Raksta ID: 321305 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt dro??bas atjaunin?jumus sist?mai Windows, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?mas Windows XP ar Service Pack 3 (SP3).Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?o Microsoft t?mek?a lapu: Atbalstu beidzas da??m Windows versij?m

Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Ja aizmirsta Windows parole vai beidzies paroles der?gums, j?b?t atiestat?t savu paroli, pirms j?s varat pierakst?ties sav? dator?.
Varat atiestat?t savu paroli, ja ir sp?k? k?ds ??ds nosac?jums:
 • J?s varat pierakst?ties k? administrators, lai j?su kontam iestata jaunu paroli. Lai to izdar?tu, m??iniet 1. metode.

  Piez?me. Kad m?s instal?t Windows, t? autom?tiski izveido kontu "Administrator" un t?s paroli iestata tuk?u.
 • Esat jau iepriek? izveidojis paroles atiestat??anas disku datoram. Lai to izdar?tu, m??iniet 2. metode.
Ja jums nav atiestat??anas disks vai nevarat pierakst?ties k? administrators, diem??l, jums var n?kties p?rinstal?t Windows XP un visas p?r?j?s programmas, kas bija instal?tas dator?, pirms lietojat datoru v?lreiz. Tas ir par dro??bu. Bez ??m garantij?m, ikviens var?tu atiestat?t paroli k?ds cits dator? un piek??t priv?to inform?ciju.

Papildindorm?cija


Piez?me. Ja lietojat sist?mu Windows XP Home Edition, varat m??in?t ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, pirms m??in?t ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas:

Method 1: Piesakieties dator? k? administrators, lai atiestat?tu paroli

Pas?kumus, lai izdar?tu at??irties tad, ja dators ir savrups dators vai divas vai vair?kas darbgrupas dal?bnieks vai dom?n?. Atbilsto?o darb?bu kopu, izv?lieties k?du no ??m iesp?j?m, lai pieteiktos k? administrators, lai atiestat?tu paroli.
Windows XP Home Edition vai Windows XP Professional Edition
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
pierakst?ties dator? k? administrators, lai atiestat?tu paroli, m??iniet veikt ??das darb?bas.
 1. Piesakieties k? administrators.
  1. Restart?jiet datoru.
  2. Divas reizes nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL + ALT + DELETE un p?c tam ievadiet administratora lietot?ja konta nosaukumu.

   Piez?me. Ja j?s nezin?t administratora lietot?ja konts, m??ina tos ievad?t Administrators adreses lodzi?? lietot?jv?rds .
  3. adreses lodzi?? parole ievadiet paro?u administrators un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Ja administratora parole nav zin?ma, atst?t tuk?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atiestat?t paroli.
  1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
  2. Tips kontroles userpasswords2, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Ciln? lietot?ji noklik??iniet uz lietot?ja konta, kuram v?laties atiestat?t paroli, un p?c tam noklik??iniet uz Atiestat?t paroli.
  4. adreses lodzi?? jaun? parole ievadiet jauno paroli un p?c tam ierakstiet to v?lreiz adreses lodzi?? Apstiprin?t jauno paroli un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Restart?jiet datoru un tad m??iniet v?lreiz piesakieties Windows XP.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP Home Edition vai Windows XP Professional Edition darbgrup?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
pierakst?ties dator? k? administrators, lai atiestat?tu paroli, kad dators ir darbgrup? ir vair?k nek? viens loceklis, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties k? administrators.
  1. Restart?jiet datoru un p?c tam nospiediet tausti?u F8 start??anas laik?, l?dz tiek par?d?ta izv?lne Windows papildu opcijas .
  2. Izv?ln? Windows papildu opcijas , ar bulttausti?iem atlasiet Dro?ais re??msun p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Atlasiet Microsoft Windows XP<b00> </b00> izdevums, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Piez?me. ?aj? sol? izdevums ir pareizais Windows izdevums.
  4. Ekr?n? vispirms noklik??iniet uz sava lietot?jv?rda noklik??iniet uz administratorsun p?c tam ievadiet paro?u administrators.
  5. Nospiediet tausti?u ENTER un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 2. Atiestat?t paroli.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz palaist.
  2. Tips kontroles userpasswords2, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Noklik??iniet uz lietot?ja konta, kuram v?laties atiestat?t paroli.
  4. Noklik??iniet uz main?t paroliun p?c tam ievadiet jaunu paroli.

