M?ng ch?m hi?u su?t x?y ra n?u b?n sao t?p vào m?t b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321098 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n sao chép t?p tin t? m?t máy tính khách hàng d?a trên Microsoft Windows 2000, m?t máy tính khách hàng d?a trên Microsoft Windows XP ho?c máy tính khách hàng d?a trên Microsoft Windows Server 2003 vào m?t c?p m?ng trên m?t b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003, hi?u su?t m?ng là ch?m hơn so v?i n?u b?n sao cùng các t?p tin vào m?t máy ch? thành viên đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003. B?n có th? nh?n th?y v?n đ? này n?u b?n sao chép nhi?u t?p tin nh?; Tuy nhiên, b?n có th? không nh?n th?y v?n đ? này n?u b?n sao chép m?t vài t?p l?n. V?n đ? này ch? x?y ra n?u b?n ho?c s? d?ng Microsoft Windows Explorer đ? sao chép các t?p tin, ho?c n?u m?t c?a s? Windows Explorer đư?c m? và k?t n?i t?i h? ph?c v? đích. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng Xcopy.exe đ? sao chép các t?p tin và t?t c? các c?a s? Windows Explorer đư?c đóng c?a, b?n không c?n kinh nghi?m v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? kh?i tin máy ch? (giao th?c SMB) vi?t ho?t đ?ng đ? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 có th? g?p m?t s? ch?m tr? c?a lên đ?n 200 mili giây gi?a b?n sao t?p.

N?u b?n xem l?i m?t d?u v?t c?a v?n đ?, b?n nh?n th?y s? ch?m tr? x?y ra sau khi khách hàng s? g?i các máy ch? m?t SMB thông báo cho s? thay đ?i l?nh b?ng FID m?c phù h?p v?i m?c FID c?p đích. Windows Explorer bài vi?t m?t yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i trên chia s? m?ng đ? yêu c?u đ? đư?c thông báo n?u m?t cái g? đó thay đ?i trong thư m?c đó xu?t hi?n trong c?a s? bên ph?i c?a Windows Explorer. N?u đi?u khi?n vùng nh?n đư?c yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i, nó không tr? l?i nó ngay l?p t?c; nó không g?i các gói cho t?i đa 200 mili giây. Vào th?i đi?m đó, m?t gói d? li?u đơn gi?n xác nh?n (ACK) Transmission Control Protocol (TCP) đư?c g?i đi và các ho?t đ?ng t?p tin l?i ti?p t?c như b?nh thư?ng.

Hành vi này là k?t qu? c?a s? tương tác gi?a hai thành ph?n m?ng c?t l?i c?a Windows 2000, TCP ch?m tr? ACKs, và ưu tiên s?i trên b? đi?u khi?n vùng. Ưu tiên s?i cho phép đi?u khi?n vùng cho đúng cách ưu tiên d?ch v? thư m?c và các ho?t đ?ng qu?n l? tài kho?n trư?c khi m?t s? ho?t đ?ng SMB, ch?ng h?n như đáp ?ng yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Khi b?n xem xét v?n đ? này, đư?c nh?n th?c r?ng nó ch? x?y ra trong trư?ng h?p r?t c? th?; v?n đ? này ch? x?y ra n?u m?t khách hàng đang s? d?ng Windows Explorer đ? sao chép m?t s? l?n các t?p tin vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên. N?u b?n thay đ?i giá tr? c?a b? đ?m th?i gian ACK b? tr? ho?n, b?n có th? ngăn ng?a m?t s? các tri?u ch?ng x?y ra; Tuy nhiên, n?u b?n s?a đ?i m?t l?i giá tr? TCP/IP, b?n có th? g?p k?t qu? b?t ng? trong tương lai. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét l?a ch?n thay th? khác trư?c khi b?n s?a đ?i b? đ?m th?i gian. Các gi?i pháp khác bao g?m di chuy?n chia s? t?p tin vào m?t máy ch? thành viên ho?c b?ng cách s? d?ng m?t công c? (như Xcopy ho?c Robocopy, n?m trên m?t ph?n c?a b? tài nguyên Windows 2000) đ? sao chép m?t s? l?n các t?p tin vào đi?u khi?n vùng.

Trên b? đi?u khi?n vùng, b?n có th? ch?nh s?a các TcpDelAckTicks giá tr? đăng k? đ? đi?u ch?nh TCP tr? ho?n ACK h?n gi?. N?u b?n thay đ?i các giao th?c TCP tr? ho?n ACK b? đ?m th?i gian t?i m?t giá tr? th?p hơn, máy ch? g?i m?t gói d? li?u ACK nhi?u hơn n?a thư?ng xuyên nhưng ng?n hơn kho?ng.

