Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t cho SQL Server đăng nh?p v?n chuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 321247 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin v? cách c?u h?nh b?o m?t cho tàu bè Nh?t k?. Có m?t s? v?n đ? c?n xem xét khi b?n đang c?u h?nh b?o m?t cho SQL Server đăng nh?p v?n chuy?n mà ph?m vi t? tài kho?n kh?i đ?ng cho SQL Server đ? chia s? quy?n cho chia s? m?ng nơi cư trú c?a b?n sao lưu s? ghi c?a giao d?ch. Nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Kh?i đ?ng tài kho?n cho SQL Server và SQL Server đ?i l? d?ch v? trên đăng nh?p v?n chuy?n máy ch?

Trương m?c vùng

N?u b?n đ? đ?t SQL Server trong m?t tên mi?n, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng trương m?c vùng đ? b?t đ?u d?ch v? máy ch? SQL. B?n ph?i s? d?ng trương m?c vùng n?u b?n đang đi đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? ch?y như m?t máy ch? ?o dư?i Windows Clustering. Trương m?c vùng cung c?p các l?i ích c?a b?o tr? t?i thi?u trong trư?ng h?p c?a thay đ?i m?t kh?u. Tuy nhiên, b?n có th? không có th? b?t đ?u SQL theo trương m?c vùng n?u SQL Server cư trú trên máy ch? đó là trong m?t nhóm làm vi?c.

Đ?a phương m?ng tài kho?n

B?n có th? s? d?ng SQL Server đ? b?t đ?u trong m?t tài kho?n t?i đ?a phương, t?o m?ng. Trong t?nh h?nh nơi có truy c?p m?ng theo yêu c?u c?a m?t quá tr?nh SQL Server, là trư?ng h?p n?u b?n có c?u h?nh SQL Server s? d?ng v?n chuy?n đăng nh?p, b?n có th? s? d?ng m?ng pass-through security. V?i an ninh pass-through, t?t c? các máy s? đư?c truy c?p b?i SQL Server ph?i có cùng m?t tài kho?n m?ng v?i cùng m?t m?t kh?u và đi?u kho?n thích h?p, c?u h?nh t?i đ?a phương. Ngoài ra, khi tr?nh SQL Server yêu c?u tài nguyên t? máy tính th? hai, an ninh m?ng truy?n th?ng đư?c b? qua n?u cùng m?t tài kho?n (mà yêu c?u d?ch v? SQL Server kh?i đ?ng) t?n t?i v?i cùng m?t m?t kh?u. Như lâu các tài kho?n trên máy tính th? hai đư?c c?u h?nh v?i đ? quy?n đ? th?c hi?n các tác v? đư?c yêu c?u b?ng cách g?i SQL Server, nhi?m v? s? thành công.

Trương m?c h? th?ng đ?a phương

B?n c?ng có th? c?u h?nh máy ch? SQL đ? b?t đ?u theo trương m?c h? th?ng đ?a phương. Vi?c s?a đ?i m?t kh?u cho tài kho?n LocalSystem có th? d?n đ?n s? th?t b?i c?a m?t s? d?ch v? r?t quan tr?ng cho s? ?n đ?nh h? th?ng. Trương m?c này là đ?a phương máy tính nơi cư trú, có ngh?a là b?i c?nh an ninh s? d?ng SQL Server d?ch v? đ?a phương. Như đ? nêu trong ph?n đ?a phương m?ng tài kho?n, b?n không th? s? d?ng pass-through b?o m?t khi b?n kh?i đ?ng máy ch? SQL dư?i tài kho?n LocalSystem v? m?t kh?u cho tài kho?n LocalSystem trên các máy tính khác nhau là khác nhau. Vi?c b?t đ?u c?a SQL Server theo trương m?c này khi truy nh?p tài nguyên m?ng đư?c yêu c?u s? r?t có th? khi?n không thành công hoàn thành nhi?m v?.