   Piez?me. Ja nev?laties lietot paroli, noklik??iniet uz No?emt paroliun p?c tam turpiniet soli "e."
  5. Noklik??iniet uz main?t paroli.
  6. Restart?jiet datoru un tad m??iniet v?lreiz piesakieties Windows XP.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP Professional Edition dom?n?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
pierakst?ties dator? k? administrators, lai atiestat?tu paroli, kad dators ir piesl?gts dom?nam, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties k? administrators.
  1. dialoglodzi?? Esiet sveicin?ts sist?m? Windows nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL + ALT + DELETE un p?c tam ievadiet administratora lietot?ja konta nosaukumu.
  2. adreses lodzi?? parole ievadiet paro?u administrators un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Ja administratora parole ir iestat?ta tuk?a parole, nerakstiet nek?du paroli, pirms noklik??in?t uz OK (labi).
 2. Atiestat?t paroli.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz palaist.
  2. Tips compmgmt , un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Datora p?rvald?ba (lok?l?) dialoglodzi?? papla?in?t Lok?lie lietot?ji un grupas.
  4. Noklik??iniet uz mapes, lietot?ji un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz lietot?ja konta, kura paroli v?laties atiestat?t.
  5. Noklik??iniet uz Iestat?t paroliun p?c tam noklik??iniet uz vai turpin?t.
  6. Ierakstiet jaunu paroli adreses lodzi?? jaun? parole , ierakstiet to v?lreiz adreses lodzi?? Apstiprin?t paroli un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi .
  7. Restart?jiet datoru un tad m??iniet v?lreiz piesakieties Windows XP.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Video: K? nomain?t lietot?ja paroli Windows XP


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =eed432c0-4f5d-4219-9eb1-9834849c69d6
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

2. Metode: Izmantot paroles atiestat??anas disku

pierakst?ties dator?, izmantojot paroles atiestat??anas disku, r?kojieties ??di. Ja j?su dator? ir vai ir bijis piesl?gts dom?nam, dodieties uz sada?u "Windows XP Professional dom?n?" un sekojiet ?iem so?iem.
Windows XP Home Edition vai Windows XP Professional Edition
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. Restart?jiet datoru.
 2. Windows XP pieteik?an?s ekr?n? noklik??iniet uz lietot?ja v?rda, kuru v?laties izmantot, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Piez?me. Tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Vai aizmirs?t paroli? Varat noklik??in?t uz "?" pogas, lai redz?tu paroles atg?din?jumu. Var izmantot ar? paroles atiestat??anas disku. L?dzu, v?lreiz ievadiet savu paroli. P?rliecinieties, vai pareizi lietojat lielos un mazos burtus.
 3. Noklik??iniet uz izmantot paroles atiestat??anas disku. Tiek start?ts Paroles atiestat??anas vednis. Paroles atiestat??anas vednis ?auj izveidot jaunu paroli lietot?ja kontam.
 4. dialoglodzi?? Paroles atiestat??anas ved?a , noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Kompaktdisku diskdzin? ievietojiet paroles atiestat??anas disku un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. adreses lodzi?? ierakstiet jaunu paroli ievadiet jauno paroli un p?c tam v?lreiz ievadiet to adreses lodzi?? ierakstiet paroli v?lreiz, lai to apstiprin?tu .
 7. adreses lodzi?? ierakstiet jaunu paroles atg?din?jumu ievadiet paroles atg?din?jumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Noklik??iniet uz pabeigtun p?c tam m??iniet v?lreiz piesakieties Windows XP.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP Professional Edition dom?n?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai pieteiktos dator?, izmantojot paroles atiestat??anas disku, ja dators ir piesl?gts dom?nam vai tika atvienots no dom?na, r?kojieties ??di:
 1. Restart?jiet datoru.
 2. dialoglodzi?? Esiet sveicin?ts sist?m? Windows nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL + ALT + DELETE.
 3. pierakst?ties sist?m? Windows dialoglodzi?? ievad?t nepareizu paroli adreses lodzi?? parole un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Pieteik?an?s neizdev?s dialoglodzi?? noklik??iniet uz Atiestat?t. Tiek start?ts Paroles atiestat??anas vednis. Paroles atiestat??anas vednis var izmantot, lai izveidotu jaunu paroli lok?l? konta.
 5. Laipni l?dzam paroles atiestat??anas ved?a lapu, noklik??iniet uz N?kamais.
 6. Kompaktdisku diskdzin? ievietojiet paroles atiestat??anas disku un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. adreses lodzi?? ierakstiet jaunu paroli ievadiet jauno paroli un p?c tam v?lreiz ievadiet to adreses lodzi?? ierakstiet paroli v?lreiz, lai to apstiprin?tu .
 8. adreses lodzi?? ierakstiet jaunu paroles atg?din?jumu ievadiet paroles atg?din?jumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 9. Noklik??iniet uz pabeigtun p?c tam m??iniet v?lreiz piesakieties Windows XP.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

N?KAM?S DARB?BAS

Ja nevarat atiestat?t savu paroli, diem??l, ?is saturs ir sp?j?gs pal?dz?t v?l vair?k. J?su n?kamie so?i, lai j?s var?tu v?l?ties l?gt k?dam pal?dz?bu vai j?s var?tu v?l?ties sazin?ties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Lai ieg?tu papildinform?ciju par paroles atiestat??anas disku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
306214 K? sist?m? Windows XP izveidot un izmantot paroles atiestat??anas disku dom?n? iek?autam datoram

Rekviz?ti

Raksta ID: 321305 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbPubTypeKC kbhowto kbenv kbinfo kbcip kbvideocontent kbmt KB321305 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 321305

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com