Ghi chú r?ng trên m?t đ? tr? cao, phân khúc b?o h?a cao, s? gia tăng r?ng trong các gói ACK t? b? đi?u khi?n vùng có th? đ?t thêm căng th?ng trên m?ng. Đ? đ?m b?o r?ng các giao th?c TCP thay đ?i ch?m tr? ACK b? đ?m th?i gian giá tr? không gây ra t?c ngh?n b? sung, ki?m tra giá tr? tri?t đ?.

N?u m?ng có th? x? l? các gói ACK thêm, áp d?ng hotfix Pack 3 (SP3) pre-Service sau cho Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) do đó b?n có th? s?a đ?i các giá tr? b? tr? ho?n b? đ?m th?i gian ACK:

311833 Giá tr? đăng k? TcpDelAckTicks đ? không có tác d?ng trên ACK timeout
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, s? d?ng th? t?c sau đây đ? thêm giá tr? đăng k? sau đó ch? đ?nh tham s? tùy ch?nh cho timer ACK ch?m tr?:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry, nơi B? đi?u h?p GUID là m? đ?nh danh duy nh?t toàn c?u (GUID) cho b? đi?u h?p m?ng k?t n?i v?i các khách hàng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\B? đi?u h?p GUID
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: TcpDelAckTicks
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Giá tr? d? li?u: b?n có th? thi?t l?p giá tr? này đ?n m?t lo?t các 0-6. Thi?t l?p m?c đ?nh là 2 (200 mili giây).
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Kh?i đ?ng l?i Windows đ? thay đ?i này có hi?u l?c.
Giá tr? s? đăng k? này xác đ?nh s? lư?ng các kho?ng 100-millisecond đ? s? d?ng cho b? đ?m th?i gian ACK ch?m tr? trên m?t cơ s? cho m?i giao di?n. Theo m?c đ?nh, giá tr? b? tr? ho?n b? đ?m th?i gian ACK là 200 mili giây. N?u b?n đ?t các TcpDelAckTicks giá tr? cho 0, ch?m tr? acknowledgments b? vô hi?u hoá. Thi?t l?p này làm cho máy tính ngay l?p t?c g?i m?t gói d? li?u ACK cho m?i gói d? li?u nó nh?n đư?c.

Chú ý Đ?c trưng cho b? đi?u h?p các giá tr? đư?c li?t kê dư?i subkeys cho m?i b? đi?u h?p. Đ?m b?o r?ng b?n thêm các TcpDelAckTicks giá tr? cho khóa registry sau đây:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\B? đi?u h?p GUID
Đ?ng thêm giá tr? này vào khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

? d?ng d?u v?t m?ng b?n có th? th?y r?ng khách hàng g?i các "SMB: C NT giao d?ch - thông báo cho s? thay đ?i" gói d? li?u. B? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 g?i l?i m?t gói d? li?u ACK cho khách hàng 200 mili giây sau đó. Sau khi khách hàng nh?n đư?c gói ACK, khách hàng b?t đ?u chi?n d?ch SMB ti?p theo và sao chép các t?p tin ti?p theo.

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng m?ng lư?i giám sát, b?n có th? nh?n th?y nh?ng s? ch?m tr? t?t hơn n?u b?n s? d?ng các b? l?c sau:
SMB:Command == 0xA0 (NT giao d?ch)
S? d?ng b? l?c này k?t h?p v?i các tùy ch?n hi?n th? sau đây:
Th?i gian: (x) giây t? khung h?nh trư?c
B?n có th? xác đ?nh tương ?ng v?i yêu c?u và câu tr? l?i b?ng cách xem các thu?c tính khung SMB sau đây:
SMB: Kích ID (lower)
Ch?c năng tr? ho?n Acknowledgments d?a trên yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 1122. TCP s? d?ng ch?m tr? ACKs đ? gi?m s? lư?ng các gói d? li?u đư?c g?i trên m?ng. Ngăn x?p TCP/IP Microsoft c?n m?t phương pháp ph? bi?n đ? tri?n khai th?c hi?n ch?m tr? ACKs. Khi d? li?u đư?c nh?n b?i TCP trên m?t k?t n?i, ngăn x?p ch? tr? v? m?t ACK n?u m?t trong các đi?u ki?n sau đây đư?c đáp ?ng:
 • Đi?u ki?n 1: Không có ACK đư?c g?i cho các phân đo?n trư?c đó đư?c nh?n.
 • Đi?u ki?n 2: M?t phân đo?n là đ? nh?n đư?c, nhưng không có phân đo?n khác đ?n trong v?ng 200 mili giây (giá tr? m?c đ?nh) cho k?t n?i.
Thông thư?ng, m?t ACK đư?c g?i cho m?i phân đo?n TCP khác nh?n đư?c trên m?t k?t n?i tr? khi b? đ?m th?i gian ACK ch?m tr? (200 mili giây) h?t h?n. B?n có th? đi?u ch?nh b? đ?m th?i gian ACK ch?m tr? b?ng cách s? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này đ? thêm các TcpDelAckTicks giá tr? đăng k? (giá tr? này là m?i trong Windows 2000).