Thông tin v? các quy?n c?n thi?t t?i thi?u m?t tài kho?n m?ng đ? thành công b?t đ?u và ch?y SQL Server và SQL Server đ?i l? d?ch v?, xem các ch? đ? sau trong SQL Server sách tr?c tuy?n:
Thi?t l?p trương m?c d?ch v? Windows

S? hi?u bi?t mô h?nh b?o m?t máy ch? SQL

Đ? hoàn toàn hi?u nh?ng tác đ?ng an ninh, đi?u quan tr?ng là ph?i hi?u mô h?nh b?o m?t mà Microsoft th?c hi?n trong SQL Server 2000. Khi b?n t?o m?t tên đăng nh?p, nó s? đư?c thêm vào b?ng syslogins trong các MASTER cơ s? d? li?u. Đ?i v?i m?i s? d? li?u này m?i đư?c thêm vào đăng nh?p đư?c cung c?p quy?n truy c?p vào, nó đư?c đưa vào b?ng sysusers trong cơ s? d? li?u đó. Ánh x? gi?a syslogins b?ng và sysusers b?ng là trên l?nh v?c SID.

N?u cơ s? d? li?u ngư?i dùng đư?c di chuy?n đ?n m?t máy ch? khác nhau, các giá tr? SID đư?c th?c hơn t? máy ch? trư?c đó. An ninh cơ s? d? li?u ho?c phá v? khi đăng nh?p vào h? ph?c v? th? hai không đư?c t?o ra v?i SID cùng các giá tr? ho?c n?u b?o m?t đư?c c?u h?nh không đúng v? c?a mismatching giá tr? SID.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
240872 INF: Làm th? nào đ? gi?i quy?t các v?n đ? quy?n khi cơ s? d? li?u đư?c di chuy?n

C?u h?nh c?a các tàu bè Nh?t k?

Yêu c?u b?o m?t

Sao lưu ph?n

C?u h?nh chia s? m?ng đư?c c?u h?nh đ? gi? các b?n sao lưu đăng nh?p giao d?ch đ? có đ?c/thay đ?i quy?n cho tài kho?n theo đó máy ch? SQL d?ch v? (trên h? ph?c v? th? c?p đư?c c?u h?nh cho tàu bè Nh?t k?) đang b?t đ?u.

Chia s? m?ng đư?c c?u h?nh đ? gi? các b?n sao lưu đăng nh?p giao d?ch, nên đư?c c?u h?nh đ? có đ?c/thay đ?i quy?n cho tài kho?n theo đó máy ch? SQL d?ch v?, trên h? ph?c v? th? c?p đư?c c?u h?nh đ? đăng nh?p, v?n chuy?n, đang b?t đ?u. Chia s? này đư?c truy c?p b?ng vi?c làm b?n sao trên h? ph?c v? th? c?p đ? sao chép b?n sao lưu c?a giao d?ch đăng nh?p vào thư m?c đ?a phương trên h? ph?c v? th? c?p tương ?ng. Công vi?c t?i sau đó t?i các b?n sao lưu t? c?p c?c b?.

Cross Domain đăng nh?p v?n chuy?n

N?u máy tính đang ch?y SQL Server đư?c đ?t trong m?t môi trư?ng multi-domain, Microsoft khuy?n cáo là b?n thi?t l?p tín thác hai chi?u gi?a t?t c? các l?nh v?c có liên quan trong v?n chuy?n, đăng nh?p. Tuy nhiên, n?u b?n không th? thi?t l?p tín thác gi?a tên mi?n, b?n có th? s? d?ng b?o m?t pass-through cho tàu bè Nh?t k?. Xem ph?n c?a bài vi?t này th?o lu?n v? l?a ch?n kh?i đ?ng tài kho?n LocalSystem m?ng cho SQL Server liên quan đ?n d?ch v?.

