Как да определите версията и изданието на SQL Server и неговите компоненти

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 321185 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва как да определите номера на своята текуща версия на Microsoft SQL Server и съответното ниво на продукт или сервизен пакет. Тя описва и как да се определи конкретното издание на SQL Server, което използвате.

Забележка Ако искате само да намерите най-новите компилации за SQL Server, можете да се обърнете към следващата статия. Можете също да проверите таблиците, които отговарят на вашия продукт, в раздела "Допълнителна информация" на тази статия.
957826 Къде да намерите информация за последните компилации на SQL Server

Как да определите версията на инструментите на клиента на SQL Server

SQL Server Management Studio (SSMS)

За да определите версията на инструментите на клиента на, които са инсталирани във вашата система, стартирайте Management Studio, а после щракнете върху За програмата в менюто Помощ.

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2560485


SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

За да проверите версията на Analysis Services Designer, на Integration Services Designer или на SQL Server Reporting Services Designer, изпълнете следните стъпки:
 1. Под програмната група на вашия SQL стартирайте SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 2. В менюто Помощ щракнете върху За програмата.
 3. В списъка Инсталирани продукти изберете необходимия компонент и си отбележете версията, дадена в текстовото поле По-подробно за продукта.

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2560486  SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2560487
Забележка За компонентите на бизнес разузнаване, като Integration Services, Reporting Services и Analysis Services, може да се наложи да инсталирате сервизни пакети, сборни актуализации и актуални корекции на компютрите на страната на клиента, за да получите най-новите корекции при разработване на SSIS пакети, SSRS отчети или кубове на Analysis Services.

Как да определите версията и изданието на ядрото на базата данни на SQL Server

За да определите версията на SQL Server, можете да използвате някой от следните методи:

Метод 1: Свържете се към сървъра с помощта на Object Explorer в SQL Server Management Studio. След като Object Explorer се свърже, той ще покаже информацията за версията в скоби, заедно с потребителското име, използвано за свързване към конкретния екземпляр на SQL Server.

Метод 2: Погледнете първите няколко реда от файла Errorlog за този екземпляр. По подразбиране регистърът на грешките се намира във файловете Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\ERRORLOG и ERRORLOG.n. Записите може да изглеждат по следния начин:

2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         Mar 29 2009 10:11:52         Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation        Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )
Както виждате, този запис съдържа цялата необходима информация за продукта, например версия, ниво на продукт, 64-битов или 32-битов, изданието на SQL Server и версията на ОС, в която се изпълнява SQL Server.

Метод 3: Свържете се към екземпляра на SQL Server и след това изпълнете следната заявка:
Select @@version
Пример на резултата от тази заявка е както следва:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  Mar 29 2009 10:11:52  Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )

Метод 4: Свържете се към екземпляра на SQL Server и след това изпълнете следната заявка:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ("издание")
Забележка Тази заявка работи с всеки екземпляр на SQL Server 2000 или по нова версия.

Връщат се следните резултати:
 • Версията на продукта (например 10.0.1600.22)
 • Нивото на продукта (например RTM)
 • Изданието (например Enterprise)

Например резултатите ще приличат на следното:

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
10.0.1600.22RTMEnterprise Edition

Забележка Функцията SERVERPROPERTY връща отделни свойства, които се отнасят до информацията за версията, макар че функцията @@VERSIONсъчетава резултатите в един низ. Ако вашето приложение изисква отделни низове за свойствата, можете да използвате функцията SERVERPROPERTY, за да ги покажете, вместо да отделяте резултатите @@VERSION.

Метод 5: Като се започне от SQL Server 2008, можете да също да използвате отчета за откриване на инсталираните функции на SQL Server. Този отчет може да се намери чрез намирането на страницата Инструменти на SQL Server Installation Center. Този инструмент дава информация за всички екземпляри на SQL Server, които са инсталирани в системата. Те включват инструменти за клиента, като SQL Server Management Studio. Единственото нещо, което трябва да знаете, е че този инструмент може да се изпълнява локално само в системата, в която е инсталиран SQL Server. Той не може да се използва за получаване на информация за отдалечени сървъри. За повече информация посетете следната публикация в блог в Microsoft Developer Network (MSDN):
Отчет на откриване в SQL Server 2008

Моментна снимка на примерен отчет е следната:

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2560488


Информация за версията на SQL Server 2008 R2

В следващата таблица са дадени основните издания на SQL Server 2008 R2.

