Hi?u su?t SMB ch?m khi b?n sao chép t?p tin t? Windows XP lên b? ki?m soát mi?n Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321169 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? nh?n th?y hi?u su?t ch?m sao chép khi b?n sao chép t?p tin t? m?t máy tính d?a trên Windows XP khách hàng cho m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 b? đi?u khi?n (khi b?n s? d?ng giao th?c máy ch? tin nh?n ch?n [SMB]). Đi?u này làm ch?m hi?u su?t x?y ra ch? khi b?n sao các t?p t? m?t khách hàng d?a trên Windows XP đ? m?t Tên mi?n Windows 2000 d?a trên b? đi?u khi?n (ch? đ? đ?y) và không ph?i khi b?n sao chép t?p tin t? b? đi?u khi?n vùng cho khách hàng (nh?n ch? đ?).

NGUYÊN NHÂN

Hi?u su?t SMB ch?m có th? x?y ra n?u m?t TCP/IP b? tr? ho?n l?i c?m ơn (c?n đư?c g?i là m?t giao th?c TCP ACK) x?y ra trong m?t "SMB: C NT giao d?ch - Thông báo cho s? thay đ?i"gói. Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra n?u b?n s? d?ng Windows Explorer đ? sao chép các t?p tin vào đi?u khi?n vùng. Tuy nhiên, v?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng m?t d?u nh?c l?nh đ? sao chép t?p ho?c n?u tr?ng tâm là các đi?m đ?n thư m?c trong Windows Explorer (khi thông báo thay đ?i là có liên quan). Đi?u này v?n đ? x?y ra ngay sau khi b?n th?c hi?n m?t th? t?c b?n sao SMB (t? b?t k? chương tr?nh) đ? m?t thư m?c t? xa m?c tiêu có đư?c c?ng g?i b?i m?t "thông báo thay đ?i" yêu c?u (t? b?t k? chương tr?nh).

Theo m?c đ?nh, hành vi này x?y ra ngay sau như SMB đang s? d?ng ch? k? b?o m?t. N?u ch? k? b?o m?t đư?c đ?t c?u h?nh, SMB ph?i đư?c x? l? đ?ng b? c?a redirector. Redirector đ? ph?i ch? đ?i cho đ?n khi l?nh SMB hi?n hành đư?c x? l? hoàn toàn trư?c khi ti?p t?c v?i các m?t trong nh?ng k? ti?p. Redirector waits cho đ?n khi nó nh?n đư?c xác nh?n TCP/IP t? h? ph?c v?.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t mà đư?c mô t? trong ph?n này.

Workaround 1

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
  2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. B?m đúp vào các RequireSecuritySignature giá tr?, lo?i 0 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. B?m đúp vào các EnableSecuritySignature giá tr?, lo?i 0 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Thoát kh?i Registry Editor.
Theo m?c đ?nh, các EnableSecuritySignature giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1 (trên) vào b? ki?m soát mi?n và đư?c đ?t thành 0 (T?t) trên m?t b? đi?u khi?n không tên mi?n. Do đó, làm ch?m hi?u su?t b?n sao SMB ch? x?y ra khi b?n sao các kho?n m?c vào b? ki?m soát mi?n.

Workaround 2

Chú ý Workaround workaround này không đư?c h? tr? trên d?a trên Windows XP và Windows Server 2003 d?a trên các máy tính.

B?t/t?t TCP b? tr? ho?n ACK h?n gi?)TcpDelAckTicks) m?t giá tr? th?p hơn. Khi b?n làm như v?y, các máy ch? th?a nh?n kho?n m?c thư?ng xuyên hơn, nhưng theo chu k? ng?n hơn. B?n có th? s? d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây đ? xác đ?nh m?t tu? ch?nh b? tr? ho?n ACK giá tr?:

311833 Giá tr? đăng k? TcpDelAckTicks đ? không có tác d?ng trên Ack timeout
N?u b?n đ?t các TcpDelAckTicks giá tr? cho 0, b?n b?t b? đ?m th?i gian t?t hoàn toàn. Khi b? đ?m th?i gian t?t, TCP reverts đ? pre-Request cho hành vi c?a ? ki?n (RFC) 1122; nó th?a nh?n m?i gói. Workaround workaround này gi?i quy?t các v?n đ? hi?u su?t SMB b?n sao. Tuy nhiên, vào m?t cao đ? tr? m?ng (b?o h?a cao phân đo?n), hành vi này làm tăng các s? lư?ng các l?i c?m ơn t? b? đi?u khi?n vùng và đ?t b? sung căng trên m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? xem cách làm ch?m hi?u su?t là liên quan đ?n TCP/IP ghi nh?n m?t s? khung h?nh SMB ("SMB: C NT giao d?ch - thông báo cho s? thay đ?i"), th?c hi?n m?t d?u v?t m?ng. N?u b?n làm như v?y, b?n th?y r?ng redirector không ti?p t?c v?i ph?n c?n l?i c?a các ho?t đ?ng sao chép khi các "SMB: C NT Transact - Thông báo cho s? thay đ?i"khung không đư?c công nh?n b?i các máy ch? và v?n t?i TCP c?p đ?. L?i c?m ơn TCP/IP ch? b? tr? ho?n (trong kho?ng 0,2 giây) khi các máy ch? là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000.

Trên m?t c?a s? XP d?a trên máy khách ho?c trên m?t khách hàng d?a trên Microsoft Windows Server 2003, đó là m?t khóa s? đăng k? m?i đ?t tên
TcpAckFrequency
mà đi?u khi?n TCP ACKs trư?c khi b? đ?m th?i gian ch?m tr? ACK đư?c đ?t t?i.

Đ? bi?t thêm v? vi?c này v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321098M?ng ch?m hi?u su?t x?y ra n?u b?n sao t?p vào m?t b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003
328890 M?c đăng k? m?i cho vi?c ki?m soát hành vi th?a nh?n TCP (ACK) trong Windows XP và Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 321169 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbregistry kbenv kbfix kbprb kbmt KB321169 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321169

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com