Ch?n ch? đ? xác th?c đ? k?t n?i v?i máy ch? màn h?nh

B?n có th? ch?n ho?c xác th?c c?a Windows ho?c SQL xác th?c (b?i ti?u h?c và trung h?c các máy ch?) đ? k?t n?i v?i máy ch? màn h?nh và đ? c?p nh?t các b?ng màn h?nh. B?n có th? ch?n đi?u này ho?c là trong khi thi?t l?p lên tàu bè Nh?t k? ho?c sau khi b?n đ? thi?t l?p đăng nh?p v?n chuy?n và nó là ch?c năng. Theo m?c đ?nh, SQL Server s? d?ng xác th?c c?a Windows; Tuy nhiên, n?u b?n ch?n SQL xác th?c, m?t đăng nh?p SQL m?i log_shipping_monitor_probe đư?c t?o ra vào ti?u h?c, trung h?c và màn h?nh máy ch? n?u m?t trong không t?n t?i. N?u b?n ch?n xác th?c SQL cho m?c đích này, c?u h?nh máy ch? SQL đ? s? d?ng các SQL và Windows xác th?c tùy ch?n.

C?u h?nh b?o m?t trên h? ph?c v? th? c?p cho ch? đ? ch? cơ s? d? li?u

N?u b?n c?u h?nh cơ s? d? li?u ph? ôû cheá ñoä chôø, b?n có th? truy c?p cơ s? d? li?u này thu?c ch?-đ?c. B?ng cách khôi ph?c cơ s? d? li?u ph? trong ch? đ? này, đi?u này có th? cung c?p m?t phương ti?n mà ch?y báo cáo ngo?i tuy?n, qua đó offloading m?t s? công vi?c t? h? th?ng s?n xu?t. Tuy nhiên, đ?i v?i cơ s? d? li?u d? ph?ng đ? h? tr? các ch?c năng ch?-đ?c, b?n có th? ph?i áp d?ng cùng m?t thi?t đ?t b?o m?t trên h? ph?c v? th? c?p. B?i v? cơ s? d? li?u trong tr?ng thái ch?, b?n th?m chí không th? th?c hi?n b?t k? s?a đ?i cho các m?c đích c?a c?u h?nh b?o m?t. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i t?o t?t c? SQL Server đăng nh?p v?i SID cùng các giá tr? trên h? ph?c v? th? c?p. C?a s? đăng nh?p t? đ?ng gi? l?i SIDs cùng b?i v? Windows GUID là duy nh?t toàn c?u, ngay c? khi s? d?ng nhi?u tên mi?n.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o SQL đăng nh?p v?i SID tương t? trên các máy ch? khác nhau, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303722Làm th? nào đ? c?p quy?n truy c?p đ? SQL Logins trên m?t cơ s? d? li?u tr?ng thái t?m ngh? khi "khách" ngư?i s? d?ng là tàn t?t

C?u h?nh b?o m?t khi th?c hi?n thay đ?i vai tr?

Thay đ?i vai tr? th? t?c cho tàu bè Nh?t k? liên quan đ?n vi?c thúc đ?y m?t h? ph?c v? th? c?p đ? ti?p nh?n các vai chính. B?n có th? làm đi?u này, có ho?c không có máy ch? chính đư?c tr?c tuy?n. Là m?t ph?n c?a s? thay đ?i vai tr?, có t?i 4 th? t?c đư?c lưu tr? đư?c th?c hi?n. M?t trong các th? t?c đư?c lưu tr?, sp_resolve_logins, giúp đ? s?a các giá tr? SID cho đăng nh?p cư ng? trong cơ s? d? li?u d? ph?ng ngay trư?c khi nó đư?c làm s?n đ? s? d?ng như là cơ s? d? li?u chính.

Là m?t ph?n c?a th? t?c đư?c lưu tr? này, m?t t?p tin .bcp c?a b?ng syslogins t? h? ph?c v? chính c? đư?c n?p vào m?t b?ng t?m th?i. M?i đăng nh?p đư?c tr?nh bày trong b?ng t?m th?i này sau đó đư?c so sánh v?i b?ng syslogins trong các MASTER cơ s? d? li?u c?a h? ph?c v? th? c?p và b?ng sysusers trung h?c cơ s? d? li?u. Cho m?i đăng nh?p trong b?ng t?m th?i mà có m?t tên đăng nh?p v?i tên syslogins b?ng và cùng m?t SID như là m?t trong sysusers b?ng cơ s? d? li?u th? c?p, SID s?a ch?a (trong cơ s? d? li?u ph?) b?ng cách s? d?ng sp_change_users_login đ? phù h?p v?i m?t trong đó là trong b?ng syslogins.