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
ИзданиеВерсия на продукта
SQL Server 2008 R2 Service Pack 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет за SQL Server 2008 R2 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
2527041 Как да получите най-новия сервизен пакет за SQL Server 2008 R2 (Това може да е на английски)

За допълнителна информация за най-новите налични сборни актуализации за SQL Server 2008 R2 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
981356 Компилации на SQL Server 2008 R2, издадени след издаването на SQL Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
2567616 Компилации на SQL Server 2008 R2, издадени след издаването на SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (Това може да е на английски)

Информация за версията на SQL Server 2008

В следващата таблица са дадени основните издания на SQL Server 2008.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
ИзданиеВерсия на продукта
SQL Server 2008 Service Pack 310.00.5500.00
SQL Server 2008 Service Pack 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Service Pack 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет за SQL Server 2008 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
968382 Как да получите най-новия сервизен пакет за SQL Server 2008 (Това може да е на английски)
За допълнителна информация за най-новите налични сборни актуализации за SQL Server 2008 щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft, за да ги прегледате:
956909 Компилации на SQL Server 2008, издадени след издаването на SQL Server 2008 (Това може да е на английски)
970365 Компилации на SQL Server 2008, издадени след издаването на SQL Server 2008 Service Pack 1 (Това може да е на английски)
2402659 Компилации на SQL Server 2008, издадени след издаването на SQL Server 2008 Service Pack 2 (Това може да е на английски)
2629969 Компилации на SQL Server 2008, издадени след издаването на SQL Server 2008 Service Pack 3 (Това може да е на английски)

Информация за версията на SQL Server 2005

В следващата таблица са дадени основните издания на SQL Server 2005.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
ИзданиеВерсия на продукта
SQL Server 2005 Service Pack 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Service Pack 39.00.4035
SQL Server 2005 Service Pack 29.00.3042
SQL Server 2005 Service Pack 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет за SQL Server 2005 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
913089 Как да получите най-новия сервизен пакет за SQL Server 2005 (Това може да е на английски)
s За допълнителна информация за най-новите налични сборни актуализации за SQL Server 2005 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
937137 Компилации на SQL Server 2005, издадени след издаването на SQL Server 2005 Service Pack 2 (Това може да е на английски)
960598 Компилации на SQL Server 2005, издадени след издаването на SQL Server 2005 Service Pack 3 (Това може да е на английски)
2485757 Компилации на SQL Server 2005, издадени след издаването на SQL Server 2005 Service Pack 4 (Това може да е на английски)

Информация за версията на SQL Server 2000

В следващата таблица е даден номерът на версия на файла Sqlservr.exe.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
ИзданиеВерсия на продукта
SQL Server 2000 Service Pack 48.00.2039
SQL Server 2000 ServicePack 3a8.00.760
SQL Server 2000 Service Pack 38.00.760
SQL Server 2000 Service Pack 28.00.534
SQL Server 2000 Service Pack 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194


За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
290211 Как да получите най-новия сервизен пакет за SQL Server 2000 (Това може да е на английски)

SQL Server Reporting Services

За да определите версията на SQL Server Reporting Services, вижте следната тема в SQL Server Books Online:


SQL Server Integration Services

За да определите версията на SQL Server Integration Services, вижте следната тема в Базата знания на Microsoft:
942177 Как да определите версията на SQL Server Integration ServicesSQL Server Analysis Services

За да определите версията на SQL Server Analysis Services, използвайте един от следните методи:

Метод 1: Свържете се към сървъра с помощта на Object Explorer в SQL Server Management Studio. След като Object Explorer се свърже, той ще покаже информацията за версията в скоби, заедно с потребителското име, използвано за свързване към конкретния екземпляр на Analysis Services.

Метод 2: Проверка на версията на файла Msmdsrv.exe в папката bin на Analysis Services. Местоположенията по подразбиране са показани в следващата таблица:
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Версия на Analysis ServicesМестоположение
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe

2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

Метод 3: Използвайте ключовете на системния регистър, които са изброени в следващата таблица:
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Версия на Analysis ServicesМестоположение
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \MSSQLServer\CurrentVersion Ключ: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Ключове: PatchLevel, Version, Key Edition

2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\MSSQLServer\CurrentVersion Ключ: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Ключове: PatchLevel, Version, Edition

2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Ключ: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Ключове: PatchLevel, Version, Edition

2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Ключ: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Ключ: PatchLevel

За повече информация посетете следната публикация в блог на Microsoft TechNet:
Как да намерите версията на Analysis Services Server

Репликация на SQL Server

Тъй като агентите на репликация може да са инсталирани на няколко различни компютъра, важно е да се проверят инсталираните версии на всички засегнати компютри.