Chú ý Lưu ? r?ng n?u b?n thay đ?i các TcpDelAckTicks giá tr? đăng k?, b?n có th? g?p tác d?ng không mong mu?n trong tương lai. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét l?a ch?n thay th? khác trư?c khi b?n s?a đ?i b? đ?m th?i gian.

S? ch?m tr? x?y ra n?u gói tin trư?c đư?c ghi nh?n và đáp ?ng yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i x?p hàng đ?i c?a đi?u khi?n vùng cho m?t kho?ng th?i gian mà đôi khi vư?t quá 200 mili giây. B?i v? m?c đ?nh ACK timer đ?m đ?n 200 mili giây, gói TCP ACK x?y ra 200 mili giây sau khi yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i nh?n đư?c t? khách hàng. B?i v? khách hàng ch? đ?i cho m?t ph?n ?ng t? máy ch? trư?c khi nó ti?n hành v?i SMB keá tieáp, s? ch?m tr? x?y ra trong khi h? ph?c v? b? tr? ho?n ACK timer đ?m t?i ngư?ng c?a nó. N?u b?n th?c hi?n m?t d?u v?t m?ng, b?n nh?n th?y r?ng không ph?i t?t c? yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i t? các khách hàng kinh nghi?m s? ch?m tr?.

Yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i mà không c?n kinh nghi?m s? ch?m tr? là ngay l?p t?c trư?c b?i m?t gói mà không đư?c công nh?n. V? v?y, ghi nh?n không tr? ho?n trong đi?u khi?n vùng xác nh?n b?i v? vi?c đ?u tiên c?a các đi?u ki?n đư?c miêu t? vào đ?u ph?n này đư?c đáp ?ng. Yêu c?u thông báo cho thay đ?i kinh nghi?m s? ch?m tr? đ? có trư?c đó các gói th?a nh?n; V? v?y, đi?u khi?n vùng không tr? l?i tr? l?i cho đ?n khi b? đ?m th?i gian ch?m tr? ACK h?t h?n (giá tr? m?c đ?nh là 200 mili giây) b?i v? th? hai c?a các đi?u ki?n đư?c mô t? trong ph?n này kích ho?t.

B?n không th? s?a đ?i ưu tiên s?i c?a đi?u khi?n vùng; V? v?y, b?n ph?i thay đ?i TCP b? tr? ho?n ACK b? đ?m th?i gian giá tr? m?t giá tr? th?p hơn đ? ngăn ch?n các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này x?y ra. Sau khi b?n làm như v?y, máy ch? g?i ACK giá tr? nhi?u hơn n?a thư?ng xuyên nhưng ng?n hơn kho?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các TcpDelAckTicks cơ quan đăng k? giá tr?, đ? c?p đ?n gi?y tr?ng n?m trên Web site sau Microsoft:
Microsoft Windows 2000 TCP/IP chi ti?t th?c hi?n
Để có thêm thông tin về sự cố này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
270926Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? b?n sao t?p m?ng Windows 2000
Máy khách đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003, không có m?t khóa s? đăng k? tên TcpAckFrequency đi?u khi?n TCP ACKs trư?c khi b? đ?m th?i gian ch?m tr? ACK đư?c đ?t t?i. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
328890M?c đăng k? m?i cho vi?c ki?m soát hành vi TCP th?a nh?n (ACK) trong Windows XP và Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
321169Hi?u su?t SMB ch?m khi b?n sao chép t?p tin t? Windows XP lên b? ki?m soát mi?n Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 321098 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbprb kbmt KB321098 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321098

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com