C?u h?nh b?o m?t b?ng cách s? d?ng th? t?c đư?c lưu tr? này yêu c?u sau đây:
 • SQL tin đăng nh?p đ? ph?i đư?c t?o ra trên h? ph?c v? th? c?p. Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng tác v? chuy?n Logins DTS (đó gi?i thích trong SQL Server sách tr?c tuy?n ch? đ?, "Làm th? nào đ? thi?t l?p và th?c hi?n đăng nh?p v?n chuy?n bi?n đ?i vai tr?."
 • B?n ph?i cung c?p m?t t?p tin .bcp c?a b?ng syslogins t? h? ph?c v? chính. Tranh ph?i là hi?n nay b?i v? m?t t?p tin out-of-date có th? d?n đ?n sp_resolve_logins không th? s?a ch?a các tin đăng nh?p.
B?n ph?i đáp ?ng các đi?u ki?n sau ba trư?c khi sp_resolve_logins trên th?c t? có th? s?a ch?a các tin đăng nh?p trong cơ s? d? li?u th? c?p:
 1. Tên đăng nh?p t? các t?p tin .bcp c?a b?ng syslogins ph?i kh?p v?i tên trong b?ng syslogins t? h? ph?c v? chính.
 2. Giá tr? SID ph?i kh?p gi?a đăng nh?p t?p tin .bcp và sysusers trong cơ s? d? li?u th? c?p b?ng
 3. Giá tr? SID t? cơ s? d? li?u trung h?c ph?i là khác v?i giá tr? SID trong b?ng syslogins trong các MASTER cơ s? d? li?u trên h? ph?c v? th? c?p.
N?u b?n t?o SQL Server đăng nh?p như mô t? trong Q303722, nó không ph?i ch?y này lưu tr? th? t?c b?i v? t?t c? các tin đăng nh?p đ? đang đư?c tr?nh bày v?i cùng giá tr? SID trong b?ng syslogins (trong MASTER cơ s? d? li?u trên h? ph?c v? th? c?p) và b?ng sysusers (trong cơ s? d? li?u ph?).

Câu h?i thư?ng g?p

Câu h?i: Does tàu bè Nh?t k? tuyên truy?n b?o m?t liên quan đ?n nh?ng thay đ?i đ?n m?t máy ch? trung h?c t? đ?ng?

Câu tr? l?i: Yes. B?i v? thay đ?i t?t c? các b?ng h? th?ng này ho?t đ?ng đăng nh?p, đây propagated thông qua máy ch? trung h?c (ho?c các máy ch?) t? đ?ng.

Câu h?i: B?n có th? có hai đăng nh?p vào h? ph?c v? th? c?p v?i cùng m?t SID? Tôi c?n đi?u này b?i v? tôi đang s? d?ng cùng m?t máy tính SQL Server đ? duy tr? cơ s? d? li?u d? ph?ng nhi?u t? nhi?u máy ch?.

Câu tr? l?i: No. Mô h?nh b?o m?t SQL Server không cho phép có hai đăng nh?p v?i cùng m?t SID. N?u có m?t cu?c xung đ?t v? SID trong khi s? d?ng Nh?t k? v?n chuy?n v?i nhi?u máy ch?, cách duy nh?t đ? s?a ch?a đi?m này là đ? th? mâu thu?n đăng nh?p vào h? ph?c v? chính, và sau đó đ? t?o ra nó v?i m?t SID không t?n t?i trên h? ph?c v? th? c?p.
Đ? thêm thông tin v? đăng nh?p v?n chuy?n bi?n đ?i vai tr?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314515 INF: Thư?ng xuyên h?i câu h?i - SQL Server 2000 - Log v?n chuy?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 321247 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB321247 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:321247

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com