Например Distribution Agent в репликация Transactional или Peer-to-Peer може да съществува на компютри, които се различават от екземпляра на издателя на SQL Server и може да съществуват на различни екземпляри на абоната на SQL Server в изтеглен абонамент.

Ако използвате репликация на Web Synchronization for Merge или репликация на SQL Server 2000 Windows CE Edition, IIS уеб сървърът може да не е на същия компютър, на който се изпълнява SQL Server. Следователно, имате файлове на агент за репликация, които са инсталирани на IIS уеб сървъра. И може да се наложи да проверите версията на онези .dll файлове във виртуалната директория на IIS и да ги актуализирате отделно, за да получите най-новите сервизни пакети, сборни актуализации и актуални корекции за вашите уеб агенти.

За повече информация вижте следната тема в SQL Server Books Online:

Пълнотекстово търсене

Компонентите на пълнотекстово търсене включват следните:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
С изключение на Sqlservr.exe, тези компоненти може да не се актуализират с всяка сборна актуализация или сервизен пакет за съответния продукт на SQL Server. Версиите на тези файлове ще се променят само когато е налице корекция на съответния компонент. Обикновено можете да проверите версията на файла на всеки един от тези .dll файлове. Най-високата версия в списъка е версията на компонента на пълнотекстово търсене, която е инсталирана в системата.

Можете да използвате един от следващите методи, за да определите версията на компонента на пълнотекстово търсене, която е инсталирана в системата.

Забележка Всеки от тези методи може да сочи, че версията на на компонента на пълнотекстово търсене е или RTM, или версия, която е по-стара от текущата версия на компонента на базата данни. Ние потвърждаваме, че това е проблем, и работим върху това решаването му в бъдеща актуализация.

Метод 1: Проверка на версията на пълнотекстовия ключ на SQL Server (Sql_fulltext_keyfile.dll) в инсталационната папка на SQL Server 2008 R2 или SQL Server 2008. Обикновено, за SQL Server 2008 R2 този файл се намира в следната папка:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.<Име на екземпляр>\MSSQL

За SQL Server 2008 този файл обикновено се намира в следната папка:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.<Име на екземпляр>\MSSQL

Метод 2: Проверете следния подключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
Пример за запис на този ключ на системния регистър е следният:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Версия: 10.50.1600.1
В примерния запис третият ред (Patchlevel) показва текущата компилация на компонента на пълнотекстово търсене, който е инсталиран, а четвъртият ред (Version) обикновено показва оригиналната версия на пълнотекстово търсене, която е инсталирана. В този случай тя е SQL Server 2008 R2.

Метод 3: Използване на файла Summary.txt, който е създаден по време на инсталирането. За SQL Server 2008 R2 този файл се намира в следната папка:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

За SQL Server 2008 този файл се намира в следната папка:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt


Вижте следната статия в Базата данни на Microsoft за известен проблем с компоненти на пълнотекстово търсене в инсталации на SQL Server 2008:
973888 Компонентът на пълнотекстово търсене не се връща изцяло до версията в сервизен пакет 1, след като деинсталирате сборна актуализация 3 за SQL Server 2008 Service Pack 1, която се прилага с използване на инсталация с комплектувани сервизни пакети. (Това може да е на английски)

SQL Server Master Data Services (MDS)

MDS Configuration Manager не показва директно номера на инсталираната в момента версия.

Имайте предвид, че MDS има уникален сценарий на версии, в който инсталацията на ядрото на базата данни на SQL Server не съвпада задължително с версията на MDS. Версията може да варира, когато сравните инсталацията на SQL Server с двоичните файлове, разположени на уеб сайта на MDS, и версията на схемата на каталога на MDS. Необходими са ръчни стъпки, които използват инструмента MDS Configuration Manager, за да се актуализират уеб сайтовете и схемите на база данни на MDS. Можете да проверите в следната публикация в блог за методология на актуални корекции и сервизни пакети за MDS:
Изтегляне и инсталиране на сборни актуализации за SQL Server 2008 R2 Master Data Services (MDS)

Следният ключ на системния регистър показва двоичните версии, които са инсталирани в SQL Server. Обаче тази версия не съвпада непременно с версията на схемата на уеб сайта и базата данни, докато не завърши процесът на актуализация на MDS.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

Можете да проверите версията на инсталирания продукт и версията на схемата, като използвате следната заявка в каталога на MDS:
select * from mds.mdm.tblSystem

SQL Server Native Client

За да определите версията на SQL Server Native Client, използвайте един от следните методи:

Метод 1: В системата, за която искате да намерите версията на Native Client, стартирайте ODBC Administrator (odbcad32.exe), а след това проверете в колоната Версия под раздела Драйвери.

