máy ch?. Nó báo cáo mà b?n ghi CNAME và h? sơ keo (A) mà b? m?t tích trên m?i máy ch? DNS. Báo cáo này có th? đư?c s? d?ng đ? s?a b?t k? v?n đ? DNS có th? gây v?n đ? nhân r?ng Active Directory, ch?ng h?n như thi?u ho?c không chính xác b?n ghi DNS.
 2. Đ? xác đ?nh li?u m?t đi?u khi?n vùng Active Directory c? th? có th? gi?i quy?t t?t c? các b?n ghi DNS c?n thi?t đ? thành công đ?ng b? b?n sao phân vùng trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t r?ng Active Directory, h?y ch?y l?nh sau ngày đi?u khi?n vùng đang đư?c th? nghi?m:
  dnslint /ad/s localhost
  B?i v? không có đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh sau khi các /AD tùy ch?n, 127.0.0.1 là đư?c s? d?ng. Đi?u này có ngh?a r?ng đi?u khi?n vùng s? truy v?n riêng c?a m?nh cho danh sách c?a GUID records. B?n có th? ch? đ?nh m?t máy ch? LDAP b? đi?u khi?n tên mi?n thay th? n?u b?n mu?n. N?u b?n ch? r? localhost sau khi các / s tùy ch?n, đi?u này s? cho bi?t DNSLint đ? s? d?ng DNS máy ch? (ho?c máy ch?) đư?c c?u h?nh trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà đang đư?c th? nghi?m đ? gi?i quy?t CNAME và keo (A) ghi đư?c s? d?ng đ? nhân r?ng Active Directory. Đ?c đi?m k? thu?t này s? g?i truy v?n DNS đ? quy đ? đi?u khi?n vùng c?a C?c b? c?u h?nh máy ch? DNS (ho?c máy ch?) đ? xác đ?nh xem đi?u khi?n vùng có th? gi?i quy?t các h? sơ c?n thi?t. Đi?u này không có ngh?a r?ng t?t c? các máy ch? DNS c?a b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương đư?c ki?m tra đ?i v?i nh?ng h? sơ này. Danh sách máy ch? DNS c?a đi?u khi?n vùng đư?c qu?n l? theo đi?u hành vi m?c đ?nh c?a nó. Đi?u này có ngh?a r?ng các máy ch? DNS th? hai trong danh sách đư?c s? d?ng ch? khi nh?ng ngư?i đ?u tiên không đáp ?ng. Ki?m tra này ch? xác đ?nh xem đi?u khi?n vùng có th? gi?i quy?t các b?n ghi DNS đư?c s? d?ng đ? nhân r?ng Active Directory. Không có máy ch? DNS c? th? là th? nghi?m.

  Báo cáo mà t?o ra các DNSLint sau đó có th? đư?c s? d?ng đ? s?a b?t k? v?n đ? DNS có th? gây ra v?n đ? nhân r?ng Active Directory, ch?ng h?n như thi?u ho?c không chính xác b?n ghi DNS.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? dnslint.v204.exe gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích DNSLint, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321045Mô t? c?a ti?n ích DNSLint

Thu?c tính

ID c?a bài: 321046 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowtomaster kbmt KB321046 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321046

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com