Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter không b?t đ?u v?i m?t m? s? 12

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n chèn m?t adapter Raytheon RayLink máy tính cá nhân b? nh? th? qu?c t? Hi?p h?i (PCMCIA) m?ng LAN không dây vào khe c?m th? PC, c?m và ch?y phát hi?n và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n, nhưng b? đi?u h?p m?ng LAN không dây không th? làm vi?c.

N?u b?n m? b? qu?n l? thi?t b? và xem b? đi?u h?p m?ng đ? xem thu?c tính c?a các "Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter", b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t b? này không th? t?m th?y đ? tài nguyên mi?n phí mà nó có th? s? d?ng. N?u b?n mu?n dùng thi?t b? này, b?n s? c?n đ? vô hi?u hóa m?t trong các thi?t b? khác trên h? th?ng này. (M? 12)

NGUYÊN NHÂN

T?p thông tin c?u h?nh đư?c s? d?ng đ? cài đ?t các b? chuy?n đ?i h?n ch? ph?m vi đ?a ch? b? nh? đ? t?i tr?nh đi?u khi?n đ? đ?u tiên m?t megabyte (MB) b? nh?. M?t s? máy tính có nhi?u thi?t b? đ? đư?c cài đ?t không có đ? b? nh? tr?ng bên dư?i m?t megabyte đ? cho phép các tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Size  File name
  -------------------------------------
  13-Apr-02 19:10 8,288 Netwlan2.inf
				

QUAN TR?NG: Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, tr?nh đi?u khi?n có th? n?p vào b?t k? b? nh? v?t l? có s?n đ? lo?i b? m? 12 l?i, nhưng b?n c?ng có th? c?n ph?i cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây trư?c khi công tr?nh th?.
319326 M?t s? th? PC R2 không chính xác đư?c li?t kê như th? nh?

Windows XP

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Size  File name
  -------------------------------------
  16-Apr-02 13:59 9,051 Netwlan2.inf
				

QUAN TR?NG: Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, tr?nh đi?u khi?n có th? n?p vào b?t k? b? nh? v?t l? có s?n đ? lo?i b? m? 12 l?i, nhưng b?n c?ng có th? c?n ph?i cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây trư?c khi công tr?nh th?.
319326 M?t s? th? PC R2 không chính xác đư?c li?t kê như th? nh?

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1 và Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

N?u b? đi?u h?p m?ng đư?c tr?nh bày trong Device Manager, b?n ph?i lo?i b? các b? chuy?n đ?i và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính đ? cho các tham s? m?i trong các t?p tin Netwlan2.inf đư?c s? d?ng trong quá tr?nh phát hi?n c?m và ch?y.
 1. Cài đ?t b?n C?p Nh?t và kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. S? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? các b? chuy?n đ?i.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. B? đi?u h?p đư?c phát hi?n trong khi kh?i đ?ng và s? d?ng các thi?t đ?t m?i.
Đ? thêm thông tin v? nh?ng g? đ? làm g? n?u qu?n l? thi?t b? không hi?n th? các adapter m?ng b?i v? nó là ?n, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315539 Qu?n l? thi?t b? nào không hi?n th? các thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i các c?a s? XP trên máy tính
241257 Qu?n l? thi?t b? nào không hi?n th? các thi?t b? không ph?i hi?n nay trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Trung tâm d? li?u chương tr?nh và các s?n ph?m máy ch? Windows 2000 trung tâm d? li?u
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 321060 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbappcompatibility kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbwinxpsp1fix kbmt KB321060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com