Метод 2: Проверете следните ключове на PatchLevel или Version на следните местоположения в системния регистър:
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
SQL version /
Версия на SQL Server Native Client
Ключове в системния регистър:
SQL Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008 /
SQL Server Native Client 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005 /
SQL Server Native Client 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion

Браузър на SQL Server

Версията на браузъра трябва да отговаря на най-високата версия на ядрото на базата данни на SQL Server и на екземплярите на Analysis Services, които са инсталирани на компютъра.

SQL Server Writer

За да определите версията на SQL Server Writer, проверете следната стойност на ключа на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion

Ключове: PatchLevel или Version

Microsoft .NET Framework

За да определите версията на .NET Framework във вашата система, вижте следната статия в Базата знания на Microsoft:
318785 Как да се определи кои версии и нива на сервизен пакет на Microsoft .NET Framework са инсталирани

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2027770 Разбиране на изискванията на .NET Framework за различни версии на SQL Server (Това може да е на английски)

SQL Azure

За да намерите версията на вашия екземпляр на SQL Azure и сходна информация, вижте следната тема в Books Online:
SERVERPROPERTY (SQL Azure Database)

SQL Server CE

За да намерите версията на вашия екземпляр на SQL Server CE и сходна информация, вижте следните ресурси:

По-стари версии на SQL Server

SQL Server 7.0

Използвайте номера на версия в следващата по-долу таблица, за да намерите нивото на продукта или сервизния пакет:

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Номер на версияСервизен пакет
7.00.1063SQL Server 7.0 Service Pack 4
7.00.961SQL Server 7.0 Service Pack 3
7.00.842SQL Server 7.0 Service Pack 2
7.00.699SQL Server 7.0 Service Pack 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
301511 Как да получите най-новия сервизен пакет за SQL Server 7.0 (Това може да е на английски)

SQL Server 6.5

Използвайте номера на версия в следващата по-долу таблица, за да намерите нивото на продукта или сервизния пакет:

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Номер на версияСервизен пакет
6.50.479Актуализация на SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.416SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Service Pack 5
6.50.281SQL Server 6.5 Service Pack 4
6.50.258SQL Server 6.5 Service Pack 3
6.50.240SQL Server 6.5 Service Pack 2
6.50.213SQL Server 6.5 Service Pack 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
273914 Актуализация на Readme.txt за SQL Server 6.5 след Service Pack 5a (Това може да е на английски)

Често задавани въпроси

В1: Как определяте версията на SQL Server, когато SQL Server не работи?

О1: Можете да определите версията на SQL Server с използвате метод 2 или метод 5 (за SQL Server 2008 или по-нови версии) в раздела "Как да определите версията на ядрото на базата данни на SQL Server" в тази статия.

В2: Как да съпоставям версиите на продуктите с имената на продуктите?

О2: Можете да използвате следната таблица като справка:
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Модел на версиятаSQL продукт
10.5.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000

Често използвани термини и съкращения

Сборна актуализация (CU): Сумарна актуализация, която съдържа всички предишни актуални корекции тип "критична по заявка" до тази дата. Освен това в една CU се съдържат поправки за проблеми, които изпълняват критериите за приемане на актуалната корекция. Тези критерии могат да включват наличие на начин на заобикаляне, въздействие върху клиента, възможност за възпроизвеждане на проблема, сложност на програмния код, който трябва да се промени, или други теми.

Актуална корекция: Отделен сборен пакет, включващ един или повече файлове, които се използват за елиминиране на проблем в даден продукт и са сборни на двоично и файлово ниво. Актуалната корекция е предназначена за помощ при конкретна ситуация, възникнала при клиент, и не може да се разпространява извън неговата организация.

RTM: Обикновено означава "пускане за производство". В контекста на продукт като SQL Server, това показва, че към продукта не са приложени сервизни пакети или актуални корекции.

RTW: Обикновено означава "пускане за уеб". Показва пакет, който е бил издаден в уеб и достъпен за клиентите за изтегляне.

Сервизен пакет: Преминал тестване сборен набор от всички актуални корекции, актуализации на защитата, критични актуализации и други актуализации. Сервизните пакети могат също да съдържат допълнителни корекции на проблеми, открити от екипа на Microsoft след издаването на продукта, както и ограничен брой заявени от клиенти промени на дизайна или функциите.

За повече информация посетете следните уеб сайтове:
 • 822499 Схема за именуване на пакетите с актуализации на софтуера на Microsoft SQL Server
 • 824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
 • 935897 Моделът за постъпково обслужване се предлага от екипа на SQL Server с цел предоставяне на актуални корекции за съобщени проблеми
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Често срещани номера на компилации и сервизни пакети на SQL Server

Забележка В тези таблици се използва следващият по-долу формат и те се поръчват по номер на компилация.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Номер на компилация или версияОписание на версия, (номер в БЗ за тази актуализация), дата на издаване

SQL Server 2008 R2


Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) 22 февр. 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) 19 дек. 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) 17 окт. 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) 15 авг. 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) 18 юли 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), 12 юли 2011
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) 21 февр. 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) 19 дек. 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) 17 окт. 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) 15 авг. 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) 20 юни 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) 18 апр. 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) 21 февр. 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) 20 дек. 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) 18 окт. 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) 16 авг. 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) 21 юни 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) 18 май 2010
10.50.1617.00Актуализация на защитата за GDR (2494088), 21 юни 2011
10.50.1600.1 RTM – 10 май 2010

SQL Server 2008

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) 16 ян. 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) 21 ное. 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) 17 ост. 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) 6 окт. 2011
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) 16 ян. 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) 21 ное. 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) 19 септ. 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) 18 юли 2011
10.00.4285.00SP2 CU # 4 (2527180) 16 май 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) 17 март 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) 17 ян. 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 (2289254) 15 ное. 2010
10.00.4064.00Актуализация на защитата за GDR (2494089), 14 юни 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) 29 септ. 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) 19 септ. 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) 18 юли 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) 16 май 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) 17 март 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) 17 ян. 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) 15 ное. 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) 20 септ. 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) 19 юли 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) 17 май 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) 26 март 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) 18 ян. 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) 16 ное. 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) 21 септ. 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) 20 юли 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) 18 май, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) 16 апр. 2009
10.00.2573.00 Актуализация на защитата за GDR (2494096), 14 юни 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1 април 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) 15 март 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) 18 ян. 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) 16 ное. 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) 21 септ. 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) 20 юли 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) 18 май 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) 16 март 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) 19 ян. 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) 19 ное. 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) 22 септ. 2008
10.00.1600.22 RTM – 6 авг. 2008

SQL Server 2005

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) 22 март 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) 21 февр. 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) 23 дек. 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) 16 дек. 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) 22 март 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) 21 февр. 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) 20 дек. 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) 18 окт. 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) 16 авг. 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) 21 юни 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) 19 апр. 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) 16 февр. 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) 21 дек. 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) 19 ост. 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) 17 авг. 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) 15 юни 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) 20 апр. 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) 16 февр. 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) 19 дек. 2008
9.00.4053Актуализация на защитата (970892) 12 окт. 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) 15 дек. 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) 21 дек. 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) 19 окт. 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) 17 авг. 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) 15 юни 2009
9.00.3325 SP2 CU #13 (967908) 20 апр. 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) 16 февр. 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) 15 дек. 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) 21 окт. 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) 18 авг. 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) 16 юни 2008
9.00.3239 SP2 CU #7 (949095) 14 апр. 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) 18 февр. 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) 17 дек. 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) 15 окт. 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) 20 авг. 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) 18 юни 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) 16 апр. 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) 15 май 2007
9.00.3068Актуализация на защитата (948109) 8 юли 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
8.00.2283Актуална корекция след SP4 за MS09-004 (971524)
8.00.2282MS04-004: KB959420 29 октомври 2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 8 юли 2008
8.00.2040Корекция след SP4 AWE (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Сборен пакет актуални корекции след SP3
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 или SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Издаден Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM или MSDE 2.0

Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 321185 - Последна рецензия: 28 март 2012 г. - Редакция: 1.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Ключови думи: 
kbsqlsetup kbhowtomaster KB321185

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com